Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/03/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 624kWORD 227k
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα.
(1)  Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την εξαναγκαστική εξαφάνιση, την καταναγκαστική επανεγκατάσταση και την καταστροφή τόπων και χώρων με τελετουργική και πολιτιστική σημασία·
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας.
(2)  Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να αποφευχθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα του βιασμού και της βίας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τοπικών πληθυσμών.
(Η αντικατάσταση της λέξης «regions » από τη λέξη «areas» δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα από τα μέσα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων μέσω του ελέγχου του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι οι δράσεις της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο, στο πρόβλημα των διάτρητων συνόρων, και στη διασφάλιση της κατάρτισης των τοπικών πληθυσμών και των εκπροσώπων τους ώστε να καταδεικνύονται οι σχετικές συνέπειες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.
(7)  Στα ψηφίσματά του της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 8ης Μαρτίου 2011, της 5ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.
(8)  Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, και δη τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.
Τροπολογίες 71, 91 και 112
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Στον κανονισμό αποτυπώνεται η ανάγκη επίδειξης δέουσας επιμέλειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον τόπο προμήθειας μέχρι το τελικό προϊόν και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που διαθέτουν για πρώτη φορά στην ενωσιακή αγορά τους καλυπτόμενους πόρους –συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να δημοσιεύουν σχετική έκθεση. Σύμφωνα με τη φύση της δέουσας επιμέλειας, οι μεμονωμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που περιέχει ο παρών κανονισμός πρέπει να αντανακλούν τον εξελικτικό και ευέλικτο χαρακτήρα των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις επιμέρους συνθήκες κάθε επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος, στη μόχλευση και στη θέση μιας εταιρείας στην εκάστοτε αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11a)  Η οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτεί από τις εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με διάφορες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εγγραφή των εν λόγω δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών και μετάλλων.
__________________
Οδηγία 2014/95/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Πολλά υφιστάμενα συστήματα δέουσας επιμέλειας ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Υπάρχουν ήδη βιομηχανικά προγράμματα που αποσκοπούν στη θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και προμήθειας κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη για την πιστοποίηση μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού με συστήματα διασφάλισης της υπεύθυνης μόνο προμήθειας ορυκτών. Αυτά τα βιομηχανικά προγράμματα θα μπορούσαν να αναγνωρίζονται από το ενωσιακό σύστημα. Ωστόσο, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την αναγνώριση τέτοιων συστημάτων για να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να διευκρινιστούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση υψηλών προτύπων και να αποφευχθεί ο διπλός έλεγχος.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός αντίκτυπος της στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή.
(12)  Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες και πρακτικές προκλήσεις κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας, του ελέγχου από τρίτους, οι διοικητικές τους συνέπειες και ο πιθανός αντίκτυπος τους στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή και να υποβάλλεται έκθεση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτική στήριξη και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός. Οι ΜΜΕ οι εγκατεστημένες στην Ένωση που εισάγουν ορυκτά και μέταλλα και οι οποίες θεσπίζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να επωφελούνται από οικονομική στήριξη μέσω του προγράμματος COSME της Επιτροπής.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση που δραστηριοποιούνται στα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίες θεσπίζουν οικειοθελώς έναν μηχανισμό υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών και μετάλλων θα πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω σήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να ορίσει τα κριτήρια για τη χορήγηση της πιστοποίησης και, προς τούτο, μπορεί να διαβουλευτεί με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ. Οι όροι για τη χορήγηση της «Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ευθύνης» θα πρέπει να είναι τόσο αυστηροί όσο εκείνοι που απαιτούνται από το σύστημα πιστοποίησης του ΟΟΣΑ. Οι εταιρείες που επωφελούνται από την «Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ευθύνης» ενθαρρύνονται να αναφέρουν το γεγονός αυτό στον ιστότοπό τους και να το συμπεριλαμβάνουν στις πληροφορίες που παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
(13)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Το ίδιο ισχύει για ανακυκλωμένα μέταλλα, τα οποία έχουν υποστεί ακόμα περισσότερα βήματα της διαδικασίας μετασχηματισμού. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, οι ανάντη επιχειρήσεις όπως τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων με στόχο να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους θα πρέπει να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Όλα τα ορυκτά και μέταλλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των εισαγωγέων είναι απαραίτητη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για διετή μεταβατική περίοδο που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκροτήσει ένα σύστημα ελέγχου από τρίτους και θα αφήσει περιθώριο στους υπεύθυνους εισαγωγείς να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τη χρηματοδοτική στήριξη και τις πολιτικές της δεσμεύσεις προς περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου όπου εξορύσσεται κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός, ιδίως στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών, καθώς και να παρέχονται κίνητρα και να ενισχύεται ο σεβασμός της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και, πρωτίστως, της δεοντολογικής εξόρυξης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν υποχρεωτικά μέτρα.
(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, καθώς και τον αντίκτυπο της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν περαιτέρω υποχρεωτικά μέτρα.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Στην κοινή τους ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014, η Επιτροπή και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, με σκοπό όχι μόνο την επίτευξη υψηλού επιπέδου συμμετοχής των εταιρειών στο ενωσιακό σύστημα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά και τη διασφάλιση μιας παγκόσμιας, συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
__________________
__________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που επιλέγουν να αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.
