Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2049(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2015

Indgivne tekster :

A8-0150/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0193

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 62k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager den 29. december 2014 i forbindelse med en straffesag rejst af anklagemyndigheden i Warszawa (sag nr. V DS 223/14), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. januar 2015,

–  der har hørt Janusz Korwin-Mikke, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011 og 17. januar 2013(1) ,

–  der henviser til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, i den polske lov af 9. maj 1996 om udførelse af mandatet som medlem af parlamentet eller senatet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0150/2015),

A.  der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra anklagemyndigheden i Warszawa om tilladelse til at indlede en straffesag mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke, angående en overtrædelse af artikel 222, stk. 1, i den polske straffelov; sagen vedrører nærmere bestemt en påstået krænkelse af en embedsmands fysiske integritet;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at et medlem i henhold til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning ikke kan strafforfølges uden Sejms samtykke;

E.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ej i en given sag; Parlamentet kan med rimelighed tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet(2) skal ophæves eller ej;

F.  der henviser til, at den påståede forseelse, som det ligeledes blev bekræftet under høringen af ham, ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Korwin-Mikkes udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet rejst med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende;

1.  vedtager at ophæve Janusz Korwin-Mikkes immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polens kompetente myndigheder og Janusz Korwin-Mikke.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).
(2) Sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, se ovenfor, præmis 28.

Juridisk meddelelse