Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2151(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0169/2015

Ingivna texter :

A8-0169/2015

Debatter :

PV 08/06/2015 - 15
CRE 08/06/2015 - 15

Omröstningar :

PV 09/06/2015 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0220

Antagna texter
PDF 382kWORD 102k
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Immateriella rättigheter: en EU-handlingsplan
P8_TA(2015)0220A8-0169/2015

Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2015 om ”Mot ett förnyat samförstånd om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter: en EU-handlingsplan” (2014/2151(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(1) (Ipred‑direktivet),

–  med beaktande av artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 386/2012 av den 19 april 2012 om tilldelning till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av uppgifter i samband med säkerställande av skydd för immateriella rättigheter, inbegripet sammanförande av företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observatorium avseende intrång i immateriella rättigheter(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

–  med beaktande av den rapport som Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) och Europeiska patentverket lade fram i september 2013 om immaterialrättsintensiva branscher och bidraget till ekonomin och sysselsättningen i EU (Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 25 juni 2008 Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa (COM(2008)0394),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 september 2009 om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden (COM(2009)0467),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 22 december 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2010)0779) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar(3),

–  med beaktande av kommissionens sammanfattning av svaren på det offentliga samrådet Civil enforcement of intellectual property rights: public consultation on the efficiency of proceedings and accessibility of measures från juli 2013(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juli 2014 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Mot ett förnyat samförstånd om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter: En EU‑handlingsplan (COM(2014)0392),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juli 2014 Handel, tillväxt och immateriella rättigheter – Strategi för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer (COM(2014)0389),

–  med beaktande av kommissionens plan på att skapa en digital inre marknad inom EU och av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad(5),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 4–5 december 2014 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(6),

–  med beaktande av rådets resolution om EU:s handlingsplan för tullens bekämpning av intrång i immateriella rättigheter för perioden 2013–2017(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 september 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden(8),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor av den 24 mars 2011 om rapporten om tillämpningen av direktiv 2004/48/EG,

–  med beaktande av artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det fastställs att var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A8-0169/2015), och av följande skäl:

A.  Särskild tonvikt läggs vid immateriell egendom i artikel 118 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  Immateriella rättigheter är en drivkraft bakom innovation och skapande och en viktig hävstång för konkurrenskraft, sysselsättning och kulturell mångfald. Produktens äkthet bör inte alltid blandas ihop med produktsäkerhets- och produktkvalitetsfrågor, och säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter spelar en viktig roll när det gäller att trygga konsumenternas hälsa och säkerhet. De pengar som tjänas på förfalskningar ger vanligen näring åt den svarta ekonomin och den organiserade brottsligheten.

C.  EU står inför ett stort antal intrång i immateriella rättigheter, och dessa intrångs volym och ekonomiska värde är oroväckande, vilket framgår av kommissionens rapport om tillämpning av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2010)0779). Dessa siffror illustrerar också det mervärde som de immateriella rättigheterna tillför den europeiska ekonomin i den globala konkurrensen.

D.  Intrång i immateriella rättigheter, inklusive varumärkesförfalskning, hämmar tillväxten och uppkomsten av nya arbetstillfällen och hindrar innovation och kreativitet.

E.  Intrång i immateriella rättigheter vållar europeiska företag både icke-materiell och ekonomisk skada och orsakar kraftiga ekonomiska och skattemässiga förluster för staterna.

F.  Ett adekvat skydd av de immateriella rättigheterna är en förutsättning för utvecklingen av en digital ekonomi och av den digitala inre marknaden.

G.  Den snabbt ökande utvecklingen av e-handeln och onlineverksamheten har ändrat det sätt på vilket säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter bör betraktas i den digitala miljön, särskilt eftersom den möjliggör nya intrång, inte minst på grund av nya sociala beteendemönster bland användarna.