2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για όλους τους εισαγωγείς της Ένωσης που προμηθεύονται ορυκτά και μέταλλα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε σχέση με τις πρακτικές προμηθειών των εισαγωγέων όταν προμηθεύονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, για την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων και των καταχρήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορίζοντας τις ευκαιρίες των ενόπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, να προβαίνουν σε εμπορική εκμετάλλευση των εν λόγω ορυκτών και μετάλλων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογίες 76, 97, 117 και 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Για να αποφεύγονται ακούσιες στρεβλώσεις στην αγορά, στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των ρόλων των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού. Η άσκηση της δέουσας επιμέλειας πρέπει να προσαρμοστεί στις δραστηριότητες της επιχείρησης, στο μέγεθος και στη θέση της στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογίες 77, 98, 118 και 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα βιομηχανικά προγράμματα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις που πρέπει να καθοριστούν από τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και να διασφαλίσει ότι το σύστημα πιστοποίησης συνιστά προσαρμόσιμη και ευέλικτη διαδικασία λαμβανομένης υπόψη της θέσης των ΜΜΕ.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Οι κατάντη επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού τους σε ορυκτά και μέταλλα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές που αφορούν τη δέουσα επιμέλεια για την υπεύθυνη προμήθεια.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση ή τα άχρηστα μεταποιημένα μέταλλα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνουν πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα δεν αποτελούν ανακυκλωμένα μέταλλα·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε
ε)  «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ε)  «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, με παρουσία εκτεταμένης βίας, κατάρρευση των μη στρατιωτικών υποδομών, ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου,
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ
ζ)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/9213 του Συμβουλίου·
ζ)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο κάνει δήλωση για την διοχέτευση σε ελεύθερη κυκλοφορία ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για λογαριασμό του ή το πρόσωπο για το λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται παρόμοια δήλωση. Ο αντιπρόσωπος που πραγματοποιεί τη δήλωση ενώ ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματός και για λογαριασμό άλλου προσώπου θεωρούνται επίσης εισαγωγείς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.
__________________
13Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η
η)  «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε εισαγωγέας που επιλέγει να αυτοπιστοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
Διαγράφεται
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ
θ)  «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τους ελέγχους από τρίτα μέρη και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
Διαγράφεται
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ α (νέο)
ιζα)  «βιομηχανικό σχήμα»: ένας συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, που έχει καταρτισθεί και βρίσκεται υπό την εποπτεία των σχετικών κλαδικών συνδέσμων και περιλαμβάνει αξιολογήσεις συμμόρφωσης από τρίτους·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ β (νέο)
ιζβ)  «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας»: ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α
α)  υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,
α)  υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς και συστηματικά στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,
Τροπολογίες 85, 126 και 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν κάποια επιχείρηση μπορεί να συμπεράνει με εύλογο τρόπο ότι οι πόροι προέρχονται από ανακυκλωμένες πηγές ή σκραπ, τότε, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εμπορική εμπιστευτικότητα και τους προβληματισμούς που αφορούν την ανταγωνιστικότητα:
α)  αποκαλύπτει δημόσια το συμπέρασμά της και
β)  περιγράφει με λογικές λεπτομέρειες τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που έλαβε για να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέο)
Οι πιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς επεξεργασμένων και εξευγενισμένων μετάλλων θα πρέπει να εξαιρούνται από τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι όλα τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση στην οποία παραθέτει τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Iα και σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τους εισαγωγείς που, σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής ενέργειας εκ μέρους των υπεύθυνων εισαγωγέων, δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)
Άρθρο 7β
Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού
1.  Μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού εγκατεστημένες στην Ένωση, που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ή ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από την Επιτροπή.
2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δέουσα επιμέλεια από τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, οι αρχές ενημερώνουν το μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση εξευγενισμού και τους ζητούν να λάβουν διορθωτικά μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δέουσας επιμέλειας. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις παύουν μόλις το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
2.  Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων ισοδύναμων βιομηχανικών, κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων δέουσας επιμέλειας που καλύπτουν τα ορυκτά και τα μέταλλα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.
4.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.
2.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι θα διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Για τη δημιουργία σαφήνειας και βεβαιότητας, καθώς και συνέπειας μεταξύ των οικονομικών φορέων, και δη των ΜΜΕ, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές με τη μορφή εγχειριδίου για εταιρείες, στο οποίο θα εξηγείται ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων για τους τομείς που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το εγχειρίδιο αυτό θα βασίζεται στον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού και θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ σε αυτό τον τομέα.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.
Διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Συνοδευτικά μέτρα
1.  Ενδεχομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός της μεταβατικής περιόδου νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (JOIN(2014)0008).
Συνοδευτικά μέτρα που διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον υπεύθυνο εφοδιασμό προβλέπουν:
α)  την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης βοήθειας και καθοδήγησης σε φορείς, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
β)  συνεχή πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός σήματος εναρμόνισης των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων πιστοποίησης και της συνεργασίας με τις «δημόσιες-ιδιωτικές» πρωτοβουλίες·
γ)  συνέχιση της στοχευμένης αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με επίκεντρο κυρίως τις ενισχύσεις για την εμπορία ορυκτών που δεν προκαλεί συγκρούσεις και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
δ)  στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφόρησης των καταναλωτών και της επισήμανσης καθώς και άλλα κίνητρα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τις ρήτρες επίδοσης των συμβάσεων εφοδιασμού που υπογράφηκαν από τις αρχές τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους.
______________________
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από ...*
______________________
* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Στήλη γ α (νέα)
Στήλη Γα: Τύπος ορυκτού

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0141/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου