Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2953(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0455/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0455/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/05/2015 - 7.7
CRE 21/05/2015 - 7.7
PV 10/06/2015 - 8.9
CRE 10/06/2015 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0228

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 113k
Keskiviikko 10. kesäkuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus
P8_TA(2015)0228B8-0455/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. kesäkuuta 2015 Turkkia koskevasta komission vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2953(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission laatiman Turkkia koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen (SWD(2014)0307),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 tärkeimmät haasteet” (COM(2014)0700),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 10. helmikuuta 2010 Turkkia koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta(1), 9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta(2), 29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta(3), 18. huhtikuuta 2013 Turkkia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta(4), 13. kesäkuuta 2013 Turkin tilanteesta(5), 12. maaliskuuta 2014 Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta(6), 13. marraskuuta 2014 Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen talousalueella(7) ja 15. tammikuuta 2015 ilmaisunvapaudesta Turkissa(8) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivästä(9),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/157/EY Turkin tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista(10) (”liittymiskumppanuus”) sekä aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tehdyt neuvoston päätökset liittymiskumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010, 5. joulukuuta 2011, 11. joulukuuta 2012, 25. kesäkuuta 2013, 24. lokakuuta 2014 ja 16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan, jonka mukaan sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lopullisia tuomioita asioissa, joiden osapuolina ne ovat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2014 annetun Maailmanpankin raportin EU:n ja Turkin välisen tulliunionisopimuksen arvioinnista (”Evaluation of the EU-Turkey Customs Union”),

–  ottaa huomioon komission laatiman kertomuksen Turkin edistymisestä viisumivapauden toteuttamista koskevien vaatimusten täyttämisessä (COM(2014)0646),

–  ottaa huomioon Kati Pirin ulkoasiainvaliokunnassa tekemän työn Turkkia koskevana pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja että tällaisten neuvottelujen aloittaminen on lähtölaukaus pitkälle ja tulokseltaan avoimelle prosessille, joka perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan ehdollisuuteen ja sitoumukseen toteuttaa uudistuksia;

B.  toteaa, että EU on edelleen sitoutunut laajentumaan lisää, koska se on avain rauhan, demokratian, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen Euroopassa; ottaa huomioon, että kukin ehdokasvaltio arvioidaan sen omien ansioiden perusteella, ja että tältä pohjalta komissio ei odota unioniin liittyvän uusia jäsenvaltioita tämän vaalikauden aikana;

C.  ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen; toteaa, että nämä pyrkimykset olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena lujittaa toimielimiään ja jatkaa demokratisointi- ja nykyaikaistamisprosessiaan;

D.  ottaa huomioon, että Freedom Housen lehdistön ja median vapautta koskevan luokituksen perusteella Turkilla ei ole vapaata lehdistöä ja internetin vapaus on vain osittainen;

E.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja - järjestö luokitteli Turkin vuonna 2014 yhdeksi niistä valtioista, joissa toimittajat joutuivat eniten kärsimään uhkauksista ja fyysisistä hyökkäyksistä;

F.  katsoo, että EU-jäsenyyden olisi oltava edelleen Turkin uudistusten kiintopisteenä;

G.  ottaa huomioon, että Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa‑neuvoston päätelmien mukaisesti ovat edelleen EU:hun liittymisen perusta;

H.  toteaa, että oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen, mukaan luettuina erityisesti toimivallan jako, korruption ja järjestyneen rikollisuuden torjunta, kokoontumisvapaus ja vapaus osoittaa rauhanomaisesti mieltä, sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus, naisten oikeudet, uskonnonvapaus, (kansallisiin) vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten romanien sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI), syrjinnän torjunta on keskeistä liittymisprosessissa;

I.  ottaa huomioon, että komissio totesi tiedonannossaan ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2014 pääasialliset haasteet”, että Turkki on EU:n strateginen kumppani taloutta ja energiaturvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja että yhteistyö Turkin kanssa ulkopolitiikkaa koskevissa kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää; toteaa, että samassa tiedonannossa komissio ilmaisi olevansa huolissaan perusoikeuksien suojasta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, oikeusvaltion periaatteista sekä kokoontumis- ja sananvapaudesta;

J.  toteaa, että Turkki ei ole kuluneiden yhdeksän vuoden aikana edelleenkään pannut täytäntöön EY–Turkki-assosiaatiosopimuksesta ja sen lisäpöytäkirjasta johtuvia määräyksiä; katsoo, että tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti neuvotteluprosessia;

K.  katsoo, että Turkin on vakauden vahvistamiseksi ja hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat kahdenväliset kysymykset, myös avoimia oikeudellisia velvoitteita koskevat kiistat sekä maaraja-, meriraja- ja ilmatilakiistat, lähinaapuriensa kanssa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden määräysten mukaisesti;

L.  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset eivät hyväksyneet Heybeliadan saarella toimineen ortodoksisen seminaarin avaamista uudelleen;

EU:n ja Turkin välisten suhteiden tilannekatsaus

1.  suhtautuu myönteisesti Turkkia koskevaan komission vuoden 2014 edistymiskertomukseen ja yhtyy komission päätelmiin siitä, että Turkki on EU:n keskeinen strateginen kumppani ja että aktiiviset ja uskottavat neuvottelut tarjoavat sopivat puitteet EU:n ja Turkin suhteiden koko potentiaalin hyödyntämiseen; korostaa, että EU:n kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä toteutettava uudistusprosessi voi tarjota Turkille merkittävän mahdollisuuden kehittää vahva ja moniarvoinen demokraattinen järjestelmä ja vakaat toimielimet, mikä koituu kaikkien Turkin kansalaisten eduksi ja lähentää sen suhteita EU:hun; pyytää komissiota arvioimaan uudelleen tavan, jolla neuvotteluja on käyty tähän mennessä, ja selvittämään, miten EU:n ja Turkin suhteita ja yhteistyötä voitaisiin parantaa ja tiivistää;

2.  painottaa, että EU:n ja Turkin välisistä vaikuttavista ja toimivista suhteista, jotka perustuvat vuoropuheluun, tiiviimpään yhteistyöhön, keskinäiseen sitoutumiseen ja neuvotteluihin, on hyötyä molemmille osapuolille, kun otetaan huomioon niiden maantieteellinen läheisyys ja historialliset yhteydet, EU:ssa elävä laaja turkkilaisyhteisö sekä tiiviit taloussuhteet ja yhteiset strategiset intressit; kehottaa Turkkia pitämään uudistusprosessia keskeisenä kysymyksenä sisäpolitiikassaan; katsoo, että EU:n olisi tartuttava tähän tilaisuuteen, jossa siitä voi tulla Turkin demokratisoitumisprosessin tärkein tukipilari sen edistäessä yleismaailmallisia arvoja ja EU:n sääntelynormeja uudistusprosessin mittapuuna ja auttaessa Turkkia kehittämään vahvoja ja demokraattisia instituutioita sekä tehokasta lainsäädäntöä, joka perustuu perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltionperiaatteiden kunnioittamiseen ja edustaa sekä puolustaa Turkin yhteiskunnan kaikkien alojen etuja;