H.  Parlamentet har bekymrat tagit del av en rapport från Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM) där det framgår att det bland en betydande minoritet av européerna finns en viss tolerans för tanken att intrång i immateriella rättigheter kan betraktas som acceptabla(9). Det saknas tillräckliga kunskaper om de immateriella rättigheternas sociala och kulturella betydelse och om vilka handlingar som betraktas som intrång i dessa rättigheter. Dessutom finns det, särskilt bland unga européer, en bristande medvetenhet om de konsekvenser som intrång i immateriella rättigheter kan få för ekonomin och samhällslivet i EU och för medborgarnas allmänna säkerhet. Det är nödvändigt och möjligt att genomföra lämpliga upplysnings- och informationskampanjer.

I.  Det är angeläget att fördubbla ansträngningarna för att bekämpa den olagliga handeln med förfalskade varor. Ingen bör kunna tjäna pengar på intrång i immateriella rättigheter.

J.  Med hänsyn till lagens förutsebarhet är det mycket viktigt att bekämpa brott, och det är av yttersta vikt att hitta effektiva, proportionerliga och avskräckande sätt att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter över gränserna.

K.  Intrången i immateriella rättigheter har särskilt stora konsekvenser för små och medelstora företag, bland annat i tjänster mellan företag, och kan leda till marknadsbortfall och konkurser.

L.  Att ta hänsyn till internationella aspekter är mycket viktigt för säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter, eftersom intrång i immateriella rättigheter är ett globalt fenomen.

M.  Både online- och offline-intrång bör beaktas när det vidtas politiska åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 1 juli 2014, där det läggs fram en handlingsplan för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Parlamentet stöder kommissionens förhållningssätt till säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter, vilket bygger på förebyggande åtgärder och politiska verktyg som har som mål att se till att intrångsgörare i kommersiell skala fråntas sina intäkter och att göra det svårare för intrångsgörande varor att släppas ut på marknaden.

2.  Europaparlamentet betonar att det alltjämt är medlemsstaternas offentliga myndigheter som har det främsta ansvaret för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

3.  Europaparlamentet betonar att huvudsyftet med handlingsplanen bör vara att trygga ett effektivt och evidensbaserat säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, vilket har en central roll när det gäller att främja innovation, kreativitet, konkurrenskraft, tillväxt och kulturell mångfald. De åtgärder som vidtas för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter bör grundas på tydliga och tillförlitliga uppgifter.

4.  I ekonomiska kristider, då det görs stora nedskärningar i det ekonomiska stödet till kultursektorn, hör de immateriella rättigheterna ofta till de viktigaste inkomstkällorna för de enskilda upphovsmännen. Europaparlamentet framhåller därför att ett centralt inslag i EU:s handlingsplan bör vara att säkerställa en skälig ersättning för upphovsmännen.

5.  Europaparlamentet anser att det för att gynna innovation, kreativitet och konkurrenskraft är mycket viktigt att åtgärderna för att skydda immateriella rättigheter är transparenta och att allmänheten och alla andra berörda aktörer ges heltäckande information.

6.  Europaparlamentet inser att säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter inte bara är en drivkraft för jobb och tillväxt i hela unionen, utan även en förutsättning för en välfungerande inre marknad – särskilt med tanke på faktorer såsom andelen av EU:s BNP, sysselsättningen och de många olika branscher som drar fördel av och utnyttjar immateriella rättigheter – och att detta säkerställande spelar en avgörande roll när det gäller att främja innovation, kreativitet, konkurrenskraft och kulturell mångfald.

7.  Europaparlamentet betonar att immateriell äganderätt är en garant för kreativitet, innovation och konkurrenskraft för framför allt de kulturella och kreativa sektorerna men också för andra sektorer, vilket understryks av kommissionen i dess meddelande ”För en industriell renässans i Europa”. Kommissionen uppmanas att fortsätta att ta hänsyn till immateriella rättigheter som en faktor för den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

8.  Europaparlamentet understryker att immateriella rättigheter inte bara handlar om upphovsrätt, utan även om bland annat varumärken och patent, och att vart och ett av dessa inslag är av avgörande betydelse för värdet på europeiska varor och tjänster.

