Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2076(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0185/2015

Esitatud tekstid :

A8-0185/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/06/2015 - 23.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0237

Vastuvõetud tekstid
PDF 332kWORD 75k
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - Brüssel Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA 2015 – tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2014. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/000 TA 2014 – tehniline abi komisjoni algatusel)(4),

–  võttes arvesse kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0185/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et fondi iga-aastane maksimumeelarve 2015. aastal on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades), ja arvestades, et fondi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib fondi määruse rakendamiseks komisjoni algatusel tehniliseks abiks vajalike ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmete ja teadmistebaasi loomise ning vajalike haldus- ja tehnilise toe, teavitamismeetmete ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks kasutada 0,5 % nimetatud summast (s.o 811 825 eurot 2015. aastal);

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et fond kui koondatud töötajatega solidaarsust väljendav liidu instrument tuleb teha nähtavamaks;

F.  arvestades, et pakutav 630 000 euro suurune summa vastab umbes 0,39 %-le fondi 2015. aasta maksimumeelarvest;

1.  on nõus, et komisjoni pakutud meetmed rahastatakse tehnilise abina vastavalt fondi määruse artikli 11 lõigetele 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetele 2, 3 ja 4;

2.  tuletab meelde, kui oluline on kontaktide loomine ja fondi kohta teabe vahetamine, eelkõige seoses uue fondi määruse sätetega; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma loomist ja fondi kasutuselevõtmise teemalisi kontaktide loomise seminare;

3.  rõhutab, et nende kohtumiste põhieesmärk peaks olema fondi (2007–2013) järelhinnang ja selle soovituste põhjalik arutelu; palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile täieliku analüüsi ja aruande juba rakendatud fondi vahendite kohta;

4.  peab tervitatavaks jätkuvat tööd fondi kasutuselevõtmiseks komisjoni tehnilise abi ja juhtimise eesmärgil, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC2014), mis võimaldab taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ning aruandlust parandada;

5.  märgib, et fondi elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014) integreerimise protsess on kestnud aastaid ja et fondi eelarvest selleks eraldatavad summad on ka järgmisel kahel või kolmel aastal suhteliselt suured, kuni integreerimisprotsess lõpule viiakse;

6.  palub komisjonil teada anda, milline on olnud süsteemi SFC2014 integreerimise edukus alates 2011. aasta algusest kuni 2014. aastani;

7.  soovitab komisjonil ja liikmesriikidel keskenduda kontaktide loomisel eelkõige järgmistele aspektidele:

   a) parandada üksikisikutele antava fondi toetuse mõju jälgimist ja hindamist järgmiselt:
   pikaajalise mõju jälgimiseks ja hindamiseks fondist toetusesaajatele tuleks kasutada seireks ja hindamiseks eraldatud vahendeid;
   fondi taotlusvormis ja fondist saadud toetuse kasutamise lõpparuande mudelis tuleks fondi koordinaatorile ja liikmesriigile otseselt meelde tuletada, et nad esitaksid 12 kuud pärast meetmete kasutuselevõtmist andmed toetusesaajate tööhõivealaste tulemuste kohta ning andmed tööhõivemäära kohta viimase 12 kuu jooksul alates fondi rakendamisest kõnealuses piirkonnas, et saada laiemat ülevaadet fondi mõjust;
   üksikasjalikum teave eri osalejate poolt kasutatavate meetmete kohta tuleks dokumenteerida ja selgelt esitada, et võimaldada näiteks eri meetmete selgemat tasuvusanalüüsi;
   juhtumite lõpparuannete heakskiitmise ja juhtumite lõpliku sulgemisega peaks kaasnema täieliku teabe esitamine toetusesaajate osas saavutatud tulemuste kohta (koondatult); varasemalt on teave toetusesaajate osas saavutatud tulemuste kohta olnud ebatäielik;
   b) optimeerida veelgi taotlusprotsessi järgmiselt:
   riiklikul tasandil tuleks veelgi ergutada seda, et abi andmine koondatud töötajatele algaks ilma taotluse heakskiitmist ootamata;
   kui see ei ole võimalik, tuleks komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda fondi kasutuselevõtmise kuupäeva arvestamist alates taotluse heakskiitmise päevast; see võimaldaks ära kasutada kogu 24-kuulist rahastamisperioodi;
   c) tagada toetusperioodil suurem paindlikkus järgmiselt:
   komisjon peaks tagama liikmesriikidele suurema paindlikkuse, et nad saaksid lisaks taotlusvormil kirjeldatud meetmetele pakkuda täiendavaid meetmeid juhul, kui fondi kasutamise perioodil tekivad uued võimalused / uued vajadused;
   vaatlusperioodi, mis on nõutav koondatud töötajate arvu näitamiseks fondi taotluses, peetakse solidaarsuse eesmärki ja fondi abi edukust mõjutavaks kitsaskohaks, ning selle nõude võiks läbi vaadata, pakkudes paindlikkust taotluse lisa kujul, milles saaks näidata, et koondamised toimusid samadel põhjustel ja on seotud taotluses osutatud koondamistega;

