Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2011(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0221/2015

Predkladané texty :

A8-0221/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.10

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0247

Prijaté texty
PDF 265kWORD 75k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)
P8_TA(2015)0247A8-0221/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2015, ktorý Komisia prijala 13. januára 2015 (COM(2015)0011),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015, ktorú Rada prijala 26. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09876/2015 – C8-0172/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície(7),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0221/2015),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015 je transponovať potrebné zmeny do rozpočtovej nomenklatúry v súlade s legislatívnou dohodou o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a umožniť nevyhnutné prerozdelenie 1 360 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 10 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

B.  keďže na financovanie záručného fondu EÚ v roku 2015 sa celková suma vo výške 1 350 miliónov EUR presúva z Nástroja na prepájanie Európy (790 miliónov EUR), programu Horizont 2020 (70 miliónov EUR) a projektu ITER (490 miliónov EUR) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže Komisia má v úmysle kompenzovať zníženie pre ITER rovnocenným nárastom v období 2018 – 2020;

D.  keďže financovanie Európskeho centra investičného poradenstva prostredníctvom viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 10 miliónov EUR z každého druhu týchto prostriedkov je v plnej miere presunuté z projektu ITER (rozpočtový článok 08 04 01 02);

E.  keďže všetky dodatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky na vykonávanie EFSI sa presúvajú v plnej miere, a preto sa nemení celkový objem viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2015, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  víta skutočnosť, že rýchle dosiahnutie dohody o EFSI bolo možné v dôsledku odhodlania všetkých inštitúcií zabezpečiť jej zavedenie čo najskôr; hoci výsledok rokovaní je lepší ako pôvodný návrh Komisie, vyjadruje poľutovanie nad negatívnym vplyvom na program Horizont 2020 a NPE;

3.  opätovne zdôrazňuje úlohu rozpočtu Únie pri vytváraní pridanej hodnoty združovaním zdrojov a zabezpečovaním vysokého stupňa súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a EFSI a zároveň zvyšovaním multiplikačného účinku príspevkov Únie; podporuje mobilizáciu dodatočných zdrojov súkromného a verejného financovania v záujme financovania investícií súvisiacich s cieľmi európskeho rozmeru, najmä pokiaľ ide o riešenie cezhraničných problémov v oblastiach, ako je energetická, environmentálna a dopravná infraštruktúra;

4.  víta skutočnosť, že ďalších 1 000 miliónov EUR v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie sa bude financovať prostredníctvom celkovej rezervy VFR na záväzky, pochádzajúcej z rezerv, ktoré zostali k dispozícii v rozpočtoch na roky 2014 a 2015, čím sa zníži presun z Nástroja na prepájanie Európy a z programu Horizont 2020; pripomína, že podľa článku 14 nariadenia o VFR budú zdroje v rámci celkovej rezervy VFR na záväzky sprístupnené až od roku 2016;

5.  vyjadruje však vo všeobecnosti poľutovanie nad presunom z Nástroja na prepájanie Európy a z programu Horizont 2020, keďže sú to základné programy pre pracovné miesta a rast v Európe; preto zamýšľa napraviť tieto presuny v nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupoch;

6.  poukazuje na to, že investície do výskumu a dopravy majú zásadný význam pre to, aby sa posilnila úloha a cieľ rozpočtu EÚ podnecovať rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť a aby sa dosiahol pokrok pri plnení cieľov stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti pripomína, že programy v rámci programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sú kľúčovými programami v okruhu 1a „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“;

7.  potvrdzuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 po úpravách Rady v súlade s legislatívnou dohodou o EFSI, a to vzhľadom na svoj záujem čo najrýchlejšie zaviesť EFSI;

8.  schvaľuje preto pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2015 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

Právne oznámenie