Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2076(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0185/2015

Pateikti tekstai :

A8-0185/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/06/2015 - 23.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0237

Priimti tekstai
PDF 420kWORD 88k
Trečiadienis, 2015 m. birželio 24 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. birželio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą ( paraiška „EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva“)(4),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0185/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas 2015 m. – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 811 825 EUR 2015 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas dažnai pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį EGF, kaip Sąjungos solidarumo su atleistais iš darbo darbuotojais priemonės, matomumą;

F.  kadangi siūloma 630 000 EUR suma atitinka apie 0,39 proc. didžiausio metinio EGF biudžeto, skirto 2015 m.;

1.  pritaria Komisijos kaip techninė parama siūlomoms priemonėms, kad būtų finansuojamos EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse, taip pat 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos išlaidos;

2.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į naujo EGF reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir rengiami tinklų kūrimo seminarai EGF įgyvendinimo klausimu;

3.  pabrėžia, kad šių susitikimų pagrindinis tikslas turėtų būti EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo analizė ir išsami diskusija dėl vertinimo rekomendacijų; ragina Komisiją pateikti Europos Parlamentui išsamią analizę ir ataskaitą apie jau panaudotas EGF lėšas;

4.  palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC2014) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą;

5.  pažymi, kad EGF integravimo į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014) procesas vykdomas ne vienerius metus ir atitinkamos EGF biudžeto išlaidos ir toliau bus palyginti didelės ateinančių dvejų ar trejų metų laikotarpiu, kol integravimo procesas bus baigtas;

6.  prašo Komisijos pateikti integravimo į SFC2014 pažangos nuo 2011 m. pradžios iki 2014 m. ataskaitą;

7.  rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms savo tinklų kūrimo veiklą sutelkti visų pirma į šiuos tikslus:

   a) EGF paramos atskiriems dalyviams poveikio stebėsenos ir vertinimo gerinimą šiais būdais:
   stebėsenai ir vertinimui skirtas biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant įvertinti ilgalaikį poveikį EGF naudos gavėjams;
   EGF paraiškų formoje ir galutinės EGF įnašo panaudojimo ataskaitos šablone turėtų būti aiškiai priminta EGF koordinatoriaus ir valstybės narės pareiga pateikti duomenis apie naudos gavėjų užimtumo rezultatus praėjus dvylikai mėnesių po priemonių įgyvendinimo ir duomenis apie užimtumo lygį per paskutinius 12 mėnesių nuo EGF priemonių panaudojimo atitinkamoje srityje, siekiant susidaryti bendresnį įspūdį apie EGF poveikį;
   turėtų būti užregistruota ir aiškiai paskelbta išsamesnė informacija apie priemones, kuriomis pasinaudojo atskiri dalyviai, siekiant sudaryti sąlygas, pvz., aiškesniam įvairių priemonių sąnaudų ir naudos įvertinimui;
   galutinės bylų ataskaitos turėtų būti patvirtinamos ir bylos galutinai užbaigiamos kartu pateikiant išsamią informaciją apie rezultatus naudos gavėjams (suvestiniu lygmeniu); anksčiau buvo pateikiami neišsamūs duomenys apie rezultatus naudos gavėjams;
   b) tolesnį paraiškų teikimo proceso racionalizavimą šiais būdais:
   nacionaliniu lygmeniu toliau turėtų būti skatinama paramos atleistiems darbuotojams teikimo procesą pradėti nelaukiant paraiškų patvirtinimo;
   kai tai neįmanoma, Komisija ir valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę EGF įgyvendinimo laikotarpio pradžia laikyti paraiškos patvirtinimo datą; tai sudarytų sąlygas išnaudoti visą 24 mėnesių finansavimo laikotarpį;
   c) didesnio lankstumo suteikimą paramos teikimo laikotarpiu šiais būdais:
   Komisija turėtų suteikti didesnį lankstumą valstybėms narėms, kad, kai paramos teikimo laikotarpiu atsiranda naujų galimybių ir (arba) poreikis, jos galėtų imtis kitų priemonių, papildančių paraiškos formoje aprašytas priemones;
   ataskaitinis laikotarpis, kuriuo reikalaujama apskaičiuoti atleistų darbuotojų skaičių EGF paraiškos teikimo tikslais, suvokiamas kaip apribojimas, darantis neigiamą poveikį solidarumo siekiui ir EGF paramos sėkmingumui, šis laikotarpis galėtų būti persvarstytas siekiant sudaryti sąlygas lankstumui ir numatant paraiškos formos papildymą, jei gali būti įrodyta, kad darbuotojai buvo atleisti dėl tų pačių priežasčių ir atleidimai yra susiję su paraiškoje nurodytais atleidimais;

