Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2580(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0440/2015

Esitatud tekstid :

B8-0440/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0206

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 60k
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Vastuväited delegeeritud õigusaktile: põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsents
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon komisjoni 20. veebruari 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2015)00861),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007(1), eriti selle artikli 177 lõike 1 punkti a, artikli 223 lõiget 2 ja artikli 227 lõiget 5,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A.  arvestades, et põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholiga seotud andmete jälgimine tagab nii läbipaistvuse kui ka teadmised selle kohta, kuidas areneb asjaomane turg, mis on endiselt ebastabiilne ja kus valitseb tugev konkurents, eriti seoses impordiga kolmandatest riikidest;

B.  arvestades, et selline teave on äärmiselt kasulik ka rahvusvaheliste lepingute alaste läbirääkimiste ja dumpinguvastaste uurimiste seisukohast;

C.  arvestades, et Eurostat nii täpset teavet ei anna, mis tähendab, et ettevõtjatel, liikmesriikidel ja ELi institutsioonidel ei ole turul valitseva olukorra täielikuks tundmiseks muud võimalust;

1.  esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

Õigusalane teave