Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2049(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0193

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 62k
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Euroopan parlamentin päätös 19. toukokuuta 2015 Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2049(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Puolan tasavallan yleisen syyttäjän 29. joulukuuta 2014 välittämän pyynnön, joka liittyy Varsovan alueellisen syyttäjänviraston vireillä olevaan rikosasiaan (nro V Ds 223/14) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 28. tammikuuta 2015,

–  on kuullut Korwin-Mikkeä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja Puolan parlamentin jäsenen tai senaattorin tehtävien hoitamista koskevan 9. toukokuuta 1996 annetun Puolan lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0150/2015),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan yleinen syyttäjä on välittänyt Varsovan alueellisen syyttäjänviraston pyynnön saada panna vireille rikosoikeudenkäynti Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan Puolan rikoslain 222 pykälän 1 momentin mukaisesta rikoksesta; toteaa erityisesti, että oikeudenkäynnissä on kyse virkamiehen ruumiillisen koskemattomuuden väitetystä loukkaamisesta;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

C.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin mukaan parlamentin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta;

E.  toteaa, että kysymys koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin parlamentin päätettävissä; huomauttaa, että parlamentti voi kohtuudella ottaa huomioon jäsenen aseman tehdessään päätöksen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä(2);

F.  toteaa, että kuten jäsentä kuultaessa vahvistui, väitetty rikos ei liity suoraan tai selvästi Korwin-Mikken tehtävien hoitamiseen Euroopan parlamentin jäsenenä eikä koske Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistuja mielipiteitä tai äänestyksiä;

G.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑oletuksesta eli riittävän vakavaa ja täsmällistä epäilyä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Janusz Korwin-Mikkelle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Tuomio T-345/05 Mote v. parlamentti (mainittu edellä), 28 kohta.

Oikeudellinen huomautus