3.  kehottaa Turkin hallitusta nopeuttamaan neuvottelujen tahtia ja yksiselitteisellä tavalla sitoutumaan EU:n ytimessä olevien demokraattisten arvojen ja periaatteiden kunnioittamiseen; tukee uutta komissiota sen pyrkiessä tehostamaan toimia Turkkia koskevissa kysymyksissä yhteisten intressien ja haasteiden perustalta; panee merkille, että lukua 22 (aluepolitiikka) koskevat neuvottelut aloitettiin marraskuussa 2013;

4.  pitää myönteisenä, että Turkki on saanut lähihistoriansa osallistavimman ja edustavimman parlamentin, mikä on osoitus maan monimuotoisuudesta; arvostaa Turkin demokratian sitkeyttä ja maan kansalaisten demokraattista asennetta, joka kävi ilmi erittäin korkeasta äänestysprosentista sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien vapaaehtoisten mittavasta panoksesta vaalipäivänä; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita tekemään työtä muodostaakseen vakaan ja osallistavan hallituksen, joka elvyttää uudelleen Turkin demokratisoimisprosessin ja EU:n kanssa käytävän uudistuksia koskevan vuoropuhelun;

5.  korostaa, että on tärkeää panostaa ihmisten välisiin kontakteihin suotuisan ilmapiirin luomiseksi Turkin ja EU:n yhteistyölle; painottaa siksi, että EU:n ja Turkin läheisempien suhteiden edistämiseksi olisi konkreettisella tavalla edistettävä viisumivapauden toteuttamista ja siten täytettävä vaatimukset, joita asetettiin etenemissuunnitelmassa viisumivapauden toteuttamiseksi Turkin kanssa; korostaa, että sillä välin EU:n olisi helpotettava liikemiesten viisuminsaantia sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto-ohjelmiin liittyvää viisuminsaantia ja että kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia päästä EU:hun olisi edistettävä aktiivisesti; katsoo, että EU:hun pääsyn helpottaminen tarjoaisi lisätukea uudistusprosessille Turkissa;

Oikeusvaltioperiaate ja demokratia

6.  panee merkille, että Turkki on jatkanut viime vuonna aloittamiaan uudistuksia; pitää myönteisenä, että poliittisia puolueita ja vaalikampanjoita koskevaa lainsäädäntöä on muutettu niin, että nykyinen lainsäädäntö sallii poliittisten kampanjoiden toteuttamisen muillakin kielillä kuin turkiksi, laillistaa puolueiden yhteispuheenjohtajat ja helpottaa poliittisten puolueiden paikallista organisointia koskevia sääntöjä; toistaa, että on tärkeää alentaa kymmenen prosentin äänikynnystä, koska se antaisi Turkin yhteiskunnan kaikille osille mahdollisuuksia poliittiseen osallistumiseen;

7.  painottaa, että uusi perustuslaki, jolla edistetään moniarvoista, osallistavaa ja suvaitsevaa yhteiskuntaa, tehostaisi uudistusprosessia ja tarjoaisi lujan perustan perusvapauksille ja oikeusvaltiolle; antaa tunnustusta perustuslaillisen sovittelukomitean tekemälle työlle, jossa päästiin yhteisymmärrykseen sen 60 perustuslakia koskevasta tarkistuksesta ennen komitean lakkauttamista; kehottaa jälleen jatkamaan perustuslain uudistamisprosessia ja korostaa, että uuden perustuslain on perustuttava poliittisten puolueiden ja koko yhteiskunnan laajaan konsensukseen; kehottaa Turkkia kuulemaan Venetsian komissiota perustuslain uudistamisprosessista;

8.  pitää myönteisenä Turkin hallituksen laatimaa uutta strategiaa, jonka mukaisesti kaikki uudet lainsäädäntöehdotukset kulkevat EU-asioiden ministeriön kautta ja jolla pyritään tehostamaan ministeriön koordinoivaa roolia ja parantamaan lainsäädäntöesitysten yhdenmukaisuutta EU:n normien kanssa; suosittelee tässä yhteydessä Venetsian komission kuulemista aina kun se on mahdollista ja käymään komission kanssa tiiviimpää vuoropuhelua valmisteilla olevasta uudesta lainsäädännöstä ja voimassa olevien lakien täytäntöönpanosta, jotta varmistetaan niiden yhdenmukaisuus unionin säännöstön kanssa;

9.  korostaa, että lainsäädäntöprosessissa on tärkeää kuulla asianmukaisesti kansalaisyhteiskuntaa; kehottaa siksi kehittämään organisoituja kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen tarkoitettuja mekanismeja osana lainsäädäntöprosessia ja poliittista päätöksentekoprosessia sekä uuden lainsäädännön täytäntöönpanoprosessia; antaa tunnustusta Turkin vireälle kansalaisyhteiskunnalle; korostaa, että tarvitaan kiireellisesti johdonmukaisia uudistuksia kokoontumisvapauden takaamiseksi niin, että kansalaisjärjestöt voivat toimia vapaasti ilman rajoituksia ja että niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta parannetaan;

