Seznam 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0362/2015

Předložené texty :

B8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/05/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0216

Přijaté texty
PDF 665kWORD 241k
Středa, 27. května 2015 - Brusel Konečné znění
Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. května 2015 o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory pro dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 73 odst. 2 a článek 74 jednacího řádu,

se rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto mandátu:

MANDÁT

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Ze zkušeností s uplatňováním stávajících projektů a ze závěrů externích hodnocení a následné analýzy různých možností politiky vyplývá závěr, že důvody, které vedly ke zřízení těchto dvou projektů pro školy, jsou stále relevantní. Vzhledem k současnému stavu, kdy klesá spotřeba ovoce a zeleniny, včetně banánů, i mléčných výrobků a kdy situaci zhoršuje mimo jiné i moderní tendence konzumovat vysoce zpracované potraviny, které navíc často obsahují velké množství přidaného cukru, soli a tuku, by podpora Unie určená k financování dodávek vybraných zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních měla pokračovat.
(2)  Ze zkušeností s uplatňováním stávajících projektů a ze závěrů externích hodnocení, následné analýzy různých možností politiky a sociálních obtíží, jimž členské státy čelí, vyplývá závěr, že pokračování a posílení těchto dvou projektů pro školy má klíčový význam. Vzhledem k současnému stavu, kdy klesá spotřeba čerstvého ovoce a zeleniny, včetně banánů, i mléčných výrobků zejména mezi dětmi a zvyšuje se nadváha u dětí v důsledku stravovacích návyků, jež upřednostňují vysoce zpracované potraviny, které navíc často obsahují velké množství přidaného cukru, soli, tuku nebo přídatných látek, by podpora Unie určená k financování dodávek vybraných zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních měla více přispívat k propagaci zdravých stravovacích návyků a ke konzumaci místních produktů.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 6. Tento kompromis zdůrazňuje význam projektů pro školy i důvody, proč by měly nadále pokračovat a být posíleny. Kvůli rozhodnutí Komise znovu přezkoumat tento návrh je důležité, aby Parlament zaujal pevný postoj ve prospěch pokračování těchto projektů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  V analýze jednotlivých možností politiky se poukazuje na to, že jednotný přístup na základě společného právního a finančního rámce je z hlediska plnění konkrétních cílů, které společná zemědělská politika prostřednictvím projektů pro školy sleduje, vhodnější a účelnější. Členské státy by takto mohly maximalizovat dopad distribuce v rámci stálého rozpočtu a zvýšit efektivnost řízení. Vzhledem k potřebě zohlednit rozdíly mezi ovocem a zeleninou, včetně banánů, a mléčnými výrobky a jejich dodavatelskými řetězci by některé prvky, jako například příslušná rozpočtová krytí, měly zůstat oddělené. S ohledem na zkušenosti se stávajícími projekty by účast v programu měla být pro členské státy i nadále dobrovolná. Se zřetelem k odlišné situaci v oblasti spotřeby v jednotlivých členských státech by zúčastněným členským státům měla být dána možnost, aby si vybraly, zda chtějí distribuovat všechny produkty způsobilé pro dodávky dětem ve vzdělávacích zařízeních, nebo jenom jeden z těchto produktů.
(3)  V analýze jednotlivých možností politiky se poukazuje na to, že jednotný přístup na základě společného právního a finančního rámce je z hlediska plnění konkrétních cílů, které společná zemědělská politika prostřednictvím projektů pro školy sleduje, vhodnější a účelnější. Členské státy by takto mohly maximalizovat dopad distribuce v rámci stálého rozpočtu a zvýšit efektivnost řízení. Vzhledem k potřebě zohlednit rozdíly mezi ovocem a zeleninou, včetně banánů, a mléčnými výrobky a jejich dodavatelskými řetězci by některé prvky, jako například příslušná rozpočtová krytí, měly zůstat oddělené. S ohledem na zkušenosti se stávajícími projekty by účast v programu měla být pro členské státy i nadále dobrovolná. Se zřetelem k odlišné situaci v oblasti spotřeby v jednotlivých členských státech by zúčastněným členským státům měla být dána možnost, aby si po dohodě se zúčastněnými regiony vybraly, zda chtějí distribuovat všechny produkty způsobilé pro dodávky dětem ve vzdělávacích zařízeních, nebo jenom jeden z těchto produktů. Členské státy by rovněž mohly zvážit zavedení cílených opatření zaměřených proti klesající konzumaci mléka mezi dospívajícími.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Bylo zjištěno, že spotřeba zejména čerstvého ovoce a zeleniny, včetně banánů, a konzumního mléka má klesající tendenci. Je proto vhodné zaměřit distribuci v rámci projektů pro školy na tyto produkty. Tento postup by přitom pomohl snížit organizační zátěž na školách a zvýšit dopad distribuce i při omezeném rozpočtu a odpovídal by také stávající praxi, protože tyto produkty jsou distribuovány nejčastěji.