9.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen angett att de kulturella och kreativa sektorerna, som ofta i hög grad bygger på immateriella rättigheter, redan står för 4,5 procent av BNP och upp till 8,5 miljoner arbetstillfällen i EU och inte bara är avgörande för den kulturella mångfalden, utan även i stor utsträckning bidrar till den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Involvering av alla aktörer i leveranskedjan, både online och offline

10.  Europaparlamentet anser att alla aktörer i leveranskedjan har en roll att spela i kampen mot intrång i immateriella rättigheter och bör göras delaktiga i denna process. En strategi som involverar alla aktörer, både online och offline, bör utarbetas. För att detta ska lyckas måste de grundläggande rättigheterna vara balanserade, eftersom åtgärder som påverkar de grundläggande rättigheterna inte kan vidtas frivilligt av kommersiella aktörer, utan behöver en rättslig grund och en rättslig prövning.

11.  Europaparlamentet betonar att inkluderingen av onlineaktörer i åtgärder för att bekämpa intrång i immateriella rättigheter måste vara förenlig med principerna i direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det i allt högre grad handlas med och säljs förfalskade varor och varor som innebär ett intrång i immateriella rättigheter på marknadsplatser online, där medlemsstaternas myndigheter har begränsade möjligheter att kontrollera försäljningen. Det är viktigt att man involverar marknadsplatsplattformarnas ägare i allt arbete med att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, inklusive ansträngningarna att avlägsna förfalskade varor och stänga av säljare av förfalskade varor från webbplatserna i fråga.

13.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att säkerställa tillämpning av tillbörlig aktsamhet under hela leveranskedjan, även i samband med den digitala leveranskedjan och alla dess centrala aktörer och operatörer, såsom upphovsmän, artister och rättsinnehavare, producenter, mellanhänder, internetleverantörer, detaljhandeln på internet, slutanvändare och offentliga myndigheter.

14.  Europaparlamentet anser att tillämpning av tillbörlig aktsamhet under hela leveranskedjan och ökad marknadsövervakning och informationsdelning mellan tullmyndigheterna skulle förbättra företagsklimatet och bidra till att hindra intrångsgörande varor och tjänster från att ta sig in på marknaden. Parlamentet betonar att de kvalitativa revisionssystemens kostnads–nyttoförhållande och ändamålsenlighet bör bedömas noggrant före genomförandet och att det bör starkt övervägas att stödja små och medelstora företag i detta hänseende.

15.  Europaparlamentet noterar vidare förslagen om samråd med alla berörda parter angående tillämpning av tillbörlig aktsamhet för EU i leveranskedjorna, inklusive leverantörer av betaltjänster, som ett sätt att förebygga intrång i immaterialrätten, och begär att parlamentet informeras om resultaten av samråden och det frivilliga systemet för tillbörlig aktsamhet för EU årligen i stället för vartannat år.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla samråd med berörda parter medger insyn och hålls i god tid och att resultaten av samråden analyseras både kvalitativt och kvantitativt och meddelas de berörda parterna, inklusive parlamentet och andra EU-institutioner.

17.  Europaparlamentet betonar vikten av sektorsbaserade avtal och riktlinjer för god praxis för att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Sektorns aktörer uppmanas att utbyta information om de plattformar som ger tillgång till innehåll som gör intrång i immateriella rättigheter och att vidta samordnade och proportionerliga åtgärder, såsom anmälan och avlägsnande, för att minska de inkomster som genereras av sådant innehåll och sådana plattformar. Dessa åtgärder bör inte omfatta icke-rättslig blockering av webbplatser.

18.  Europaparlamentet påpekar att ”cyberlocker”-plattformar är ett av de stora naven för intrång i immateriella rättigheter varigenom de indirekt tjänar pengar via annonsering och/eller abonnemang.

19.  Europaparlamentet välkomnar metoden att se till att intrångsgörare fråntas sina intäkter genom avtal mellan rättsinnehavare och deras partner. Parlamentet stöder utarbetandet av samförståndsavtal som icke-bindande åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning och stöder tanken på att vidareutveckla sådana åtgärder bland de berörda parterna. Kommissionen rekommenderas att utreda hur denna förfalskningsverksamhet korsfinansierar verksamheten (försäljningen av förfalskade varor och tillhandahållandet av olagligt innehåll).

