Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2076(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2015

Teksty złożone :

A8-0185/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/06/2015 - 23.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0237

Teksty przyjęte
PDF 499kWORD 90k
Środa, 24 czerwca 2015 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/000 TA 2015 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0156 – C8–0093/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)(4),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0185/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że maksymalny roczny budżet przeznaczony na EFG w 2015 r. wynosi 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji można udostępnić 0,5 % tej kwoty (tj. 811 825 EUR w 2015 r.) w celu sfinansowania działań przygotowawczych, monitorowania, gromadzenia danych oraz tworzenia bazy wiedzy, a także w celu sfinansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także działań w zakresie audytu, kontroli i oceny niezbędnych do wykonania rozporządzenia w sprawie EFG;

E.  mając na uwadze, że Parlament Europejski często podkreślał konieczność zapewnienia lepszej widoczności EFG jako unijnego instrumentu solidarności ze zwolnionymi pracownikami;

F.  mając na uwadze, że proponowana kwota w wysokości 630 000 EUR stanowi około 0,39% maksymalnego rocznego budżetu dostępnego na EFG w 2015 r.,

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki na pomoc techniczną w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie EFG; w związku z tym popiera finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG oraz poświęcone EFG seminaria umożliwiające nawiązywanie kontaktów;

3.  podkreśla, że kluczowym celem tych spotkań powinna być analiza oceny ex post EFG (2007–2013) oraz dokładne omówienie zaleceń zawartych w tej ocenie; wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu pełnej analizy i sprawozdania dotyczącego środków z EFG, które już zostały wdrożone;

4.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość;

5.  zauważa, że proces włączania EFG do systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014) trwa od lat, a związane z nim koszty ponoszone z budżetu EFG nadal będą stosunkowo wysokie przez kolejne dwa lub trzy lata, aż do zakończenia procesu tego włączania;

6.  zwraca się do Komisji o przedstawienie postępów włączania EFG do SFC2014 w okresie od początku 2011 do 2014 r.;

7.  zaleca Komisji i państwom członkowskim skoncentrowanie działań obejmujących tworzenie sieci kontaktów w szczególności na:

   a) poprawie monitorowania i oceny wpływu wsparcia z EFG na poszczególnych uczestników w następujący sposób:
   budżet na monitorowanie i ocenę powinien być wykorzystywany na ocenę wpływu na beneficjentów EFG w dłuższej perspektywie;
   formularz wniosku EFG oraz wzór sprawozdania końcowego z wykorzystania wkładu z EFG powinny wyraźnie precyzować obowiązek koordynatora EFG i państwa członkowskiego w zakresie dostarczenia danych o skutkach dla zatrudnienia beneficjentów po dwunastu miesiącach od wdrożenia odnośnych środków oraz danych o stopie bezrobocia w ciągu ostatnich 12 miesięcy od wdrożenia EFG na danym obszarze, aby uzyskać szerszy obraz wpływu EFG;
   należy odnotowywać i przekazywać w czytelny sposób bardziej szczegółowe informacje o środkach, do których mieli dostęp indywidualni uczestnicy, tak aby umożliwić bardziej zrozumiałą ocenę kosztów i korzyści różnych środków;
   wraz z zatwierdzeniem sprawozdań końcowych i ostatecznym zamknięciem procedur należy podawać kompletne informacje o wynikach dotyczących beneficjentów (na szczeblu zagregowanym); wcześniejsze dane o beneficjentach były niekompletne;
   b) dalszym usprawnieniu procesu składania wniosków w następujący sposób:
   należy zachęcać do tego, by na szczeblu krajowym proces świadczenia pomocy zwolnionym pracownikom rozpoczynano bez czekania na zatwierdzenie wniosków;
   w przypadkach, w których nie jest to możliwe, Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć liczenie biegu okresu wdrażania EFG od dnia zatwierdzenia wniosku; umożliwiłoby to skorzystanie z pełnego okresu finansowania wynoszącego 24 miesiące;
   c) zapewnieniu większej elastyczności w trakcie okresu realizacji w następujący sposób:
   Komisja powinna zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie oferowania dodatkowych środków, ponieważ w trakcie okresu realizacji powstają nowe możliwości / nowe zapotrzebowanie wykraczające poza środki opisane we wniosku;
   wymagany okres referencyjny, w którym liczona jest liczba zwolnionych pracowników na potrzeby wniosków o wsparcie z EFG, jest postrzegany jako hamulec negatywnie wpływający na cel solidarności i podważający skuteczność pomocy z EFG; okres ten można by zmienić i wprowadzić elastyczne rozwiązanie, a mianowicie załącznik do wniosku, w którym możliwe byłoby wykazanie, że zwolnienia są spowodowane tymi samymi czynnikami i są związane ze zwolnieniami przedstawionymi we wniosku;