(4)  Bylo zjištěno, že spotřeba zejména čerstvého ovoce a zeleniny, včetně banánů, a konzumního mléka má klesající tendenci. Je proto vhodné prioritně zaměřit distribuci v rámci projektů pro školy na tyto produkty. Tento postup by přitom pomohl snížit organizační zátěž na školách a zvýšit dopad distribuce i při omezeném rozpočtu a odpovídal by také stávající praxi, protože tyto produkty jsou distribuovány nejčastěji. Aby však bylo možné dodržet výživová doporučení týkající se příjmu vápníku a s ohledem na rostoucí problémy s nesnášenlivostí laktózy v mléce, měly by mít členské státy možnost distribuovat jiné mléčné produkty, jako jsou jogurty a sýry, jež mají nesporné příznivé účinky na zdraví dětí. Dále je třeba vyvinout úsilí k zajištění distribuce místních a regionálních produktů.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 1 – část 3.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  K zajištění účinnosti režimu při dosahování jeho krátkodobých i dlouhodobých cílů spočívajících ve zvyšování spotřeby vybraných zemědělských produktů a utváření zdravějších stravovacích návyků jsou nezbytná vzdělávací opatření, která distribuci podpoří. S ohledem na jejich význam by tato opatření měla podporovat jak dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, tak distribuci mléka. Měla by být způsobilá pro podporu Unie. Jelikož doprovodná opatření představují zásadně důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí k zemědělství a jeho různým produktům a ke splnění cílů režimu, členským státům by mělo být umožněno, aby do svých tematických opatření začlenily širší škálu zemědělských produktů. Za účelem prosazování zdravých stravovacích návyků by se však do tohoto procesu měly zapojit vnitrostátní zdravotnické orgány, které by měly seznam těchto produktů, jakož i obě skupiny produktů, které jsou způsobilé pro distribuci, schválit a rozhodnout o jejich výživových aspektech.
(5)  K zajištění účinnosti režimu při dosahování jeho krátkodobých i dlouhodobých cílů spočívajících ve zvyšování spotřeby vybraných zemědělských produktů a utváření zdravějších stravovacích návyků jsou nezbytná doprovodná vzdělávací opatření, která distribuci podpoří. S ohledem na jejich význam by tato opatření měla podporovat jak dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, tak distribuci mléka a mléčných výrobků. Měla by být způsobilá pro podporu Unie. Jelikož doprovodná vzdělávací opatření představují zásadně důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí k zemědělství a různorodosti zemědělských produktů Unie, a to zejména těch, jež jsou pěstovány v jejich regionu, za pomoci například odborníků na výživu a zemědělců, a ke splnění cílů režimu, členským státům by mělo být umožněno, aby do svých tematických opatření začlenily širší škálu zemědělských produktů, jako je zpracované ovoce a zelenina bez přidaného cukru, soli, tuku nebo sladidel, a další místní, regionální nebo národní speciality, jako je med, stolní olivy, olivový olej a sušené ovoce. Za účelem prosazování zdravých stravovacích návyků by se však do tohoto procesu měly zapojit vnitrostátní orgány odpovědné za výživu nebo zdraví, které by měly seznam těchto produktů, jakož i obě skupiny produktů, které jsou způsobilé pro distribuci, schválit a měly by rozhodnout o jejich výživových aspektech.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 2 – část 5.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  K zajištění řádného rozpočtového řízení by měl být stanoven pevný strop podpory Unie na distribuci ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka, na doprovodná vzdělávací opatření a na související náklady. Tento strop by měl odrážet stávající situaci. S ohledem na získané zkušenosti a s cílem zjednodušit řízení by mělo dojít ke sblížení finančních modelů, které by měly, pokud jde o výši finančního příspěvku EU, vycházet z jednotného přístupu. Je proto vhodné omezit výši podpory EU na cenu produktů stanovením maximální podpory Unie na porci u ovoce a zeleniny, včetně banánů i mléka a zrušit zásadu povinného spolufinancování u ovoce a zeleniny, včetně banánů. Vzhledem ke kolísání cen příslušných produktů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o opatření, jimiž se stanoví úroveň podpory EU na cenu jedné porce produktů a stanoví definice porce.
(6)  K zajištění řádného rozpočtového řízení by měl být stanoven pevný strop podpory Unie na distribuci ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka, na doprovodná vzdělávací opatření a na související náklady. Tento strop by měl odrážet stávající situaci. S ohledem na získané zkušenosti a s cílem zjednodušit řízení by mělo dojít ke sblížení finančních modelů, které by měly, pokud jde o výši finančního příspěvku EU, vycházet z jednotného přístupu. Je proto vhodné omezit výši podpory EU na cenu produktů stanovením maximální výše podpory Unie na dítě a jednotlivou distribuci u ovoce a zeleniny, včetně banánů i mléka a zrušit zásadu povinného spolufinancování u ovoce a zeleniny, včetně banánů. Vzhledem ke kolísání cen příslušných produktů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o opatření, jimiž se stanoví strop podpory EU.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  K zajištění efektivního a cíleného využívání finančních prostředků EU by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o opatření, jimiž se na základě obdržených žádostí o podporu stanoví předběžné příděly podpory EU všem členským státům a metody pro přerozdělení podpory mezi členskými státy. Předběžné příděly by měly být pro ovoce a zeleninu, včetně banánů, a mléko stanoveny zvlášť, a to v souladu s dobrovolným přístupem k distribuci. Klíč pro přidělování podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, by měl zohledňovat současné příděly členských států, a to na základě objektivního kritéria, jímž je počet dětí ve věkové skupině od šesti do deseti let v poměru k populaci, a rovněž s přihlédnutím ke stavu rozvoje dotčených regionů. S cílem umožnit zúčastněným členským státům udržet rozsah stávajících programů a motivovat další, aby k distribuci mléka přistoupily, je vhodné využít k přidělování finančních prostředků na mléko kombinaci dvou klíčů, a to jednak využití finančních prostředků členskými státy v rámci projektu „Mléko do škol“ v minulosti a jednak totéž objektivní kritérium počtu dětí ve věkové skupině od šesti do deseti let v poměru k populaci jako u distribuce ovoce a zeleniny včetně banánů. Za účelem určení správného poměru těchto dvou klíčů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde přijetí dodatečných pravidel týkajících se rovnováhy mezi těmito dvěma kritérii. Vzhledem k neustálým změnám demografické situace a situace v oblasti rozvoje regionů v členských státech by navíc na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o posouzení toho, zda jsou částky přidělené členským státům na základě těchto kritérií doposud aktuální, jež by se provádělo každé tři roky.
