Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2673(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0439/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0439/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 239kWORD 61k
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)02802),

–  ottaa huomioon komission 3. helmikuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle 6. toukokuuta 2015,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013(1) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan ja 83 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyy 19. toukokuuta 2015, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 19 artiklan 1 kohdassa säädetään monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta siirtämällä varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat seuraaville vuosille vastaavien menojen enimmäismääriä kasvattamalla, jos Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta hyväksytään uudet yhteistyössä hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen;

B.  toteaa, että Bulgarian, Tšekin tasavallan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Romanian ja Ruotsin maaseudun kehittämisohjelmat sekä tietyt Belgian, Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan alueelliset ohjelmat eivät olleet valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 lopulla;

C.  toteaa, että asetusta (EU, Euratom) N:o 1311/2013 on tarkistettu vastaavasti neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2015/623, jolla siirretään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta vastaavat varainhoitovuonna 2014 käyttämättä määrärahat vuosien 2015 ja 2016 enimmäismääriin;

D.  katsoo, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jossa säädetään unionin maaseudun kehittämiseen osoittaman tuen jakautumisesta kaudella 2014–2020, liitettä I olisi sen vuoksi tarkistettava vastaavasti;

E.  katsoo, että delegoitu asetus on tärkeä maaseudun kehittämisohjelmien joustavan ja nopean hyväksymisen kannalta ja että sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

Oikeudellinen huomautus