Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2684(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0460/2015

Esitatud tekstid :

B8-0460/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0208

Vastuvõetud tekstid
PDF 175kWORD 75k
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste komitee poolt vastu võetud loetelu kohta küsimustest seoses Euroopa Liidu esialgse aruandega (2015/2684(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle jõustumist ELis 21. jaanuaril 2011, nagu on sätestatud nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsuses 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel(1),

–  võttes arvesse nõukogu, liikmesriikide ja komisjoni vahelist käitumisjuhendit, milles sätestatakse sisekord Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks Euroopa Liidu poolt ja Euroopa Liidu esindamiseks seoses selle konventsiooniga(2),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta Euroopa Liidu poolt” (SWD(2014)0182),

–  võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee poolt vastu võetud loetelu küsimustest seoses Euroopa Liidu esialgse aruandega(3),

–  võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2010. aasta teatist „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas” (COM(2010)0636),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta(4),

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 2013. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 9, 10, 19 ja 168,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 3, 15, 21, 23 ja 26,

–  võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et täieõiguslike kodanikena on puuetega inimestel võrdsed õigused ja õigus võõrandamatule väärikusele, võrdsele kohtlemisele, iseseisvale elule ja täielikule osalemisele ühiskonnas;

B.  arvestades, et Euroopa Liidus on puue hinnanguliselt 80 miljonil inimesel;

C.  arvestades, et ELi Põhiõiguste Ameti tõendid annavad pidevalt tunnistust sellest, et puuetega inimesed puutuvad kokku diskrimineerimisega ja takistustega oma õiguste teistega võrdsel alusel kasutamisel;

D.  arvestades, et puuetega inimesed on üheks meie ühiskonna kõige kaitsetumaks rühmaks ja nende integreerimine tööturule on üheks sotsiaal- ja tööturupoliitika suurimatest väljakutsetest;

E.  arvestades, et puuetega inimeste täielikku kaasamist ja võrdväärset osalust on võimalik saavutada üksnes puudele inimõigustepõhise lähenemise kasutamisel kõigil ELi poliitika kujundamise, rakendamise ja järelevalve tasanditel, sh institutsioonide siseselt, ning arvestades, et komisjon peab seda tulevaste ettepanekute puhul nõuetekohaselt arvesse võtma;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohaselt kehtestatakse 28 liikmesriigist 21 liikmesriigis endiselt õigus- ja teovõime täieliku teostamise suhtes piiranguid;

G.  arvestades, et komisjon esitas ELi diskrimineerimisvastase direktiivi ettepaneku 2008. aastal, kuid et nõukogu blokeerib seda siiani;

H.  arvestades, et puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtted lähevad diskrimineerimisest palju kaugemale, juhatades teed kõigi puuetega inimeste inimõiguste täieliku tagamise poole kaasavas ühiskonnas, ning et nende eesmärk on ka vajaliku kaitse ja abi pakkumine, et võimaldada peredel kaasa aidata puuetega inimeste õiguste täielikule ja võrdsele kasutamisele;

I.  arvestades, et EL on puuetega inimeste õiguste konventsiooni ametlikult ratifitseerinud ning selle on allkirjastanud kõik 28 ELi liikmesriiki ja 25 neist on selle ka ratifitseerinud;

J.  arvestades, et igal aastal saab parlamendi petitsioonikomisjon petitsioone, mis puudutavad puude alusel diskrimineerimist töö saamisel, füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamisel ning juurdepääsul avalikele teenustele ja haridusele;

K.  arvestades, et puuetega inimesed ei moodusta homogeenset rühma, ning arvestades, et nende toetamiseks kavandatavate poliitikasuundade ja meetmete puhul tuleks võtta arvesse seda homogeensuse puudumist ning asjaolu, et mõned rühmad, nagu naised, lapsed ja suuremat toetust vajavad isikud, puutuvad kokku lisaraskuste ning mitut liiki diskrimineerimisega;

L.  arvestades, et parlament peab võtma arvesse asjaolu, et puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätted on miinimumstandardid, mis võimaldavad Euroopa institutsioonidel puuetega inimeste kaitsmiseks ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks neist kaugemale minna;

M.  arvestades, et juurdepääs tööle koos mittediskrimineerimisega töökohal on üks iseseisva elu põhilisi elemente; arvestades, et kõigist ELi tasandil olemasolevatest programmidest, algatustest ja strateegiatest hoolimata on tööhõive määr 20- kuni 64-aastaste seas üle 70%, samal ajal kui puuetega inimeste tööhõive määr on alla 50%; arvestades, et ilma puueteta naiste tööhõive määr on 65%, võrrelduna 44%-ga puuetega naiste puhul;