(7)  K zajištění efektivního a cíleného využívání finančních prostředků EU by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o opatření, jimiž se na základě obdržených žádostí o podporu stanoví předběžné příděly podpory EU všem členským státům a metody pro přerozdělení podpory mezi členskými státy. Předběžné příděly by měly být pro ovoce a zeleninu, včetně banánů, a mléko stanoveny zvlášť, a to v souladu s dobrovolným přístupem k distribuci. Klíč pro přidělování podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, by měl zohledňovat současné příděly členských států, a to na základě objektivního kritéria, jímž je počet dětí ve věkové skupině od šesti do deseti let v poměru k populaci, a rovněž s přihlédnutím ke stavu rozvoje dotčených regionů. S cílem umožnit zúčastněným členským státům udržet rozsah stávajících programů a motivovat další, aby k distribuci mléka přistoupily, je vhodné využít k přidělování finančních prostředků na mléko kombinaci čtyř klíčů, a to jednak využití finančních prostředků členskými státy v rámci projektu „Mléko do škol“ v minulosti, s výjimkou Chorvatska, pro nějž bude stanovena konkrétní pevná částka na základě tohoto nařízení, a jednak totéž objektivní kritérium počtu dětí ve věkové skupině od šesti do deseti let v poměru k populaci jako u distribuce ovoce a zeleniny včetně banánů, stupeň rozvoje regionů v rámci daného členského státu a stanovení minimální výše podpory Unie na dítě a rok. Za účelem určení správného poměru těchto čtyř klíčů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o přijetí dodatečných pravidel týkajících se rovnováhy mezi těmito čtyřmi kritérii. Vzhledem k neustálým změnám demografické situace a situace v oblasti rozvoje regionů v členských státech by navíc na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o posouzení toho, zda jsou částky přidělené členským státům na základě těchto kritérií doposud aktuální, jež by se provádělo každé tři roky. Při provádění tohoto programu v nejvzdálenějších regionech by měla být pomoc Unie navýšena o 5 % s ohledem na jejich omezenou zemědělskou diverzifikaci a skutečnost, že některé produkty není v těchto regionech často možné nalézt, z čehož vyplývají vyšší náklady na dopravu a skladování.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 3.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  S cílem umožnit členským státům s nižším počtem obyvatel provádět nákladově efektivní režim by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o stanovení minimální částky podpory Unie na ovoce a zeleninu, včetně banánů, mléko, na niž mají členské státy nárok.
(8)  S cílem umožnit členským státům s nižším počtem obyvatel provádět nákladově efektivní režim by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení minimální částky podpory Unie na ovoce a zeleninu, včetně banánů, na mléko a mléčné výrobky, na niž mají členské státy nárok.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy, které mají zájem účastnit se distribuce ovoce a zeleniny, včetně banánů, a/nebo mléka, měly každý rok žádat o podporu Unie. Za účelem zjednodušení postupů a řízení by tak měly učinit formou samostatných žádostí o podporu. Jakmile členské státy žádosti podají, měla by Komise o definitivních přídělech podpory na dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka rozhodnout v rámci celkových prostředků, jež jsou v rozpočtu vyčleněny, a s ohledem na omezené převody mezi přidělenými částkami, což v rámci distribuce motivuje ke stanovení priorit na základě výživových potřeb. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o opatření, jimiž se stanoví podmínky a limity týkající se těchto převodů.
(9)  V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy, které mají zájem účastnit se distribuce ovoce a zeleniny, včetně banánů, a/nebo mléka a mléčných výrobků, měly každý rok žádat o podporu Unie. Za účelem zjednodušení postupů a řízení by tyto žádosti měly být učiněny formou samostatných žádostí o podporu. Po obdržení žádostí členských států by Komise o definitivních přídělech podpory na dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka a mléčných výrobků měla rozhodnout v rámci celkových prostředků, jež jsou v rozpočtu vyčleněny, a s ohledem na omezené převody mezi přidělenými částkami, což v rámci distribuce motivuje ke stanovení priorit na základě výživových potřeb. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o opatření, jimiž se stanoví podmínky a limity týkající se těchto převodů.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Za účelem zjednodušení administrativních a organizačních postupů pro školy, které se účastní obou projektů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o zavádění jednotných postupů pro podávání žádostí škol o účast a pro monitorování.
