Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2049(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0150/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0150/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0193

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 411kWORD 69k
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke, που διαβιβάστηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας σε σχέση με ποινική διαδικασία που κίνησε η περιφερειακή Εισαγγελία της Βαρσοβίας (Υπόθεση αριθ. V Ds 223/14), και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 28 Ιανουαρίου 2015,

–  αφού άκουσε τον Janusz Korwin-Mikke σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1 του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και του γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0150/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση της περιφερειακής Εισαγγελίας της Βαρσοβίας για τη χορήγηση άδειας προκειμένου αυτή να κινήσει ποινική διαδικασία κατά του Janusz Korwin-Mikke, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 222 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα της Πολωνίας· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι η διαδικασία αφορά εικαζόμενη προσβολή της σωματικής ακεραιότητας δημόσιου λειτουργού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς την άδεια της Δίαιτας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί δεόντως να συνεκτιμήσει την άποψη του βουλευτή στο πλαίσιο της απόφασής του να άρει ή όχι την ασυλία του βουλευτή(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επίσης επιβεβαιώθηκε κατά την ακρόασή του, το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Janusz Korwin-Mikke υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι δεν συνιστά ούτε γνώμη εκφρασθείσα ούτε ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε εν προκειμένω την ύπαρξη fumus persecutionis, ήτοι αρκούντως σοβαρού και συγκεκριμένου τεκμηρίου ότι η διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να θιγεί η πολιτική δράση του συγκεκριμένου βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Janusz Korwin-Mikke·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Janusz Korwin-Mikke.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565)· απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch/Parliament (Συλλογή 2013).
(2) Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου (βλέπε ανωτέρω), σκέψη 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου