Index 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0362/2015

Ingediende teksten :

B8-0362/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/05/2015 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0216

Aangenomen teksten
PDF 477kWORD 199k
Woensdag 27 mei 2015 - Brussel Definitieve uitgave
Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Besluit van het Europees Parlement van 27 mei 2015 tot opening van, en over het mandaat voor, interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–  gezien artikel 73, lid 2, en artikel 74 van zijn Reglement,

besluit interinstitutionele onderhandelingen te openen op basis van het volgende mandaat:

MANDAAT

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  De ervaringen met de toepassing van de huidige regelingen en de conclusies van de externe evaluaties en daaropvolgende analyse van verschillende beleidsopties duiden erop dat de reden voor de invoering van de twee schoolregelingen nog steeds relevant is. In de huidige context van dalende consumptie van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en zuivelproducten, waarin bovendien sprake is van een stijgende trend in de consumptie van intensief verwerkte voedingsmiddelen, waaraan vaak grote hoeveelheden suikers, zout en vet zijn toegevoegd, dient de steun van de Unie voor de verstrekking van geselecteerde landbouwproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen, te worden voortgezet.
(2)  De ervaringen met de toepassing van de huidige regelingen en de conclusies van de externe evaluaties, de daaropvolgende analyse van verschillende beleidsopties en de sociale moeilijkheden waar lidstaten mee kampen, duiden erop dat de voortzetting en de versterking van de twee schoolregelingen cruciaal is. In de huidige context van dalende consumptie van verse groenten en vers fruit, waaronder begrepen bananen, en zuivelproducten, vooral bij kinderen, waarin bovendien sprake is van toename van obesitas bij kinderen vanwege gewoonten die zijn gericht op de consumptie van intensief verwerkte voedingsmiddelen, waaraan vaak grote hoeveelheden suikers, zout, vet en/of additieven zijn toegevoegd, dient de steun van de Unie voor de verstrekking van geselecteerde landbouwproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen beter te worden ingezet om gezonde voedingsgewoonten en de consumptie van lokale producten te bevorderen.
Motivering
Compromisamendement 6 van AGRI. In dit compromis wordt het belang van schoolregelingen benadrukt en de redenen waarom deze regelingen moeten worden voortgezet en versterkt. Verder moet het Parlement zich, na het besluit van de Commissie om het voorstel te herevalueren, krachtig uitspreken voor de voortzetting van de regelingen.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Uit de analyse van de verschillende beleidsopties komt naar voren dat een uniforme aanpak binnen een gemeenschappelijk wettelijk en financieel kader een geschiktere en meer doeltreffende manier is voor het bereiken van de specifieke doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die via schoolregelingen worden nagestreefd. Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om binnen een vast budget een maximaal effect te bereiken met de verstrekking en de regelingen efficiënter te beheren. Vanwege de verschillen tussen groente- en fruit-, waaronder begrepen bananen, en zuivelproducten en de toeleveringsketens daarvan, dienen bepaalde elementen, zoals de budgetten, voor elke productgroep afzonderlijk te blijven worden vastgesteld. In het licht van de ervaringen met de huidige regelingen dient de deelname van lidstaten aan de regeling op basis van vrijwilligheid te blijven gebeuren. Gezien de verschillende consumptiepatronen in de lidstaten moeten de deelnemende lidstaten ervoor kunnen kiezen om alle of slechts één van de subsidiabele producten aan kinderen in onderwijsinstellingen te verstrekken.
(3)  Uit de analyse van de verschillende beleidsopties komt naar voren dat een uniforme aanpak binnen een gemeenschappelijk wettelijk en financieel kader een geschiktere en meer doeltreffende manier is voor het bereiken van de specifieke doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die via schoolregelingen worden nagestreefd. Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om binnen een vast budget een maximaal effect te bereiken met de verstrekking en de regelingen efficiënter te beheren. Vanwege de verschillen tussen groente- en fruit-, waaronder begrepen bananen, en zuivelproducten en de toeleveringsketens daarvan, dienen bepaalde elementen, zoals de budgetten, voor elke productgroep afzonderlijk te blijven worden vastgesteld. In het licht van de ervaringen met de huidige regelingen dient de deelname van lidstaten aan de regeling op basis van vrijwilligheid te blijven gebeuren. Gezien de verschillende consumptiepatronen in de lidstaten moeten de deelnemende lidstaten er in overeenstemming met de betreffende regio's voor kunnen kiezen, in overeenstemming met de geïnteresseerde regio's, om alle of slechts één van de subsidiabele producten aan kinderen in onderwijsinstellingen te verstrekken. Ook kunnen de lidstaten overwegen gerichte maatregelen te nemen om de dalende melkconsumptie onder adolescenten tegen te gaan.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Er is een dalende trend in de consumptie van verse groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk vastgesteld. Vandaar dat het gepast is om de verstrekking van landbouwproducten in het kader van deze regeling op verse groenten en fruit en melk te concentreren. Dit helpt tevens om de organisatorische belasting voor scholen te verminderen, met een beperkt budget toch het effect van de verstrekking te vergroten en is in overeenstemming met de huidige praktijk, aangezien deze producten het vaakst worden verstrekt.
(4)  Er is een dalende trend in de consumptie van verse groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk vastgesteld. Vandaar dat het gepast is om de verstrekking van landbouwproducten in het kader van deze regeling als prioriteit op verse groenten en fruit en melk te concentreren. Dit helpt tevens om de organisatorische belasting voor scholen te verminderen en met een beperkt budget toch het effect van de verstrekking te vergroten en is in overeenstemming met de huidige praktijk, aangezien deze producten het vaakst worden verstrekt. Om aan de voedingsadviezen voor calciumopname te voldoen en gezien het toenemende probleem van intolerantie voor lactose in melk, moeten lidstaten echter de mogelijkheid hebben om andere zuivelproducten zoals yoghurt en kaas, die onbetwiste gunstige effecten hebben op de gezondheid van kinderen, te verstrekken. Verder moeten er stappen worden ondernomen om de distributie van lokale en regionale producten te garanderen.
