Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2076(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0185/2015

Předložené texty :

A8-0185/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/06/2015 - 23.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0237

Přijaté texty
PDF 500kWORD 92k
Středa, 24. června 2015 - Brusel Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0156 – C8–0093/2015),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 17. září 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc z podnětu Komise)(4),

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0185/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG v roce 2015 k dispozici, činí 150 milionů EUR (v cenách roku 2011) a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky (v roce 2015 se tedy jedná o 811 825 EUR) k financování přípravy, monitorování, shromažďování údajů a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, informačních a komunikačních činností a také auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení o EFG;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament často zdůrazňoval, že je nutné zlepšit viditelnost EFG jakožto unijního nástroje solidarity s propuštěnými pracovníky;

F.  vzhledem k tomu, že navrhovaná částka 630 000 EUR odpovídá přibližně 0,39 % maximálního ročního rozpočtu, který je k dispozici pro EFG v roce 2015;

1.  souhlasí s opatřeními navrženými Komisí jako technická pomoc k financování výdajů uvedených v čl. 11 odst. 1 a 4 a v čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  připomíná, že je důležité vytvářet sítě a vyměňovat si informace o EFG, zejména pokud jde o ustanovení nového nařízení o EFG; podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG a semináře vytvářející sítě kontaktů, které jsou věnovány provádění EFG;

3.  zdůrazňuje, že klíčovým cílem těchto setkání by mělo být analyzovat hodnocení EFG ex post (za období 2007–2013) a důkladně prodiskutovat jeho doporučení; vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila úplnou analýzu a zprávu týkající se již použitých finančních prostředků EFG;

4.  vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

5.  konstatuje, že proces integrace EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014) probíhá již léta a příslušné náklady z rozpočtu EFG budou následující dva až tři roky do ukončení procesu integrace i nadále relativně vysoké;

6.  žádá Komisi, aby předložila zprávu o pokroku při integrování fondu do systému SFC2014 od jeho zahájení v roce 2011 do roku 2014;

7.  doporučuje, aby se Komise a členské státy při svých činnostech vytvářejících sítě kontaktů zaměřily zejména na:

   a) zlepšování monitorování a hodnocení dopadů podpory z EFG na jednotlivé účastníky, a to následujícími způsoby:
   rozpočet na monitorování a hodnocení by měl být použit k posouzení dlouhodobého dopadu na příjemce podpory z EFG;
   ve formuláři žádosti o podporu z EFG a ve vzoru závěrečné zprávy o využití příspěvku z EFG by měla být jasně zmíněna povinnost koordinátora pro EFG a daného členského státu poskytnout údaje o zaměstnanosti příjemců 12 měsíců po provedení opatření a údaje týkající se zaměstnanosti v posledních 12 měsících od využití EFG v příslušné oblasti, aby bylo možné mít širší náhled na dopad EFG;
   měly by být zaznamenány a jasně sděleny podrobnější informace o opatřeních, kterých jednotliví účastníci využili, což by umožnilo například jasnější posouzení nákladů a přínosů jednotlivých opatření;
   schválení závěrečných zpráv a konečného uzavření jednotlivých případů by mělo být spojeno s poskytnutím úplných informací o tom, jakých výsledků příjemci dosáhli (v souhrnné podobě). Dřívější údaje o výsledcích příjemců byly neúplné;
   b) další racionalizaci procesu podávání a vyřizování žádostí, a to následujícími způsoby:
   na úrovni členských států by mělo být více podněcováno okamžité zahájení procesu poskytování pomoci propuštěným pracovníkům bez čekání na schválení žádostí;
   pokud to není možné, měly by Komise a členské státy uvažovat o tom, že se období provádění pomoci z EFG bude počítat až ode dne schválení žádosti; to by umožnilo využít plné období financování v délce 24 měsíců;
   c) zajistit větší flexibilitu během poskytování pomoci, a to následujícími způsoby:
   Komise by měla zajistit větší flexibilitu, aby mohly členské státy provádět další opatření nad rámec opatření popsaných ve formuláři žádosti, s tím, jak budou během období poskytování pomoci vznikat nové příležitosti / nová poptávka;
   referenční období požadované k výpočtu propuštěných pro účely žádosti o podporu z EFG je vnímáno jako svěrací kazajka, která negativně ovlivňuje cíl solidarity a úspěch pomoci z EFG, a toto období by mohlo být změněno tak, aby vznikla určitá flexibilita v podobě dodatku k formuláři žádosti, v němž je možno prokázat, že k danému propouštění došlo z týchž důvodů a souvisí s propouštěním uvedeným v žádosti;

8.  doporučuje, aby Komise přezkoumala důvody, které vedly ke zpoždění při schvalování nebo provádění některých projektů a aby veřejně předložila svá doporučení;

9.  zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

10.  konstatuje, že se v roce 2015 se dále výrazně snižují náklady na informační činnosti; domnívá se, že by tento trend neměl mít nepříznivý účinek na vydávání a dostatečnou distribuci informačních materiálů a potřebných pokynů;

11.  zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; měla by být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

12.  zdůrazňuje potřebu rozšířit přístup k podpoře z EFG i na mladé lidi ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni ani nejsou zapojeni do vzdělávání či odborné přípravy (tzv. „NEET“), ve stejných počtech jako počet pracovníků, kteří dostávají podporu, v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých, pokud bude v hodnocení v polovině období prokázáno, že je třeba zachovat toto opatření i po prosinci 2017;

13.  vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zvala Parlament na schůze a semináře této odborné skupiny(5); dále zdůrazňuje, že je důležité posílit kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z EFG, a to včetně sociálních partnerů;

14.  žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006(6);

15.  žádá členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procesních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; v tomto smyslu poznamenává, že Parlament chce vypracovat zprávu z vlastního podnětu na základě hodnocení Komise, která posoudí, jak funguje nařízení o EFG a jak dopadly projednávané případy; konstatuje, že zdokonalený postup zavedený Komisí v reakci na žádost Parlamentu, aby bylo zajištěno, že EFG bude skutečně nástrojem pro naléhavě nutnou pomoc, a aby byly rychleji uvolňovány granty, má za cíl předkládat Evropskému parlamentu a Radě hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o podporu z EFG spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG; vítá výrazné zrychlení projednávání a schvalování žádostí, které přineslo nové nařízení o EFG;

16.  zdůrazňuje, že hodnocení v polovině období, které má být zahájeno ve stávajícím roce 2015, by také mělo zohledňovat dlouhodobý dopad krize a globalizace na malé a střední podniky, a posoudit proto možnost zmírnění kritéria propuštění 500 pracovníků, které je stanoveno v článku 4 nařízení o EFG, jak navrhuje Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 17. září 2014;

17.  žádá členské státy, aby zdůrazňovaly doplňující povahu podpory z EFG a jasněji spolupracovaly s ostatními fondy, a aby zvážily, jak by EFG nejlépe vytvářel přidanou hodnotu a bránil důsledkům v podobě vysídlování;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2014)0016.
(5) Úř. věst. L 304, 20.11.10, s. 47.
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/1179.)

Právní upozornění