Odůvodnění
Je důležité omezit byrokracii, která školy odrazuje od účasti na tomto programu, a to zejména tím, že školy účastnící se obou programů nebudou nuceny vyplňovat dva soubory formulářů ani nebudou podléhat různým postupům monitorování.
Pozměňovací návrhy 10 a 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Vnitrostátní strategie by se měla považovat za podmínku účasti členských států v tomto režimu a za strategický víceletý dokument, který stanoví cíle, jichž mají členské státy dosáhnout, a jejich priority. Členské státy by měly mít možnost pravidelně své strategie aktualizovat, a to zejména na základě posouzení a přehodnocení priorit nebo cílů.
(10)  Vnitrostátní strategie by se měla považovat za podmínku účasti členského státu v tomto režimu. Od členských států, které se chtějí programu zúčastnit, by mělo být požadováno, aby předložily strategický dokument pro období šesti let obsahující výčet stávajících problémů a stanovující cíle, jichž mají členské státy dosáhnout, metodiky odpovídající zjištěným problémům a jednotlivým prioritám. Členské státy by měly mít možnost pravidelně své strategie aktualizovat, a to zejména na základě posouzení a přehodnocení priorit nebo cílů a úspěšnosti svých programů. Při aktualizaci své vnitrostátní strategie by členské státy měly vést formální vnitrostátní konzultace se zúčastněnými stranami.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Za účelem propagace projektu u příjemců v celé Unii by měla být vytvořena jednotná identita a logo Unie, které by bylo povinně uváděno na plakátech týkajících se účasti škol v těchto projektech a na informačních materiálech rozdávaných žákům v rámci doprovodných vzdělávacích opatření. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby stanovila zvláštní kritéria, pokud jde o prezentaci, složení, velikost a vzhled společné identity a loga Unie.
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním návrhem výboru AGRI č. 5.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  K zajištění toho, aby cena produktů poskytovaných dětem v rámci režimu EU plně odrážela výši poskytované podpory a aby dotované produkty nebyly používány pro jiné než pro vymezené účely, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o zavedení sledování cen v rámci režimu.
(12)  K zajištění toho, aby cena produktů poskytovaných dětem v rámci režimu EU plně odrážela výši poskytované podpory a aby dotované produkty nebyly používány pro jiné než pro vymezené účely, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o zavedení sledování cen v rámci režimu. Tyto akty by neměly členské státy odrazovat od využívání zdrojů z místní produkce.
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním návrhem výboru AGRI č. 5.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  S cílem ověřovat účinnost programů v členských státech by mělo být poskytováno financování iniciativám k monitorování a posuzování dosažených výsledků a zvláštní pozornost by měla být věnována střednědobým změnám ve spotřebě.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Toto nařízení by nemělo zasahovat do rozdělení pravomocí regionálních nebo místních orgánů členských států, včetně regionální a místní samosprávy.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – nadpis
Podpora na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka, na doprovodná vzdělávací opatření a na související náklady
Podpora na dodávky ovoce a zeleniny, banánů, mléka a některých mléčných výrobků, na doprovodná vzdělávací opatření a na související náklady
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 1 – část 1.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a
a)  na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka;
a)  na dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, mléka a mléčných výrobků uvedených v odstavci 2;
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 1 – část 1. Tento kompromis podporuje návrh Komise, aby členské státy měly nadále možnost distribuovat čerstvé výrobky. Formulace „ovoce a zelenina“ se vztahuje na čerstvé a chlazené výrobky, porce připravené ke konzumaci (např. oloupané/nakrájené mrkve v pytlíčcích) a také umožňuje školám produkty vymačkávat k přípravě čerstvých džusů. Závisí na členských státech, aby se rozhodly a ve své strategii uvedly, jaké čerstvé produkty (a jakým způsobem) se mají distribuovat.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b
b)  na podpůrná vzdělávací opatření a
b)  na doprovodná vzdělávací opatření a
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 2 – část 1. Cílem nahrazení pojmu „podpůrná“ slovem „doprovodná“ je vyjasnit, že vzdělávací opatření podporovaná EU v rámci projektů pro školy nejsou odpovědností školních učitelů, ale externích přednášejících, jako jsou výživoví specialisté, zemědělci apod.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c
c)  na pokrytí některých souvisejících nákladů na logistiku a distribuci, zařízení, propagaci, sledování a hodnocení.
c)  na pokrytí souvisejících nákladů na logistiku a distribuci, zařízení, komunikaci a propagaci, sledování, hodnocení a další činnosti přímo spojené s prováděním projektu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 2
2.  Členské státy, které se chtějí režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „projekty pro školy“) účastnit, mohou distribuovat buď ovoce a zeleninu, včetně banánů, nebo mléko kódu KN 0401, nebo obojí.
