Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2076(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0185/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0185/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/06/2015 - 23.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0237

Hyväksytyt tekstit
PDF 331kWORD 76k
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - Bryssel Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. kesäkuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/000 TA 2014 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)(4),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0185/2015),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä vuodeksi 2015 on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 811 825 euroa vuonna 2015) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa parlamentin korostaneen useaan otteeseen, että EGR:n olisi saatava enemmän näkyvyyttä unionin solidaarisuusvälineenä, jolla autetaan irtisanottuja työntekijöitä;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 630 000 euron määrä on noin 0,39 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2015;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen menojen rahoittamisesta teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2.  muistuttaa verkostoitumisen sekä EGR:ää ja erityisesti uuden EGR-asetuksen säännöksiä koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä; kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmälle sekä EGR:n toteuttamista käsitteleville verkostoitumisseminaareille;

3.  korostaa, että kokousten tärkeimpänä tavoitteena pitäisi olla EGR:n (2007–2013) jälkiarvioinnin analysointi ja perusteellinen keskustelu siihen liittyvistä suosituksista; kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille täysimääräisen analyysin ja raportin EGR:n käyttöönotetuista varoista;

4.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia;

5.  toteaa, että menettely EGR:n liittämiseksi SFC 2014 -järjestelmään on ollut käynnissä jo vuosia ja siihen liittyvät EGR:n määrärahoista maksettavat menot pysyvät seuraavien kahden tai kolmen vuoden ajan suhteellisen korkeina, kunnes liittämisprosessi saadaan päätökseen;

6.  pyytää komissiota esittelemään EGR:n liittämisessä SFC 2014 -järjestelmään prosessin alusta vuonna 2011 vuoteen 2014 tapahtuneen edistymisen;

7.  suosittelee, että komissio ja jäsenvaltiot keskittyisivät verkostoitumistoimissaan erityisesti seuraaviin:

   a) seurataan ja arvioidaan paremmin EGR-tuen vaikutusta yksittäisiin osallistujiin seuraavasti:
   seurantaan ja arviointiin osoitetut määrärahat olisi käytettävä EGR:n edunsaajiin kohdistuneiden pitkän aikavälin vaikutusten arviointiin
   EGR-hakemuslomakkeessa ja EGR-maksuosuuden käyttöä koskevan loppuraportin mallissa olisi selvästi muistutettava EGR-koordinaattorin ja jäsenvaltion velvoitteesta antaa tiedot edunsaajien työllistymisestä kaksitoista kuukautta toimien toteuttamisen jälkeen sekä työllisyysastetta koskevat tiedot 12 viimeksi kuluneelta kuukaudelta siitä alkaen, kun EGR on otettu käyttöön kyseisellä alueella, jotta saadaan laajempi käsitys EGR:n vaikutuksesta
   toimista, joihin yksittäiset osallistujat ovat osallistuneet, olisi kirjattava ja annettava tiedoksi yksityiskohtaisemmat tiedot, jotta voidaan arvioida paremmin esimerkiksi eri toimien kustannuksia ja hyötyjä
   tapauksista laadittujen lopullisten raporttien hyväksymiseen ja tapausten käsittelyn lopettamiseen olisi yhdistettävä kattavien tietojen antaminen edunsaajan (yhdistetyistä) tuloksista, koska aiemmin tiedot edunsaajien tuloksista eivät ole olleet täydellisiä
   b) yksinkertaistetaan hakemusprosessia edelleen:
   olisi kannustettava aloittamaan avun tarjoaminen irtisanotuille työntekijöille kansallisella tasolla odottamatta hakemusten hyväksymistä
   jos se ei ole mahdollista, komission ja jäsenvaltioiden olisi harkittava EGR-tuen toteuttamiskauden laskemista hyväksymispäivästä alkaen, mikä antaisi mahdollisuuden käyttää tapauksiin täyden 24 kuukauden rahoituskauden
   c) lisätään joustavuutta avun toimittamisen aikana seuraavasti:
   komission olisi annettava jäsenvaltioille lisää joustonvaraa lisätoimien toteuttamiseksi hakemuslomakkeessa kuvattujen toimien lisäksi, jos avun toimittamisen aikana ilmenee uusia mahdollisuuksia tai uutta kysyntää
   työntekijävähennysten laskemista EGR-hakemusta varten vaadittavaa viiteajanjaksoa pidetään rajoitteena, joka vaikuttaa solidaarisuuden tavoitteeseen ja EGR-tuen onnistumiseen; tätä ajanjaksoa voidaan tarkistaa joustavuuden lisäämiseksi sisällyttämällä hakemuslomakkeeseen lisäys, jos voidaan osoittaa, että työntekijävähennykset johtuvat samasta syystä ja liittyvät hakemuksessa esitettyihin työntekijävähennyksiin;

