Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0197(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2015

Keskustelut :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Äänestysselitykset
PV 15/12/2015 - 4.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Hyväksytyt tekstit
PDF 348kWORD 85k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ja sen soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 30. huhtikuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 ei säädetä mahdollisuudesta keskeyttää väliaikaisesti poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltaminen tapauksissa, joissa edunsaajat loukkaavat vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita. On syytä säätää tällaisesta mahdollisuudesta sen varmistamiseksi, että voidaan ryhtyä pikaisiin toimiin, mikäli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita loukataan vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla jossakin Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista tai siihen yhteydessä olevista maista ja alueista.
(2)  Asetuksessa (EY) N:o 1215/2009 ei säädetä mahdollisuudesta keskeyttää väliaikaisesti poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltaminen tapauksissa, joissa edunsaajat loukkaavat vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita. On syytä säätää tällaisesta mahdollisuudesta sen varmistamiseksi, että voidaan ryhtyä pikaisiin toimiin, mikäli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita loukataan vakavalla ja järjestelmällisellä tavalla jossakin Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvista tai siihen yhteydessä olevista maista ja alueista. Jäsenyysprosessin etenemisen kannalta on välttämätöntä kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia sekä turvata vähemmistöjen suojelu.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisestä alkaen on tehty vakautus- ja assosiaatiosopimukset kaikkien asianomaisten Länsi-Balkanin maiden kanssa Bosnia ja Hertsegovinaa ja Kosovoa lukuun ottamatta3. Kesäkuussa 2013 neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut Kosovon kanssa tehtävästä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta.
(5)  Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisestä alkaen on tehty vakautus- ja assosiaatiosopimukset kaikkien asianomaisten Länsi-Balkanin maiden kanssa Bosnia ja Hertsegovinaa ja Kosovoa lukuun ottamattaa3. Neuvottelut Kosovon kanssa tehtävästä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta saatiin päätökseen toukokuussa 2014, ja sopimus parafoitiin heinäkuussa 2014.
______________
_______________
3 Tämä ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
3 Tämä ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon perinteinen Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina eivät ole allekirjoittaneet sopimusta vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi palautettava,
(7)  Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon perinteinen Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina eivät ole allekirjoittaneet sopimusta vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen perustuvien kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja soveltaneet sitä väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi palautettava. Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten ja komission olisi tehostettava pyrkimyksiään löytääkseen ennen 1 päivää tammikuuta 2016 molemminpuolisesti hyväksyttävän, väliaikaisen sopimuksen kanssa yhteensopivan ratkaisun erityisesti rajat ylittävään kaupankäyntiin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  On tarpeen ottaa huomioon asianomaisten Länsi-Balkanin maiden ja alueiden jatkuva edistyminen kohti unionin jäsenyyttä sekä Kroatian liittyminen unioniin ja tästä johtuva tarve mukauttaa Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehtyä väliaikaista sopimusta. Tässä yhteydessä on myös otettava huomioon unionin varaukseton sitoutuminen Bosnia ja Hertsegovinan lähentymiseen EU:hun, kuten 15 päivänä joulukuuta 2014 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston päätelmissä todetaan. Näissä päätelmissä Bosnia ja Hertsegovinan poliittista johtoa muistutetaan tarpeesta liittää EU:hun lähentymisen edellyttämät uudistukset kaikkien asiaankuuluvien toimielinten työhön ja päästä kaikilla hallintotasoilla toimivuuteen ja tehokkuuteen, jotta Bosnia ja Hertsegovinalla on mahdollisuus valmistautua tulevaan EU-jäsenyyteen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Unioni on yhä sitoutunut tukemaan Bosnia ja Hertsegovinan mahdollisuutta saada unionin jäsenyys, ja se odottaa maan poliittisen johdon toteuttavan uudistuksia, joilla pyritään edistämään instituutioiden toimivuutta ja varmistamaan yhtäläiset oikeudet valtion muodostavalle kolmelle kansalle ja kaikille Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
-1) Lisätään johdanto-osan kappale seuraavasti:
”(14 a) Jotta tämän asetuksen soveltamista voidaan valvoa demokraattisesti asianmukaisella tavalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden I ja II muutoksia ja teknisiä mukautuksia, jotka ovat tarpeen, kun CN-koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin tehdään muutoksia, sekä mukautuksia, jotka ovat tarpeen, kun myönnetään unionin ja tämän asetuksen kattamien maiden ja alueiden välisten muiden järjestelyjen mukaisia kauppaetuuksia, ja tämän asetuksen mukaisten etuuksien keskeyttämistä, jos maa tai alue ei täytä edellytyksiä, jotka koskevat petosten ehkäisemiseen tähtäävää tehokasta hallinnollista yhteistyötä, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista sekä tehokkaita talousuudistuksia ja alueellista yhteistyötä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. Komission olisi tiedotettava täysimääräisesti kansallisten asiantuntijoiden kanssa delegoitujen säädösten valmistelun ja täytäntöönpanon yhteydessä pitämiensä kokousten sisällöstä ja toimitettava niihin liittyvät asiakirjat. Tässä mielessä komission olisi taattava Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen niin, että hyödynnetään muiden politiikanalojen aiempiin kokemuksiin perustuvia parhaita käytäntöjä, jotta luodaan parhaat mahdolliset edellytykset parlamentin suorittamalle tulevalle delegoitujen säädösten valvonnalle.”
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
2 artikla – 3 kohta
1 a)  Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jos maa tai alue ei noudata 1 tai 2 kohtaa, komissio voi täytäntöönpanosäädöksin keskeyttää asianomaisen maan tai alueen oikeuden tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin väliaikaisesti kokonaan tai osittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
"3. Jos maa tai alue ei noudata 1 kohdan a tai b alakohtaa, komissio voi täytäntöönpanosäädöksin keskeyttää asianomaisen maan tai alueen oikeuden tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin väliaikaisesti kokonaan tai osittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
7 artikla – c alakohta (uusi)
1 b)  Lisätään 7 artiklaan alakohta seuraavasti:
"c) maan tai alueen oikeuden keskeyttämistä tämän asetuksen mukaisiin etuuksiin kokonaan tai osittain, jos maa tai alue ei täytä tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan ja 2 artiklan 2 kohdan mukaisia edellytyksiä."
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1215/2009
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
1 c)  Korvataan 10 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1.  Jos komissio toteaa, että on riittävät todisteet petoksesta tai että tuotteiden alkuperän todentamiseksi vaadittava hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden yhteisöön suuntautuva vienti lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden tavanomaisen tuotanto- ja vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 2 artiklan 1 kohdan säännöksiä, se voi lykätä tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen soveltamista kokonaan tai osittain kolmella kuukaudella edellyttäen, että se on ensin:
"1. Jos komissio toteaa, että on riittävät todisteet petoksesta tai että tuotteiden alkuperän todentamiseksi vaadittava hallinnollinen yhteistyö on puutteellista tai että 1 artiklassa tarkoitettujen maiden ja alueiden yhteisöön suuntautuva vienti lisääntyy huomattavasti ylittäen niiden tavanomaisen tuotanto- ja vientikapasiteetin tai että ne eivät noudata 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä, se voi lykätä tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen soveltamista kokonaan tai osittain kolmella kuukaudella edellyttäen, että se on ensin:"

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0060/2015).

Oikeudellinen huomautus