Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2015

Indgivne tekster :

A8-0060/2015

Forhandlinger :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer
PV 15/12/2015 - 4.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Vedtagne tekster
PDF 364kWORD 86k
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 30. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver ikke mulighed for midlertidigt at suspendere indrømmelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger i tilfælde af modtagernes alvorlige og systematiske krænkelser af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet. Det er hensigtsmæssigt at indføre en sådan mulighed for at sikre, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i et af de lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces.
(2)  Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver ikke mulighed for midlertidigt at suspendere indrømmelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger i tilfælde af modtagernes alvorlige og systematiske krænkelser af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstaten. Det er hensigtsmæssigt at indføre en sådan mulighed for at sikre, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstaten i et af de lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces. Respekt for de demokratiske principper, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og beskyttelsen af mindretal er nødvendig for at opnå fremskridt i tiltrædelsesprocessen.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Siden lanceringen af stabiliserings- og associeringsprocessen er der blevet indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med alle berørte vestbalkanske lande med undtagelse af Bosnien-Hercegovina og Kosovo3. I juni 2013 åbnede Rådet op for, at Kommissionen kan indlede forhandlinger om en stabilisering- og associeringsaftale med Kosovo.
(5)  Siden lanceringen af stabiliserings- og associeringsprocessen er der blevet indgået stabiliserings- og associeringsaftaler med alle berørte vestbalkanske lande med undtagelse af Bosnien-Hercegovina og Kosovo3. I maj 2014 blev forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale med Kosovo afsluttet, og aftalen blev paraferet i juli 2014.
__________________
__________________
3 Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling og er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
3 Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling og er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Bosnien-Hercegovina har dog endnu ikke accepteret at tilpasse handelsindrømmelserne i henhold til interimsaftalen for at tage hensyn til den traditionelle præferencehandel mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden for den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af de handelsindrømmelser, der er fastsat i stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen, på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning endnu ikke er blevet undertegnet og således endnu ikke anvendes midlertidigt af Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina, bør de præferencer, som Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, suspenderes fra den 1. januar 2016. Når Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske Union har undertegnet og er begyndt midlertidigt at anvende en aftale om tilpasning af handelsindrømmelserne i interimsaftalen, bør disse præferencer genetableres
(7)  Bosnien-Hercegovina har dog endnu ikke accepteret at tilpasse handelsindrømmelserne i henhold til interimsaftalen for at tage hensyn til den traditionelle præferencehandel mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden for den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af de handelsindrømmelser, der er fastsat i stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen, på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning endnu ikke er blevet undertegnet og således endnu ikke anvendes midlertidigt af Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina, bør de præferencer, som Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, suspenderes fra den 1. januar 2016. Når Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske Union har undertegnet og er begyndt midlertidigt at anvende en aftale om tilpasning af handelsindrømmelserne i interimsaftalen, bør disse præferencer genetableres. Myndighederne i Bosnien-Hercegovina og Kommissionen bør forstærke indsatsen for inden den 1. januar 2016 og i overensstemmelse med interimsaftalen at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter, specielt hvad angår grænseoverskridende handel.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Det er nødvendigt at tage hensyn til de konstante fremskridt, som de omhandlede lande og territorier i det vestlige Balkan gør i retning af EU-medlemsskab, samt Kroatiens tiltrædelse af Unionen og det deraf følgende behov for at tilpasse interimsaftalen med Bosnien-Hercegovina. Det er i denne forbindelse desuden nødvendigt at tage hensyn til Unionens uforbeholdne støtte til Bosnien-Hercegovinas EU-perspektiv, som fremgår af konklusionerne fra samlingen i Udenrigsrådet den 15. december 2014. I disse konklusioner blev det gentaget, at det er nødvendigt, at de bosnisk-hercegovinske politiske ledere forankrer de reformer, som er nødvendige for EU-integrationen, i alle relevante institutioners arbejde, og at det er nødvendigt at sørge for, at alle myndighedsniveauer fungerer og er effektive, således at Bosnien-Hercegovina er i stand til at forberede sig på et fremtidigt EU-medlemsskab.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Den Europæiske Union er fortsat fast besluttet på at støtte Bosnien-Hercegovinas europæiske perspektiv og forventer, at landets politiske ledere gennemfører reformer, som tager sigte på at fremme funktionsdygtige institutioner og sikre lige rettigheder for de tre konstituerende befolkningsgrupper og alle borgere i Bosnien-Hercegovina —
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Betragtning 14 a (ny)
-1) Følgende betragtning indsættes:
"(14a) For at give mulighed for et behørigt demokratisk tilsyn med anvendelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår nødvendige ændringer og tekniske tilpasninger af bilag I og II som følge af ændringer af KN-koder og Taric-underopdelinger, for så vidt angår nødvendige tilpasninger som følge af indrømmelsen af handelspræferencer inden for rammerne af andre ordninger mellem Unionen og de lande og territorier, der er omfattet af denne forordning, og for så vidt angår suspensionen af fordele inden for rammerne af denne forordning i tilfælde af manglende overholdelse af betingelsen om reelt administrativt samarbejde for at forhindre svindel, betingelsen om respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt betingelsen om at indlede effektive økonomiske reformer og indgå i et regionalt samarbejde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør fremlægge fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for sine møder med nationale eksperter inden for rammerne af sit arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter. Kommissionen bør i denne forbindelse sørge for behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og støtte sig til bedste praksis fra tidligere erfaringer på andre politikområder for at skabe de bedst mulige betingelser for Europa-Parlamentets fremtidige undersøgelser af delegerede retsakter."
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 2 – stk. 3
1a)  Artikel 2, stk. 3, affattes således:
3.  Hvis et land eller et territorium ikke overholder betingelserne i stk. 1 eller 2, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter helt eller delvis suspendere det berørte land eller territoriums berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 4.
3.  Hvis et land eller et territorium ikke overholder betingelserne i stk. 1, litra a) eller b), kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter helt eller delvis suspendere det berørte land eller territoriums berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 4.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 7 – litra c (nyt)
1b)  I artikel 7 tilføjes følgende litra:
c)  suspensionen, hel eller delvis, af et berørt lands eller territoriums berettigelse til at være modtager i henhold til denne forordning, i tilfælde af at dette land eller territorium ikke overholder de betingelser, som er fastlagt i artikel 2, stk. 1, litra c) og d), og i artikel 2, stk. 2, i denne forordning.
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1215/2009
Artikel 10 – stk. 1 – første afsnit – indledning
1c)  Artikel 10, stk. 1, indledningen, affattes således:
1.  Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af oprindelsesdokumentationen eller en massiv forøgelse af eksporten til Fællesskabet ud over det normale produktions- og eksportkapacitetsniveau eller overtrædelse af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, fra de i artikel 1 omhandlede landes og territoriers side, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af den i denne forordning fastsatte ordning for en periode på tre måneder, forudsat at den forinden:
1.  Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af oprindelsesdokumentationen eller en massiv forøgelse af eksporten til Fællesskabet ud over det normale produktions- og eksportkapacitetsniveau eller overtrædelse af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), fra de i artikel 1 omhandlede landes og territoriers side, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af den i denne forordning fastsatte ordning for en periode på tre måneder, forudsat at den forinden:

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0060/2015).

Juridisk meddelelse