10.  tukee voimakkaasti ja kannustaa Turkin hallituksen ja kaikkien muiden sidosryhmien ponnistuksia kattavan ja kestävän rauhan saavuttamiseksi kurdiyhteisön kanssa käymällä neuvotteluja PKK:n kanssa, joka on EU:n terroristijärjestöjen listalla, ja tukee kurdiyhteisön sosiaalis-taloudellista ja poliittista integraatiota; tukee voimakkaasti HSP-puolueen ilmoitusta PKK:n ylimääräisestä puoluekokouksesta, jossa lasketaan aseet ja otetaan käyttöön demokraattisen politiikan menetelmät; kehottaa voimakkaasti Turkin hallitusta asettamaan jatkossakin etusijalle kurdialkuperää olevien kansalaisten yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja poliittiset oikeudet sekä tasa-arvoisen kohtelun ja vahvistamaan niitä; pitää myönteisenä Turkin kansalliskokouksen 11. kesäkuuta 2014 hyväksymää, riitojenratkaisuprosessin vahvempaa oikeusperustaa koskevaa lakia, johon sisältyy toimenpiteitä terrorismin kitkemiseksi, sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi, PKK:n jättävien ja aseista luopuvien yhteiskuntaan sopeuttamiseksi ja yleisen mielipiteen valmistelemiseksi entisten taistelijoiden paluuseen yhteiskuntaan; katsoo, että kurdikysymyksen onnistunut ratkaisu on ensiarvoisen tärkeää ja edistäisi merkittävällä tavalla demokratiaa, rauhaa, vakautta ja ihmisoikeuksien suojelua Turkissa; kannustaa siksi kaikkia poliittisia puolueita tukemaan tätä prosessia; kehottaa komissiota antamaan teknistä tukea ja varaamaan liittymistä valmistelevassa tukivälineessä (IPA) käytettävissä olevia varoja muun muassa sosioekonomisten integrointi- ja koulutusohjelmien toteuttamiseen Turkin kaakkoisosassa kurdikysymyksen ratkaisemisen edistämiseksi; toteaa, että neuvottelut luvusta 22 (aluepolitiikka) voisivat auttaa Turkkia laatimaan tehokkaan koheesio-ohjelman maan kaakkoisosaa varten;

11.  pitää valitettavana Turkin valtion vesirakentamisesta vastaavan viraston päätöstä jatkaa töitä Ilisun padolla, millä on tuhoisia sosiaalisia, ympäristöllisiä ja poliittisia vaikutuksia; muistuttaa, että erityisesti tällä alueella asuu pääosin kurdeja ja että rakennustöillä on vakavia vaikutuksia kurdiväestöön ja kulttuuriin;

12.  panee huolestuneena merkille Transparency International -järjestön 3. joulukuuta 2014 julkistaman vuoden 2014 korruptioindeksin, jonka mukaan korruptio on lisääntynyt Turkissa merkittävästi viime vuoden aikana, ja toteaa, että Turkki on nyt korruptiolistalla 64. sijalla; pitää erittäin valitettavana tapaa, jolla Turkin hallitus ja parlamentti reagoivat joulukuussa 2013 esitettyihin korruptioväitteisiin, jotka kohdistuivat muun muassa entisiin ministereihin, ja sitä, että erittäin vakavia korruptiotutkimuksia ei jatkettu; on huolissaan korruptiotapauksia tutkivien toimittajien rikossyytteistä; kehottaa tutkimaan joulukuussa 2013 esitetyt syytökset avoimesti ja riippumattomasti; korostaa, että tarvitaan voimakkaampaa poliittista tahtoa korruption torjuntaa koskevien asianmukaisten säädösten antamiseksi, koska korruptio ei ainoastaan heikennä instituutioiden demokraattista toimintaa ja ihmisten luottamusta demokratiaan, vaan voi myös haitata talouden kehitystä ja tehdä ilmapiiristä epäsuotuisamman investoinneille;

13.  ilmaisee huolestumisensa siitä, että viimeaikaiset tuomarien ja syyttäjien korkeaa neuvostoa koskevan lain muutokset ja niistä seurannut monien tuomareiden, syyttäjien siirtäminen muihin tehtäviin tai irtisanominen sekä poliisien siirtäminen muihin tehtäviin tai irtisanominen herättivät vakavaa ja perusteltua huolta oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja tehokkuudesta sekä toimivallan jaosta ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisesta, jotka ovat Kööpenhaminan poliittisten perusteiden ytimessä; on huolissaan siitä, että keskeistä laindäädäntöä muutetaan tiuhaan kuulematta sidosryhmiä; panee tyytyväisenä merkille terrorismin vastaisen lain 10 artiklan kumoamisen; on kuitenkin huolestunut siitä, että hyvin laveat määritelmät tekevät terrorismin vastaisen lain soveltamisalasta liian laajan ja sallivat poikkeuksellisen laaja-alaisia tulkintoja; muistuttaa, että rikoslain 314 artiklaa on uudistettava siten, että vain terroristijärjestön tai aseellisen järjestön jäsenet tai tällaisten järjestöjen toimintaan osallistuvat henkilöt voidaan asettaa syytteeseen; kehottaa hyväksymään EU:n normien mukaisen oikeuslaitoksen uudistamisstrategian yhteistyössä kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa; pitää myönteisenä ensimmäistä tointa tutkintavankeuden enimmäispituuden lyhentämiseksi kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen, mutta korostaa painokkaasti, että sitä on lyhennettävä edelleen, jotta tutkintavankeus ei muuttuisi tosiasialliseksi rangaistukseksi; painottaa, että on tärkeää perustaa alueellisia vetoomustuomioistuimia ja toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet oikeudenmukaisten käsittelyjen varmistamiseksi; kehottaa Turkkia etenemään oikeusjärjestelmän uudistamisessa, jotta kaikille lapsille varmistetaan tasapuolinen ja tehokas oikeussuoja;

14.  on hyvin huolestunut 26. huhtikuuta 2014 voimaan tulleesta laista N:o 6532, jolla valtion salaisen palvelun valtaa laajennetaan huomattavasti ja samalla heikennetään tiedotusvälineiden vapautta ja sananvapautta, sillä tämä luo tilanteen, jossa salaisen palvelun työntekijät ovat käytännöllisesti katsoen koskemattomia oikeudenkäyntien edessä, sekä rikotaan yksityisyyttä niin, että salaisella palvelulla on mahdollisuus hankkia henkilötietoja ilman tuomioistuimen antamaa lupaa; katsoo, että tällaiset säännökset rikkovat Turkin velvollisuuksia noudattaa kansainvälistä ihmisoikeuslakia ja maan omia lakeja;

15.  pitää myönteisinä joitakin Turkin perustuslakituomioistuimen tekemiä merkittäviä päätöksiä oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi, kuten sananvapautta koskevaa päätöstä, mikä on osoittanut maan perustuslaillisen järjestelmän olevan kestävä; toteaa lisäksi, että perustuslakituomioistuimen tuomioissa tähdennettiin, että tutkinnat ja niiden jälkeiset oikeudenkäynnit Energekon- ja Sledgehammer-tapauksissa oli hoidettu huonosti; pitää myönteisenä, että perustuslakituomioistuin vastaanottaa edelleen yksittäisiä valituksia; on huolestunut rikoslakiin tehdyistä muutoksista, erityisesti termin ”kohtuullinen epäily” käytöstä, sillä se saattaa johtaa mielivaltaisiin hyökkäyksiin vastapuolia kohtaan; huomauttaa, että nämä muutokset hyväksyttiin kuulematta komissiota, vaikka tästä oli sovittu neuvotteluissa;