20.  Europaparlamentet påminner om att det sedan maj 2011 finns ett frivilligt samförståndsavtal om försäljning av förfalskade varor över internet och uppmanar kommissionen att utvärdera resultaten av genomförandet av detta avtal och avlägga rapport till parlamentet.

21.  Europaparlamentet anser att kommissionen, när det gäller att ta itu med intrång i immaterialrätten, även bör reflektera över såväl ändamålsenligheten i de befintliga initiativen som eventuella framtida åtgärder med avseende på den roll som mellanhänderna spelar.

22.  Europaparlamentet konstaterar att man framför allt inom den kulturella och kreativa sektorn bör främja samarbete – eventuellt i form av självreglering – mellan rättsinnehavare, upphovsmän, plattformsoperatörer, mellanhänder och slutanvändare, så att man snabbt kan upptäcka eventuella intrång i immateriella rättigheter. Kommissionen bör snarast kontrollera effektiviteten i en sådan självreglering, och eventuellt behövs ytterligare lagstiftningsåtgärder för att övervaka det.

23.  Europaparlamentet betonar att man inom den kulturella och kreativa sektorn bör involvera betalningstjänsteleverantörer i dialogen för att minska vinsterna från intrång i immateriella rättigheter på nätet.

24.  Europaparlamentet påminner om den organiserade brottslighetens inblandning i internationell verksamhet som gör intrång i immateriella rättigheter. Dessutom påminner parlamentet om att det är mycket viktigt att ge ett europeiskt samordnat svar, stärka de aktuella revisionsåtgärderna och samtidigt tillämpa ”följ pengarna”-principen för att skydda konsumenternas intressen och leveranskedjans integritet.

Konsumenternas medvetenhet och information

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi att ta fram riktade informationskampanjer. Det är mycket viktigt att alla förstår de konkreta konsekvenser som intrång i immateriella rättigheter får för samhället i stort och för enskilda konsumenter och medborgare. Konsumenterna bör bättre informeras om vad immateriella rättigheter är och vad som får och inte får göras med skyddade varor och skyddat innehåll. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att ta fram medvetandehöjande åtgärder som riktar sig mot särskilda målgrupper och relevanta marknader.

26.  Europaparlamentet rekommenderar en bredare informationskampanj om plattformen för innehavare av immateriella rättigheter och brottsbekämpande myndigheter, så att rättsinnehavarna får en aktivare roll när det gäller att försvara sina rättigheter i Europeiska unionen via den brottsbekämpningsdatabas som är integrerad i det säkra nätverket för generaldirektoratet för skatter och tullunion. Parlamentet efterlyser en fortsatt och snabbare integration med polismyndigheterna och andra tullmyndigheter i hela världen för att förbättra säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter.

27.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att särskilt fokusera på den yngre generationen genom lämpliga upplysningskampanjer, med tanke på att en färsk studie om synen på immateriell egendom visar att det är just den generationen som visar minst respekt för de immateriella rättigheterna.

28.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att ta initiativ för att bedöma och övervaka utvecklingen av kunskaperna om unga människors förståelse för och syn på immateriell egendom för att bättre förstå deras behov och fastställa de lämpligaste åtgärder som bör vidtas.

29.  Europaparlamentet välkomnar särskilt de insatser som Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter inom Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM) gjort och som syftar till att inte bara öka medvetenheten bland konsumenterna om fördelarna med att välja produkter som respekterar immaterialrätten, utan även underlätta tillgången till sådana produkter.

30.  Europaparlamentet anser samtidigt att konsumenterna bättre bör kunna känna igen intrångsgörande erbjudanden, så att de kan besluta att inte fullfölja ett visst köp. Parlamentet beklagar djupt att kommissionens handlingsplan inte innehåller några åtgärder som utformats för att förbättra konsumenternas förmåga att känna igen intrångsgörande varor och innehåll. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att fundera på att ta fram särskilda verktyg och riktlinjer och att genomföra en evidensbaserad undersökning och eventuellt utveckla ett harmoniserat system för anmälan/avlägsnande av intrångsgörande varor och innehåll, så att konsumenter och företag kan vidta åtgärder när de vilseleds på samma sätt som de kan agera för att uppmärksamma oönskat innehåll. Utgångspunkten bör i detta fall vara de erfarenheter som gjorts av kommissionen och Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, särskilt när det gäller utbyte av bästa praxis.