Motivering
Compromisamendement 1, deel 3 van AGRI.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Teneinde van de regeling een doeltreffend instrument te maken voor het bereiken van de korte- en langetermijndoelstelling om de consumptie van geselecteerde landbouwproducten te vergroten en gezondere eetgewoonten aan te leren, moet de verstrekking worden ondersteund met educatieve maatregelen. Gezien het belang van deze doelstellingen dienen deze maatregelen zowel de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, als de verstrekking van melk te ondersteunen. Ze dienen in aanmerking te komen voor steun van de Unie. Aangezien ondersteunende maatregelen een essentieel instrument vormen om kinderen weer in contact te brengen met landbouw en de voortbrengselen daarvan en om de doelstellingen van de regeling te bereiken, dienen de lidstaten de vrijheid te hebben om een grotere verscheidenheid aan landbouwproducten in hun thematische maatregelen op te nemen. Teneinde er zeker van te zijn dat gezonde eetgewoonten worden bevorderd, moeten zowel de lijst van deze producten als de twee productgroepen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde verstrekking worden goedgekeurd door de nationale gezondheidsinstanties, die tevens de voedingswaarde van deze producten dienen te bepalen.
(5)  Teneinde van de regeling een doeltreffend instrument te maken voor het bereiken van de korte- en langetermijndoelstelling om de consumptie van geselecteerde landbouwproducten te vergroten en gezondere eetgewoonten aan te leren, moet de verstrekking worden ondersteund met begeleidende educatieve maatregelen. Gezien het belang van deze doelstellingen dienen deze maatregelen zowel de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, als de verstrekking van melk en zuivelproducten te ondersteunen. Ze dienen in aanmerking te komen voor steun van de Unie. Als begeleidende educatieve maatregelen vormen zij een essentieel instrument om kinderen weer in contact te brengen met de landbouw en de verscheidenheid aan landbouwproducten uit de Unie, vooral de producten die worden verbouwd in hun eigen streek, met de hulp van bijvoorbeeld voedingsdeskundigen en boeren, en om de doelstellingen van de regeling te bereiken, dienen de lidstaten de vrijheid te hebben om een grotere verscheidenheid aan landbouwproducten in hun thematische maatregelen op te nemen, zoals verwerkt fruit en verwerkte groenten zonder toevoeging van suiker, zout, vet of zoetstoffen, en andere lokale, regionale of nationale specialiteiten zoals honing, tafelolijven, olijfolie en gedroogde vruchten. Teneinde er zeker van te zijn dat gezonde eetgewoonten worden bevorderd, moeten zowel de lijst van deze producten als de twee productgroepen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde verstrekking worden goedgekeurd door de nationale instanties die bevoegd zijn op het gebied van voeding en/of gezondheid en tevens de voedingswaarde van deze producten dienen te bepalen
Motivering
Compromisamendement 2, deel 5 van AGRI.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Met het oog op een gezond begrotingsbeheer dient de steun van de Unie voor de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk, voor ondersteunende educatieve maatregelen en voor daaraan gerelateerde kosten aan een maximum te worden gebonden. Dit maximum dient een afspiegeling te zijn van de huidige situatie. In het licht van de opgedane ervaringen en met het oog op een vereenvoudiging van het beheer dienen de financieringsmodellen nader tot elkaar te worden gebracht en wat de hoogte van de financiële bijdrage van de Unie betreft op één enkele aanpak te worden gebaseerd. Vandaar dat het gepast is om zowel voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, als voor melk een maximumsubsidiebedrag per portie vast te stellen en het beginsel van verplichte medefinanciering voor eerstgenoemde productgroep af te schaffen. Gezien de prijsvolatiliteit van de producten in kwestie moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen voor het bepalen van de hoogte van de steun van de Unie voor een portie producten en het definiëren van het begrip 'portie'.
(6)  Met het oog op een gezond begrotingsbeheer dient de steun van de Unie voor de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk, voor begeleidende educatieve maatregelen en voor daaraan gerelateerde kosten aan een maximum te worden gebonden. Dit maximum dient een afspiegeling te zijn van de huidige situatie. In het licht van de opgedane ervaringen en met het oog op een vereenvoudiging van het beheer dienen de financieringsmodellen nader tot elkaar te worden gebracht en wat de hoogte van de financiële bijdrage van de Unie betreft op één enkele aanpak te worden gebaseerd. Vandaar dat het gepast is om zowel voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, als voor melk een maximumsubsidiebedrag per kind en per verstrekking vast te stellen en het beginsel van verplichte medefinanciering voor eerstgenoemde productgroep af te schaffen. Gezien de prijsvolatiliteit van de producten in kwestie moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast te stellen met betrekking tot maatregelen voor het bepalen van de maximale steun van de Unie.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Teneinde een doelmatige en doelgerichte besteding van de financiële middelen van de EU te waarborgen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen voor het bepalen van de indicatieve toewijzingen van de steun van de Unie aan de afzonderlijke lidstaten en de methoden voor de herverdeling van de steun tussen de lidstaten op basis van ontvangen aanvragen. De indicatieve toewijzingen dienen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk afzonderlijk te worden bepaald, overeenkomstig het beginsel dat de verstrekking op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. De verdeelsleutel voor de toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, dient een afspiegeling te zijn van de huidige toewijzingen aan de lidstaten en dient gebaseerd te zijn op het objectieve criterium van het aantal kinderen van zes tot tien jaar als percentage van de bevolking en de ontwikkelingsstatus van de betreffende regio's. Om lidstaten in staat te stellen de omvang van hun huidige programma's te handhaven en ook andere lidstaten aan te sporen tot het verstrekken van schoolmelk, is het dienstig om voor de toewijzing van financiële middelen voor melkverstrekking een combinatie van twee verdeelsleutels te gebruiken, namelijk de wijze waarop uit hoofde van de schoolmelkregeling toegewezen middelen in het verleden zijn besteed en het objectieve criterium dat voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, wordt gebruikt, namelijk het aantal kinderen van zes tot tien jaar als percentage van de bevolking. Voor het vinden van de juiste verhouding tussen deze twee sleutels moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende voorschriften betreffende het evenwicht tussen de twee criteria. Aangezien de demografische en ontwikkelingssituatie van regio's voortdurend verandert, moet de Commissie verder de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot een driejaarlijkse beoordeling van de vraag of de op basis van deze criteria gedane toewijzingen nog up-to-date zijn.