16.  on vakavasti huolestunut siitä, että Turkki on poliittisesti erittäin kahtiajakautunut; muistuttaa, että moniarvoisuuden olisi oltava keskeisellä sijalla kaikissa demokraattisissa hallinnoissa; kehottaa siksi edistämään vuoropuhelua Turkin koko poliittisella kentällä; korostaa, että tällainen vuoropuhelu on välttämätöntä keskeisten, pitkän aikavälin uudistusprosessien, uuden perustuslain ja kurdikysymystä koskevien neuvottelujen kannalta; kehottaa vallassa olevaa puoluetta ja oppositiota pyrkimään yhteistyöhön ja pääsemään yksimielisyyteen sekä aktiivisesti osallistamaan kansalaisyhteiskunta päätöksentekoprosessiin;

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

17.  pitää myönteisenä, että maaliskuussa 2014 hyväksyttiin toimintasuunnitelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisen ehkäisemiseksi, mikä oli merkittävä askel Turkin lainsäädännön mukauttamiseksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, ja odottaa maan hallituksen toteuttavan jatkotoimia asianomaisten suositusten täytäntöön panemiseksi; painottaa, että Turkin jäsenyys Euroopan neuvostossa velvoittaa Turkin noudattamaan korkeita poliittisia ja oikeudellisia normeja, ja pyytää Turkkia ottamaan Euroopan neuvoston ja Venetsian komission täysimääräisesti mukaan uudistusprosessiinsa; muistuttaa, että edistyminen neuvotteluissa on sidoksissa oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioittamiseen;

18.  toteaa huolestuneena, että useimmat Gezi-puistossa touko–kesäkuussa 2013 sattuneita tapahtumia ja väitteitä poliisien väärinkäytöksistä ja kohtuuttomasta väkivallan käytöstä koskevat tutkimukset ovat yhä kesken ja että väitettyjen rikoksentekijöiden tunnistamisessa on tuskin lainkaan edistytty; korostaa, että poliisien harjoittamasta voimankäytöstä Gezi-puiston mielenosoitusten aikana saatujen useiden kantelujen vuoksi oikeusasiamies julkaisi raportin, jossa se totesi, että voimankäyttöä oli harjoitettu suhteettomasti; kehottaa Turkin viranomaisia myöntämään korvauksia kaikille niille uhreille, jotka osoittivat rauhanomaisesti mieltään tai jotka eivät kuuluneet mielenosoittajiin, mutta olivat vain sattumalta tapahtumapaikalla; kehottaa tutkimaan tehokkaasti ja puolueettomasti kaikki tapaukset, joissa viranomaisten väitetään syyllistyneen huonoon kohteluun ja saattamaan nämä tutkimukset päätökseen sekä tuomaan syylliset oikeuden eteen; painottaa, että on vahvistettava selkeät säännöt voimankäytölle ja poliisin roolille kansainvälisten normien mukaisesti; vaatii päättäväisesti kumoamaan rauhanomaista kokoontumista koskevat rajoitukset ja korostaa, ettei terrorismin vastaisten lakien kaltaisia muita lakeja tulisi käyttää siten, että estetään ihmisiä harjoittamasta oikeuttaan osoittaa mieltä rauhanomaisesti, ja painottaa, että rauhanomainen mielen osoittaminen ei saisi olla syynä pidättämiseen; kehottaa Turkin viranomaisia valvomaan ja tasapainottamaan asianmukaisesti, objektiivisesti ja avoimesti lainvalvontaviranomaisten toimivaltaa; suosittelee, että Turkin viranomaiset perustavat riippumattoman ja tehokkaan mekanismin poliisiviranomaisia koskevien valitusten käsittelemiseksi; on erittäin huolissaan kansallisesta turvallisuuspaketista, sillä se on poliisin toiminnan oikeudellisen valvonnan periaatteen vastainen ja jonka soveltamisala on liian laaja;

19.  korostaa, että Turkin kansallista ihmisoikeusinstituuttia koskevaa lakia on tarkistettava siten, että instituutista tehdään riippumaton elin, jolla on riittävät resurssit, joka on vastuuvelvollinen kansalaisille ja johon osallistuu kansalaisyhteiskuntaa edustavia ryhmiä; panee merkille oikeusasiamiehen antamaan kertomukseen sisältyvät suositukset, mukaan luettuna suositus siitä, että poliisi käyttää voimakeinoja asteittain ja kohtuullisesti ja vain viimeisenä keinona ja valvotusti; korostaa, että on tärkeää vahvistaa oikeusasiamiehen aloitteenteko-oikeutta ja mahdollisuuksia tehdä tarkastuksia paikan päällä sekä taata oikeusasiamiehen päätösten asianmukainen täytäntöönpano;

20.  antaa Turkille tunnustusta kasvavasta romanien kansalaisyhteiskunnasta; toivoo, että uudet romanien järjestöt voivat saada tukea ja aikaa, jotta ne voivat osallistua mielekkäästi yhteistyöaloitteisiin toimenpiteiden laatimiseksi ja toteuttamiseksi alueellisella ja valtion tasolla; kehottaa hallitusta liittämään nykyisiin asuntohankkeisiin sosiaalisia ja pitkäkestoisia näkökohtia, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta; panee tyytyväisenä merkille yleiset syrjinnän vastaiset toimintasuunnitelmat ja katsoo, että niillä voidaan tarjota romaniväestölle paremmat mahdollisuudet päästä työmarkkinoille;

21.  kehottaa Turkin hallitusta varmistamaan kiireellisesti tiedotusvälineiden vapauden ja luomaan asianmukaisen oikeuskehyksen, joka takaa kansainvälisten normien mukaisen moniarvoisuuden; tuomitsee Turkin hallituksen pyrkimykset estää pääsy sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille tai sulkea verkkosivuja ilman tuomioistuimen määräystä ja rajoittaa sananvapautta sekä sen harjoittaman tiedotusvälineiden ja toimittajien painostamisen, mikä johtaa usein toimittajien pelotteluun, erottamiseen tai pidättämiseen sekä laajaan sensuuriin; panee merkille, että ilmaisunvapauden loukkaukset lisääntyivät joulukuun 2013 korruptioskandaalin jälkeen; pitää välttämättömänä, että luodaan oikeudellinen kehys, jonka avulla mediaryhmien omistajuudesta tulee täysin avointa; toistaa, että EU on sitoutunut ilmaisunvapauteen sen kaikissa muodoissa, ja kehottaa EU:n Turkin edustustoa jatkamaan toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäyntien seuraamista;

