Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0373/2015

Arutelud :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 17.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0187

Vastuvõetud tekstid
PDF 169kWORD 72k
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Olukord Yarmouki põgenikelaagris Süürias
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Yarmouki pagulaslaagris Süürias (2015/2664(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse rahvusvahelist humanitaarõigust,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku 10. aprilli 2015. aasta avaldust olukorra kohta Yarmoukis, Süürias,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 18. aprillil 2015. aastal Euroopa Liidu nimel esitatud deklaratsiooni olukorra kohta palestiinlaste Yarmouki pagulaslaagris Süürias,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2191 (2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 1. aprillil 2015 ründas Yarmoukis asuvat palestiinlaste pagulaslaagrit IS/Da’esh; arvestades, et vastuseks ISi rünnakule jätkas Assadi režiim laagri tulistamist ja õhupommitamist ning kõikjal laagris leidsid aset ägedad tänavalahingud Assadi-vastaste relvastatud opositsioonirühmituste Aknaf Bait al-Makdise ning IS/Da’eshi ja Jabhat al-Nusra vahel; arvestades, et 16. aprillil 2015 sundisid Palestiina sõjaväeüksused Süüria mässuliste toetusel IS/Da’eshi võitlejaid laagrist taanduma; arvestades, et IS/Da’eshi tagasitõmbumine jätab laagri suures osas Al Qaeda liitlase Jabhat al-Nusra kontrolli alla;

B.  arvestades, et Yarmoukki, mis on suurim palestiinlaste pagulaslaager Süürias ja mis loodi 1957. aastal araabia-Iisraeli konflikti eest põgenevate inimeste majutamiseks, on laastanud Süüria valitsuse ja relvastatud rühmituste, nagu Jabhat al-Nusra ja Vaba Süüria Armee vaheline võitlus; arvestades, et enne Süüria konflikti elas laagris enam kui 160 000 tsiviilisikut, aga täna on neid järgi jäänud ainult 18 000;

C.  arvestades, et 480 000 Palestiina pagulast jäävad Süüria kriisis eriti haavatavaks rühmaks; arvestades, et nad on hajutatud enam kui 60 laagrisse üle kogu piirkonna; arvestades, et 95 % Palestiina pagulastest sõltuvad oma igapäevaste toidu-, vee- ja tervishoiuvajaduste rahuldamisel praegu ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonist Lähis-Idas (UNRWA);

D.  arvestades, et Yarmouki laagri tsiviilelanikke on piiratud alates 2012. aasta detsembrist ning neile on osaks saanud Assadi režiimi valimatu pommitamine ja tulistamine ning nad on jätkuvalt laagris lõksus; arvestades, et UNRWA andmetel vajavad Yarmoukis 18 000 Palestiina ja Süüria tsiviilisikut, sealhulgas 3 500 last, kõige elementaarsemat humanitaarabi;

E.  arvestades, et laagris valitseb pidevalt tervisealane kriisiolukord (2014. aastal esines tüüfuseepideemia ning A-hepatiit ja veega seotud haigused on laialt levinud) ja alatoitumus koos kõigi tuntud tagajärgedega;

F.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu on kutsunud kõiki Süüria kodusõja osalisi üles võimaldama humanitaaralast juurdepääsu Yarmouki laagrile ja lubama humanitaarabil takistusteta laagrisse jõuda;

G.  arvestades, et komisjon eraldas 2,5 miljoni euro ulatuses viivitamatut erakorralist finantsabi UNRWA operatsioonide jaoks, millega antakse rahaliste ja hädaabivahendite näol Palestiina pagulastele Süürias elupäästvat abi;

H.  arvestades, et peale selle toetatakse ELi poolt 2015. aastal Süüriale antava humanitaarabi osana kiireloomulisi humanitaaroperatsioone haavatavate perekondade vajaduste rahuldamiseks; arvestades, et kõnealune rahastamine hõlmab kõiki konfliktist mõjutatud piirkondi Süürias, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse hiljuti Yarmoukis, Idlibis, Dara’as ja Aleppos toime pandud vägivallategudele;

I.  arvestades, et see, et Süüria režiim ja teised sõdijad ei lase jätkuvalt humanitaarabil jõuda Yarmouki laagris elavate pagulasteni, on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega; arvestades, et UNRWA suutlikkust hoida ülal elupäästvaid hädaabimeetmeid, millega reageeritakse kiiretele arengutele, nagu Yarmoukis toimuv, kahjustab tõsiselt Süüria-siseste humanitaarmeetmete krooniline alarahastatus;

1.  väljendab sügavat muret julgeoleku- ja humanitaarolukorra jätkuva halvenemise pärast Süürias, eriti palestiinlaste Yarmouki pagulaslaagris ja teistes palestiinlaste laagrites; kordab oma kindlat tahet toetada Süüria konflikti ohvreid;

2.  mõistab hukka Yarmouki laagri ülevõtmise ja terrorismiaktid, mille on toime pannud IS/Da’esh ja Jabhat al-Nusra, samuti Yarmouki sissepiiramise Assadi režiimi poolt ja laagri pommitamise, sealhulgas tünnipommidega, mis põhjustavad tabatud elanikele kohutavaid kannatusi; nõuab piiramise kohest lõpetamist ja kõigi tsiviilelanike vastu suunatud rünnakute lõpetamist;