(7)  Teneinde een doelmatige en doelgerichte besteding van de financiële middelen van de EU te waarborgen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast te stellen met betrekking tot maatregelen voor het bepalen van de indicatieve toewijzingen van de steun van de Unie aan de afzonderlijke lidstaten en de methoden voor de herverdeling van de steun tussen de lidstaten op basis van ontvangen aanvragen. De indicatieve toewijzingen dienen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk afzonderlijk te worden bepaald, overeenkomstig het beginsel dat de verstrekking op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. De verdeelsleutel voor de toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, dient een afspiegeling te zijn van de huidige toewijzingen aan de lidstaten en dient gebaseerd te zijn op het objectieve criterium van het aantal kinderen van zes tot tien jaar als percentage van de bevolking en de ontwikkelingsstatus van de betreffende regio's. Om lidstaten in staat te stellen de omvang van hun huidige programma's te handhaven en ook andere lidstaten aan te sporen tot het verstrekken van schoolmelk, is het dienstig om voor de toewijzing van financiële middelen voor melkverstrekking een combinatie van vier verdeelsleutels te gebruiken, namelijk de wijze waarop uit hoofde van de schoolmelkregeling toegewezen middelen in het verleden zijn besteed, behalve voor Kroatië, waarvoor een specifiek forfaitair bedrag moet worden vastgesteld op basis van deze verordening, het objectieve criterium dat voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, wordt gebruikt, namelijk het aantal kinderen van zes tot tien jaar als percentage van de bevolking, de mate van ontwikkeling van de regio's in een lidstaat en het vaststellen van een minimaal uitgavenniveau voor de steunverlening door de Unie per kind en per jaar. Voor het vinden van de juiste verhouding tussen deze vier sleutels moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende voorschriften betreffende het evenwicht tussen de vier criteria. Aangezien de demografische en ontwikkelingssituatie van regio's voortdurend verandert, moet de Commissie verder de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast te stellen met betrekking tot een driejaarlijkse beoordeling van de vraag of de op basis van deze criteria gedane toewijzingen nog up-to-date zijn. De steun van de Unie voor de uitvoering van deze regeling in de ultraperifere gebieden dient met 5 % te worden verhoogd, gezien de beperkte landbouwdiversificatie in deze gebieden en gezien het feit dat bepaalde producten in de regio in kwestie vaak niet verkrijgbaar zijn, hetgeen tot hogere vervoers- en opslagkosten leidt.
Motivering
Compromisamendement 4, deel 3 van AGRI.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Teneinde lidstaten met een beperkte bevolking in staat te stellen om de regeling kosteneffectief uit te voeren, moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen ter bepaling van het minimumbedrag aan steun van de Unie waarop lidstaten aanspraak kunnen maken voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk.
(8)  Teneinde lidstaten met een beperkte bevolking in staat te stellen om de regeling kosteneffectief uit te voeren, moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vast te stellen ter bepaling van het minimumbedrag aan steun van de Unie waarop lidstaten aanspraak kunnen maken voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, melk en zuivelproducten.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  In het belang van goed bestuur en gezond begrotingsbeheer moeten de lidstaten die aan de regeling voor de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en/of melk willen deelnemen, elk jaar een aanvraag voor steun van de Unie indienen. Met het oog op een vereenvoudiging van de procedures en het beheer moeten afzonderlijke steunaanvragen worden ingediend. Nadat de aanvragen van de lidstaten zijn ontvangen, moet de Commissie beslissen over de definitieve toewijzingen voor groenten en fruit en melk, binnen de grenzen van de in de begroting beschikbare kredieten en rekening houdend met de mogelijkheid van beperkte overdrachten van de ene naar de andere productgroep, hetgeen prioritering op basis van voedingsbehoeften stimuleert. De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen met betrekking tot de voorwaarden en beperkingen die op deze overdrachten van toepassing zijn.
(9)  In het belang van goed bestuur en gezond begrotingsbeheer moeten de lidstaten die aan de regeling voor de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en/of melk en zuivelproducten willen deelnemen, elk jaar een aanvraag voor steun van de Unie indienen. Met het oog op een vereenvoudiging van de procedures en het beheer moeten afzonderlijke steunaanvragen worden ingediend. Nadat de aanvragen van de lidstaten zijn ontvangen, moet de Commissie beslissen over de definitieve toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en/of melk en zuivelproducten, binnen de grenzen van de in de begroting beschikbare kredieten en rekening houdend met de mogelijkheid van beperkte overdrachten van de ene naar de andere productgroep, hetgeen prioritering op basis van voedingsbehoeften stimuleert. De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot de voorwaarden en beperkingen die op die overdrachten van toepassing zijn.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  Om de administratieve en organisatorische procedures voor scholen die aan de twee programma's deelnemen te vereenvoudigen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot de invoering van eengemaakte procedures voor het indienen van aanvragen voor deelname en voor monitoring.
Motivering
De administratieve rompslomp moet worden verminderd, aangezien scholen er daardoor van worden weerhouden om mee te doen. Scholen die willen meedoen aan beide programma's moeten niet verplicht worden twee aparte sets formulieren in te vullen of diverse toezichtsprocedures te doorlopen.
Amendementen 10 en 57
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Het opstellen van een nationale strategie moet worden beschouwd als een voorwaarde voor de deelname van een lidstaat aan de regeling. Het betreft een strategisch meerjarendocument waarin doelstellingen en prioriteiten worden vastgelegd. De lidstaten moeten in staat worden gesteld om hun strategie regelmatig bij te werken, vooral op basis van evaluaties en herbeoordelingen van prioriteiten en doelstellingen.