22.  tuomitsee viimeaikaiset poliisiratsiat ja 14. joulukuuta 2014 tapahtuneen joidenkin toimittajien ja tiedotusvälineiden edustajien vangitsemisen; muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on keskeinen demokratian periaate, samoin kuin asianmukaiset oikeudenkäyntimenettelyt ja oikeuslaitoksen riippumattomuus; korostaa siksi, että kaikissa näissä tapauksissa on i) toimitettava perusteelliset ja avoimet tiedot vastaajaa vastaan esitetyistä syytöksistä ii) taattava vastaajille mahdollisuus perehtyä raskauttaviin todisteisiin ja täysimääräiset oikeudet puolustukseen sekä iii) varmistettava tapausten asianmukainen käsittely, jotta voidaan näyttää syytteet toteen viivytyksittä ja riittävän varmasti; kehottaa Turkin viranomaisia tarkastelemaan uudelleen ja käsittelemään nämä tapaukset mahdollisimman pian ja noudattamaan asianmukaisia kansainvälisiä oikeudenkäyntinormeja tapauksissa, joissa se vaatii oikeudenkäyntien jatkamista;

23.  toteaa, että Turkin hallituksen äskettäiset toimet lehdistön ja mielipiteen vapautta vastaan ovat vastoin EU:n perusoikeuksia, minkä vuoksi nämä toimet ovat ristiriidassa neuvotteluprosessin hengen kanssa;

24.  katsoo, että EU:n perusarvoja noudattaakseen ja oikeusvaltion periaatteisiin sitoutuakseen Turkin on pikaisesti toteutettava oikeuslaitosta, kansalaisten perusoikeuksia ja mahdollisuuksia saada oikeutta sekä vapautta ja turvallisuutta koskevia uudistuksia; katsoo lisäksi, että lukuja 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus) koskevien neuvottelujen aloittamisen virallisten edellytysten täyttäminen on merkittävä askel edistettäessä todella toimivia uudistuksia ja varmistettaessa, että Turkin uudistusprosessi toteutetaan EU:n arvojen ja normien pohjalta; kehottaa toistamiseen neuvostoa käynnistämään oikeuslaitosta ja perusoikeuksia sekä oikeutta, turvallisuutta ja vapautta koskevat neuvottelut heti kun vahvistetut edellytykset on täytetty; kehottaa Turkkia tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa komissiota edistämään viivytyksittä vuoropuhelun jatkamista Turkin kanssa ja yhteistyön tekemistä sen kanssa lukuihin 23 ja 24 sisältyvillä aloilla, jotta lisätään yhteisymmärrystä tarvittavista uudistuksista;

25.  pitää myönteisenä päätöstä siitä, että oikeusvaltiota ja perusoikeuksia sekä sisäpolitiikkaa ja kansalaisyhteiskuntaa koskeviin kysymyksiin annetaan lisää määrärahoja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) vuosiksi 2014–2020; huomauttaa, että oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusvapauksien edistäminen ovat liittymistä valmistelevaa tukea ohjaavia tärkeimpiä periaatteita; muistuttaa neuvoston joulukuussa 2014 tekemästä päätöksestä, että lisätään yhdenmukaisuutta rahoitusavun ja jäsenyyttä valmistelevan strategian täytäntöönpanon yleisen etenemisen välillä, mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteen ja perusvapauksien kunnioittaminen; kehottaa lisäksi komissiota seuraamaan tarkasti liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) täytäntöönpanoa kaikissa ehdokasvaltioissa ja varaamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa rahoitusvälineessä (EIDHR) käytettävissä olevia varoja sananvapauden tukemiseen, mukaan luettuina tiedotusvälineiden vapaus, tiedotusvälineiden moniarvoisuus, yhdistymis- kokoontumisvapaus, ammattiliittoihin liittyvät oikeudet ja ajatuksen vapaus;

26.  panee merkille, että Turkki myötävaikutti siihen, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin yleissopimus) tuli voimaan 1. elokuuta 2014; on kuitenkin huolestunut siitä, että naisiin kohdistuu edelleen paljon väkivaltaa ja että naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi säädettyjä paikallisen lainsäädännön suojakeinoja ei ole pantu täytäntöön; kehottaa Turkin viranomaisia tarjoamaan riittävästi turvapaikkoja väkivallan uhreiksi joutuville naisille ja alaikäisille; kehottaa hallitusta edistämään sukupuolten tasa-arvoa politiikassa, talouselämässä, sosiaali- ja kulttuurialalla, kansalaisyhteiskunnassa ja muilla aloilla; kehottaa Turkin hallitusta yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja asiaankuuluvien liike-elämän järjestöjen kanssa helpottamaan naisten yrittäjyyttä ja vähentämään esteitä naisten pääsyltä taloudelliseen toimintaan ja kehottaa Turkin hallitusta tässä yhteydessä asettamaan itse naisten työelämään pääsyä koskevan kunnianhimoisen tavoitteen; huomauttaa, että Turkki sijoittui sukupuolten välistä kuilua arvioineessa Maailman talousfoorumin raportissa 142 maan joukossa sijalle 125; pitää erittäin valitettavina eräiden virkamiesten ja hallitusten edustajien lausumia naisten asemasta Turkin yhteiskunnassa ja korostaa, että on tärkeää torjua naisvastaisia stereotypioita ja ennakkoasenteita yhteiskunnassa;

27.  korostaa, että on tärkeää jatkaa uudistusprosessia ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden aloilla siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat saada oikeushenkilöllisyyden ja siten, että poistetaan pappien koulutusta, nimittämistä ja virassa seuraamista koskevat rajoitukset ja pannaan asianmukaisesti täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevat tuomiot ja Venetsian komission suositukset; korostaa, että on edistettävä vuoropuhelua Alevi-yhteisön kanssa ja tunnustettava asianmukaisesti Cem-talot jumalanpalveluspaikkoina sekä sallittava Halkin kreikkalais-ortodoksisen seminaarin uudelleenavaaminen sekä poistettava kaikki esteet sen asianmukaiselta toiminnalta ja sallittava ekumeenisen patriarkan kirkollisen arvonimen virallinen käyttö; kehottaa Turkin toimivaltaisia viranomaisia käsittelemään kaikki Mor Gabriel -luostarille kuuluvan maan palauttamiseen ja muiden Syyrian ortodoksisen kirkon maavaatimuksiin liittyvät ratkaisemattomat kysymykset; muistuttaa, että on tärkeää panna asianmukaisesti täytäntöön Imbrosia ja Tenedosia koskevat Venetsian komission suositukset omistus- ja koulutusoikeuksien suojelun osalta; korostaa tarvetta kunnioittaa täysimääräisesti eurooppalaisten arvojen mukaisesti oikeutta erilaisiin, maallisiin tai uskoon perustuviin elämäntapoihin, ja säilyttää se, että valtio ja uskonto erotetaan toisistaan; painottaa, että on tärkeää suojella vähemmistöjen oikeuksia; pitää valitettavana, että kaksi vuotta sitten tapahtuneen edeltävän lain kumoamisen jälkeen ja nykyisen oikeudellisen tyhjiön vuoksi muut kuin muslimien hyväntekeväisyyssäätiöt eivät voi valita hallintoelimiään;