N.  arvestades, et palgatöö on oluline tegur selleks, et võimaldada puuetega inimestel elada iseseisvat elu, ning arvestades, et seetõttu peaksid liikmesriigid püüdlema laialdasema tööhõivele juurdepääsu poole puuetega inimeste jaoks, et nad saaksid anda panuse ühiskonda, milles nad elavad, ning peaksid selle eeltingimusena pakkuma kõigile puuetega lastele, sealhulgas õpiraskustega lastele kaasavat haridust, et aidata neil omandada algkoolist alates hea hariduspõhi, et nad saaksid järgida oma õppimisvõimele vastavat õppekava, mis annab neile võimaluse saada korralik hariduslik taust, mis võib aidata neil arendada karjääri või kindlustada hea töökoht, mis võimaldab neil hiljem iseseisvat elu elada;

O.  arvestades, et puue on arenev mõiste, mida mõjutavad vaegustega inimeste omavaheline suhtlemine ning hoiakulised ja keskkondlikud tõkked, mis takistavad vaegustega inimeste täisväärtuslikku ja tõhusat osalemist ühiskonnas võrdväärselt teistega ja sama väärikalt;

P.  arvestades, et eelkõige ühissätete määruse artikli 7 alusel tuleb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastatavate programmide ettevalmistamise ja elluviimise käigus võtta arvesse puuetega inimeste juurdepääsu, ning arvestades, et neidsamu küsimusi tuleks võtta arvesse teiste ELi fondide ettevalmistamisel ja rakendamisel;

Q.  arvestades, et mõnes liikmesriigis kasvab demograafiliste ja ühiskondlike muutuste tõttu nõudlus sotsiaalteenuste järele koos suurenenud tööpuuduse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määraga, sealhulgas kvaliteetsete teenuste puudumisega puuetega inimeste jaoks, millel on negatiivne mõju puuetega inimeste võimele elada iseseisvalt, kaasavalt ja teistega võrdsetel alustel;

R.  arvestades, et olemasolevaid puuetega inimeste õiguste alaseid ELi õigusakte tuleks paremini rakendada ja jõustada, et suurendada juurdepääsetavust kõigi puuetega inimeste jaoks kogu ELis;

S.  arvestades, et parlament moodustab osa puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõike 2 kohasest ELi raamistikust konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks;

T.  arvestades, et seoses küsimuste loeteluga andsid puuetega inimeste õiguste komiteele teavet mitmesugused kodanikuühiskonna organisatsioonid;

U.  arvestades, et puuetega inimeste õiguste komitee poolt vastu võetud küsimuste loetelule on määratud vastama komisjon kui puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõike 1 kohane kontaktasutus;

V.  arvestades, et parlament on Euroopa Liidu ainus otse valitud organ, kes esindab Euroopa kodanikke ning järgib seetõttu täielikult Pariisi põhimõtteid, nagu on sätestatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 33;

1.  kinnitab puuetega inimeste õiguste komiteele, et Euroopa Parlament vastab otseselt temale adresseeritud küsimustele, nõudes samal ajal tungivalt, et komisjon võtaks komiteele esitatavate omapoolsete vastuste formuleerimisel arvesse ka parlamendi seisukohti;

2.  peab kahetsusväärseks, et komisjon ja nõukogu võtsid käitumisjuhendi vastu ilma parlamenti kaasamata, mille tagajärjel on parlamendil puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve alal piiratud pädevus;

3.  kutsub komisjoni üles konsulteerima oma vastust küsimuste loetelule ametlikult kõigi asjaomaste institutsioonide ja ametitega, sh parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Ombudsmani ja ELi Põhiõiguste Ametiga;

4.  palub komisjonil kutsuda ELi raamistikku osalema ametlikult konstruktiivses dialoogis;

5.  rõhutab asjaolu, et ettepanekuga võtta vastu ELi diskrimineerimisvastane direktiiv püütakse kaitsta puuetega inimesi diskrimineerimise eest sotsiaalkaitse, tervishoiu, suutlikkuse loomise ja taastamise, hariduse ning niisuguste kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja tarnimise valdkonnas nagu eluruumid, transport ja kindlustus; peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole selle ettepaneku osas edusamme teinud, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid tööd selle nimel, et võtta ühine seisukoht vastu ilma täiendavate viivitusteta;

6.  märgib, et konkreetsete puuderühmadega seotud liigitatud andmete ja statistika puudumine takistab asjakohase poliitika väljatöötamist; kutsub komisjoni seetõttu üles koguma ja levitama vanuse ja soo järgi liigitatud statistilisi andmeid puude kohta, et jälgida puuetega inimeste olukorda kogu ELis vastavates igapäevaelu valdkondades ja mitte ainult tööhõive valdkonnas;

7.  märgib, et küsimuste loetelu osas andsid puuetega inimeste õiguste komiteele teavet mitmesugused kodanikuühiskonna organisatsioonid; nõuab seetõttu tungivalt, et läbivaatamisprotsessi osana arendaks komisjon edasi struktureeritud dialoogi puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega ning konsulteeriks nendega ja teeks nendega koostööd, sealhulgas puuetega inimeste õiguste komiteele küsimuste loetelu kohta vastuse formuleerimisel ning seda valdkonda puudutava ELi poliitika väljatöötamisel, elluviimisel ja järelevalvel;

