Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2121(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0212/2015

Predkladané texty :

A8-0212/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.11

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0248

Prijaté texty
PDF 266kWORD 79k
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky
P8_TA(2015)0248A8-0212/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – Reakcia na migračné tlaky (09768/2015 – C8-0163/2015 – 2015/2121(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorý Komisia prijala 13. mája 2015 (COM(2015)0241),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorú Rada prijala 19. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09768/2015 – C8-0163/2015),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda (COM(2015)0240),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0212/2015),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 je posilnenie zdrojov Únie na riadenie migračných tokov a tokov utečencov v nadväznosti na nedávne tragédie v Stredozemnom mori a nárast dimenzie migračných tokov;

B.  keďže zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje 75 722 000 EUR;

C.  keďže zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v objeme 69 652 000 EUR je v plnej miere presunuté z programu Galileo, čím zostáva celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 nezmenená;

D.  keďže navrhované zvýšenie pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) predstavuje celkovo 26,8 milióna EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré pochádzajú čiastočne z dodatočných rozpočtových prostriedkov poskytnutých prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015 a čiastočne z presunu v rámci kapitoly 18 02 (Vnútorná bezpečnosť) v dôsledku uzavretia starých spisov v rámci Fondu pre vonkajšie hranice;

E.  keďže finančná záťaž súvisiaca s núdzovou situáciou sa doteraz prejavila hlavne vo vnútroštátnych rozpočtoch pobrežných štátov na juhu Únie;

F.  keďže vzhľadom na makroekonomickú prognózu v strednodobom horizonte a protichodné demografické tendencie v Únii a v susedných oblastiach, najmä v západnej a strednej Afrike, nemožno nárast migrácie do Európy považovať za dočasný jav;

G.  keďže návrhom opravného rozpočtu č. 5/2015 sa zvyšuje aj počet pracovných miest v troch agentúrach, pričom konkrétne ide o 16 dodatočných pracovných miest pre Frontex, štyri pracovné miesta pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a tri pracovné miesta pre Európsky policajný úrad (Europol);

H.  keďže v prípade, že migračné toky nie sú riadené účinne a včas, by mohli viesť k značným nákladom v iných oblastiach politiky;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2015, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  víta ochotu všetkých inštitúcií zvýšiť rozpočtové prostriedky súvisiace s migráciou a azylom vzhľadom na zjavnú a naliehavú potrebu;

3.  pripomína, že Európsky parlament už v rámci svojho čítania rozpočtu na rok 2015 v októbri 2014 žiadal o výrazne vyššie rozpočtové prostriedky v týchto rozpočtových riadkoch a o dodatočných zamestnancov pre dotknuté agentúry;

4.  vyjadruje však poľutovanie nad obmedzenou výškou zvýšení navrhovaných v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015, ktorá nezodpovedá skutočným potrebám s ohľadom na pretrvávajúcu a pravdepodobne sa zhoršujúcu krízu v Stredozemí, rastúce riziko zvýšenia počtu utečencov z Ukrajiny a potrebu riešiť migračné výzvy vo všeobecnosti; zdôrazňuje však potrebu prísnej kontroly na mieste určenia týchto finančných prostriedkov, a teda väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o dodávateľské a subdodávateľské postupy, a to pri zohľadnení rôznych vyšetrovaní týkajúcich sa viacerých porušení zistených v členských štátoch;

5.  vyjadruje poľutovanie nad rozpormi, ktoré sa objavili medzi členskými štátmi v Rade v súvislosti s návrhom Komisie obsiahnutým v európskej migračnej agende; pripomína, že vzhľadom na povahu javu migrácie možno núdzovú situáciu účinnejšie riešiť na úrovni Únie;

6.  domnieva sa, že v príslušných agentúrach by nemalo dochádzať k znižovaniu počtu zamestnancov ani k ich presunu; domnieva sa, že uvedené agentúry musia vyčleniť svojich zamestnancov primeraným spôsobom s cieľom plniť svoje rastúce úlohy;

7.  zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký počet migrantov prichádzajúcich na južné pobrežie Únie, narastajúcu úlohu, ktorú úrad EASO musí zohrávať pri riadení azylu, a jasnú výzvu na podporu prednostného uskutočnenia, pokiaľ ide o podmienky prijímania, je návrh na zvýšenie počtu zamestnancov úradu EASO iba o štyroch pracovníkov jednoznačne nedostatočný; preto požaduje primeraný počet zamestnancov a rozpočet úradu EASO na rok 2016 s cieľom umožniť tomuto úradu, aby účinne plnil svoje úlohy a vykonával svoje činnosti;

8.  domnieva sa, že rozpočtový vplyv a dodatočné úlohy opatrení predložených ako súčasť migračnej agendy EÚ a programu EÚ v oblasti bezpečnosti s ohľadom na Europol by mala Komisia podrobne posúdiť, aby umožnila Európskemu parlamentu a Rade správne prispôsobiť rozpočtové a personálne potreby Europolu; zdôrazňuje úlohu Europolu pri cezhraničnej podpore členských štátov a pri výmene informácií; podčiarkuje potrebu zabezpečiť primeraný rozpočet a náležitú úroveň počtu zamestnancov pre Europol na rok 2016 s cieľom umožniť mu, aby účinne plnil svoje úlohy a vykonával svoje činnosti;

9.  žiada Komisiu, aby v kontexte revízie viacročného finančného rámca v polovici obdobia uskutočnila čo najpresnejšie hodnotenie potrieb Fondu pre azyl, migráciu a integráciu do roku 2020; žiada Komisiu, aby predložila návrh na primerané zvýšenie a v prípade, že k nemu dôjde, upravené rozdelenie financovania medzi jednotlivé programy a metódy vykonávania fondu, a to na základe revízie finančného výhľadu;

10.  vyjadruje svoj zámer upraviť rozpočtovú nomenklatúru Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v záujme transparentnosti a lepšej kontroly pridelenia ročných rozpočtových prostriedkov medzi programy a prostriedky vykonávania fondu, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 516/2014(8);

11.  ďalej konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 nestanovuje dodatočné celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2015, ale opäť využíva len presuny už existujúcich zdrojov;

12.  trvá na tom, že presun z programu Galileo je potrebné náležite kompenzovať v rozpočte na rok 2016;

13.  vzhľadom na naliehavosť situácie však potvrdzuje svoju ochotu čo najskôr prijať návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 predložený Komisiou;

14.  schvaľuje preto pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2015;

15.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2015 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2015)0176.
(8) a)b)c)V súlade s nariadením (EÚ) č. 516/2014 suma celkových zdrojov pridelených Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2014 – 2020 predstavuje 3 137 miliónov EUR. Uvedená suma je pridelená takto:2 392 miliónov EUR na národné programy (článok 19);360 miliónov EUR na osobitné opatrenia uvedené v prílohe II (článok 16), programy presídľovania (článok 17), presuny (článok 18);385 miliónov EUR na opatrenia Únie (článok 20), núdzovú pomoc (článok 21), Európsku migračnú sieť (článok 22), technickú pomoc (článok 23).Súčasná rozpočtová nomenklatúra v žiadnom prípade tomuto prideleniu prostriedkov nezodpovedá.

Právne oznámenie