(10)  Het opstellen van een nationale strategie moet worden beschouwd als een voorwaarde voor de deelname van een lidstaat aan de regeling. Lidstaten die wensen deel te nemen, moeten een strategisch document kunnen overleggen dat een periode van zes jaar bestrijkt, waarin het bestaande probleem wordt gekwantificeerd en de doelstellingen die zij moeten halen, de methodes die aansluiten op het beschreven probleem en de daarbij behorende prioriteiten worden vastgelegd. De lidstaten moeten in staat worden gesteld om hun strategie regelmatig bij te werken, vooral op basis van evaluaties en herbeoordelingen van prioriteiten en doelstellingen en het succes van hun programma's. Wanneer de lidstaten hun nationale strategie bijwerken, moeten zij verplicht de betrokken partijen in hun land raadplegen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  Om de regeling overal in de Unie bij de doelgroep onder de aandacht te brengen moet deze regeling een gemeenschappelijke identiteit en een Unielogo creëren voor verplicht gebruik op posters betreffende deelnemende scholen en op het informatiemateriaal dat in het kader van de begeleidende educatieve maatregelen aan de leerlingen wordt verstrekt. Daartoe moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de specifieke criteria voor de presentatie, samenstelling, afmetingen en het uiterlijk van de gemeenschappelijke identiteit en het Unielogo.
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 5 van AGRI.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Teneinde te verzekeren dat de verstrekte subsidie volledig in mindering wordt gebracht op de prijs van de producten die uit hoofde van de regeling aan kinderen worden verstrekt en dat gesubsidieerde producten niet aan het beoogde gebruik worden onttrokken, moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot prijscontrole.
(12)  Teneinde te verzekeren dat de verstrekte subsidie volledig in mindering wordt gebracht op de prijs van de producten die uit hoofde van de regeling aan kinderen worden verstrekt en dat gesubsidieerde producten niet aan het beoogde gebruik worden onttrokken, moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalde handelingen vast te stellen met betrekking tot prijscontrole. Die handelingen mogen de lidstaten niet afschrikken om lokale producten af te nemen.
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 5 van AGRI.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)  Om na te gaan hoe doeltreffend de programma's in de lidstaten zijn, moet er financiering beschikbaar komen voor initiatieven om de behaalde resultaten bij te houden en te evalueren, met bijzondere aandacht voor de verandering van de consumptie op de middellange termijn.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
(13 bis)  Deze verordening mag niet indruisen tegen de verdeling van regionale of lokale bevoegdheden in de lidstaten, met inbegrip van regionaal en lokaal zelfbestuur.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – titel
Steun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk, ondersteunende educatieve maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten
Steun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen, melk en bepaalde zuivelproducten, begeleidende educatieve maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten
Motivering
Compromisamendement 1, deel 1 van AGRI.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 1 – letter a
(a)  de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk;
(a)  de verstrekking van groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, melk en zuivelproducten, als bedoeld in lid 2;
Motivering
Compromisamendement 1, deel 1 van AGRI. Dit compromisamendement sluit aan bij het voorstel van de Commissie dat de lidstaten nog steeds de mogelijkheid moeten hebben om verse producten te verstrekken. De formulering "fruit en groente" omvat verse en gekoelde producten en hapklare porties (zoals geschilde/gesneden wortel in zakjes), maar biedt scholen tevens de mogelijkheid de producten te persen om er vers sap van te maken. Het is aan de lidstaten om te beslissen en in hun strategie te verwerken welke verse producten moeten worden verstrekt, en op welke manier.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 1– letter b
(b)  ondersteunende educatieve maatregelen; alsmede
(b)  begeleidende educatieve maatregelen; alsmede
Motivering
Compromisamendement 2, deel 1 van AGRI. Het vervangen van "ondersteunende" door "begeleidende" is bedoeld om te verduidelijken dat educatieve maatregelen die worden gesteund door de EU in het kader van de schoolregelingen niet de verantwoordelijkheid van leerkrachten vormen, maar van gastsprekers, zoals voedingsdeskundigen, boeren, enz.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 1 – letter c
(c)  bepaalde daarmee gepaard gaande kosten op het gebied van logistiek en distributie, materieel, publiciteit, monitoring en evaluatie.
(c)  daarmee gepaard gaande kosten voor overige activiteiten op het gebied van logistiek en distributie, materieel, communicatie en publiciteit, monitoring, evaluatie en andere activiteiten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de regeling.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 2
2.  Lidstaten die aan de in lid 1 vastgestelde steunregeling ("de schoolregeling") willen deelnemen, kunnen groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, melk die onder GN-code 0401 valt of beide verstrekken.
2.  Lidstaten die aan de in lid 1 vastgestelde steunregeling ("de schoolregeling") willen deelnemen, kunnen de volgende producten verstrekken:
(a)   groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en/of
(b)   melk en zuivelproducten die tot de volgende categorieën behoren ("zuivelproducten"):
(i)  melk en room die onder GN-code 0401 vallen;
(ii)  karnemelk, gestremde melk, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room die onder GN-code 0403 vallen, met uitzondering van producten die toegevoegde aromastoffen of melkvreemde stoffen bevatten die onder GN-code 0403 10 51 tot en met 99 en GN-code 0403 90 71 tot en met 99 vallen;
(iii)  kaas en wrongel die onder GN-code 0406 vallen;
(iv)  lactosevrije melk, bestaande uit melk waarvan de natuurlijke samenstelling wat het lactosegehalte betreft gewijzigd is en die geen andere melkvreemde stoffen bevat die onder GN-code 0404 90 vallen.