28.  painottaa, että on tunnustettava kieltäytyminen pakollisesta asepalveluksesta omantunnon syistä;

29.  kehottaa Turkkia ponnistelemaan vakavasti homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeuksien suojelemiseksi ja katsoo, että syrjinnän, vihapuheen, rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseen tarkoitetun erityiselimen perustaminen vahvistaisi yksilön oikeuksia Turkissa; kehottaa Turkkia hyväksymään kattavaa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, mukaan luettuna etniseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän ja vihapuheen kieltäminen, ja sisällyttämään tällaista syrjintää koskevan kiellon uuteen perustuslakiin; on huolestunut toistuvista hyökkäyksistä transihmisiä vastaan ja HLBTI‑ihmisten puutteellisesta suojelusta väkivallantekoja vastaan; pitää erittäin valitettavana, että HLBTI-ihmisiä vastaan tehdyt viharikokset jäävät usein rankaisematta ja että syyllisten tuomioita lyhennetään usein uhrin ”epäoikeudenmukaisen provosoinnin” vuoksi; kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta antamaan Turkin asevoimille määräyksen lopettaa homoseksuaalisuuden ja transseksuaalisuuden luokittamisen ”psykoseksuaaliseksi” sairaudeksi;

30.  ilmaisee pahoittelunsa monien ihmishenkien menetyksestä Soman ja Ermenikin kaivosonnettomuuksissa; pitää myönteisenä, että Turkki ratifioi Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen, joka koskee terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa, ja kehottaa panemaan sen pikaisesti täytäntöön; korostaa, että on tärkeää ottaa käsiteltäviksi työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia kysymyksiä kaikilla aloilla, ja vaatii, että Turkin viranomaiset tekevät kohtalokkaiden työtapaturmien seurannasta avoimemman; katsoo, että oikeus ammattiyhdistystoimintaan, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja työmarkkinaosapuolten osallistaminen on elintärkeää vauraan ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittämiselle, ja painottaa, että edistyminen sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla on tärkeää ja että sen on perustuttava ILO:n yleissopimusten viivyttelemättömään täytäntöönpanoon; panee merkille työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksia koskevat lainsäädännön puutteet; korostaa, että järjestäytymisoikeus, oikeus työehtosopimusneuvotteluihin sekä yksityissektorin työntekijöiden ja virkamiesten lakko-oikeus on mukautettava unionin säännöstöön ja kansainvälisiin normeihin; kehottaa Turkin hallitusta laatimaan suunnitelman lainsäädännön parantamiseksi ja sen mukauttamiseksi ILO:n vähimmäisvaatimuksiin; korostaa, että Turkin on tärkeää täyttää sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskevat viralliset neuvottelujen avaamisen edellytykset; kehottaa komissiota järjestämään Turkille asianmukaista teknistä apua työmarkkinoiden uudistamisen ja EU:n vähimmäisvaatimusten edistämisen saralla;

31.  kehottaa Turkkia säätelemään vallitsevia työoloja esimerkiksi lyhytaikaisten työntekijöiden osalta, joihin sovelletaan nykyään puutteellisia ehtoja työpaikoilla ja työturvallisuuskysymyksissä ja joilla on vaikeuksia liittyä ammattiliittoihin; panee merkille, että kaivosteollisuus ja rakennusala ovat vaarallisimmat alat Turkissa, ja kehottaa tutkimaan avoimesti työpaikoilla tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet;

32.  kehottaa Turkin hallitusta keskeyttämään Akkuyuun rakennettavaa ydinvoimalaa koskevat suunnitelmansa; toteaa, että suunniteltu rakennustyömaa sijaitsee alueella, joka on tunnettu vakavista maanjäristyksistä, minkä vuoksi se uhkaa merkittävästi paitsi Turkkia myös Välimeren aluetta; pyytää siksi Turkin hallitusta liittymään Espoon yleissopimukseen, joka velvoittaa sopimuspuolia ilmoittamaan toisilleen todennäköisesti merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia aiheuttavista ehdotetuista hankkeista ja kuulemaan toisiaan näistä hankkeista; pyytää tässä tarkoituksessa Turkin hallitusta ottamaan jatkossa naapurimaidensa, kuten Kreikan ja Kyproksen, hallitukset mukaan Akkuyu-hankkeen kehittämiseen tai ainakin kuulemaan niitä tämän hankkeen edetessä;

Yhteiset intressit ja haasteet

33.  painottaa EU:n ja Turkin välisen tulliliiton merkittäviä etuja; palauttaa mieliin, että EU:n ja Turkin kahdenvälinen kauppa on tulliliiton voimaan tultua vuonna 1996 yli nelinkertaistunut, että ulkomaisten suorien investointien määrä EU:sta Turkkiin on samanaikaisesti kasvanut merkittävästi ja että turkkilaisten ja eurooppalaisten yritysten väliset yhteydet ovat syventyneet, mistä on ollut etua molemmille osapuolille; korostaa tässä yhteydessä kuitenkin, että tulliliiton myönteisen vaikutuksen lisääntyminen liittyy läheisesti sen sääntöjen ja vaatimusten noudattamiseen, ja on siksi vakavasti huolissaan siitä, että Turkin kanssa kauppaa käyvillä eurooppalaisilla yrityksillä on yhä enemmän ongelmia; viittaa Maailmanpankin tulliliitosta äskettäin laatimaan arvioon, jossa korostetaan, että on toteutettava joitakin uudistuksia tiivistä taloudellista yhteistyötä edistävän ilmapiirin säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa; toteaa erityisesti, että on i) ulotettava tulliliitto koskemaan maataloustuotteita, palveluja ja julkisia hankintoja, ii) luotava suotuisat edellytykset kaupan jatkuvalle kasvulle, mukaan luettuna liikematkustajien viisumin saannin helpottaminen, ja iii) käytävä perusteellisia neuvotteluja EU:n kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien vapaakauppasopimusten vaikutuksesta Turkkiin ;