2.  Členské státy, které se chtějí režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „projekty pro školy“) účastnit, mohou distribuovat:
a)   ovoce a zeleninu včetně banánů nebo
b)   mléko a mléčné výrobky těchto kategorií („mléčné výrobky“):
i)  mléko a smetanu kódu KN 0401;
ii)  podmáslí, kyselé mléko, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetanu kódu KN 0403, s výjimkou produktů, které obsahují aromata nebo nemléčné přidané látky kódů KN 0403 10 51 až 99 a KN 0403 90 71 až 99;
iii)  sýry a tvaroh kódu KN 0406;
iv)  mléko kódu KN 0404 90 neobsahující laktózu a sestávající z mléka, jehož přirozené složení bylo pozměněno s ohledem na obsah laktózy a jež neobsahuje jiné nemléčné látky.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 1 – část 2. Cílem tohoto projektu je povzbudit spotřebu zemědělských produktů a zavést zdravé stravovací návyky. Existují také konkrétní argumenty zdůvodňující skutečnost, že spotřeba konzumního mléka klesá; sýry a přírodní jogurty jsou druhou nejlepší alternativou z důvodu nesnášenlivosti laktózy.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 3
3.  Podmínkou účasti v projektech pro školy je, aby členské státy před zahájením své účasti a následně každých šest let vypracovaly strategii pro provádění programu na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Členské státy mohou tuto strategii pozměnit, zejména na základě sledování a hodnocení. Ve strategii se přinejmenším určí potřeby, jimž je třeba vyhovět, hierarchie potřeb z hlediska priorit, cílová populace, očekávané výsledky a číselně vyjádřené cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k počáteční situaci, a stanoví nejvhodnější nástroje a opatření k dosažení těchto cílů.
3.  Podmínkou účasti v projektech pro školy je, aby členské státy před zahájením své účasti a následně každých šest let vypracovaly strategii pro provádění programu na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Členské státy nebo regionální orgány mohou tuto strategii pozměnit, zejména na základě sledování a hodnocení a dosažených výsledků, čímž budou správně využity finanční prostředky Unie. Ve strategii se minimálně určí potřeby, jimž je třeba vyhovět, hierarchie potřeb z hlediska priorit, cílová populace, očekávané výsledky a číselně vyjádřené cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k počáteční situaci, a stanoví nejvhodnější nástroje a opatření k dosažení těchto cílů.
Odůvodnění
Pozměňovací návrh poskytuje orgánům na nižší než celostátní úrovni širší prostor k provádění kontroly projektu v souladu s ústavním rozdělením pravomocí v rámci členského státu. Tento pozměňovací návrh odráží rovněž stanovisko Výboru regionů.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 4
4.  Členské státy stanoví rovněž podpůrná vzdělávací opatření nutná k zajištění účinnosti projektu, jejichž součástí mohou být opatření a činnosti zaměřené na vybudování vztahu dětí k zemědělství a širší škále zemědělských produktů a vzdělávání v souvisejících otázkách, jako jsou zdravé stravovací návyky, boj proti plýtvání potravinami, místní potravinové řetězce nebo ekologické zemědělství.
4.  Členské státy stanoví rovněž doprovodná vzdělávací opatření nutná k zajištění účinnosti projektu, jejichž součástí mohou být opatření a činnosti zaměřené na vybudování vztahu dětí k zemědělství, jako jsou návštěvy zemědělských podnikůdistribuce širší škály zemědělských produktů, jako je zpracované ovoce nebo zelenina a další místní, regionální či národní speciality jako med, olivy a olivový olej a sušené ovoce. Tato opatření přispějí ke vzdělávání v souvisejících otázkách, jako jsou zdravé stravovací návyky, boj proti plýtvání potravinami, místní potravinové řetězce, ekologické zemědělství nebo udržitelná produkce.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 2 – část 2. Vzhledem k tomu, že vzdělávací opatření umožňují příležitostnou distribuci jiných výrobků, zahrnuje kompromisní návrh pozměňovací návrhy týkající se místních, regionálních a národních specialit, jako je med, olivy, olivový olej a sušené ovoce.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 5
5.  Členské státy při vypracování strategií sestaví seznam zemědělských produktů kromě ovoce a zeleniny, banánů a mléka, jež lze příležitostně začlenit do podpůrných vzdělávacích opatření.
5.  Členské státy při vypracování strategií sestaví seznam zemědělských produktů kromě ovoce a zeleniny, banánů, mléka a mléčných výrobků, jež lze příležitostně začlenit do distribuce v rámci doprovodných vzdělávacích opatření. V případě zpracovaného ovoce a zeleniny nebudou povoleny produkty obsahující přidaný cukr, přidaný tuk, přidanou sůl, přidaná sladidla nebo umělé zvýrazňovače chuti (kódy potravinářských přídatných látek E 620–E650).
Odůvodnění
Přídatné látky čísel E620 až E650 mají škodlivé účinky pro zdraví spotřebitelů, jsou-li konzumovány ve větším množství. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto programu je podporovat zdravé potraviny, povolení přídatných látek s pochybnými účinky na zdraví by s ním bylo v rozporu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 6
6.   Při volbě produktů, které budou zařazeny do distribuce nebo do podpůrných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, jimiž mohou být například ohledy na zdraví a na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní produkce, přičemž prioritou budou pokud možno produkty pocházející z Unie, a zejména místní nákup produktů, produkty ekologického zemědělství, krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí.