Motivering
Compromisamendement 1, deel 2 van AGRI. Het doel van deze regelingen is de consumptie van landbouwproducten te stimuleren en gezonde eetgewoonten in te stellen. Daarnaast hebben we concrete argumenten om aan te tonen dat de consumptie van melk terugloopt; kaas en natuurlijke yoghurt zijn goede alternatieven bij lactose-intolerantie.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 3
3.  Als voorwaarde voor deelname aan de schoolregeling stellen de lidstaten, voorafgaand aan hun deelname en vervolgens om de zes jaar, op nationaal of regionaal niveau een strategie voor de uitvoering ervan vast. Deze strategie kan worden gewijzigd, met name in het licht van de resultaten van monitoring en evaluatie. In de strategie wordt op zijn minst aangegeven in welke behoeften moet worden voorzien en hoe die behoeften zijn geprioriteerd, wat de doelgroep is, welke resultaten worden verwacht en wat de gekwantificeerde streefdoelen ten opzichte van de uitgangssituatie zijn. Ook wordt aangegeven wat de meest geschikte instrumenten en acties zijn om die doelen te bereiken.
3.  Als voorwaarde voor deelname aan de schoolregeling stellen de lidstaten, voorafgaand aan hun deelname en vervolgens om de zes jaar, op nationaal of regionaal niveau een strategie voor de uitvoering ervan vast. Deze strategie kan door een lidstaat of een regionale autoriteit worden gewijzigd, met name in het licht van de resultaten van monitoring en evaluatie en de bereikte resultaten, waarbij de middelen van de Unie goed moeten worden besteed. In de strategie wordt ten minste aangegeven in welke behoeften moet worden voorzien en hoe die behoeften zijn geprioriteerd, wat de doelgroep is, welke resultaten worden verwacht en wat de gekwantificeerde streefdoelen ten opzichte van de uitgangssituatie zijn. Ook wordt aangegeven wat de meest geschikte instrumenten en acties zijn om die doelen te bereiken.
Motivering
Geeft subnationale autoriteiten een grotere controle over de regeling, in overeenstemming met de grondwettelijke verdeling van bevoegdheden binnen de lidstaten. Dit amendement weerspiegelt ook het advies van het Comité van de Regio's.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 4
4.  De lidstaten voorzien tevens in de ondersteunende educatieve maatregelen die nodig zijn om de schoolregeling doeltreffend te doen functioneren. Daarbij kan het gaan om maatregelen en activiteiten die erop zijn gericht kinderen in contact te brengen met landbouw en een grote verscheidenheid aan landbouwproducten en educatie over daarmee verband houdende kwesties, zoals gezonde eetgewoonten, bestrijding van voedselverspilling, lokale voedselketens en biologische landbouw.
4.  De lidstaten voorzien tevens in de begeleidende educatieve maatregelen die nodig zijn om de schoolregeling doeltreffend te doen functioneren. Daarbij kan het gaan om maatregelen en activiteiten die erop zijn gericht kinderen in contact te brengen met landbouw, zoals een bezoek aan een boerderij en de verstrekking van een grote verscheidenheid aan landbouwproducten zoals verwerkt fruit en verwerkte groenten en andere lokale, regionale of nationale specialiteiten, zoals honing, olijven en olijfolie en gedroogde vruchten. Dit zal bijdragen tot de educatie over daarmee verband houdende kwesties, zoals gezonde eetgewoonten, bestrijding van voedselverspilling, lokale voedselketens, biologische landbouw en duurzame productie.
Motivering
Compromisamendement 2, deel 2 van AGRI. Rekening houdend met het feit dat educatieve maatregelen de gelegenheidsverstrekking van andere producten mogelijk maken, omvat dit compromis amendementen in verband met lokale, regionale en nationale specialiteiten zoals honing, olijven, olijfolie en gedroogde vruchten.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 5
5.  Bij het opstellen van hun strategie stellen de lidstaten een lijst samen van landbouwproducten die bij gelegenheid naast groenten en fruit, bananen en melk in de ondersteunende educatieve maatregelen kunnen worden opgenomen.
5.  Bij het opstellen van hun strategie stellen de lidstaten een lijst samen van landbouwproducten die bij gelegenheid naast groenten en fruit, bananen, melk en zuivelproducten voor verstrekking in de begeleidende educatieve maatregelen kunnen worden opgenomen. Met betrekking tot verwerkte groenten en verwerkt fruit is de verstrekking van producten die toegevoegde suiker, toegevoegd vet, toegevoegd zout, toegevoegde zoetstoffen en/of toegevoegde smaakversterkers (codes E620-E650) bevatten, niet toegestaan.
Motivering
De voedingsadditieven E620-E650 zijn slecht voor de gezondheid van de consument indien ze in grotere hoeveelheden worden ingenomen. Aangezien dit programma gericht is op het bevorderen van gezond voedsel zou het toelaten van deze additieven haaks op de doelstellingen staan.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 6
6.  De selectie van producten die worden verstrekt of worden opgenomen in ondersteunende educatieve maatregelen geschiedt op basis van objectieve criteria, zoals gezondheids- en milieuoverwegingen, seizoensgebondenheid, verscheidenheid of beschikbaarheid van lokale producten, waarbij voor zover mogelijk prioriteit wordt gegeven aan producten van oorsprong uit de Unie en in het bijzonder aan lokale aankopen, biologische producten, korte toeleveringsketens en milieubaten.
6.  De selectie van producten die worden verstrekt of worden opgenomen in begeleidende educatieve maatregelen geschiedt op basis van objectieve criteria, met inbegrip van gezondheids-, milieu- en ethische overwegingen, seizoensgebondenheid, verscheidenheid of beschikbaarheid van lokale producten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan producten van oorsprong uit de Unie en in het bijzonder aan lokale of regionale productie en aankopen, korte toeleveringsketens, biologische producten en milieubaten, en kwaliteitsproducten als aangeduid in Verordening (EU) nr. 1151/2012. In het geval van bananen mag alleen voorrang worden gegeven aan fairtradeproducten uit derde landen als er geen equivalente producten beschikbaar zijn die afkomstig zijn uit de Unie.
Motivering
Compromisamendement 3 van AGRI.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 7
7.  Teneinde gezonde eetgewoonten te bevorderen zorgen de lidstaten ervoor dat de lijst van alle producten die in het kader van de schoolregeling worden verstrekt, ter goedkeuring aan hun bevoegde gezondheidsinstanties wordt voorgelegd en dat deze instanties zich buigen over de voedingsaspecten van deze producten.