34.  katsoo, että Turkin ja EU:n välistä poliittista vuoropuhelua olisi täydennettävä säännöllisellä ja jäsennellyllä korkean tason talousvuoropuhelulla, jossa käsitellään yhteisiä huolenaiheita, kauppasuhteet kolmansien maiden kanssa mukaan luettuina; painottaa asianmukaisesti toimivan oikeusvaltion ja taloudellisen kehityksen välistä vuorovaikutusta; pitää tärkeänä Turkin taloutta ja instituutioita koskevien säännösten ja lainsäädäntökehyksen kehittämistä ja vahvistamista talous- ja rahapolitiikan alalla sekä erityisesti keskuspankin riippumattomuuden takaamista; katsoo, että näiden toimenpiteiden avulla voidaan edistää Turkin lainsäädännön mukauttamista unionin säännöstöön; toteaa, että taloudellinen yhteistyö vahvistuisi huomattavasti, jos Turkki noudattaisi riittävässä määrin EU:n vaatimuksia, jotka koskevat julkisia hankintoja, kilpailua sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa;

35.  vahvistaa tukevansa EU:n kanssa tehtyä takaisinottosopimusta, joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2014; kannustaa komissiota edelleen valvomaan, miten Turkki edistyy viisumipakon poistamista koskevan suunnitelman vaatimusten täyttämisessä; pitää myönteisinä käytännön pyrkimyksiä täyttää viisumipakon poistamista koskevassa suunnitelmassa yksilöidyt kriteerit; muistuttaa, että viisumipakon poistamista koskeva vuoropuhelu on aiheellisuusharkintaan perustuva prosessi ja että Turkin olisi täytettävä kaikki viisumipakon poistamista koskevan suunnitelman vaatimukset, mukaan luettuna erityisesti takaisinottosopimuksen kaikkien määräysten täysi ja tehokas täytäntöönpano; palauttaa mieliin, että Turkilla on velvollisuus panna takaisinottosopimus täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön ja poistaa viisumipakko kaikilta jäsenvaltioilta sekä myöntää kaikille EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille syrjimätön viisumivapaa pääsy Turkin alueelle; kehottaa Turkkia panemaan kaikilta osin ja tehokkaasti täytäntöön voimassa olevat kahdenväliset takaisinottosopimukset; muistuttaa, että Turkki on yksi EU:hun suuntautuvan laittoman maahanmuuton keskeisistä kauttakulkumaista, ja pyytää parantamaan Turkin ja sen rajanaapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden rajatylittävää yhteistyötä tällä alalla; pitää myönteisenä ulkomaalaisia ja kansainvälistä suojelua koskevan lain voimaantuloa sekä maahanmuuton hallinnoinnin pääosaston perustamista huhtikuussa 2014 ja katsoo niiden olevan merkittäviä askelia Turkin säännösten mukauttamiseksi laillisten ja laittomien maahanmuuttajien kansainvälistä suojelua koskeviin EU:n normeihin; katsoo, että on lisättävä Turkin ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötä, jolla pyritään erityisesti tehostamaan yhteisten rajojen turvallisuuden ylläpitämistä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa; painottaa, että Turkin on edelleen vahvistettava rajaturvallisuutta EU:n jäsenvaltioihin suuntautuvan laittoman maahanmuuton torjumiseksi;

36.  muistuttaa Turkin strategisesta merkityksestä EU:n energiaturvallisuudelle ja pitää Turkkia energia-alan tärkeänä kumppanina; viittaa kolmeen vuoden 2013 lopussa hyväksyttyyn eteläiseen kaasukäytävähankkeeseen, jotka parantavat Turkin kaasutoimitusten varmuutta ja sen pääsyä EU:hun pääasiallisille energiamarkkinoille; katsoo, että koska kilpailu energiamarkkinoilla lisääntyy ja tarvitaan monenlaisia energialähteitä ja toimitusreittejä, Turkki voisi edistää kansainvälisen oikeuden mukaisesti merkittävästi EU:n energiaturvallisuutta ja energialähteiden monipuolistamista koskevia EU:n tavoitteita, koska sillä on valtavasti uusiutuvia energiavaroja; on huolissaan Turkin ja Venäjän tiiviimmästä energiayhteistyöstä ja katsoo siksi, että unionin olisi nopeutettava energiasta käytäviä neuvotteluja;

37.  muistuttaa Turkin strategisesta asemasta EU:n kumppanina ja Naton jäsenenä ja siten sen ratkaisevasta geopoliittisesta tärkeydestä sekä sen merkityksestä pyrittäessä löytämään kokonaisvaltainen strategia turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi sen itäisillä ja eteläisillä naapurialueilla, erityisesti Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että on erittäin tärkeää lisätä ulkopolitiikkaa koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä EU:n kanssa EU:n ja Turkin poliittisen vuoropuhelun puitteissa, koska tilanne alueella on hyvin vakava ja koska Euroopan maaperällä on tehty terrori-iskuja; kehottaa Turkkia toimimaan aktiivisessa roolissa kansainvälisessä koalitiossa, jolla torjutaan terroristiryhmiä, kuten ISILiä, ja kehottaa Turkkia käyttämään tässä tarkoituksessa kaikkia sen käytettävissä olevia resursseja; kehottaa Turkkia lisäämään toimia, joilla estetään niin sanottuja ulkomaisia taistelijoita, rahaa ja varusteita saavuttamasta ISILiä ja muita äärimmäisyysryhmiä Turkin alueen kautta; korostaa, että on jatkettava ja vahvistettava EU:n ja Turkin välistä säännöllistä terrorismin vastaista vuoropuhelua ja toteutettava konkreettisia toimenpiteitä osana yhteisiä ponnistelujamme kaikenlaisen terrorismin torjumiseksi; kehottaa Turkkia varmistamaan tehokkaan rajavalvonnan ja samalla jatkamaan tarvittavan tuen antamista humanitaarisen avun keinoilla Syyriasta maahan tuleville pakolaisille ja varmistamaan Syyrian sisällissodan uhrien turvallisuuden; painottaa, että on tärkeää lisätä EU:n ja Turkin välistä korkean tason vuoropuhelua ja kuulemista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, jotta varmistetaan, että politiikkamme täydentävät toisiaan ja että Turkki asteittain mukauttaa ulkopolitiikkansa EU:n ulkopolitiikkaan;

38.  katsoo, että Turkin ulkoministeri olisi kutsuttava aina tarvittaessa ulkoasiainneuvoston kokouksiin; katsoo, että ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin tarvitaan jäsenneltyä vuoropuhelua, yhteistyötä ja koordinointia;

