Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0406/2015

Debatter :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 17.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0186

Antagna texter
PDF 163kWORD 296k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Fallet Nadija Savtjenko
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Europaparlamentets resolution av den 30 april 2015 om fallet Nadja Savtjenko (2015/2663(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina, särskilt resolutionen av den 12 mars 2015 om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland(1) och resolutionen av den 15 januari 2015 om situationen i Ukraina(2),

–  med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det fortsatta frihetsberövandet av Nadja Savtjenko,

–  med beaktande av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen som antogs och undertecknades i Minsk den 12 februari 2015 och godkändes i sin helhet genom FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015) av den 17 februari 2015,

–  med beaktande av EU:s uttalande av den 16 april 2015 om bortförande och olagligt frihetsberövande av ukrainska medborgare av Ryska federationen,

–  med beaktande av bestämmelserna i internationell humanitär rätt, särskilt den tredje Genèvekonventionen av den 12 augusti 1949 om behandlingen av krigsfångar,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Ukrainas president, Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande till följd av det sjuttonde toppmötet mellan EU och Ukraina där en uppmaning utgick om omedelbart frisläppande av alla personer som hålls som gisslan och olagligen frihetsberövats, däribland Nadja Savtjenko,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De proryska militanta anhängarna av den så kallade Folkrepubliken Luhansk i östra Ukraina förde olagligen bort löjtnant Nadja Savtjenko, militärpilot och tidigare officer i den ukrainska försvarsmakten, på ukrainskt territorium den 18 juni 2014, frihetsberövade henne och transporterade henne olagligen till Ryska federationen,

B.  Savtjenko, född 1981, har en förtjänstfull militär karriär bakom sig som den enda kvinnliga soldaten i de ukrainska fredsbevarande styrkorna i Irak och som den första kvinnan att ta värvning i Ukrainas flygvapenakademi. Vid tiden för bortförandet deltog hon frivilligt i striderna i östra Ukraina som en del av Ajdar-bataljonen.

C.  Ryska utredningskommittén meddelade den 24 april 2015 det slutliga åtalet mot Nadja Savtjenko där hon anklagas för att medhjälp till mordet på två eller flera personer, medhjälp till mordförsök på två eller flera personer samt för att olagligen ha överskridit gränsen till Ryska federationen.

D.  Nadja Savtjenko är ledamot av Verchovna Rada och Ukrainas delegation till Europarådets parlamentariska församling. Europarådets parlamentariska församlings utskott för arbetsordningen, immunitet och institutionella frågor har bekräftat hennes immunitet. Ryska federationen avvisar Nadja Savtjenkos diplomatiska immunitet som ledamot av Verchovna Rada. Det internationella samfundet har gjort flera försök att få Nadja Savtjenko frigiven, inte minst genom Europarådets parlamentariska församlings resolution 2034 (2015), som uppmanar till hennes omedelbara frisläppande och till respekt för hennes parlamentariska immunitet som ledamot av Ukrainas delegation till Europarådets parlamentariska församling.

E.  Ryska federationen har gått med på att utväxla alla politiska fångar och olagligen frihetsberövade personer inom ramen för Minskavtalen enligt principen ”alla i utbyte mot alla”, vilket skulle ske senast den femte dagen efter tillbakadragandet av tunga vapen. Nadja Savtjenko har vid ett flertal tillfällen erbjudits amnesti på villkor att hon erkänner sin skuld.

F.  Nadja Savtjenko har hungerstrejkat i över tre månader i protest mot sitt olagliga frihetsberövande. Hon har utsatts för ofrivilliga psykiatriska undersökningar och behandlingar. De Moskvabaserade domstolarna har avvisat Nadja Savtjenkos överklaganden av sitt frihetsberövande i väntan på rättegång. Under tiden har hennes hälsotillstånd försämrats. EU och flera medlemsstater har mot denna bakgrund uttryckt sin djupt mänskliga oro. Flera överklaganden har gjorts till FN:s råd för mänskliga rättigheter och Internationella röda korset för att Nadja Savtjenko ska sättas på fri fot.

1.  Europaparlamentet kräver att Nadja Savtjenko omedelbart och villkorslöst friges. Parlamentet fördömer Ryska federationen för det olagliga bortförandet, frihetsberövandet med nästan ett år i fängelse och brottsutredningen av Nadja Savtjenko. Parlamentet kräver att ryska myndigheter respekterar sitt internationella åtagande inom ramen för Minskavtalen, särskilt det överenskomna åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen. Parlamentet anser att Ryssland varken har rättslig grund eller jurisdiktion att vidta någon som helst åtgärd mot Nadja Savtjenko, såsom frihetsberövande, brottsutredning eller åtal.

2.  Europaparlamentet menar att Nadja Savtjenkos frihetsberövande som krigsfånge i ett fängelse i Ryssland strider mot Genèvekonventionen. Parlamentet understryker att de som bär ansvaret för hennes olagliga frihetsberövande i Ryssland kan komma att åläggas sanktioner eller ställas inför rättsliga förfaranden för sina handlingar.

3.  Europaparlamentet påminner de ryska myndigheterna om att Savtjenkos hälsotillstånd fortfarande är extremt bräckligt och att de bär direkt ansvar för hennes säkerhet och välbefinnande. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att ge opartiska internationella läkare tillträde till Savtjenko och samtidigt se till att varje medicinsk eller psykologisk undersökning enbart genomförs med Savtjenkos medgivande och att det då tas hänsyn till konsekvenserna av hennes hungerstrejk på längre sikt. Parlamentet uppmanar Ryssland att tillåta internationella humanitära organisationer att ha permanent tillträde till henne.

4.  Europaparlamentet kräver att alla andra ukrainska medborgare omedelbart friges, däribland filmregissör Oleh Sentsov och Chaiser Dzjemilev, som hålls olagligen frihetsberövade i Ryssland.

5.  Europaparlamentet uppmanar Frankrikes president och Tysklands förbundskansler samt relevanta utrikesministrar att ta upp frågan om Nadja Savtjenkos frigivande vid nästa möte med kontaktgruppen för genomförande av Minskavtalen i Normandieformatet. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att följa fallet Nadja Savtjenko nära och ta upp det i olika format och möten med ryska myndigheter, samt hålla Europaparlamentet informerat om resultaten av dessa ansträngningar.

6.  Europaparlamentet påpekar att Nadja Savtjenkos frigivande inte bara är ett nödvändigt steg mot förbättrade förbindelser mellan Ukraina och Ryssland, utan även skulle visa respekt för erkännandet av grundläggande mänskliga rättigheter från ryska myndigheters sida.

7.  Europaparlamentet påminner om att Nadja Savtjenko valdes till ledamot av det ukrainska parlamentet i det allmänna ukrainska valet i oktober 2014, att hon ingår i Ukrainas delegation till Europarådets parlamentariska församling och därför beviljats internationell immunitet. Parlamentet påminner Ryssland om dess skyldighet att respektera hennes immunitet som ledamot av Europarådets parlamentariska församling.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Ryska federationens president, regering och parlament, Ukrainas president, regering och parlament samt ordföranden för Europarådets parlamentariska församling.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0074.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0011.

Rättsligt meddelande