3.  väljendab muret kõigi Yarmouki laagris kinni peetavate ja ka praegu Süüria julgeolekujõudude poolt vangistuses hoitavate inimõiguste kaitsjate pärast; kutsub kõiki relvastatud rühmitusi Yarmouki laagris üles lõpetama inimõiguste kaitsjate sihtmärgiks seadmine;

4.  nõuab tungivalt Yarmouki neutraalse staatuse austamist ning laagris elavate tsiviilisikute, eriti naiste ja laste kaitsmist ning meditsiinirajatiste, koolide ja varjumispaikade kaitsmist;

5.  rõhutab, et Süürias jätkuv sõda ja IS/Da’eshist lähtuv oht seab Süüria rahva ning kogu Lähis-Ida laiemalt tõsisesse ohtu; nõuab, et EL aitaks kaasa ühistele jõupingutustele humanitaarkriisi leevendamiseks ja aitaks naaberriikidel pakkuda peavarju Süüria konflikti eest põgenevatele pagulastele, kellest paljud kaotavad elu paatides Vahemerel;

6.  nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2191 (2014) rakendamist kogu Süüria territooriumil; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised lubaksid UNRWA-l, Rahvusvahelisel Punase Risti Komiteel ja teistel rahvusvahelistel abiorganisatsioonidel pääseda takistamatult Yarmouki pagulaslaagrisse, et võimaldada viivitamata ja tingimusteta humanitaarabi juurdepääsu, evakueerida haavatud tsiviilisikud ja võimaldada turvaline läbipääs kõikidele laagrist lahkuda soovivatele tsiviilisikutele; nõuab, et seataks sisse humanitaarkoridorid, mida ei kontrolli ei Süüria režiim ega IS/Da’esh ja Jabhat al-Nusra, arvestades nendepoolset jämedat ja püsivat rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist;

7.  tunneb heameelt selle üle, et komisjon eraldas 2,5 miljoni euro ulatuses viivitamatut erakorralist finantsabi UNRWA operatsioonide jaoks, millega antakse Palestiina pagulastele Süürias elupäästvat abi; tunnustab UNRWA tehtavat tähtsat tööd ning väljendab kindlat tahet jätkata koostööd UNRWA peakomissari Pierre Krähenbühli ja kõikide teiste partneritega, et aidata leevendada enim abi vajajate kannatusi; rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad suurendama toetust UNRWA-le hädaabimeetmeteks tsiviilisikutele Yarmoukis ja teistes Süüria osades, tagades, et kõik Palestiina pagulased, vastuvõtvad kogukonnad ja teised saavad vajalikku abi; nõuab tungivalt, et EL osaleks UNRWA 30 miljoni USA dollari suuruse hädaabiüleskutse rahastamises ning toetaks UNRWAd diplomaatiliselt ja poliitiliselt;

8.  mõistab teravalt hukka laste kuritarvitamise, veresaunad, piinamised, tapmised ja seksuaalse vägivalla, mille ohver Süüria elanikkond on; rõhutab, kui tähtis on võtta asjakohaseid meetmeid süütute tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste turvalisuse tagamiseks; tunnistab, et naised ja tütarlapsed langevad Süüria konfliktis sageli sõjaaegsete vägistamiste ohvriks, sealhulgas valitseva režiimi vanglates; rõhutab Genfi konventsiooni ühist artiklit 3, millega tagatakse haavatutele ja haigetele ilma ebasoodsa vahetegemiseta kogu vajalik arstiabi, mida nad oma seisundi tõttu vajavad; nõuab tungivalt, et humanitaarabi andjad pakuksid ELi rahastatavates humanitaarrajatistes kõiki tervishoiuteenuseid;

9.  väljendab täielikku toetust ÜRO Süüria erisaadiku Staffan de Mistura jõupingutustele, mille eesmärk on kohalik relvarahu ja humanitaar-vaherahust kinnipidamine kõigi osaliste poolt, et võimaldada humanitaarabi kohale toimetada; kordab üleskutseid ELile, et ta algataks sellel eesmärgil diplomaatilised jõupingutused;

10.  kordab nõudmist leida Süüria konfliktile püsiv lahendus kaasava ja Süüria juhitud poliitilise protsessi kaudu 2012. aasta juuni Genfi kommünikee põhjal, mille tulemusel saavutatakse tõeline poliitiline üleminek, mis vastab Süüria rahva õigustatud püüdlustele ning võimaldab neil sõltumatult ja demokraatlikult oma tuleviku üle otsustada; tervitab teadaannet, et mais jätkuvad Genfi kõnelused Assadi režiimi, opositsiooni, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete ja piirkondlike jõudude, sealhulgas Iraani vahel;

11.  on endiselt veendunud, et Süürias ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui konflikti käigus kõikide osaliste poolt muu hulgas Yarmouki laagriga seoses toime pandud raskete kuritegude eest ei võeta vastutusele; kordab nõudmist anda Süüria olukord uurimiseks Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tõsiselt kaaluma hiljutist ÜRO uurimiskomisjoni soovitust kaaluda Süürias toime pandud kuritegude jaoks erikohtu loomist;

12.  on arvamusel, et Euroopa Parlament peab humanitaarolukorra sõltumatuks hindamiseks korraldama Yarmouki pagulaslaagrisse ad hoc-visiidi nii pea, kui julgeolekutingimused seda võimaldavad, kooskõlastatult ÜROga ning Assadi režiimist või mõnest muust konflikti osalisest sõltumatult;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO ja Araabia Liiga erisaadikule Süürias, Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu peasekretärile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ja kõigile Süüria konflikti osalistele.

Õigusalane teave