6.   Při volbě produktů, které budou zařazeny do distribuce nebo do doprovodných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, jimiž jsou například ohledy na zdraví, etické aspekty a životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní produkce, přičemž prioritou budou produkty pocházející z Unie, a zejména místní nebo regionální výroba a nákup produktů, krátké dodavatelské řetězce, produkty ekologického zemědělství nebo přínos pro životní prostředí a kvalitní produkty, jak uvádí nařízení (EU) č. 1151/2012. V případě banánů mohou být upřednostněny produkty poctivého obchodu ze třetích zemí pouze v případě, že nejsou k dispozici rovnocenné produkty pocházející z Unie.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 3.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 7
7.   V zájmu propagace zdravých stravovacích návyků členské státy zajistí, aby jejich příslušné zdravotnické orgány schválily seznam všech produktů dodávaných v rámci projektů pro školy a rozhodly o jejich výživových aspektech.
7.   V zájmu propagace zdravých stravovacích návyků i u dětí s nesnášenlivostí laktózy členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány odpovědné za potraviny nebo zdraví schválily seznam všech produktů dodávaných v rámci projektů pro školy a rozhodly o jejich výživových aspektech.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
1.   Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 4, nepřesáhne podpora v rámci projektů pro školy přidělená na distribuci produktů, doprovodná vzdělávací opatření a s nimi spojené náklady uvedená v čl. 23 odst. 1:
1.   Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 4 tohoto článku, nepřesáhne podpora v rámci projektů pro školy přidělená na distribuci produktů, doprovodná vzdělávací opatření a s nimi spojené náklady uvedená v čl. 23 odst. 1:
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním pozměňovacím návrhem výboru AGRI č. 2.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)   u mléka: 80 milionů EUR na školní rok.
b)   u mléka a mléčných výrobků: 100 milionů EUR na školní rok.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 4. Předpokládá se navýšení finančních prostředků na mléko o 20 milionů EUR, aby bylo možné zavést minimální výdaj na jedno dítě za rok ve všech členských státech a aby bylo zajištěno, že žádný členský stát zavedením nových kritérií neztratí.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 1 – pododstavec 2
Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se určí výše podpory Unie, kterou lze poskytnout na cenu distribuované porce ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka, a jimiž se stanoví definice porce. Komise se rovněž zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se stanoví minimální a maximální částka pro financování podpůrných vzdělávacích opatření z ročních definitivních přídělů podpory pro členské státy.
vypouští se
Odůvodnění
Tyto pravomoci byly v zájmu ucelenosti textu přesunuty do čl. 24 odst. 1a.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)   u ovoce a zeleniny, včetně banánů: objektivní kritéria vycházející z těchto aspektů:
a)   u ovoce a zeleniny, včetně banánů: objektivní kritéria vycházející z těchto aspektů:
i)   počtu dětí ve věku od šesti do deseti let v poměru k populaci;
i)   počtu dětí ve věku od šesti do deseti let v poměru k populaci příslušného členského státu;
ii)   míry rozvoje regionů v rámci určitého členského státu, aby se zajistila vyšší podpora méně rozvinutým regionům ve smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, nejvzdálenějším regionům uvedeným v článku 349 Smlouvy a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013;
ii)   míry rozvoje regionů v rámci určitého členského státu, aby se zajistilo poskytování vyšší podpory méně rozvinutým regionům ve smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, nejvzdálenějším regionům uvedeným v článku 349 SFEU a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013;
iii)  dalšího 5% navýšení podpory Unie nejvzdálenějším regionům, přičemž tato podpora je navýšena o dalších 5 % v případě, že tyto regiony dováží produkty z jiných nejvzdálenějších regionů ve své blízkosti; a
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 1. Objektivní kritéria vycházející z podílu populace ve věku 6-10 let a míry rozvoje regionů v rámci členského státu by měla být zachována, neboť se zdá, že tento systém je spravedlivý a odpovídá potřebám členských států.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)   u mléka: využívání finančních prostředků v minulosti v rámci předchozích projektů dodávek mléka a mléčných výrobků dětem a objektivní kritéria vycházející z počtu dětí od šesti do deseti let v poměru k populaci.
b)   u mléka a mléčných výrobků kombinace následujících kritérií uplatňovaných po dobu šestiletého přechodného období od zahájení nového programu:
i)  počet dětí ve věku od šesti do deseti let v poměru k populaci příslušného členského státu;
ii)  míra rozvoje regionů v rámci určitého členského státu, aby se zajistilo poskytování vyšší podpory méně rozvinutým regionům ve smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, nejvzdálenějším regionům uvedeným v článku 349 SFEU a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013;
iii)  využívání finančních prostředků v minulosti v rámci předchozích projektů dodávek mléka a mléčných výrobků dětem, s výjimkou Chorvatska, pro nějž bude zaveden systém paušálních plateb; s cílem zajistit spravedlivé rozdělení prostředků mezi členské státy je toto kritérium vyváženo zavedením minimální roční výše pomoci Unie na jedno dítě ve věkové skupině uvedené v bodě i) a definováno na základě průměrného využití prostředků na jedno dítě v každém členském státě;
iv)  další 5% navýšení podpory Unie nejvzdálenějším regionům, přičemž tato podpora je navýšena o dalších 5 % v případě, že tyto regiony dováží produkty z jiných nejvzdálenějších regionů ve své blízkosti;
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 2. S ohledem na předložené pozměňovací návrhy, zejména ty, kterými se vypouští historická kritéria pro mléko, je účelem tohoto kompromisního pozměňovacího návrhu stanovit spravedlivější systém přidělování prostředků, aniž by byly penalizovány členské státy, které dosud projekt mléka do škol prováděly efektivně a pobíraly vyšší podporu. Tento kompromisní pozměňovací návrh vychází z výpočtů, které vypracovalo GŘ AGRI na žádost zpravodaje.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Od konce přechodného období uvedeného v písmenu b) se na mléko a mléčné výrobky vztahují kritéria uvedená v písm. a) bodech i) a ii).