8.  suosittaa, että komissio arvioi syyt, jotka johtivat siihen, että tiettyjen hankkeiden hyväksyntä tai käyttöönotto viivästyi, ja esittää julkisesti suosituksensa;

9.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä samoin kuin rahaston näkyvyyttä; muistuttaa hakijajäsenvaltioita siitä, että EGR-asetuksen 12 artiklan mukaan niiden on tehtävä tunnetuiksi EGR:stä rahoitettavia toimia ja että tiedottaminen on osoitettava asianomaisille edunsaajille, viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle;

10.  panee merkille, että tiedotustoiminnan kustannuksia vähennetään edelleen huomattavasti vuonna 2015; katsoo, että se ei saisi vaikuttaa haitallisesti tiedotusaineiston ja tarvittavan ohjeistuksen tuottamiseen ja riittävään jakeluun;

11.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välillä, etenkin työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; katsoo, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

12.  korostaa tarvetta ulottaa EGR:n tuki koskemaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia alle 25-vuotiaita nuoria, joiden määrä olisi sama kuin tukea saavien työntekijöiden määrä korkean työttömyyden alueilla, jos keskipitkän aikavälin arvioinnissa osoitetaan, että tämä toimi on syytä säilyttää joulukuun 2017 jälkeen;

13.  kehottaa komissiota kutsumaan parlamentin edustajia asiantuntijaryhmän kokouksiin ja seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti(5); korostaa lisäksi, että on tärkeää luoda yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välillä, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina;

14.  kehottaa julkaisemaan loppuarvioinnin oikea-aikaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 17 artiklassa vahvistettuun määräaikaan mennessä(6);

15.  pyytää jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja talousarviojärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; toteaa tässä yhteydessä parlamentin olevan halukas laatimaan komission arvioinnin perusteella valiokunta-aloitteisen mietinnön uuden EGR-asetuksen toimivuuden ja käsiteltyjen tapausten arvioimiseksi; toteaa, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi varmistamaan, että EGR todella on hätätilanteisiin soveltuva väline, ja nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; on tyytyväinen hakemusten käsittelyn ja hyväksymisen huomattavaan nopeutumiseen uuden EGR-asetuksen ansiosta;

16.  korostaa, että vuonna 2015 käynnistettävässä väliarvioinnissa olisi otettava huomioon kriisin ja globalisaation pitkän aikavälin vaikutus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja arvioitava siksi mahdollisuutta alentaa EGR-asetuksen 4 artiklassa asetettua vähennettyjen työntekijöiden määrää (500) koskevaa vaatimusta, kuten Euroopan parlamentti ehdotti 17. syyskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa;

17.  pyytää jäsenvaltioita korostamaan EGR-tapausten täydentävyyttä ja luomaan selvemmin yhteyksiä muihin rahastoihin ja harkitsemaan sopivimpia tapoja, joilla EGR voi tuoda lisäarvoa ja välttää hukkavaikutukset;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0016.
(5)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/1179.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö