Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2076(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0185/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0185/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 24/06/2015 - 23.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0237

Pieņemtie teksti
PDF 500kWORD 88k
Trešdiena, 2015. gada 24. jūnijs - Brisele Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2015/000 TA 2015 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 24. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2015/000 TA 2015 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2014. gada 17. septembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)(4),

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0185/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā maksimālais budžets, kas EGF pieejams 2015. gadā, ir EUR 150 miljoni (2011. gada cenās) un tā kā EGF regulas 11. panta 1. punktā ir norādīts, ka 0,5 % no šīs summas (t. i., 2015. gadā — EUR 811 825) pēc Komisijas iniciatīvas var darīt pieejamus tehniskajai palīdzībai, lai finansētu sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai;

E.  tā kā Eiropas Parlaments bieži ir uzsvēris nepieciešamību sekmēt to, lai EGF būtu labāk atpazīstams kā Savienības instruments solidaritātei ar atlaistajiem darbiniekiem;

F.  tā kā ierosinātā summa — EUR 630 000 — atbilst aptuveni 0,39 % no maksimālā budžeta, kas EGF pieejams 2015. gadā,

1.  piekrīt Komisijas ierosinātajiem tehniskās palīdzības pasākumiem, lai finansētu izdevumus par darbībām, kas minētas EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktā un 12. panta 2., 3. un 4. punktā;

2.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši attiecībā uz jaunās EGF regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu un seminārus par sadarbības tīklu veidošanu saistībā ar EGF īstenošanu;

3.  uzsver, ka šajās sanāksmēs galvenokārt vajadzētu analizēt EGF (2007–2013) ex post novērtējumu un rūpīgi apspriest tajā ietvertos ieteikumus; aicina Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam visaptverošu analīzi un ziņojumu par jau izlietotajiem EGF līdzekļiem;

4.  atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas un pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SFC2014), kas ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sniegt ziņojumus;

5.  norāda, ka EGF integrēšana elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC2014) turpinās jau vairākus gadus un ar to saistītās izmaksas no EGF budžeta arī nākamajos divos vai trijos gados līdz integrācijas procesa pabeigšanai būs salīdzinoši augstas;

6.  aicina Komisiju ziņot par SFC2014 integrācijas procesa virzību no 2011. gada sākuma līdz 2014. gadam;

7.  iesaka Komisijai un dalībvalstīm koncentrēt savus tīklu veidošanas pasākumus uz sekojošo, jo īpaši:

   a) uzlabot no EGF sniegtā atbalsta ietekmes uz katru konkrēto dalībnieku uzraudzību un novērtējumu, proti:
   uzraudzībai un novērtēšanai paredzētais budžets būtu jāizmanto, lai novērtētu ilgtermiņa ietekmi uz EGF atbalsta saņēmējiem;
   EGF pieteikuma veidlapā un paraugā galīgajam ziņojumam par EGF ieguldījuma izlietojumu būtu skaidri jāatgādina par EGF koordinatora un dalībvalsts pienākumu sniegt informāciju par atbalsta saņēmēju nodarbinātību divpadsmit mēnešus pēc pasākumu īstenošanas, kā arī informāciju par nodarbinātības līmeni pēdējos 12 mēnešos kopš EGF izmantošanas attiecīgajā reģionā, lai iegūtu plašāku priekšstatu par EGF ietekmi;
   detalizētāka informācija par pasākumiem, kurus izmantojuši konkrēti dalībnieki, būtu jāreģistrē un skaidri jāpaziņo, lai būtu iespējams veikt, piemēram, dažādu pasākumu izmaksu un ieguvumu precīzāku novērtējumu;
   galīgo ziņojumu apstiprināšana un galīgā slēgšana būtu jāapvieno ar pilnīgas informācijas sniegšanu par atbalsta saņēmēju gūtajiem rezultātiem (kopsavilkuma līmenī). Agrāk informācija par saņēmēju rezultātiem ir bijusi nepilnīga;
   b) vēl vairāk pilnveidot pieteikšanās procesu, proti:
   valsts līmenī būtu vairāk jāveicina palīdzības sniegšana atlaistiem darbiniekiem, negaidot pieteikumu apstiprinājumu;
   ja tas nav iespējams, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāizskata iespēja par EGF īstenošanas perioda sākumu uzskatīt pieteikuma apstiprināšanas datumu. Tas ļautu izmantot visu 24 mēnešus garo finansēšanas periodu;
   c) nodrošināt lielāku elastīgumu īstenošanas laikā, proti:
   Komisijai būtu jānodrošina dalībvalstīm lielāks elastīgums, proti, iespēja ierosināt papildu pasākumus, ja īstenošanas laikā rodas jaunas iespējas un/vai vajadzības, kas nav minētas pieteikuma veidlapā;
   pārskata periods, lai noteiktu EGF pieteikumā iekļaujamo atlaisto darbinieku skaitu, tiek uzskatīts par ierobežojumu, kas ietekmē solidaritātes nodrošināšanas mērķi un no EGF sniegtās palīdzības veiksmīgu rezultātu un šo periodu varētu pārskatīt, lai pieļautu elastīgumu, pieteikuma veidlapai pievienojot pielikumu, kurā varētu apliecināt, ka atlaišana notikusi to pašu iemeslu dēļ un ir saistīta ar pieteikumā norādītajiem atlaišanas gadījumiem;

