Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2015

Predkladané texty :

A8-0127/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0259

Prijaté texty
PDF 329kWORD 63k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Námorníci ***I
P8_TA(2015)0259A8-0127/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0798),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0409/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. mája 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0127/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 174, 7.6.2014, s. 50.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. júla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov
P8_TC1-COD(2013)0390

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/1794.)

Právne oznámenie