7.  Teneinde gezonde eetgewoonten te bevorderen, ook bij kinderen met een lactose‑intolerantie, zorgen de lidstaten ervoor dat de lijst van producten die in het kader van de schoolregeling worden verstrekt, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan hun instanties die verantwoordelijk zijn voor voeding en/of gezondheid en dat deze instanties zich buigen over de voedingsaspecten van deze producten.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
1.  De steun die uit hoofde van de schoolregeling wordt toegewezen voor de verstrekking van producten, de ondersteunende educatieve maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, mag, onverminderd het bepaalde in lid 4, niet meer bedragen dan:
1.  De steun die uit hoofde van de schoolregeling wordt toegewezen voor de verstrekking van producten, de begeleidende educatieve maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, mag, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel niet meer bedragen dan:
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 2 van AGRI.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 1 – alinea 1 – letter b
(b)  voor melk: 80 miljoen euro per schooljaar.
(b)  voor melk en zuivelproducten: 100 miljoen euro per schooljaar.
Motivering
Compromisamendement 4, deel 4 van AGRI. Voor het melkbudget is een stijging van 20 miljoen euro voorzien zodat alle lidstaten een minimale besteding per kind per jaar kunnen invoeren, en om ervoor te zorgen dat geen enkele lidstaat moet afhaken als gevolg van de invoering van de nieuwe criteria.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 1 – alinea 2
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van de hoogte van de steun van de Unie per portie groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk die wordt verstrekt en voor het definiëren van het begrip 'portie'. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het vaststellen van een minimum- en een maximumbedrag voor de financiering van ondersteunende educatieve maatregelen uit de jaarlijkse definitieve toewijzingen aan de lidstaten.
Schrappen
Motivering
Bevoegdheden verschoven naar artikel 24, lid 1 bis, omwille van de consistentie van de tekst.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – letter a
(a)  voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen: objectieve criteria die zijn gebaseerd op:
(a)  voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen: objectieve criteria die zijn gebaseerd op:
(i)  het aantal kinderen van zes tot tien als percentage van de bevolking;
(i)  het aantal kinderen van zes tot tien als percentage van de bevolking van de lidstaat in kwestie;
(ii)  de mate van ontwikkeling van de gebieden in een lidstaat, zodat minder ontwikkelde gebieden, in de zin van artikel 3, lid 5, van deze verordening, de in artikel 349 van het Verdrag vermelde ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 229/2013, meer steun ontvangen;
(ii)  de mate van ontwikkeling van de gebieden in een lidstaat, zodat minder ontwikkelde gebieden, in de zin van artikel 3, lid 5, van deze verordening, de in artikel 349 VWEU vermelde ultraperifere gebieden en/of de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 229/2013, meer steun ontvangen;
(iii)  een extra stijging van 5 % van de door de Unie verleende steun voor de ultraperifere gebieden, en een stijging van nog eens 5 % als deze regio's producten invoeren uit andere ultraperifere gebieden in de buurt; en
Motivering
Compromisamendement 4, deel 1 van AGRI. Objectieve criteria op grond van het aantal kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar als percentage van de bevolking en de mate van ontwikkeling van de regio's in een lidstaat moeten worden gehandhaafd aangezien het een eerlijk systeem lijkt te zijn dat overeenkomt met de behoeften van de lidstaten.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – letter b
(b)  voor melk: de besteding van uit hoofde van voorgaande regelingen voor de verstrekking van melk en zuivelproducten toegewezen financiële middelen en objectieve criteria op basis van het percentage kinderen van zes tot tien jaar.
(b)  voor melk en zuivelproducten, een combinatie van de volgende criteria die moeten worden gehanteerd tijdens een overgangsperiode van zes jaar, gerekend vanaf het begin van de looptijd van het nieuwe programma:
(i)  het aantal kinderen van zes tot tien jaar als percentage van de bevolking van de lidstaat in kwestie;
(ii)   de mate van ontwikkeling van de gebieden in een lidstaat, om minder ontwikkelde gebieden, in de zin van artikel 3, lid 5, van deze verordening, de in artikel 349 VWEU vermelde ultraperifere gebieden en/of de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 229/2013, meer steun te laten ontvangen;
(iii)  de wijze waarop in het verleden middelen zijn besteed uit hoofde van eerdere regelingen voor de verstrekking van melk en zuivelproducten aan kinderen, behalve voor Kroatië, waarvoor een forfaitair betalingssysteem wordt ingevoerd; om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de middelen onder de lidstaten, wordt dit criterium gecompenseerd door de invoering van een minimumbedrag aan jaarlijkse steun van de Unie per kind in de leeftijdsgroep bedoeld in punt (i), dat is vastgesteld op grond van het gemiddelde gebruik van middelen per kind per lidstaat;
(iv)  een extra stijging van 5 % van de door de Unie verleende steun voor de ultraperifere gebieden, en een stijging van nog eens 5 % als deze regio's producten invoeren uit andere ultraperifere gebieden in de buurt;
Motivering
Compromisamendement 4, deel 2 van AGRI. Rekening houdend met de ingediende amendementen, vooral die waarin de historische criteria voor melk geschrapt worden, is het doel van dit compromisamendement om een eerlijker toewijzingssysteem op te zetten zonder de lidstaten te straffen die tot nu toe efficiënt gebruik hebben gemaakt van de schoolmelkregeling en grotere bedragen aan steun hebben ontvangen. Dit compromisamendement is gebaseerd op berekeningen van DG AGRI op verzoek van de rapporteur.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Na het einde van de onder b) genoemde overgangsperiode gelden voor melk en zuivelproducten de criteria die zijn vastgelegd onder a), punten (i) en (ii).
Motivering
Compromisamendement 4, deel 2 van AGRI.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 2
De Commissie beoordeelt ten minste om de drie jaar of de indicatieve toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk nog steeds in overeenstemming zijn met de in dit lid bedoelde objectieve criteria.
