Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0051(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0205/2015

Texte depuse :

A8-0205/2015

Dezbateri :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0261

Texte adoptate
PDF 612kWORD 233k
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
P8_TA(2015)0261A8-0205/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0098),

–  având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0075/2015),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0205/2015),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 1
(1)  Statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statele membre, având în vedere practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali, trebuie să considere promovarea ocupării forței de muncă drept o chestiune de interes comun și să își coordoneze, în cadrul Consiliului, acțiunile întreprinse în acest sens.
(1)  Statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii eficace și coordonate pentru ocuparea forței de muncă, menită să contracareze efectele grave ale șomajului, pentru promovarea unei forțe de muncă competente și calificate, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze la evoluția economiei, la evoluțiile sociale și cele de mediu, în special prin promovarea specifică a formării în domeniul științei, tehnologiilor, ingineriei și matematicii și prin adaptarea sistemului de învățământ, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Ar trebui depuse eforturi speciale pentru sporirea gradului de ocupare a forței de muncă în rândul lucrătorilor cu niveluri foarte scăzute de școlarizare sau de competențe și în rândul celor care nu sunt în măsură să dobândească competențe sau să se formeze rapid, precum și pentru reducerea nivelului șomajului pe termen lung și la scară largă în continuă creștere, acordând o atenție specială regiunilor care înregistrează întârzieri. Statele membre, având în vedere practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali, trebuie să considere promovarea ocupării forței de muncă drept o prioritate și o chestiune de interes comun și să își coordoneze, în cadrul Consiliului, acțiunile întreprinse în acest sens. Uniunea ar trebui să însoțească aceste eforturi cu propuneri de politică care să îndeplinească obiectivele din tratat și să asigure o piață a forței de muncă integrată, favorabilă incluziunii, precum și condiții de muncă decente în toată Uniunea, inclusiv salarii adecvate, realizate și prin intermediul contractelor colective.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Eurostat estimează că, în ianuarie 2015, numărul șomerilor din Uniune ajunsese la 23 815 000, din care 18 059 000 se aflau în zona euro.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  În prezent se impune stabilirea unor indicatori fiabili privind situația de sărăcie în care se găsesc mulți cetățeni ai Uniunii, comparativ cu datele precedente cuprinse în Decizia 2010/707/UE a Consiliului1a care indicau necesitatea de a elimina riscul sărăciei și excluderii pentru cel puțin 20 de milioane de persoane.
____________
1aDecizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 2
(2)  Uniunea trebuie să combată excluziunea socială și discriminarea, să asigure accesul egal la drepturile fundamentale și să promoveze justiția și protecția socială. În definirea și punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea ar trebui să țină seama de cerințele referitoare la garantarea unei protecții sociale corespunzătoare și la combaterea excluziunii sociale, precum și la un nivel ridicat de educație și de formare.
(2)  Uniunea trebuie să combată excluziunea socială, toate formele de sărăcie, precum și discriminarea, să asigure accesul egal la drepturile fundamentale și să promoveze justiția și protecția socială. Acest obiectiv general nu trebuie să fie afectat de efectele produse de alte acte legislative sau de alte politici. În definirea și punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea ar trebui să țină seama de cerințele referitoare la garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, la combaterea excluziunii sociale, precum și la un nivel ridicat de educație și de formare.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 4
(4)  Statele membre ar trebui să își considere politicile economice drept o chestiune de interes comun și să le coordoneze în cadrul Consiliului. Orientările privind ocuparea forței de muncă și orientările generale de politică economică ar trebui să fie adoptate de către Consiliu pentru a ghida politicile statelor membre și ale Uniunii.
(4)  Statele membre ar trebui să își considere politicile economice, precum și politicile lor sociale, drept o chestiune de interes comun și să le coordoneze în cadrul Consiliului. Orientările privind ocuparea forței de muncă și orientările generale de politică economică ar trebui să fie adoptate de către Consiliu pentru a ghida politicile statelor membre și ale Uniunii.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Pentru a asigura un proces decizional mai democratic cu privire la orientările integrate, care afectează cetățenii și piețele forței de muncă din întreaga Uniune, este important ca atât orientările privind ocuparea forței de muncă, cât și orientările generale de politică economică să fie stabilite de Parlamentul European și de Consiliul. Orientările integrate trebuie să permită statelor membre, ca prioritate, să adopte modele economice sustenabile și integrate la nivel european, național și local.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 5