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 2.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 2
Komise nejméně každé tři roky posoudí, zda jsou předběžné příděly podpory na dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka v souladu s objektivními kritérii uvedenými v tomto odstavci.
Komise nejméně každé tři roky posoudí, zda jsou předběžné příděly podpory na dodávky ovoce a zeleniny, včetně banánů, a mléka a mléčných výrobků v souladu s objektivními kritérii uvedenými v tomto odstavci.
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním návrhem výboru AGRI č. 1.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí, aby nejméně 10 % a nejvýše 20 % prostředků, které jsou jim každoročně přiděleny v rámci projektu, bylo věnováno na doprovodná vzdělávací opatření.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 2 – část 4. S ohledem na zásadní význam vzdělávacích opatření v rámci nového projektu a s ohledem na předložené pozměňovací návrhy stanoví tento kompromisní pozměňovací návrh pro financování vzdělávacích opatření rozpětí 10–20 %.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 4
4.   Nepřekročí-li celkový strop ve výši 230 milionů EUR vyplývající z částek uvedených v odst. 1 písm. a) a b), mohou členské státy převést až 15 % svých předběžných přídělů podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, nebo na mléko do druhého odvětví, a to za podmínek, které určí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227.
4.   Nepřekročí-li celkový strop ve výši 250 milionů EUR vyplývající z částek uvedených v odst. 1 písm. a) a b), mohou členské státy převést až 10 % svých předběžných přídělů podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, nebo na mléko a mléčné výrobky do druhého odvětví, přičemž tento převod může v případě nejvzdálenějších regionů dosáhnout až 20 %, a to za podmínek, které určí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 4 – část 5. Předpokládá se navýšení finančních prostředků na mléko o 20 milionů EUR, aby bylo možné zavést minimální výdaj na jedno dítě za rok ve všech členských státech a aby bylo zajištěno, že žádný členský stát zavedením nových kritérií neztratí. Pokud jde o rozpočtové převody, představuje kompromisní pozměňovací návrh střední cestu mezi pozměňovacími návrhy předloženými v této věci.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 5 a (nový)
5a.  Podpora Unie poskytovaná podle odstavce 1 nesmí nahrazovat financování stávajících vnitrostátních projektů dodávání ovoce nebo mléka do škol, v jejichž rámci se dodává ovoce a zelenina, výrobky z ovoce a zeleniny, banány, mléko a mléčné výrobky, nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodávají takové produkty. Podpora unie doplňuje vnitrostátní financování.
Odůvodnění
Opětovné zařazení čl. 23 odst. 6 nařízení o společné organizaci trhů: finanční prostředky EU by měly zásadně doplňovat vnitrostátní financování, čímž se zamezí efektu mrtvé váhy.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 6 a (nový)
6a.  Členské státy mohou v souladu se svou strategií rozhodnout, že požadovanou pomoc neposkytnou, pokud je požadovaná výše pomoci nižší než minimální částka stanovená příslušným členským státem.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 7
7.   Unie může také podle článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 financovat opatření týkající se informování, sledování a hodnocení související s projekty pro školy, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto režimu, a související opatření pro vytváření sítí.
7.   Unie může také podle článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 financovat opatření týkající se informování, komunikace a propagace, sledování a hodnocení související s projekty pro školy, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o svých cílech, se zvláštním zaměřením na rodiče a trenéry, a související opatření pro vytváření sítí a další činnosti přímo související s prováděním tohoto projektu pro školy.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 23 a – odst. 8
8.   Členské státy zúčastněné v projektech pro školy jsou povinny v místech distribuce potravin informovat o své účasti v režimu a o skutečnosti, že se jedná o režim dotovaný Unií. Členské státy zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění projektů Unie pro školy v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.
8.   Členské státy zúčastněné v projektech pro školy jsou povinny v místech distribuce potravin informovat o své účasti v režimu a o skutečnosti, že se jedná o režim dotovaný Unií, prostřednictvím plakátů u vstupu do škol. Členské státy mohou rovněž využívat veškerá vhodná komunikační média, jako jsou vyhrazené internetové stránky, grafické informační materiály a informační a osvětové kampaně. Na všech informačních materiálech určených příjemcům se použije společná identita a logo Unie. Členské státy zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění projektů Unie pro školy v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 5 – část 1. Členské státy distribuující podporu EU by měly u vchodu do škol umístit plakáty, aby zajistily lepší viditelnost pomoci EU, jak předpokládají stávající provádění předpisy pro tyto projekty. S ohledem na evropskou přidanou hodnotu tohoto projektu je důležité zvýšit jeho viditelnost a povědomí veřejnosti o něm, zejména v době, kdy narůstá rozčarování z Evropy.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c
c)   vypracování vnitrostátních nebo regionálních strategií a podpůrná vzdělávací opatření.
c)   vypracování vnitrostátních nebo regionálních strategií a doprovodná vzdělávací opatření.