De Commissie beoordeelt ten minste om de drie jaar of de indicatieve toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk en zuivelproducten nog steeds in overeenstemming zijn met de in dit lid bedoelde objectieve criteria.
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 1 van AGRI.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De lidstaten zien erop toe dat een minimum van 10 % en een maximum van 20 % van de aan hen toegewezen financiering in het kader van de schoolregeling wordt gereserveerd voor begeleidende educatieve maatregelen.
Motivering
Compromisamendement 2, deel 4 van AGRI. Met inachtneming van het cruciale belang van educatieve maatregelen in het kader van de nieuwe regeling en rekening houdend met de ingediende amendementen, wordt in het compromisamendement de financiering van educatieve maatregelen op een minimum van 10 % en een maximum van 20 % gesteld.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 4
4.  De lidstaten kunnen maximaal 15 % van hun indicatieve toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk van de ene naar de andere productgroep overdragen, onder de voorwaarden die de Commissie door middel van overeenkomstig artikel 227 vastgestelde gedelegeerde handelingen bepaalt, mits het totale maximum van 230 miljoen euro dat resulteert uit de optelsom van de onder a) en b), van lid 1, genoemde bedragen, niet wordt overschreden.
4.  De lidstaten kunnen maximaal 10 % van hun indicatieve toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk en zuivelproducten van de ene naar de andere productgroep overdragen, en dit percentage kan worden verhoogd tot maximaal 20 % voor ultraperifere gebieden, onder de voorwaarden die de Commissie door middel van overeenkomstig artikel 227 vastgestelde gedelegeerde handelingen bepaalt, mits het totale maximum van 250 miljoen euro dat resulteert uit de optelsom van de onder a) en b), van lid 1, genoemde bedragen, niet wordt overschreden.
Motivering
Compromisamendement 4, deel 5 van AGRI. Er is een stijging van 20 miljoen euro voorzien voor het melkbudget om de invoering van een minimale besteding per kind per jaar mogelijk te maken voor alle lidstaten, en om ervoor te zorgen dat geen enkele lidstaat moet afhaken als gevolg van de invoering van de nieuwe criteria. Wat betreft begrotingsoverdrachten vormt het compromisamendement de gulden middenweg tussen de amendementen die over dit onderwerp zijn ingediend.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  De in lid 1 bedoelde steun van de Unie wordt niet gebruikt ter vervanging van de financiering van bestaande nationale schoolfruitregelingen in het kader waarvan groenten en fruit, verwerkte groenten en verwerkt fruit, bananen, melk en zuivelproducten worden verstrekt, of van andere regelingen voor de verstrekking van dergelijke producten op scholen. De steun van de Unie wordt verleend als aanvulling op nationale financiering.
Motivering
Herinvoering van artikel 23, lid 6, van de GMO-verordening: de EU-middelen moeten een echte aanvulling vormen op nationale financiering om een "buitenkanseffect" te voorkomen.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 6 bis (nieuw)
6 bis.  De lidstaten mogen besluiten om de aangevraagde steun in overeenstemming met hun strategie niet toe te wijzen wanneer het bedrag van de aangevraagde steun lager is dan het door de lidstaat in kwestie vastgestelde minimumbedrag.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 7
7.  De Unie kan krachtens artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 tevens financiering verlenen voor voorlichtings-, monitoring- en evaluatiemaatregelen met betrekking tot de schoolregeling, onder meer met het oog op bewustmaking van het publiek, en voor gerelateerde maatregelen op het gebied van netwerkvorming.
7.  De Unie kan krachtens artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 tevens financiering verlenen voor voorlichtings-, communicatie- en publiciteits-, monitoring- en evaluatiemaatregelen met betrekking tot de schoolregeling, onder meer om het publiek bewust te maken van de doelstellingen ervan, die met name gericht zijn op ouders en opleiders, en voor gerelateerde maatregelen op het gebied van netwerkvorming en andere activiteiten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de schoolregeling.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 23 bis – lid 8
8.  De deelnemende lidstaten maken op de plaats van verstrekking bekend dat zij deelnemen aan de regeling en geven daarbij de rol van de Unie als subsidieverstrekker aan. De lidstaten dragen zorg voor de meerwaarde en zichtbaarheid van de schoolregeling van de Unie ten opzichte van de verstrekking van andere maaltijden in onderwijsinstellingen.
8.  De deelnemende lidstaten maken op de plaats van verstrekking bekend dat zij deelnemen aan de regeling en geven daarbij de rol van de Unie als subsidieverstrekker aan, door posters op te hangen bij de ingang van scholen. De lidstaten kunnen daarnaast elk geschikt communicatiemiddel gebruiken, zoals speciale websites, informatieve grafieken en voorlichtings- en bewustmakingscampagnes. Al het begeleidende informatiemateriaal wordt voorzien van een gemeenschappelijk identificatiemiddel en een Unielogo. De lidstaten dragen zorg voor de meerwaarde en zichtbaarheid van de schoolregeling van de Unie ten opzichte van de verstrekking van andere maaltijden in onderwijsinstellingen.
Motivering
Compromisamendement 5, deel 1 van AGRI. In de lidstaten die de EU-steun verstrekken, moeten posters worden opgehangen bij de ingang van scholen om het EU-optreden beter zichtbaar te maken, zoals is vastgelegd in de bestaande uitvoeringsverordeningen voor de regelingen. Rekening houdend met de Europese meerwaarde van de regeling moet de zichtbaarheid en de bewustmaking van het publiek worden verbeterd, vooral nu de ontgoocheling over Europa toeneemt.
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 1 – letter c
(c)  de opstelling van de nationale of regionale strategieën en inzake de ondersteunende educatieve maatregelen.
(c)  de opstelling van de nationale of regionale strategieën en inzake de begeleidende educatieve maatregelen.
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 2 van AGRI.