(5)  În conformitate cu dispozițiile tratatului, Uniunea Europeană a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politica fiscală și politicile macrostructurale. Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea economică și bugetară multilaterală integrată. Simplificarea și consolidarea semestrului european, astfel cum sunt stabilite în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 realizată de Comisie, vor continua să îmbunătățească funcționarea acestuia.
(5)  În conformitate cu dispozițiile tratatului, Uniunea Europeană a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politica fiscală și politicile macrostructurale care au un impact puternic asupra situației sociale și a ocupării forței de muncă din Uniune. Aceste politici pot determina apariția unei tendințe de stagnare și deflație în unele părți ale Uniunii, factori care pot descuraja creșterea economică și ocuparea forței de muncă. În această privință, este indispensabil să se ia în considerare noii indicatori sociali și șocurile asimetrice pe care criza financiară și economică le-a produs în unele state membre. Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea multilaterală integrată a politicilor economice, bugetare, sociale și de ocupare a forței de muncă și ar trebui să fie mai bine adaptat pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Simplificarea și consolidarea semestrului european, astfel cum sunt stabilite în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 realizată de Comisie, pot să îmbunătățească și mai mult funcționarea acestuia, însă acest instrument nu a îmbunătățit încă situația economică din statele membre care sunt cel mai mult afectate de criză.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Potrivit Observatorului social european (OSE), 26 de state membre au deja sisteme de susținere a veniturilor și de protecție socială1a. Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat că, dacă ar putea decide personal cu privire la politicile tuturor statelor membre ale UE, atunci în toate țările europene ar exista un venit minim.
____________
1a http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  La nivelul Uniunii nu există o competență de reglementare în ceea ce privește crearea unui cadru normativ pentru un salariu minim european.
Amendamentul 47
Propunere de decizie
Considerentul 6
(6)  Criza financiară și economică a scos la iveală și a evidențiat deficiențe importante în economia Uniunii și a statelor sale membre. Ea a subliniat, de asemenea, interdependența strânsă a economiilor și a piețelor muncii din statele membre. Trecerea Uniunii către o creștere economică puternică, durabilă și favorabilă incluziunii și crearea de locuri de muncă reprezintă principala provocare cu care se confruntă aceasta astăzi. Acest lucru necesită o acțiune strategică coordonată și ambițioasă, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu dispozițiile din tratat și cu guvernanța economică a Uniunii. Combinând măsurile legate de ofertă și de cerere, aceste acțiuni ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții, un angajament reînnoit pentru reformele structurale și exercitarea responsabilității fiscale.
(6)  Criza financiară și economică a scos la iveală și a evidențiat deficiențe grave în economiile statelor membre și în mecanismele de coordonare ale UE. Ea a subliniat, de asemenea, interdependența strânsă a economiilor și a piețelor muncii din statele membre. Trecerea Uniunii către o creștere economică puternică, durabilă și favorabilă incluziunii și crearea de locuri de muncă, ceea ce presupune eliminarea nivelurilor ridicate de șomaj, apărute în anumite părți ale teritoriului său, reprezintă principala provocare cu care se confruntă aceasta astăzi. Acest lucru necesită o acțiune strategică hotărâtă, coordonată, ambițioasă, dar mai ales eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu dispozițiile din tratat și cu guvernanța economică a Uniunii. Combinând măsurile legate de ofertă și de cerere, aceste acțiuni ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții, mai ales pentru acelea care urmăresc dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, a microîntreprinderilor, a întreprinderilor noi inovatoare și a companiilor care promovează locuri de muncă favorabile mediului și angajament reînnoit pentru reformele structurale și exercitarea responsabilității fiscale. Aceste acțiuni ar trebui să includă, de asemenea, crearea unei piețe a forței de muncă mai integratoare, bazate pe drepturi, însoțită de măsuri adecvate de protecție socială. Aceste acțiuni ar trebui, de asemenea, să conțină măsuri de protecție socială, precum un venit minim garantat, care urmează să fie introduse în conformitate cu practicile naționale și care trebuie să aibă ca scop combaterea sărăciei extreme și a excluderii sociale.
Amendamentul 12
Propunere de decizie
Considerentul 7
(7)  Statele membre și Uniunea ar trebui să abordeze, de asemenea, impactul social al crizei și să vizeze construirea unei societăți bazate pe coeziune, în care oamenii să aibă capacitatea să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și să aibă o participare activă în societate și în economie. Ar trebui să se asigure acces și oportunități pentru toți și să se reducă sărăcia și excluziunea socială, în special prin asigurarea unei funcționări eficiente a piețelor muncii și prin sisteme de protecție socială și înlăturarea barierelor din calea participării pe piața muncii. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze accesul tuturor cetățenilor și al tuturor regiunilor la beneficiile creșterii economice.
