Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2076(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2015

Внесени текстове :

A8-0185/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/06/2015 - 23.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0237

Приети текстове
PDF 578kWORD 94k
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 24 юни 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA 2015 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD)) (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0185/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет на разположение за ЕФПГ през 2015 г. възлиза на 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), и като има предвид, че в член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ се посочва, че 0,5% от този размер (т.е. 811 825 EUR през 2015 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейностите по подготовката, мониторинг, събиране на данни и създаването на база от знания, административна и техническа подкрепа, информационни и комуникационни дейности, както и на дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент често подчертава необходимостта от по-добра видимост на ЕФПГ като инструмент на Съюза за солидарност със съкратените работници;

E.  като има предвид, че предложената сума в размер на 630 000 EUR съответства на около 0,39% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2015 г.;

1.  Изразява съгласие мерките, предложени от Комисията като техническа помощ, за финансиране на разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  Припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ, по-специално във връзка с разпоредбите на новия Регламент за ЕФПГ; следователно подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за изграждане на мрежи относно прилагането на ЕФПГ;

3.  Подчертава, че ключовата цел на тези заседания следва да бъде извършването на анализ на последващата оценка на ЕФПГ (2007—2013 г.) и провеждането на задълбочено обсъждане на включените в нея препоръки; призовава Комисията да представи пълен анализ и пълен доклад относно вече усвоените фондове от ЕФПГ пред Европейския парламент;

4.  Приветства непрекъснатата работа по стандартизираните процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което позволява опростяването и по-бързата обработка на заявления, както и по-доброто докладване;

5.  Отбелязва, че процесът на интегриране на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014) продължава от години и че съответните разходи от бюджета на ЕФПГ ще продължат да бъдат относително високи през следващите две или три години до завършването на процеса на интегриране;

6.  Отправя искане към Комисията да представи информация относно напредъка във връзка с интегрирането в SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г.;

7.  Препоръчва Комисията и държавите членки да съсредоточат своите дейности за работа в мрежа, по-специално върху следното:

   а. подобряване на мониторинга и оценката на въздействието на подкрепата от ЕФПГ върху отделни участници по следните начини:
   Бюджетът за мониторинга и оценката следва да се използва за извършването на оценка на по-дългосрочното въздействие върху бенефициентите на ЕФПГ.
   Във формуляра за кандидатстване до ЕФПГ и в образеца за окончателния доклад относно предоставянето на финансово участие по линия на ЕФПГ следва ясно да се припомня задължението на координатора за ЕФПГ и на държавата членка да предоставят данни относно трудовата реализация на бенефициентите дванадесет месеца след прилагането на мерките, както и данни относно равнището на заетост през последните 12 месеца след прилагането на ЕФПГ в съответната област, за да се придобие по-широк поглед върху въздействието на ЕФПГ.
   Следва да бъде отразена и съобщена по ясен начин по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп отделните участници, за да се позволи извършването, например, на по-ясна оценка на разходите и ползите за различните мерки.
   Одобрението на окончателните доклади по заявленията и окончателното приключване по заявленията следва да бъдат съчетани с предоставянето на изчерпателна информация относно реализацията на бенефициентите (на съвкупно равнище). Предходните данни относно реализацията на бенефициентите са непълни.
   б. по-нататъшно рационализиране на процеса на кандидатстване по следните начини:
   На национално равнище процесът на предоставяне на подпомагане на съкратените работници следва да бъде допълнително насърчен да започва без да се изчаква одобрението на заявленията.
   Когато това не е възможно, Комисията и държавите членки следва да разгледат започването на отчитането на периода за изпълнение по линия на ЕФПГ от датата на одобрение на заявлението. Това би позволило да се използва пълният период на финансиране от 24 месеца.
   в. осигуряване на по-голяма гъвкавост по време на периода на изпълнение по следните начини:
   Комисията следва да осигури по-голяма гъвкавост с цел държавите членки да предоставят допълнителни мерки като нови възможности/по време на периода на изпълнение възниква търсене, което излиза извън рамките на мерките, описани във формуляра за кандидатстване.
   Референтният период, изискван за отчитането на броя на съкращенията за заявлението по линия на ЕФПГ, се разглежда като ограничителна мярка, засягаща целта за солидарност и успеха на помощта по линия на ЕФПГ, и този период би могъл да бъде преразгледан с цел да се осигури гъвкавост под формата на допълнение към формуляра за кандидатстване, в което може да се докаже, че съкращенията са в резултат от същите причини и са свързани със съкращенията, описани в заявлението.

8.  Препоръчва Комисията да извърши оценка на причините, които при някои проекти са довели до забавяне на одобрението или изпълнението, и да представи публично своите препоръки;

9.  Подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки ролята им да направят публично достояние финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10.  Отбелязва, че разходите за информационни дейности продължават да бъдат значително намалени през 2015 г.; счита, че това не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху изготвянето и достатъчното разпространение на информационни материали и необходимите насоки;

11.  Подчертава необходимостта от засилване на контактите между всички, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително, по-специално, социалните партньори и заинтересованите страни на регионално и местно равнище, за да се създадат колкото е възможно повече полезни взаимодействия; взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението следва да бъде засилено, като ангажиментите за комуникация и подкрепа и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

12.  Подчертава необходимостта от разширяване на достъпа до подкрепа по линия на ЕФПГ за млади хора на възраст до 25 години, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), с еднакъв брой спрямо работниците, получаващи подкрепа в региони с висок процент на младежката безработица, ако в междинната оценка бъде доказано, че съществува необходимост от запазване на тази мярка след декември 2017 г.;

13.  Призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(5); подчертава освен това значението на засилването на контактите между всички, които имат отношение към заявленията по линия на ЕФПГ, включително социалните партньори;

14.  Призовава за навременното публикуване на окончателната оценка в съответствие със срока, определен в член 17 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета(6);

15.  Отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства по линия на ЕФПГ; отбелязва в този смисъл готовността на Парламента да изготви доклад по собствена инициатива въз основа на оценката на Комисията с цел извършване на преглед на функционирането на новия Регламент за ЕФПГ и на разглежданите заявления; отбелязва, че подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента да се гарантира, че ЕФПГ в действителност представлява инструмент за спешни обстоятелства, и да бъде ускорено отпускането на безвъзмездни средства, има за цел представянето пред Парламента и Съвета на оценката на Комисията относно допустимостта на заявлението по ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ; приветства същественото ускоряване на разглеждането и одобряването на заявления в резултат от новия Регламент за ЕФПГ;

16.  Подчертава, че междинната оценка, която следва да бъде извършена през текущата 2015 г., също така следва да вземе под внимание дългосрочното въздействие на кризата и глобализацията върху малките и средните предприятия и следователно да оцени възможността за понижаването на критериите за 500 съкратени работници, посочени в член 4 от Регламента за ЕФПГ, както беше предложено от Европейския парламент в неговата резолюция от 17 септември 2014 г.;

17.  Отправя искане към държавите членки да подчертаят допълващия характер на заявленията по ЕФПГ, да създадат по-ясни връзки с други фондовеи да разгледат най-подходящите начини за предоставяне на добавена стойност от ЕФПГ и избягване на ефекти на изместване;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2014)0016.
(5) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(6) Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12 2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/1179.)

Правна информация