31.  Europaparlamentet noterar att systemet för att anmäla och avlägsna innehåll som gör intrång i immateriella rättigheter (en webbadress åt gången) har praktiska begränsningar med tanke på hur snabbt det berörda innehållet kan göras tillgängligt på nytt. Operatörerna inom denna sektor uppmanas därför att börja tänka på hur de kan göra systemet för anmälan och avlägsnande effektivare på längre sikt.

32.  Europaparlamentet påpekar att alla aktörer som är inblandade i distributionskedjan bör samarbeta för att ta fram informationskampanjer som ger konsumenterna tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter samtidigt som de enkelt får tillgång till kreativt innehåll och använder detsamma.

33.  Europaparlamentet anser att man, för att på ett ändamålsenligt sätt öka insynen och öppenheten och förbättra informationen, måste samarbeta med de främsta internetaktörer som förmedlar innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och att dessa aktörer därför bör göras delaktiga i sådana ansträngningar, så att ökad insyn och öppenhet uppnås och information sprids.

34.  Europaparlamentet framhåller vikten av att i samtliga medlemsstater samordna initiativ och kampanjer för att undvika dubbelarbete och säkerställa konsekvens och effektivitet.

35.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att se till att varor som gör intrång i immateriella rättigheter och utgör en säkerhetsrisk inkluderas i Rapex‑underrättelser, oberoende av huruvida varorna säljs lagligt eller olagligt i den berörda medlemsstaten.

Utveckling av nya affärsmodeller

36.  Europaparlamentet anser att det faktum att konsumenterna inom vissa sektorer är omedvetna om lagliga erbjudanden och att det ibland är svårt eller dyrt att komma över icke-intrångsgörande varor och innehåll kan göra det svårt att avhålla konsumenterna från att köpa olagliga varor eller använda olagligt innehåll. Fler framsteg måste göras på detta område, och parlamentet uppmanar återigen kommissionen och medlemsstaterna att sätta mer press på branschen att i alla medlemsstater utveckla lagliga erbjudanden som är både diversifierade och attraktiva, så att konsumenterna verkligen har alla möjligheter att köpa lagliga varor eller använda lagligt innehåll.

37.  Europaparlamentet betonar att det behövs en större helhetssyn där tonvikten ligger på hur man ska möta konsumenternas efterfrågan genom att öka tillgången till och konsumtionen av innovativa och ekonomiskt överkomliga lagliga erbjudanden på grundval av internetanpassade affärsmodeller som gör det möjligt att avskaffa hinder och skapa en verkligt europeisk digital inre marknad men samtidigt upprätthåller en balans mellan konsumenternas rättigheter och skyddet av innovatörerna och upphovsmännen.

38.  Europaparlamentet anser att ett sätt att stärka skyddet för immateriella rättigheter skulle kunna vara att ta fram innovativa affärsmodeller. Vidare betonar parlamentet att förbättringar och ständiga anpassningar av sådana modeller efter teknikens utveckling bör övervägas för vissa av industrins sektorer.

Fokus på små och medelstora företag

39.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att förbättra civilrättsliga förfaranden för små och medelstora företag och enskilda upphovsmän när det gäller skyddet för immateriella rättigheter, eftersom dessa företag och upphovsmän har en central roll i de kreativa och kulturella sektorerna och ofta inte har möjlighet att få skyddet av sina rättigheter säkerställt på grund av dessa förfarandens komplexitet, kostnad och längd.

40.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalade avsikt att hjälpa små och medelstora företag att säkerställa skyddet av sina immateriella rättigheter genom att förbättra tillgängliga metoder för civilrättslig prövning i syfte att på bättre sätt bekämpa marknadsmissbruk från större konkurrenter och att framför allt fortsätta att bedöma de små och medelstora företagens behov av framtida EU-åtgärder.

