Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2076(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2015

Ingivna texter :

A8-0185/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/06/2015 - 23.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0237

Antagna texter
PDF 340kWORD 77k
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 24 juni 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan (EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(4),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och social frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0185/2015), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden 2015 är 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av detta belopp (dvs. 811 825 EUR 2015) användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

E.  Europaparlamentet har ofta understrukit att fonden bättre måste föras fram som ett av unionens instrument för solidaritet med uppsagda arbetstagare.

F.  Det föreslagna beloppet på 630 000 EUR motsvarar ca 0,39 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2015.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte om fonden, i synnerhet när det gäller bestämmelserna i den nya fondförordningen. Parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner och nätverksseminarierna om genomförandet av fonden.

3.  Europaparlamentet betonar att ett centralt mål med dessa möten bör vara att analysera efterhandsbedömningen av fonden (2007–2013) och grundligt diskutera dess rekommendationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en fullständig analys och rapport för parlamentet om de medel från fonden som redan har utnyttjats.

4.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltning av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering.

5.  Europaparlamentet noterar att förfarandet att integrera fonden i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014) har pågått i flera år och att kostnaderna för detta, som belastar fondens budget, kommer att fortsätta vara relativt höga även under de kommande två till tre åren, tills integrationsprocessen har avslutats.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för vilka framsteg som gjorts från början av 2011 till och med 2014 när det gäller integreringen i SFC2014.

7.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna inriktar sitt nätverksarbete särskilt på följande:

   a. Förbättra övervakningen och utvärderingen av effekterna av stöd från fonden för enskilda deltagare på följande sätt:
   Budgeten för övervakning och utvärdering bör användas för att bedöma de långsiktiga effekterna för stödmottagarna.
   I ansökningsformuläret till fonden och i mallen för slutrapporten om genomförandet av ett bidrag från fonden bör det tydligt påminnas om att fondens samordnare och medlemsstaten är skyldiga att lämna uppgifter om stödmottagarnas sysselsättningsresultat tolv månader efter genomförandet av åtgärderna, och uppgifter om sysselsättningsgraden de senaste tolv månaderna efter genomförandet av fonden i det aktuella området, för att ge en bredare översikt över fondens effekter.
   Mer detaljerad information om de åtgärder som de enskilda deltagarna fått tillgång till bör registreras och tydligt redovisas för att det t.ex. ska vara möjligt att göra en tydligare kostnadsnyttoanalys av olika åtgärder.
   Godkännandet av de slutgiltiga rapporterna om ärendena bör åtföljas av uppgifter om det fullständiga resultatet för mottagarna (på aggregerad nivå). Tidigare uppgifter om resultatet för mottagarna har inte varit fullständiga.
   b. Ytterligare effektivisera ansökningsprocessen på följande sätt:
   På nationell nivå bör det uppmuntras ytterligare att inleda processen att ge stöd till uppsagda arbetstagare utan att vänta på att ansökningarna godkänns.
   Om detta inte är möjligt bör kommissionen och medlemsstaterna överväga att räkna genomförandeperioden för fonden från det datum då ansökan godkändes. Detta skulle göra det möjligt att utnyttja hela finansieringsperioden på 24 månader.
   c. Öka flexibiliteten under stödperioden på följande sätt:
   Kommissionen bör öka flexibiliteten för medlemsstaterna för att tillhandahålla ytterligare åtgärder när nya möjligheter/behov uppkommer under stödperioden, utöver de åtgärder som anges i ansökningsformuläret.
   Den referensperiod som krävs för att beräkna antalet uppsägningar för ansökan till fonden uppfattas som en tvångströja som påverkar målet att uppnå solidaritet och framgång för stödet från fonden, och denna period skulle kunna ses över för att möjliggöra flexibilitet i form av ett tillägg till ansökan där det kan visas att uppsägningarna beror på samma orsaker och är kopplade till de uppsägningar som anges i ansökan.

8.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att bedöma vad som orsakade en försening med avseende på godkännandet eller genomförandet för en del projekt, och att offentliggöra sina rekommendationer.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i fondförordningen måste informera de direkta mottagarna, myndigheterna, arbetsmarknadens parter, medierna och allmänheten om de åtgärder som finansieras genom fonden.

10.  Europaparlamentet noterar att kostnaden för informationsverksamhet fortsätter att minska kraftigt under 2015. Parlamentet anser att detta inte får ha en negativ effekt på produktionen och distributionen av informationsmaterial samt på den vägledning som behövs.

11.  Europaparlamentet understryker behovet av ökad kontakt mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, däribland arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala gemonförandepartner i ett ärende bör stärkas och kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras och alla berörda parter bör vara överens om detta.

12.  Europaparlamentet understryker behovet att i regioner med hög ungdomsarbetslöshet utöka tillgången till fonden för att ge stöd till ett lika stort antal ungdomar i åldern 15–24 år, som varken arbetar eller studerar, som antalet arbetstagare som får stöd, om halvtidsutvärderingen visar att det finns behov att bibehålla denna åtgärd efter december 2017.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(5). Parlamentet understryker dessutom betydelsen av ökade kontakter mellan dem som är involverade i ansökan till fonden, däribland arbetsmarknadens parter.

14.  Europaparlamentet vill att den slutliga utvärderingen ska offentliggöras i tid, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006(6).

15.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner vidtar de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till parlamentets vilja att utarbeta ett initiativbetänkande på grundval av kommissionens utvärdering, för att bedöma hur den nya förordningen om fonden fungerar och de granskade ärendena. Det förbättrade förfarande som kommissionen infört efter en begäran från parlamentet för att se till att fonden verkligen är ett instrument för brådskande åtgärder och för att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för parlamentet och rådet lägga fram kommissionens bedömning av tillåtligheten i en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om ianspråktagande av fonden. Parlamentet välkomnar att granskningen och beviljandet av ansökningar blivit betydligt snabbare genom den nya fondförordningen.

16.  Europaparlamentet understryker att halvtidsutvärderingen som ska inledas under 2015 även bör ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av krisen och globaliseringen för små och medelstora företag och att en utvärdering därför bör göras av möjligheten att sänka kriteriet i artikel 4 i fondförordningen att minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp, i enlighet med förslaget i Europaparlamentets resolution av den 17 september 2014.

17.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna på ett tydligare sätt framhäver det mervärde som insatser inom ramen för fonden gett, skapar tydligare förbindelser till andra medel och överväger på vilka sätt fonden bäst kan ge ett mervärde och hur man kan undvika att åtgärder finansieras som skulle ha finansierats ändå.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Antagna texter, P8_TA(2014)0016.
(5) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/1179.)

Rättsligt meddelande