Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2076(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0185/2015

Texte depuse :

A8-0185/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/06/2015 - 23.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0237

Texte adoptate
PDF 343kWORD 95k
Miercuri, 24 iunie 2015 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/000 TA 2015 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 24 iunie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/000 TA 2015 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 septembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/000 TA 2014 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0185/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului European de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul maxim disponibil pentru FEG în 2015 este de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca 0,5 % din această sumă (și anume 811 825 EUR în 2015) pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG,

E.  întrucât Parlamentul European a subliniat frecvent necesitatea asigurării unei vizibilități sporite a FEG în rândul lucrătorilor disponibilizați, punând în evidență rolul său de instrument de solidaritate al Uniunii;

F.  întrucât suma propusă de 630 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,39 % din bugetul maxim disponibil pentru FEG în 2015,

1.  este de acord cu măsurile de asistență tehnică propuse de Comisie care urmează să finanțeze cheltuielile menționate la articolul 11 alineatele (1) și (4) și la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG, în special în legătură cu dispozițiile noului Regulament privind FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru Grupul de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG și pentru seminariile de relaționare dedicate punerii în aplicare a FEG;

3.  subliniază că unul dintre obiectivele-cheie ale reuniunilor respective ar trebui să fie realizarea unei analize a evaluării ex-post a FEG (2007-2013), precum și o dezbatere amănunțită privind recomandările emise în urma acestei evaluări; solicită Comisiei să prezinte o analiză completă și să raporteze Parlamentului European cu privire la exercițiile anterioare de execuție a FEG;

4.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC2014), cu scopul de a permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită;

5.  constată că procedura de integrare a FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014) este în desfășurare de câțiva ani, precum și că cheltuielile efectuate în acest scop de la bugetul FEG vor continua să fie relativ ridicate în următorii doi sau trei ani, până la finalizarea procesului de integrare;

6.  solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în ceea ce privește integrarea în SFC2014 de la începutul anului 2011 până în 2014;

7.  recomandă Comisiei și statelor membre să își orienteze activitățile de relaționare în special către următoarele obiective:

   (a) îmbunătățirea măsurilor de monitorizare și evaluare a impactului asistenței oferite de FEG asupra participanților individuali prin următoarele metode:
   bugetul destinat măsurilor de monitorizare și evaluare ar trebui utilizat pentru a evalua impactul pe termen mai lung asupra beneficiarilor FEG,
   formularul corespunzător cererii de asistență din partea FEG și modelul raportului final privind utilizarea unei contribuții din partea FEG ar trebui să menționeze în mod clar obligația coordonatorului FEG și a statului membru în cauză de a furniza informații legate de rezultatele procesului de reinserție profesională a beneficiarilor într-un interval de 12 luni de la punerea în aplicare a măsurilor, precum și informații privind rata ocupării forței de muncă în ultimele 12 luni, de la demararea punerii în aplicare a FEG în regiunea respectivă, astfel încât să existe o imagine globală a impactului asistenței oferite de FEG,
   este necesar să se înregistreze și să se comunice în mod transparent informații mai detaliate referitoare la măsurile de care au beneficiat participanții individuali, astfel încât să se poată realiza, spre exemplu, o analiză mai clară a costurilor și a beneficiilor diferitelor măsuri adoptate,
   etapa de aprobare a rapoartelor finale aferente fiecărui caz și procedura de închidere a cazurilor ar trebui să presupună și obligația de a furniza informații detaliate privind rezultatele măsurilor de reinserție profesională a beneficiarilor (la nivel agregat). Informațiile furnizate anterior în legătură cu rezultatele acestor măsuri erau incomplete.
   (b) adoptarea unor măsuri pentru a simplifica și mai mult evoluția cererilor, prin următoarele metode:
   la nivel național, ar trebui să se încurajeze demararea măsurilor de asistență în favoarea lucrătorilor disponibilizați chiar înainte de obținerea aprobării aferente,
   în cazul în care acest lucru nu este posibil, Comisia și statele membre ar trebui să considere că data la care o cerere de asistență din partea FEG este aprobată reprezintă începutul perioadei de punere în aplicare a FEG; În acest mod, ar putea fi utilizată integral perioada de finanțare de 24 de luni.
   (c) asigurarea unei flexibilități sporite în perioada de execuție a măsurilor, prin următoarele metode:
   Comisia ar trebui să asigure faptul că statele membre dispun de un grad sporit de flexibilitate, pentru a putea introduce măsuri suplimentare, în plus față de cele prevăzute în formularul corespunzător cererii de asistență, în cazul în care apar noi oportunități/solicitări în perioada de execuție a măsurilor,
   perioada de referință prevăzută pentru a determina numărul total al disponibilizărilor în vederea prezentării unei cereri de asistență din partea FEG este considerată a fi prea restrictivă, aducând atingere principiului solidarității și eficacității asistenței oferite de FEG; această perioadă de referință ar putea fi revizuită, pentru a oferi un plus de flexibilitate, iar în acest scop poate fi prevăzută introducerea unei anexe la formularul corespunzător cererii de asistență, prin care să se demonstreze că disponibilizările suplimentare au avut loc din aceleași motive și nu pot fi disociate de disponibilizările raportate în cadrul cererii,