8.  palub liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, puuetega inimeste õiguste konventsioon viivitamatult ratifitseerida;

9.  kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonikat ettepanekut Euroopa juurdepääsetavuse akti kohta, kaasates kogu seadusandliku tsükli jooksul täielikult puuetega inimesi, ning rõhutab, et see ettepanek peab hõlmama tervet rida poliitikavaldkondi seoses kaupade ja teenuste juurdepääsetavusega kõigi ELi kodanike jaoks, edendades puuetega inimeste iseseisvat elu ja täielikku kaasamist ning luues kestva, tulemusliku ja sõltumatu järelevalve- ja jõustamismehhanismi;

10.  kutsub liikmesriike üles võtma siseriiklikku õigusesse üle puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklist 12 tulenevad kohustused, eelkõige kohustuse leevendada mis tahes piiranguid, mis on kehtestatud nende õiguste suhtes hääletada ja olla valitud;

11.  nõuab tungivalt, et nõukogu kiirendaks oma tööd avaliku sektori asutuste veebisaitide juurdepääsetavuse direktiivi ettepanekuga, et saavutada ühine seisukoht ja liikuda edasi nimetatud õigusakti vastuvõtmise suunas, suurendades nii dokumentide, videote ja veebisaitide juurdepääsetavust ning pakkudes alternatiivseid vorminguid ja sidevahendeid;

12.  soovitab kasutada ELi rahalisi vahendeid selleks, et edendada juurdepääsetavust ja e-juurdepääsetavust puuetega inimeste jaoks, edendada üleminekut institutsioonilistelt hooldusteenustelt kogukonnapõhisele hoolekandestruktuurile, arendada kvaliteetseid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning investeerida puuetega inimesi esindavate organisatsioonide suutlikkuse suurendamisse;

13.  märgib ära oma reageeringud ja meetmed küsimuste loetelu osas, mis tõstatati seoses Euroopa Liidu esialgse aruandega, mis on puuetega inimeste õiguste konventsiooni läbivaatamise osa:

   a) ta on moodustanud igast asjaomasest komisjonist pärit liikmetest koosneva komisjonidevahelise koordineerimisrühma, mis on korraldanud töötajatele ja parlamendiliikmetele avatud teadlikkuse suurendamise üritusi, sealhulgas korraldanud täiendusõppe osana viipekeele kursusi;
   b) ta on rõhutanud juurdepääsetavuse vajadust seoses universaalteenuse ja hädaabinumbriga 112 oma 5. juuli 2011. aasta resolutsioonis(6) ja 17. novembri 2011. aasta deklaratsioonis(7), mis oli nurgakiviks sõidukisisese eCall-süsteemi väljaarendamisel;
   c) 2014. aasta valimiste tulemusel on puuetega EP liikmete arv märkimisväärselt suurenenud;
   d) ta on võtnud omale kohustuse teha asjaomaste osalistega aktiivselt koostööd, et leida pragmaatiline lahendus Marrakechi lepinguga ühinemiseks;
   e) ta rõhutab vajadust parandada ELi õigusaktide rakendamist, et tagada puuetega inimestele võimalus reisida iseseisvalt, kasutades kõiki transpordiliike, sh ühistransporti;
   f) ta kutsub komisjoni üles andma nõutud selgitusi selle kohta, kuidas ta suudab praeguste ja tulevaste õigusaktide puhul tagada, et puuetega inimestele garanteeritakse võrdsed võimalused, põhiõigused, võrdne juurdepääs teenustele ja tööturule ning samasugused õigused ja kohustused juurdepääsul sotsiaalkindlustusele, nagu on selle liikmesriigi kodanikel, kus nad on kindlustatud, järgides võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet, et kõik puuetega inimesed saaksid kasutada kõigile ELi kodanikele antud vaba liikumise õigust;
   g) ta kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et õiguskaitse kättesaadavus seoses ELi õigusaktidega on täielikult kooskõlas puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, et põhiõigused oleksid kõigile kättesaadavad;

14.  rõhutab vajadust tõhusama poliitilise koostöö järele ELi raamistikus, sealhulgas vajalike finants- ja inimressursside järele, tagamaks et see suudab täita oma ülesandeid, mis on välja toodud eespool nimetatud nõukogu otsuses, ning nõuab tungivalt, et ELi raamistikus osalejad eraldaksid selle ülesande täitmiseks taotletud ressursid;

15.  peab tervitatavaks EP liikmete algatust taotleda, et reageeringuna puuetega inimeste õiguste komitee soovitustele koostaksid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning petitsioonikomisjon regulaarselt ühise raporti;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, puuetega inimeste õiguste komiteele ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 23, 27.1.2010, lk 35.
(2) ELT C 340, 15.12.2010, lk 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 9.
(5) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
(6) ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 1.
(7) ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 165.

Õigusalane teave