8.  rekomenduoja, kad Komisija įvertintų priežastis, dėl kurių buvo vėluojama patvirtinti arba įgyvendinti tam tikrus projektus, ir viešai paskelbtų savo rekomendacijas;

9.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

10.  pažymi, kad 2015 m. toliau gerokai mažinamos informavimo veiksmų išlaidos; mano, kad tai neturėtų turėti neigiamo poveikio informacinės medžiagos ir būtinų gairių rengimui ir tinkamam platinimui;

11.  pabrėžia, kad būtina palaikyti stipresnius ryšius tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; turėtų būti sustiprinta nacionalinių kontaktinių asmenų ir regioninio ar vietos lygmens paramos teikimo pagal paraišką partnerių sąveika ir turėtų būti paaiškinta komunikavimo ir paramos tvarka ir informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybė) ir dėl jų turėtų susitarti visi susiję partneriai;

12.  pabrėžia, kad regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas, reikia sudaryti galimybę EGF parama pasinaudoti ir nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams iki 25 metų, kurių skaičius atitiktų paramą gaunančių darbuotojų skaičių, jei laikotarpio vidurio vertinime įrodyta, jog šią priemonę reikia toliau taikyti po 2017 m. gruodžio mėn.;

13.  ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(5) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti stipresnį ryšį tarp visų asmenų, susijusių su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius;

14.  ragina laiku, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1927/2006(6) 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą;

15.  prašo valstybes nares ir visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia Parlamento pasiryžimą parengti Komisijos vertinimu paremtą pranešimą savo iniciatyva, siekiant apžvelgti naujo EGF reglamento veikimą ir išnagrinėtus atvejus; pažymi, kad atsižvelgiant į Parlamento raginimą užtikrinti, kad EGF iš tikrųjų būtų skubiai taikoma priemonė, ir pagreitinti išmokų skyrimą, Komisijos numatyta patobulinta procedūra siekiama Komisijos atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą Parlamentui ir Tarybai pateikti kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina pastebimai spartesnį paraiškų nagrinėjimą ir leidimo suteikimą pradėjus taikyti naują EGF reglamentą;

16.  pabrėžia, kad atliekant laikotarpio vidurio vertinimą, kuris turi būti pradėtas dabartiniais 2015 m., taip pat turėtų būti atsižvelgiama į ilgalaikį krizės ir globalizacijos poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms, todėl turėtų būti įvertinama galimybė, kaip siūlė Europos Parlamentas savo 2014 m. rugsėjo 17 d. rezoliucijoje, sumažinti EGF reglamento 4 straipsnyje nustatytą kriterijų, pagal kurį reikalaujama, kad būtų atleista 500 darbuotojų;

17.  prašo valstybių narių nurodyti EGF paramos teikimo atvejų papildomumą, sukurti aiškesnes sąsajas su kitais fondais ir apsvarstyti tinkamiausius būdus, kuriais užtikrinama, jog EGF panaudojimas turės papildomos naudos ir bus išvengta pakeitimo poveikio;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0016.
(5) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
(6) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/1179.)

Teisinis pranešimas