39.  pitää valitettavana, että Turkin parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa casus belli ‑uhkausta ei ole vielä peruttu, vaikka Kreikan ja Turkin välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edenneet myönteisesti;

40.  kiittää Turkkia sen jatkuvasti antamasta avusta noin 1,6 miljoonalle Syyrian ja Irakin pakolaiselle sekä rajojen pitämisestä avoimina humanitaarisista syistä; pitää myönteisenä lokakuussa 2014 hyväksyttyä väliaikaista suojeludirektiiviä, jolla pakolaisille taataan turvattu oikeudellinen asema ja annetaan heille mahdollisuus saada henkilökortti ja päästä työmarkkinoille; kehottaa EU:ta tukemaan edelleen taloudellisesti Turkissa oleville syyrialaisille ja irakilaisille pakolaisille annettavaa humanitaarista apua; toteaa, että pakolaisleireillä ei ole enää enempää kapasiteettia ja että asunnon löytämistä koskevat paineet raskauttavat pakolaisten elämää ja kuluttavat heidän voimavarojaan; katsoo, että EU:n olisi aktiivisesti tuettava Turkin hallitusta sen pyrkiessä laatimaan pitkän aikavälin avustusohjelmia pakolaisille ja edistettävä koulutukseen pääsyä sekä mahdollisuuksia terveydenhuoltoon ja (laillisen) työpaikan saantiin; kehottaa komissiota lisäämään liittymistä valmistelevassa tukivälineessä (IPA II) ja vakautta ja rauhaa edistävässä välineessä käytettävissä olevia varoja, jotta voidaan auttaa asianmukaisesti suuria pakolaisvirtoja vastaanottavia paikallisyhteisöjä; kehottaa myös jäsenvaltioita tarjoamaan (väliaikaisia) uudelleensijoituspaikkoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pakolasille aidon vastuunjaon hengessä;

41.  kehottaa Turkkia varmistamaan kumppaneidensa teknisellä ja taloudellisella tuella, että Turkissa asuvat yhä useammat syyrialaiset lapset saavat koulutusta;

Hyvien naapuruussuhteiden luominen

42.  kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan Kreikan ilmatilan ja aluevesien toistuvat loukkaukset sekä Turkin sotilaslennot Kreikan saarten yli;

43.  kehottaa Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan viipymättä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), jonka EU ja sen 28 jäsenvaltioita on allekirjoittanut ja ratifioinut, ja painottaa, että Kyproksen tasavallalla on laillinen oikeus tehdä sen yksinomaista talousaluetta koskevia kahdenvälisiä sopimuksia; kehottaa jälleen Turkkia kunnioittamaan unionin kaikkien jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, myös niitä, jotka liittyvät luonnonvarojen etsimiseen ja hyödyntämiseen, jos ne ovat unionin säännöstön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia; kehottaa Turkkia pidättymään kaikista toimista, jotka vahingoittavat hyviä naapurisuhteita ja ilmapiiriä, jossa kahdenväliset kiistat voidaan ratkaista rauhanomaisesti;

44.  pitää valitettavana, että Turkki on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti neuvotteluprosessia;

45.  toteaa jälleen tukevansa vahvasti Kyproksen jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille oikeudenmukaisen, kattavan ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun pohjalta YK:n pääsihteerin johdolla ja asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien sekä EU:n perustana olevien arvojen ja periaatteiden mukaisesti, jotta saadaan aikaan poliittisesti tasa-arvoinen kahden yhteisön ja kahden alueen liitto, jolla on yksi kansainvälinen oikeushenkilöllisyys, yksi suvereniteetti ja yksi kansalaisuus ja jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet; pitää myönteisenä YK:n erityislähettilään Espen Barth Eiden ilmoitusta siitä, että molempien yhteisöjen johtajat aikovat jatkaa neuvotteluja YK:n pääsihteerin johdolla mahdollisimman pikaisesti, ja ilmaisee tukevansa voimakkaasti YK:n Kyproksen erityisneuvonantajan pyrkimyksiä luoda edellytykset neuvottelujen jatkamiselle; toivoo, että äskettäin valitun kyproksenturkkilaisen johtajan viesti jälleenyhdistymisestä ja sovinnosta avaa uuden mahdollisuuden neuvotteluprosessille; kehottaa Turkkia ja kaikkia asianomaisia osapuolia aktiivisesti tukemaan jälleenyhdistymisneuvotteluja ja toteuttamaan tarvittavia toimia suhteiden normalisoimiseksi Kyproksen kanssa; kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja siirtämään Famagustan suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja saattaa onnistuneeseen päätökseen meneillään olevat jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön suora kaupankäynti laillisella ja kaikille hyväksyttävällä tavalla;

46.  muistuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevista päätöksistä ja kehottaa Turkin hallitusta välittömästi lopettamaan Kyproksen kansalaisten ihmisoikeuksien rikkomisen ja vaatii sitä olemaan estämättä heitä hyödyntämästä ja käyttämästä omaisuuteen ja uskontoon liittyviä oikeuksiaan ja muita ihmisoikeuksiaan, jotka perustuvat Kyproksen tasavallan valtiosääntöön ja yhteisön säännöstöön sekä unionin perusperiaatteisiin ja -arvoihin;

47.  pitää Turkin asutuspolitiikkaa valitettavana ja pyytää, ettei Turkki enää asuttaisi maansa kansalaisia Kyproksen miehitetyille alueille, koska se on vastoin Geneven yleissopimusta ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; kehottaa Turkkia lopettamaan kaikki toimet, jotka muuttavat saaren väestötasapainoa ja siten haittaavat tilanteen ratkaisemista;

48.  kehottaa Turkkia sallimaan kateissa olevien henkilöiden komitealle pääsyn kaikkiin asiaankuuluviin arkistoihin ja kaikille sotilasalueille Kyproksen pohjoisosassa ruumiiden esiin kaivamista varten sekä antamaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla siirretyt jäännökset voidaan löytää; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kateissa olevien henkilöiden komitean työhön;

49.  kehottaa Turkkia ja Armeniaa normalisoimaan suhteensa ratifioimalla ehdoitta pöytäkirjat diplomaattisuhteiden luomisesta, avaamalla maiden välisen rajan sekä parantamalla aktiivisesti suhteitaan ja erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä ja talouden integrointia; suhtautuu myönteisesti meneillään olevaan Turkin ja Armenian vuoropuheluun;

o
o   o

50.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 59.
(2)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 98.
(3)EUVL C 257 E, 6.9.2013, s. 38.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0184.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0277.
(6)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0235.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0052.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.
(9)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0094.
(10)EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.

Oikeudellinen huomautus