Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2076(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0185/2015

Predložena besedila :

A8-0185/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/06/2015 - 23.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0237

Sprejeta besedila
PDF 348kWORD 88k
Sreda, 24. junij 2015 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/000 TA 2015 - tehnična pomoč na pobudo Komisije
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. junija 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija podala Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0185/2015),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker je najvišji letni proračun, ki je v letu 2015 na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker člen 11(1) uredbe o ESPG navaja, da se lahko na pobudo Komisije največ 0,5 % tega zneska (tj. 811 825 EUR v letu 2015) uporabi za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG,

E.  ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da se mora prepoznavnost ESPG povečati, saj gre za instrument Unije, s katerim se izraža solidarnost s presežnimi delavci,

F.  ker predlagani znesek 630 000 EUR ustreza približno 0,39 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2015,

1.  se strinja z ukrepi, ki jih Komisija predlaga kot tehnično pomoč za financiranje odhodkov iz člena 11(1) in (4) ter člena 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami nove uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb ESPG in seminarje mreženja o izvajanju ESPG;

3.  poudarja, da bi moral biti eden ključnih ciljev teh srečanj analizirati naknadno ocenjevanje ESPG (2007–2013) in temeljito razpravljati o njegovih priporočilih; poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži celotno analizo in poročilo že izplačanih sredstev iz ESPG;

4.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

5.  je seznanjen s tem, da postopek za vključitev ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC0214) poteka že leta in da bodo ustrezni stroški iz proračuna ESPG v naslednjih dveh ali treh letih še naprej relativno visoki, dokler proces vključevanja ne bo končan;

6.  poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen pri vključevanju v SFC2014 od začetka leta 2011 do leta 2014;

7.  priporoča, da bi morale Komisija in države članice svoje dejavnosti mreženja osredotočiti predvsem na naslednje:

   (a) izboljšanje spremljanja in ocenjevanja vpliva podpore ESPG na posamezne udeležence, kot sledi:
   proračun za spremljanje in ocenjevanje bi bilo treba uporabiti za ocenjevanje dolgoročnejšega vpliva na upravičence do ESPG;
   vloga za ESPG in predloga končnega poročila o uporabi prispevka iz ESPG bi morali jasno navajati obveznost koordinatorja ESPG in države članice, da zagotovita podatke o poklicni poti upravičencev dvanajst mesecev po izvršitvi ukrepov in podatke o stopnji zaposlenosti v zadnjih 12 mesecih od uporabe sredstev ESPG v ustreznem območju, da bi pridobili širši vpogled o učinku ESPG;
   zabeležiti bi bilo treba podrobnejše informacije o ukrepih, do katerih so dostopali posamezni upravičenci, in jih jasno posredovati, da bi na primer omogočili jasnejšo oceno stroškov in koristi različnih ukrepov;
   sprejetje končnih poročil o primerih in končni zaključek primera bi morale spremljati popolne informacije o rezultatih za upravičence (na skupni ravni). Podatki o rezultatih za upravičence so bili v preteklosti nepopolni;
   (b) nadaljnja poenostavitev procesa vloge, kot sledi:
   na nacionalni ravni bi bilo treba dodatno spodbujati začetek procesa zagotavljanja pomoči odpuščenim delavcem brez čakanja na odobritev vlog;
   kadar to ni mogoče, bi morale Komisija in države članice razmisliti o tem, da bi se štelo, da se je obdobje izvajanja ESPG začelo z dnem odobritve vloge. To bi omogočilo izkoriščanje polnega obdobja financiranja 24 mesecev;
   (c) zagotovitev večje prožnosti med obdobjem izvajanja, kot sledi:
   Komisija bi morala zagotoviti večjo prožnost za države članice pri zagotavljanju dodatnih ukrepov, saj v obdobju izvajanja prihaja do novih priložnosti/potreb, ki presegajo ukrepe, opisane v vlogi;
   referenčno obdobje za štetje presežnih delavcev za vlogo ESPG velja za prisilni jopič, ki vpliva na cilj solidarnosti in uspešnost pomoči ESPG. To bi bilo mogoče pregledati, da bi omogočili prožnost v obliki dodatka k vlogi, s katerim bi bilo mogoče dokazati, da so delavci postali presežni iz istih razlogov in so povezani s presežnimi delavci iz vloge;

8.  priporoča, naj Komisija oceni razloge, zakaj je pri nekaterih projektih prišlo do zamude pri odobritvi ali izvedbi, in svoja priporočila javno predstavi.

9.  poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

10.  ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2015 še naprej bistveno nižji; meni, da to ne bi smelo negativno vplivati na izdelavo in razširjanje informacijskega gradiva in potrebnih smernic;

11.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, tudi socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; okrepiti bi bilo treba sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

12.  poudarja, da je treba podaljšati dostop do podpore iz ESPG za mlade do 25. leta starosti, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v enakem številu kot za delavce, ki prejemajo podporo v regijah z visoko brezposelnostjo mladih, če se pri vmesni oceni dokaže, da je treba ta ukrep ohraniti po decembru 2017;

13.  poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma. o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(5); poleg tega poudarja, kako pomembno je tesnejše povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

14.  poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta(6);

15.  države članice in vse udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z željo Parlamenta, da pripravi samoiniciativno poročilo na podlagi ocene, ki jo bo pripravila Komisija, s katero bo ovrednotila delovanje nove uredbe o ESPG in preučene primere; se seznanja s tem, da je izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi zagotovila, da je ESPG resnično instrument v sili, in pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, namenjen temu, da se Parlamentu in Svetu skupaj s predlogom za uporabo ESPG posreduje tudi ocena Komisije o utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; pozdravlja znatno pospešitev pregledov in odobritev vlog, preloženih v okviru nove uredbe o ESPG;

16.  poudarja, da bi morala vmesna ocena, ki bo podana v letu 2015, upoštevati dolgoročni učinek krize in globalizacije na mala in srednja podjetja, in da bi zato morali oceniti možnost znižanja merila 500 odpuščenih delavcev, kot določa člen 4 uredbe o ESPG, kot je predlagal Parlament v svoji resoluciji z dne 17. septembra 2014.

17.  zahteva, da države članice izpostavijo dodatnost primerov ESPG, jasneje izpostavijo povezave z drugimi skladi in premislijo o najustreznejših načinih, na katere lahko ESPG doda vrednost, in se izogniti premestitvenemu učinku;

18.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0016.
(5) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
(6) Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/1179.)

Pravno obvestilo