Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2049(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0150/2015

Ingivna texter :

A8-0150/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0193

Antagna texter
PDF 159kWORD 294k
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet som översändes den 29 december 2014 av den allmänne åklagaren i Republiken Polen i samband med ett straffrättsligt förfarande som inletts av distriktsåklagarmyndigheten i Warszawa (fall nr V Ds 223/14) och som tillkännagavs i kammaren den 28 januari 2015,

–  efter att ha hört Janusz Korwin-Mikke i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 105.2 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen och senaten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0150/2015), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren i Polen har översänt en begäran från distriktsåklagarmyndigheten i Warszawa om tillstånd att väcka straffrättsligt åtal mot en ledamot av Europaparlamentet, Janusz Korwin-Mikke, med avseende på ett brott enligt artikel 222.1 i den polska strafflagen. Förfarandet rör i synnerhet den påstådda kränkningen av en offentlig tjänstemans fysiska integritet.

B.  Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

C.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras stat.

D.  Enligt artikel 105.2 i Republiken Polens författning får en ledamot inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens samtycke.

E.  Det är parlamentets ensak att besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i ett enskilt fall. Parlamentet kan rimligen beakta ledamotens ståndpunkt när det beslutar om ledamotens immunitet ska upphävas eller inte(2).

F.  Såsom bekräftades under utfrågningen av Korwin-Mikke hade det påstådda brottet inget direkt eller uppenbart samband med hans utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, och det utgjorde inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att ärendet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Janusz Korwin-Mikke.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Mål T-345/05, Mote/parlamentet (nämnt ovan), punkt 28.

Rättsligt meddelande