8.  zaleca Komisji ocenę powodów, które w przypadku niektórych projektów doprowadziły do opóźnienia zatwierdzania lub realizacji, oraz przedstawienie opinii publicznej swoich zaleceń;

9.  podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

10.  zauważa, że w 2015 r. koszty działalności informacyjnej nadal są znacznie ograniczone; jest zdania, że nie powinno to negatywnie wpływać na opracowywanie i odpowiednią dystrybucję materiałów informacyjnych i niezbędnych wskazówek;

11.  podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii; należy zintensyfikować interakcje między krajowymi osobami do kontaktu a regionalnymi lub lokalnymi partnerami ds. realizacji, a uzgodnienia w zakresie komunikacji i wsparcia oraz przepływy informacji (podział wewnętrzny, zadania i obowiązki) powinny być wyraźnie objaśnione i powinni się na nie zgodzić wszyscy zainteresowani partnerzy;

12.  podkreśla, że należy zwiększyć dostęp do wsparcia z EFG, tak aby osoby młode, które nie ukończyły 25. roku życia i które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, miały do niego taki sam dostęp co pracownicy otrzymujący wsparcie w regionach o dużym bezrobociu wśród osób młodych, jeśli zostanie wykazane, że istnieje konieczność utrzymania tego środka po grudniu 2017 r.;

13.  wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(5); podkreśla ponadto znaczenie zacieśnienia kontaktów ze wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi;

14.  wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(6);

15.  zwraca się do państw członkowskich i wszystkich zaangażowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych w celu szybszego uruchamiania EFG; wyraża w związku z tym wolę sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję, tak aby podsumować funkcjonowanie nowego rozporządzenia w sprawie EFG i zbadane przypadki udostępnienia środków; stwierdza, że ulepszona procedura, wprowadzona przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o dopilnowanie, by EFG był rzeczywiście instrumentem pilnej pomocy, i o przyspieszenie uwalniania dotacji, zmierza do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wkład z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie Funduszu; z zadowoleniem przyjmuje znaczne przyspieszenie procesu rozpatrywania i zatwierdzania wniosków, które stało się możliwe dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie EFG;

16.  podkreśla, że ocena śródokresowa, która ma zostać uruchomiona w bieżącym 2015 roku, powinna również uwzględniać długoterminowy wpływ kryzysu i globalizacji na MŚP, a zatem powinna zbadać możliwość obniżenia kryterium 500 zwolnionych pracowników, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia w sprawie EFG, jak to zasugerował Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 17 września 2014 r.;

17.  zwraca się do państw członkowskich o podkreślenie dodatkowości pomocy z EFG, o stworzenie wyraźniejszych powiązań z innymi funduszami oraz o rozważenie najbardziej odpowiednich sposobów zadbania o to, by EFG przynosił wartość dodaną oraz by uniknięto efektów przesunięcia;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0016.
(5)Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
(6)Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2015/000 TA 2015 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/1179.)

Informacja prawna