8.  iesaka Komisijai izvērtēt iemeslus, kuru dēļ daži projekti tika apstiprināti vai īstenoti ar novēlošanos, un publiskot savus ieteikumus;

9.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā atpazīstamību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

10.  norāda, ka informācijas pasākumu izmaksas 2015. gadā turpina ievērojami samazināties; uzskata, ka tam nevajadzētu negatīvi ietekmēt informatīvu materiālu un nepieciešamo norādījumu sagatavošanu un pietiekamu izplatīšanu;

11.  uzsver, ka ir jāuzlabo saikne starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un ieinteresētajām reģionālā un vietējā līmeņa personām, lai radītu iespējami lielāku sinerģiju; būtu jāpastiprina valsts kontaktpersonas un reģionālo vai vietējo īstenošanas partneru savstarpējā sadarbība, kā arī visām pusēm vajadzētu būt skaidrībā un vienoties par komunikāciju, atbalsta pasākumiem un informācijas plūsmām (iekšējā struktūra, uzdevumi un pienākumi);

12.  uzsver, ka ir jāpaplašina EGF atbalsta pieejamība, attiecinot to arī uz jauniem cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) tādā pat apmērā kā uz darba ņēmējiem, kas saņem atbalstu reģionos ar augstu jauniešu bezdarbu, ja vidusposma novērtējumā apstiprināsies vajadzība turpināt šā pasākuma īstenošanu pēc 2017. gada decembra;

13.  aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām(5); turklāt uzsver, ka ir svarīgi uzlabot saikni starp visām ar EGF pieteikumiem saistītajām personām, tostarp ar sociālajiem partneriem;

14.  aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1927/2006(6) 17. pantā noteikto termiņu;

15.  prasa dalībvalstīm un visām iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistītos noteikumus, lai būtu iespējams ātrāk izmantot EGF; šajā sakarībā norāda uz Parlamenta gatavību sagatavot patstāvīgo ziņojumu, pamatojoties uz Komisijas veikto novērtējumu, lai izvērtētu jaunās EGF regulas darbību un izskatītos pieteikumus; atzīmē, ka uzlabotā procedūra, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma nodrošināt, ka EGF tiešām ir steidzamu pasākumu veikšanas instruments, un paātrināt dotāciju piešķiršanu, ir paredzēta tam, lai Komisija kopā ar novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību iesniegtu Parlamentam un Padomei arī priekšlikumu izmantot EGF; atzinīgi vērtē pieteikumu ievērojami ātrāko izskatīšanu un apstiprināšanu saskaņā ar jauno EGF regulu;

16.  uzsver, ka vidusposma izvērtēšanā, kas jāsāk tagad 2015. gadā, būtu jāņem vērā arī krīzes un globalizācijas ilgtermiņa ietekme uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un tādēļ jānovērtē iespēja pazemināt EGF regulas 4. pantā noteikto robežvērtību, kas paredz 500 darbinieku atlaišanu, kā Eiropas Parlaments to ierosinājis 2014. gada 17. septembra rezolūcijā;

17.  prasa dalībvalstīm uzsvērt EGF papildinošo raksturu, skaidrāk norādīt saistību ar citiem līdzekļiem un izskatīt veidus, kā palielināt EGF pievienoto vērtību un novērst nevēlamu izmantošanu;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0016.
(5) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2015/000 TA 2015 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/1179.)

Juridisks paziņojums