Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2655(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0453/2015

Předložené texty :

B8-0453/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0207

Přijaté texty
PDF 324kWORD 76k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk Konečné znění
Mateřská dovolená
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o mateřské dovolené (2015/2655(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8 a 294 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň(1) (směrnice o mateřské dovolené),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice o mateřské dovolené, předložený Komisí (COM(2008)0637),

–  s ohledem na své stanovisko přijaté v prvním čtení dne 20. října 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice o mateřské dovolené(2),

–  s ohledem na opakovaná prohlášení Parlamentu k této záležitosti, včetně usnesení ze dne 10. března 2015 o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(4) a na nadcházející dohodu týkající se stejné záležitosti,

–  s ohledem na otázky týkající se mateřské dovolené předložené Radě a Komisi (O-000049/2015 – B8‑0119/2015 a O-000050/2015 – B8‑0120/2015),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 14. dubna 2015, který se týká mimo jiné práva Komise na stažení návrhu (věc C‑409/13),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zásada rovnosti odměňování mezi ženami a muži předpokládá, že nebude docházet k žádné formě přímé či nepřímé diskriminace, a to i pokud jde o mateřství, otcovství a plnění rodinných povinností;

B.  vzhledem k tomu, že Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění zahrnuje ambiciózní cíle, jako je dosažení 75% míry zaměstnanosti a snížení počtu lidí postižených či ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 alespoň o 20 milionů;

C.  vzhledem k tomu, že ženy žijí v chudobě a sociálním vyloučení častěji než muži, což se týká především starších žen, jejichž důchod je v průměru o 39 % nižší než důchod mužů, a žen samoživitelek; vzhledem k tomu, že ženy pracují častěji než muži na částečný úvazek, s dočasnou pracovní smlouvou nebo se smlouvou na dobu určitou a že chudobu žen do značné míry zapříčiňuje nejistota jejich zaměstnání;

D.  vzhledem k tomu, že porodnost v EU klesá a tento trend je umocněn krizí, neboť nezaměstnanost, nejisté podmínky a nejistota ohledně budoucnosti a hospodářské situace vedou páry, a zejména mladší ženy, k odkládání rodičovství, a tím dále přispívají k stárnutí obyvatelstva Unie;

E.  vzhledem k tomu, že ženy tráví třikrát tolik času než muži péčí o domácnost (k níž vedle domácích prací patří i péče o děti, starší lidi a osoby se zdravotním postižením); vzhledem k tomu, že míra nezaměstnaných žen se podceňuje, neboť mnohé ženy nejsou zaregistrovány jako nezaměstnané, zejména ženy, které se výhradně věnují domácím pracím a péči o děti;

F.  vzhledem k tomu, že sdílení povinností v rodině a v domácnosti mezi ženami a muži je zásadní podmínkou dosažení rovnosti pohlaví; vzhledem k tomu, že čtvrtina členských států neumožňuje žádnou otcovskou dovolenou;

G.  vzhledem k tomu, že Rada dosud oficiálně neodpověděla na postoj Parlamentu v prvním čtení z 20. října 2010 k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o mateřské dovolené;

1.  lituje, že v Radě nastala patová situace, pokud jde o směrnici o mateřské dovolené; naléhavě žádá členské státy, aby obnovily jednání;

2.  hluboce lituje interinstitucionální nestability způsobené nečinností Rady, vzhledem k tomu, že Parlament dokončil své první čtení, avšak diskuse s Radou byly pozastaveny, což ohrožuje celý legislativní postup;

3.  znovu opakuje svou ochotu vyřešit patovou situaci, a žádá Komisi, aby se ujala své úlohy „poctivého zprostředkovatele“ a konstruktivně se zapojila do jednání se spoluzákonodárci s cílem sblížit co nejvíce postoje Parlamentu a Rady, přičemž řádnou pozornost je třeba věnovat vyváženosti mezi orgány a úloze, která jim byla na základě Smluv svěřena;

4.  hluboce lituje, že navrhovaný přezkum směrnice může Komise v rámci programu REFIT stáhnout, a v případě, že k tomu nakonec dojde, žádá, aby jako okamžité alternativní řešení byla předložena legislativní iniciativa zaměřená na přezkum směrnice Rady 92/85/EHS, která by byla zahájena za lucemburského předsednictví Rady, s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, a vyřešit tak demografické výzvy a zároveň snížit nerovnost mezi muži a ženami;

5.  bere na vědomí rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. dubna 2015, který se týká práva Komise vzít zpět svůj návrh (věc C-409/13) a který potvrzuje, že Komise musí pro zpětvzetí návrhu splnit konkrétní podmínky, mimo jiné i dodržet svůj závazek uvést Radě a Parlamentu důvody, které ji ke zpětvzetí návrhu vedly, a řídit se zásadami svěřených pravomocí, institucionální rovnováhy a loajální spolupráce, jež jsou uvedeny v SEU;

6.  opakuje svou ochotu vypracovat samostatnou směrnici, která by zavedla placenou otcovskou dovolenou v délce alespoň 10 pracovních dnů a podpořila opatření, ať již legislativní nebo jiná, která mužům, zejména otcům, umožní uplatňovat své právo na dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem;

7.  očekává konečné posouzení směrnice Rady 2010/18/EU o rodičovské dovolené a s ohledem na dostupné prozatímní studie vyzývá k přezkumu této směrnice, která neplní svůj cíl, jímž je sladění osobního a pracovního života za účelem dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem pro oba rodiče, a zejména pro ženy, na něž doléhají genderové rozdíly v podobě platu, důchodu a chudoby;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2) Úř. věst L 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0050.
(4) Úř. věst. L 321, 31.12.2003, s. 1.

Právní upozornění