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule
2.  Teneinde een doelmatige en doelgerichte besteding van de financiële middelen van de EU te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
2.  Teneinde een doelmatige en doelgerichte besteding van de financiële middelen van de Unie te waarborgen, tot een billijke verdeling van de middelen tussen de lidstaten te komen en de administratieve lasten voor de deelnemende scholen en de lidstaten beperkt te houden, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2 – letter -a (nieuw)
(-a)  de maximale steun per kind en per verstrekkingsoperatie die door de Unie wordt verleend, als bijdrage aan de kosten van de verstrekte groenten en het verstrekte fruit, waaronder begrepen bananen, en van de verstrekte melk en zuivelproducten;
Motivering
Bevoegdheden verplaatst van artikel 23 bis, lid 1, omwille van de consistentie van de tekst. Met het oog op een goed beheer van de financiering voor de regeling verdient het de voorkeur om een maximaal steunbedrag per verstrekkingsoperatie vast te stellen, in plaats van een bedrag per portie, wat lastig te controleren is – zie het amendement op overweging 6.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2 – letter a
a)  de indicatieve verdeling van de steun voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en zuivelproducten tussen de lidstaten en, voor zover van toepassing, de herziening daarvan naar aanleiding van de in artikel 23 bis, lid 2, tweede alinea, bedoelde beoordeling, het minimumbedrag aan steun van de Unie voor elke lidstaat, de methode voor de herverdeling van de toegewezen steun tussen de lidstaten op basis van de ontvangen aanvragen, en de aanvullende voorschriften betreffende de toepassing van de in artikel 23 bis, lid 2, eerste alinea, bedoelde criteria bij de verdeling van de middelen;
a)  de indicatieve verdeling van de steun voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, melk en zuivelproducten tussen de lidstaten, het minimumbedrag aan jaarlijkse steun van de Unie per kind als bedoeld in artikel 23 bis, lid 2, onder b), het minimumbedrag aan steun van de Unie voor elke lidstaat, de methode voor de herverdeling van de toegewezen steun tussen de lidstaten op basis van de ontvangen aanvragen, en de aanvullende voorschriften betreffende de toepassing van de in artikel 23 bis, lid 2, eerste alinea, bedoelde criteria bij de verdeling van de middelen;
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2– letter b
(b)  de voorwaarden voor de overdracht van toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk van de ene naar de andere productgroep;
(b)  de voorwaarden voor de overdracht van toewijzingen voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, melk en zuivelproducten van de ene naar de andere productgroep;
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 1 van AGRI.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2 – letter c
(c)  de kosten en/of maatregelen die in aanmerking komen voor steun van de Unie en de mogelijkheid om voor specifieke kosten een minimum- en maximumbedrag vast te stellen;
(c)  de kosten en/of maatregelen die in aanmerking komen voor steun van de Unie en de mogelijkheid om voor specifieke kosten een maximumbedrag vast te stellen;
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  de invoering van eengemaakte aanvraagprocedures voor deelname door onderwijsinstellingen die wensen deel te nemen, en eengemaakte controleprocedures ;
Motivering
Naast de formele criteria zoals bepaald bij de uitvoeringshandeling uit hoofde van artikel 25, onder c), is het zinnig bij elke gedelegeerde handeling eenvormige procedures vast te leggen voor de indiening van aanvragen voor deelname door onderwijsinstellingen en voor de controles, met als doel de administratieve rompslomp terug te dringen die momenteel als belemmering voor deelname werkt, vooral als scholen aan beide programma's willen deelnemen.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule
3.  Teneinde de schoolregeling onder de aandacht van het publiek te brengen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen waarbij de lidstaten die een schoolregeling hebben ingevoerd, ertoe worden verplicht bekendheid te geven aan de subsidiëring met steun van de Unie.
3.  Teneinde de schoolregeling meer onder de aandacht van het publiek te brengen en de zichtbaarheid van de steun van de Unie te vergroten, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 227 gedelegeerde handelingen vast te stellen waarbij de lidstaten die een schoolregeling hebben ingevoerd, ertoe worden verplicht openlijk bekendheid te geven aan het feit dat ze steun van de Unie ontvangen voor de tenuitvoerlegging van de regeling, wat betreft:
(a)  de specifieke criteria voor het gebruik van posters en ander informatiemateriaal;
(b)  de vaststelling van specifieke criteria voor de presentatie, de samenstelling, de afmetingen en het uiterlijk van het gemeenschappelijk identificatiemiddel en het Unielogo.
Motivering
Compromisamendement 5, deel 2 van AGRI. Gedelegeerde bevoegdheid in overeenstemming met het amendement op artikel 23 bis, lid 8.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 25 – letter a
(a)  de definitieve verdeling van de steun voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk tussen de deelnemende lidstaten, met inachtneming van de in artikel 23 bis, lid 1, vermelde maxima en rekening houdend met de in artikel 23 bis, lid 4, bedoelde overdrachten;
(a)  de definitieve verdeling van de steun voor groenten en fruit, waaronder begrepen bananen, en melk en zuivelproducten tussen de deelnemende lidstaten, met inachtneming van de in artikel 23 bis, lid 1, vermelde maxima en rekening houdend met de in artikel 23 bis, lid 4, bedoelde overdrachten;
Motivering
Dit amendement komt overeen met compromisamendement 1 van AGRI.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 25 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  methoden voor het omgaan met tekortkomingen die zich voordoen tijdens het uitvoeringsproces, teneinde obstakels door buitensporige bureaucratie te voorkomen;
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1308/2013
Artikel 217 – alinea 1
De lidstaten kunnen de in artikel 23 bedoelde steun van de Unie aanvullen met nationale betalingen ter financiering van de verstrekking van de betrokken producten aan kinderen in onderwijsinstellingen of van de daarmee gepaard gaande, in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde kosten.
De lidstaten kunnen de ontvangst en de besteding van in de artikel 23 bedoelde steun van de Unie aanvullen met nationale of regionale betalingen ter financiering van de verstrekking van de betrokken producten aan kinderen in onderwijsinstellingen en begeleidende educatieve maatregelen of om de daarmee gepaard gaande, in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde kosten te betalen.
Juridische mededeling