8.  recomandă Comisiei să analizeze motivele care, în cazul anumitor proiecte, au determinat apariția unor întârzieri în procesul de aprobare sau de punere în aplicare și să își prezinte public recomandările în acest sens;

9.  subliniază importanța îmbunătățirii nivelului general de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și a vizibilității acestuia; le reamintește statelor membre solicitante de rolul lor de a asigura o bună informare în legătură cu acțiunile finanțate de FEG a beneficiarilor vizați, a autorităților, a partenerilor sociali, a mass-mediei și a publicului larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

10.  ia act de faptul că, în 2015, se constată în continuare o reducere semnificativă a costului activităților de informare; consideră că acest lucru nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra producerii și distribuirii pe o scară suficientă a materialelor de informare și a orientărilor necesare;

11.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor, iar procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

12.  subliniază necesitatea de a extinde accesul la asistența din partea FEG, pentru a asigura faptul că, în regiunile cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor, tinerii cu vârste de până la 25 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) beneficiază de măsurile de asistență în aceeași măsură ca și lucrătorii vizați de aceste măsuri, cu condiția ca evaluarea intermediară să confirme faptul că este necesar să se mențină această măsură după decembrie 2017;

13.  solicită Comisiei să invite Parlamentul la reuniunile și seminariile grupului de experți, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(5); subliniază, în plus, importanța consolidării contactelor cu toți actorii implicați în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv cu partenerii sociali;

14.  solicită publicarea în timp util a evaluării finale conform termenului-limită prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;(6)

15.  solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a îmbunătăți normele procedurale și bugetare aplicabile, astfel încât să poată fi accelerată mobilizarea FEG; ia act, în acest sens, de intenția Parlamentului de a elabora un raport din proprie inițiativă pe baza evaluării Comisiei, cu scopul de a face un bilanț al funcționării noului Regulament privind FEG și al cazurilor examinate; ia act de faptul că procedura îmbunătățită instituită de Comisie, ca urmare a solicitării Parlamentului de a garanta disponibilitatea asistenței furnizate de FEG în regim de urgență și de a se accelera eliberarea subvențiilor, are drept obiectiv crearea condițiilor necesare pentru a prezenta autorității bugetare evaluarea Comisiei privind eligibilitatea unei cereri de asistență în cadrul FEG împreună cu propunerea de mobilizare a fondului; salută faptul că noul Regulament privind FEG a făcut posibilă accelerarea semnificativă a examinării și a autorizării cererilor de asistență;

16.  subliniază că evaluarea intermediară care va fi lansată pe durata exercițiului 2015 ar trebui să țină seama și de impactul pe termen lung al crizei și al globalizării asupra întreprinderilor mici și mijlocii și, prin urmare, ar trebui să se analizeze cu această ocazie posibilitatea relaxării criteriilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind FEG, care menționează disponibilizarea a cel puțin 500 de lucrători, în conformitate cu recomandările Parlamentului European din rezoluția sa adoptată la 17 septembrie 2014;

17.  solicită statelor membre să pună în evidență adiționalitatea asistenței acordate de FEG, să asigure un plus de claritate în ceea ce privește posibilitatea utilizării altor fonduri și să aibă în vedere modalitățile cele mai adecvate de utilizare a FEG, astfel încât să se asigure valoarea adecvată a măsurilor și să se evite efectele de dislocare;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2014)0016.
(5) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
(6) Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului European de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2015/000 TA 2015 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/1179.)

Notă juridică