41.  Europaparlamentet välkomnar beslutet i kommissionens meddelande av den 1 juli 2014 om en EU-handlingsplan och närmare bestämt åtgärd 4 i det meddelandet, vilken syftar till att förbättra de civilrättsliga förfarandena för att säkerställa skydd för immateriella rättigheter för små och medelstora företag, särskilt när det gäller låga anspråk och eventuella åtgärder på det området.

42.  Europaparlamentet betonar att det för små och medelstora företag är mycket viktigt med tydliga och hanterbara strukturer för säkerställande av skyddet för deras immateriella rättigheter.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla de åtgärder som vidtas kommer att innebära begränsade bördor och kostnader för små och medelstora företag. I synnerhet uppmanas kommissionen att fortsätta att bedöma hur små och medelstora företag skulle kunna delta i kvalitativa revisionssystem och kartlägga vilka specifika åtgärder som skulle kunna vidtas för små och medelstora företag i detta syfte.

44.  Europaparlamentet betonar vikten av att ta hänsyn till små och medelstora företag vid utarbetandet av lagstiftning och upprepar att principen ”tänk småskaligt först” alltid bör tillämpas.

45.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är, särskilt för små och medelstora företag, med tillgång till rättslig prövning och kostnadseffektiva rättsliga förfaranden och efterlyser medlingstjänster och andra alternativa tvistlösningssystem mellan företag inom det immaterialrättsliga området.

46.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att regelbundet analysera de faktorer som på ett avgörande sätt påverkar de små och medelstora företagens beslut att använda eller inte använda sina immateriella rättigheter, i syfte att kartlägga vilka förbättringar som kan göras, vare sig det är fråga om innovativa små och medelstora företag eller små och medelstora företag som har särskilda problem med att utöva sina immateriella rättigheter.

47.  Europaparlamentet ser fram emot att senast i slutet av 2015 ta del av information om befintliga nationella initiativ som syftar till att förbättra civilrättsliga förfaranden för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter för små och medelstora företag, och välkomnar den kommande grönboken om behovet av framtida EU-åtgärder baserade på bästa praxis som utarbetats i nationellt finansierade program för att hjälpa små och medelstora företag att hävda sina immateriella rättigheter.

Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter

48.  Europaparlamentet är nöjt med att verksamheten vid Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter har utvecklats till att bli ett användbart hjälpmedel för politikernas överläggningar och ett redskap för att samla in och utbyta uppgifter och information om alla former av intrång i immateriella rättigheter.

49.  Europaparlamentet betonar att skyldigheten för KHIM, dvs. att samla in uppgifter om intrång i immateriella rättigheter från näringslivet och ta fram tillförlitliga uppgifter om och analyser av intrångens faktiska konsekvenser för ekonomiska aktörer, bör såväl vara en del av handlingsplanen i tio punkter som utgöra grunden för ytterligare åtgärder i de olika, mest berörda sektorerna. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att förbättra underlaget för den databas inom Acist (verktyget för underrättelsestöd för bekämpning av varumärkesförfalskning) som KHIM har tagit fram för att möjliggöra tillgång till uppgifter om förfalskarna och förhindra att de upphandlande myndigheterna köper förfalskade produkter.

50.  För att på ett meningsfullt sätt säkerställa skyddet för immateriella rättigheter är det enligt Europaparlamentet särskilt angeläget att tillgängliggöra all information om vilken typ av immateriella rättigheter (t.ex. patent, varumärke och upphovsrätt) som är relevant i det specifika fallet och rättigheternas giltighetsstatus samt om ägarnas identitet, även i form av metadata om det rör sig om digitala filer.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut använda sig av observatoriets insamlade uppgifter och av resultaten av observatoriets verksamhet för att dra slutsatser och ge beslutsfattarna lösningar som de kan använda för att förbättra säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter. Kommissionen uppmanas att regelbundet avlägga rapport om detta till parlamentet.

