Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2673(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0439/2015

Ingivna texter :

B8-0439/2015

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2015)0199

Antagna texter
PDF 246kWORD 61k
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2015)02802),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 3 februari 2015, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 6 maj 2015 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005(1), särskilt artikel 58.7 och artikel 83.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 19 maj 2015.

A.  I artikel 19.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 föreskrivs en revidering av den fleråriga budgetramen om program med delad förvaltning för bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling antas efter den 1 januari 2014, för att överföra anslag som inte användes 2014 till påföljande år utöver motsvarande utgiftstak.

B.  Programmen för landsbygdsutveckling i Bulgarien, Tjeckien, Irland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta, Rumänien och Sverige och vissa regionala program i Belgien, Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket var inte klara för antagande vid utgången av 2014.

C.  Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 har setts över i enlighet med detta genom rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/623 och de motsvarande oanvända anslagen för 2014 har för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling förts över till utgiftstaken för 2015 och 2016.

D.  Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013, som fastställer fördelningen av unionens stöd för landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020 bör därför ändras i enlighet med detta.

E.  Den delegerade förordningen behövs för att man på ett smidigt sätt och i tid ska kunna anta program för landsbygdsutveckling och det är därför lämpligt att den träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1.  Europaparlamentet förklarar att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

Rättsligt meddelande