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním pozměňovacím návrhem výboru AGRI č. 2.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – návětí
2.   S cílem zajistit účinné a cílené využití evropských finančních prostředků se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o:
2.   S cílem zajistit účinné a cílené využití finančních prostředků Unie, spravedlivé rozdělení těchto prostředků mezi členské státy a omezení administrativní zátěže pro školy, které se projektu účastní, a pro členské státy se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – písm. –a (nové)
–a) maximální výši podpory Unie, kterou lze poskytnout na dítě a jednotlivou distribuci jako příspěvek na cenu dodávaného ovoce a zeleniny, včetně banánů, mléka a mléčných výrobků;
Odůvodnění
Tyto přenesené pravomoci byly přesunuty z čl. 23a odst. 1 v zájmu ucelenosti textu. V zájmu řádného rozpočtového řízení projektu by bylo vhodnější stanovit maximální výši podpory na jednotlivou distribuci spíše než výši podpory na jednotlivou porci, která se hůře kontroluje – viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 6.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – písm. a
a)   předběžné příděly podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů,mléko pro členské státy a případnou revizi těchto přídělů v souvislosti s posouzením uvedeným v čl. 23a odst. 2 druhém pododstavci, minimální částky podpory Unie pro každý členský stát, metodu pro přerozdělení podpory mezi členské státy na základě obdržených žádostí a další pravidla týkající se toho, jak mají být při přidělování finančních prostředků zohledněna kritéria uvedená v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci;
a)   předběžné příděly podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, mléko a mléčné výrobky, pro členské státy, minimální částku roční podpory Unie na jedno dítě uvedenou v čl. 23a odst. 2 písm. b), minimální částky podpory Unie pro každý členský stát, metodu pro přerozdělení podpory mezi členské státy na základě obdržených žádostí a další pravidla týkající se toho, jak mají být při přidělování finančních prostředků zohledněna kritéria uvedená v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b
b)   podmínky týkající se převodu mezi příděly na ovoce a zeleninu, včetně banánů, a na mléko;
b)   podmínky týkající se převodu mezi příděly na ovoce a zeleninu, včetně banánů, a na mléko a mléčné výrobky;
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním pozměňovacím návrhem výboru AGRI č. 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c
c)   náklady a/nebo opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie, a možnost stanovit pro konkrétní náklady minimální a maximální částky;
c)   náklady a/nebo opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie, a možnost stanovit pro konkrétní náklady maximální částky;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  zavedení jednotných postupů pro podávání žádostí o účast vzdělávacích zařízení a pro kontroly;
Odůvodnění
Kromě technických kritérií definovaných prováděcím aktem podle čl. 25 písm. c) by bylo vhodné stanovit aktem v přenesené pravomoci zásady jednotných postupů pro podávání žádostí o účast vzdělávacích zařízení a pro kontroly, aby se snížila administrativní zátěž, která brání školám v účasti na projektech, zejména v případě, že se chtějí účastnit obou projektů.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 24 – odst. 3 – návětí
3.   S cílem podpořit informovanost o projektech pro školy se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům zapojeným do projektu pro školy ukládá povinnost veřejně informovat o subvenční úloze podpory Unie.
3.   S cílem podpořit a posílit informovanost o projektech pro školy a zvýšit viditelnost podpory Unie se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům zapojeným do projektu pro školy ukládá povinnost veřejně jasným způsobem informovat o tom, že na realizaci projektu obdržely podporu Unie, pokud jde o:
a)  zvláštní kritéria týkající se využití plakátů a dalších informačních materiálů;
b)  stanovení zvláštních kritérií týkajících se prezentace, složení, velikosti a vzhledu společné identity a loga Unie.
Odůvodnění
Kompromisní pozměňovací návrh výboru AGRI č. 5 – část 2. Přenesené pravomoci odpovídající pozměňovacímu návrhu k čl. 23a odst. 8.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Článek 25 – písm. a
a)   definitivní přidělení podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, a/nebo mléko zúčastněným členským státům v rámci omezení stanovených v čl. 23a odst. 1, a to s ohledem na převody uvedené v čl. 23a odst. 4;
a)   definitivní přidělení podpory na ovoce a zeleninu, včetně banánů, a/nebo mléko a mléčné výrobky zúčastněným členským státům v rámci omezení stanovených v čl. 23a odst. 1, a to s ohledem na převody uvedené v čl. 23a odst. 4;
Odůvodnění
Pozměňovací návrh v souladu s kompromisním pozměňovacím návrhem výboru AGRI č. 1.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 25 – písm. f a (nové)
fa)  metody řešení nedostatků, k nimž dochází při procesu provádění, aby se předešlo překážkám způsobeným nadměrnou administrativní zátěží;
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1308/2013
Čl. 217 – pododstavec 1
Kromě podpory Unie stanovené v článku 23 mohou členské státy poskytovat vnitrostátní platby na dodávky produktů školním dětem ve vzdělávacích zařízeních nebo na související náklady uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. c).
Kromě přijímání a uplatňování podpory Unie stanovené v článku 23 mohou členské státy poskytovat celostátní nebo regionální platby na dodávky produktů dětem a doprovodných vzdělávacích opatření ve vzdělávacích zařízeních nebo na úhradu souvisejících nákladů uvedených v čl. 23 odst. 1 písm. c).
Právní upozornění