52.  Europaparlamentet noterar att utbildning för utveckling av sektorspecifikt säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på nationell nivå är av avgörande betydelse, liksom den roll som observatoriet kommer att spela när det gäller att bidra till utbildning av medlemsstaternas myndigheter och utbyta bästa praxis, framför allt genom att främja effektiva, digitalt tillgängliga kampanjer och samordna dessa med de berörda byråerna och organen.

Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

53.  Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen har tillsatt en expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och uppmanar kommissionen att se till att parlamentet, och vid behov Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter, är mer delaktigt i gruppens arbete och att det ombeds att skicka experter för att närvara vid expertgruppens möten.

Utveckling av den rättsliga ramen

54.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens rapport om tillämpning av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(10) och noterar samtidigt att endast begränsade slutsatser kan dras i vissa avseenden eftersom några medlemsstater har varit sena med att införliva direktivet. Kommissionen uppmanas att ytterligare analysera direktivets konsekvenser, särskilt för innovation och för utvecklingen av ett informationssamhälle, vilket är ett krav enligt artikel 18.1 och efterlysts i parlamentets ovannämnda resolution av den 22 september 2010. Parlamentet påminner dock om att flera andra aspekter av säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter har identifierats av kommissionen, till exempel mellanhändernas roll i kampen mot intrång, vilken även skulle kunna bli ett effektivt verktyg i kampen mot missbruk.

55.  Europaparlamentet har tagit del av kommissionens rapport, där det anges att direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i några avseenden är i otakt med den digitala tidsåldern och otillräckligt för att bekämpa intrång på internet. Kommissionen uppmanas att göra en detaljerad bedömning av begränsningarna i den nuvarande rättsliga ramen när det gäller onlineverksamhet och att, där så är lämpligt, ta med förslag om att anpassa EU:s lagstiftningsram till internetmiljön. Alla sådana förslag måste genomgå en detaljerad konsekvensbedömning.

56.  Europaparlamentet konstaterar att skiljaktiga tolkningar av vissa bestämmelser i direktivet leder till olikheter i direktivets tillämpning i medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder för att få bukt med de problem som pekas ut i rapporten, bland annat genom att ytterligare förtydliga direktivet.

57.  Europaparlamentet efterlyser på nytt en strategi för immateriella rättigheter, inklusive en heltäckande rättslig ram som bekämpar intrång i immateriella rättigheter och som är anpassad efter onlinemiljön, med fullständigt beaktande av grundläggande rättigheter och friheter, rättvisa rättegångar, proportionalitet och uppgiftsskydd. Det behövs snarast ett rättsligt skydd för nya verk, eftersom detta kommer att främja investeringar och leda till fler innovationer.

58.  Europaparlamentet betonar att all immaterialrättslig lagstiftning måste spegla utvecklingen i den digitala eran och beakta onlinemiljöns beskaffenhet och de olika distributionsmedlen så att man uppnår en välavvägd modell som tillgodoser intressena för alla berörda parter, i synnerhet konsumenterna och deras rätt till tillgång till det aktuella innehållet, samtidigt som den gynnar artister och upphovsmän och främjar innovation i Europa.

59.  Europaparlamentet upprepar att det behövs en modern, konkurrensfrämjande och konsumentvänlig upphovsrätt som även stöder kreativitet och innovation genom att garantera en säker, lämplig och trygg miljö för uppfinnare och upphovsmän.

60.  Europaparlamentet betonar att EU:s kulturella och kreativa sektorer är en drivkraft för social och ekonomisk utveckling samt skapande av arbetstillfällen i Europa. Ett väsentligt bidrag till ekonomisk tillväxt, innovation och skapande av arbetstillfällen i EU ges också av upphovsmän, formgivare och institutioner som åberopar undantag från och begränsningar av upphovsrätten. Alla lagstiftningsinitiativ för att modernisera upphovsrätten bör bygga på oberoende bevisning när det gäller konsekvenserna för tillväxt och arbetstillfällen (särskilt för de små och medelstora företagen inom de kulturella och kreativa sektorerna), tillgången till kunskap och kultur samt de eventuella kostnaderna och fördelarna.