8.  soovitab komisjonil anda hinnang põhjustele, mis mõnede projektide puhul tõid kaasa viivituse seoses taotluse vastuvõtmise või rakendamisega, ning esitada oma soovitused avalikult;

9.  rõhutab, kui tähtis on suurendada üldist teadlikkust fondist ja selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet fondi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud fondi määruse artiklis 12;

10.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; leiab, et sellel ei tohiks olla negatiivset mõju teabematerjalide ja vajalike juhendite koostamisele ja piisavale levitamisele;

11.  rõhutab, et võimalikult suure sünergilise toime saavutamiseks on vaja veelgi tugevdada kontakte kõikide nendega, kes on seotud fondi taotlustega, sh eelkõige piirkondlike ja kohalike sotsiaalpartnerite ja sidusrühmadega; tuleks tugevdada riikliku kontaktisiku ning piirkondlike ja kohalike juhtumitega tegelejate vahelist suhtlemist ning teha selgeks ja kõikide partnerite vahel kokku leppida teabevahetuse ja toe korraldamine ning teabevood (sisejaotus, ülesanded ja vastutus);

12.  rõhutab vajadust laiendada juurdepääsu fondi toetusele kuni 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele võrdsel arvul toetust saavate töötajatega piirkondades, kus noorte tööpuudus on suur, kui vahekokkuvõttes tõendatakse, et see meede vajab säilitamist ka pärast 2017. aasta detsembrit;

13.  palub, et komisjon kutsuks parlamendi eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjaomastele sätetele(5); rõhutab ka, kui tähtsad on tugevad kontaktid kõikide nendega, kes on seotud fondi taotlustega, sh sotsiaalpartneritega;

14.  nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1927/2006(6) artiklis 17 sätestatud tähtajale;

15.  palub, et liikmesriigid ja kõik asjaomased institutsioonid teeksid vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; märgib sellega seoses parlamendi tahet koostada komisjoni hinnangu põhjal algatusraport, mis kajastaks fondi uue määruse toimimist ja uuritud juhtumeid; märgib, et parandatud menetlus, mille komisjon kehtestas pärast Euroopa Parlamendi nõudmist tagada, et fond on tõepoolest hädaabivahend, ja kiirendada toetuste eraldamist, võeti kasutusele eesmärgiga esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse vastuvõetavuse kohta; peab tervitatavaks fondi uue määrusega saavutatud taotluste läbivaatamise ja heakskiitmise märkimisväärset kiirenemist;

16.  rõhutab asjaolu, et käesoleval, 2015. aastal alustatavas vahehinnangus tuleks ka arvesse võtta kriisi ja üleilmastumise pikaajalisi mõjusid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja seetõttu kaaluda võimalust vähendada fondi määruse artiklis 4 sätestatud kriteeriumit, mis puudutab 500 koondatud töötajat, nagu soovitas Euroopa Parlament oma 17. septembri 2014. aasta resolutsioonis;

17.  palub, et liikmesriigid rõhutaksid fondi rahastamise täiendavust, looksid selgemaid seoseid muude fondidega ning leiaksid kõige sobivamad viisid, kuidas saavutada fondi lisaväärtus ja vältida tegevuse ümberpaiknemise mõju (s.o väljatõrjumisefekti);

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2)ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3)ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0016.
(5) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 406, 30.12.2006, lk 1).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2015/000 TA 2015 – tehniline abi komisjoni algatusel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/1179).

Õigusalane teave