Internationella leveranskedjor och tullens och det internationella samarbetets roll

61.  Europaparlamentet vidhåller att tullmyndigheterna och det internationella tullsamarbetet har en viktig roll i kampen mot intrång i immateriella rättigheter inom den gränsöverskridande handeln och betonar vikten av att stödja och underlätta det arbete som tullmyndigheterna utför i ömsesidigt samarbete genom att klargöra de operativa bestämmelserna, särskilt för att detta arbete ska göra det möjligt att effektivt utföra inspektioner av varor under transitering i EU.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid genomförandet av handlingsplanen för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ta hänsyn till relaterade initiativ, särskilt EU:s handlingsplan för tullens bekämpning av intrång i immateriella rättigheter och strategin för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer.

63.  Europaparlamentet efterlyser en utökad marknadsövervakning, riskhantering och informationsdelning bland tullmyndigheterna beträffande problem som tagits upp i samband med tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, till exempel när det gäller lagring och förstöring av intrångsgörande varor.

64.  Europaparlamentet framhåller vikten av ett nära samarbete och informationsutbyte samt av en lämplig utbildning för tullmyndigheterna, marknadsövervakningsmyndigheterna och de rättsliga myndigheterna.

Övriga frågor

65.  Europaparlamentet framhåller den mycket viktiga roll som de offentliga myndigheterna spelar på alla nivåer, däribland lokalt, regionalt och nationellt, genom upphandling och köp, och lovordar kommissionens avsikt att utveckla, främja och offentliggöra en vägledning om bästa praxis för myndigheter på alla nivåer så att de kan undvika att köpa förfalskade produkter.

66.  Europaparlamentet välkomnar den grönbok som kommissionen föreslår för att rådfråga berörda parter om effektiviteten hos ”chargeback” (återkreditering) och andra system för att ta itu med överträdelser av immaterialrätten i kommersiell skala. På grundval av detta kommer den att undersöka behovet av mer konkreta åtgärder på detta område, både online och offline. Om man inom hela EU ger konsumenterna rätt till chargeback för alla varor som de inte skulle ha velat köpa om de hade vetat om att varorna var förfalskade, gynnar man konsumenterna och uppmuntrar näringsidkarna att kontrollera varornas äkthet innan de saluför dem.

67.  Europaparlamentet stöder handlingsplanens inriktning på betydelsen av samarbete med medlemsstaterna, utbyte av information och bästa praxis samt samordning av åtgärder för gränsöverskridande säkerställande av skyddet för immaterialrätten.

68.  För att stimulera innovation och konkurrenskraft i kunskapsbaserade sektorer i unionen på ett sätt som är förenligt med immateriella rättigheter är det enligt Europaparlamentet nödvändigt att verka för öppen forskning och kunskapsdelning, som också pekas ut som viktiga inslag i strategierna ”Europa i världen” och ”Europa 2020”.

69.  Europaparlamentet framhåller behovet av exakta upptäcktssystem som leder till ett snabbt avbrytande av verksamhet som gör intrång i immaterialrätten i kommersiell skala.

70.  Europaparlamentet påpekar att inkomster som genereras av användning av immateriella rättigheter utgör en viktig källa för extern finansiering av forskningsprojekt och därmed en drivkraft för innovation och utveckling och för samarbete mellan universitet och företag.

71.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av handlingsplanen, så att de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, särskilt inom den kulturella och kreativa sektorn, kan ses över i en nära framtid för att ta hänsyn till de verkliga behoven.

72.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera genomförandet av var och en av de åtgärder som lagts fram i handlingsplanen och att senast i juli 2016 rapportera om dem till parlamentet.

o
o   o

73.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.
(2) EUT L 129, 16.5.2012, s. 1.
(3) Analys av medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, SEC(2010)1589.
(4) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.
(5) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 64.
(6) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/sv/pdf.
(7) EUT C 80, 19.3.2013, s. 1.
(8) EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 48.
(9) Se rapporten från Kontoret för harmonisering i den inre marknaden: European Citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour, november 2013.
(10) COM(2010)0779.

Rättsligt meddelande