(7)  Statele membre și Uniunea ar trebui să abordeze, de asemenea, impactul social al crizei, punând la dispoziție date mai fiabile privind sărăcia extremă, și să vizeze construirea unei societăți mai integratoare și mai juste, în care oamenii să aibă capacitatea să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și să aibă o participare activă în societate și în economie. Ar trebui să se asigure acces și oportunități nediscriminatorii pentru toți și să se reducă în mod substanțial sărăcia și excluziunea socială, în special prin asigurarea unei funcționări eficiente a piețelor muncii și prin sisteme de protecție socială adecvate și înlăturarea barierelor administrative inutile și a barierelor din calea participării pe piața muncii, în special a celor care afectează persoanele cu handicap. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze accesul tuturor cetățenilor și al tuturor entităților locale și regionale la beneficiile creșterii economice. Tabelul comparativ al indicatorilor-cheie privind ocuparea forței de muncă și aspectele sociale din cadrul Raportului comun privind ocuparea forței de muncă este un instrument deosebit de util în această privință, prin faptul că ajută la detectarea la timp a problemelor principale privind aspectele sociale și ocuparea forței de muncă și a divergențelor și identifică domeniile în care reacția politică este necesară în cea mai mare măsură. Totuși, următoarele ediții ale tabelului comparativ ar trebui să includă și date defalcate pe sexe.
Amendamentul 13
Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Curtea de Conturi Europeană a identificat trei riscuri ce pot afecta implementarea reușită a Garanției pentru tineret: adecvarea finanțării totale, definiția „ofertei de înaltă calitate” și modalitățile de monitorizare și raportare de către Comisie a rezultatelor acestui sistem.
Amendamentul 14
Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Decizia 2010/707/UE a Consiliului stabilește următoarele obiective: aducerea la 75% până în 2020 a ratei de ocupare a forței de muncă pentru femeile și bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, reducerea ratei de abandon sub 10%, creșterea la cel puțin 40% a cotei persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care absolvesc ciclul de învățământ terțiar sau un nivel de instruire echivalent și promovarea incluziunii sociale, îndeosebi prin reducerea sărăciei, vizându-se scoaterea a cel puțin 20 de milioane de persoane în afara riscului de sărăcie și excluziune. Realizarea Strategiei Europa 2020 în domeniul social și al ocupării forței de muncă rămâne un obiectiv-cheie al politicii statelor membre din domeniul ocupării forței de muncă.
________________
1a Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
Amendamentul 15
Propunere de decizie
Considerentul 8
(8)  O acțiune coerentă cu orientările reprezintă o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Orientările constituie o serie integrată de politici europene și naționale, pe care statele membre și Uniunea ar trebui să le pună în aplicare pentru a obține efectele pozitive de contagiune ale reformelor structurale coordonate, o combinație de politici economice globale corespunzătoare și o contribuție mai substanțială a politicilor europene la obiectivele Strategiei Europa 2020.
(8)  O acțiune coerentă cu orientările reprezintă o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, obiective care nu au fost încă atinse. Rezultatul consultării publice din 2014 privind Strategia Europa 2020 indică cu claritate faptul că obiectivele privind ocuparea forței de muncă, sărăcia, excluziunea socială și educația prevăzute în strategie sunt încă extrem de pertinente și au același grad de importanță, sunt interdependente și se întăresc reciproc. Orientările constituie o serie integrată de politici europene și naționale, pe care statele membre și Uniunea ar trebui să le pună în aplicare pentru a obține efectele pozitive de contagiune ale reformelor coordonate menite să reducă inegalitățile și să sporească bunăstarea cetățenilor, o combinație de politici economice globale corespunzătoare și o contribuție mai substanțială a politicilor europene la obiectivele Strategiei Europa 2020.
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Considerentul 9
(9)  Cu toate că aceste orientări se adresează statelor membre și Uniunii, ele ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, printr-o asociere strânsă cu parlamentele, precum și cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile.
(9)  La elaborarea și punerea în aplicare a politicilor naționale, statele membre ar trebui să asigure o guvernanță eficace. Cu toate că aceste orientări se adresează statelor membre și Uniunii, ele ar trebui să fie puse în aplicare, monitorizate și evaluate în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, cu parlamentele, precum și cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile.
Amendamentul 17
Propunere de decizie
Considerentul 10
(10)  Orientările generale pentru politicile economice oferă statelor membre un ghid pentru punerea în aplicare a reformelor, reflectând interdependența. Ele sunt coerente cu Pactul de stabilitate și de creștere. Orientările ar trebui să formeze baza pentru orice recomandări specifice fiecărei țări pe care Consiliul le-ar putea adresa statelor membre,
(10)  Orientările generale pentru politicile economice și orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă oferă statelor membre un ghid pentru punerea în aplicare a reformelor și ar trebui să formeze baza pentru orice recomandări specifice fiecărei țări pe care Consiliul le-ar putea adresa statelor membre. Dată fiind strânsa interdependență a economiilor și piețelor forței de muncă ale statelor membre, Consiliul ar trebui să țină seama, atunci când adoptă recomandări specifice fiecărei țări, de situația din țările vecine, precum și din țările cu care respectivul stat membru are legături clare, urmând tendința migrației lucrătorilor și a oricărui alt indicator pertinent. În această privință, Comisia ar trebui să dispună de statistici și date exacte și actualizate în cazul în care recomandările specifice fiecărei țări trebuie ajustate.
Amendamentul 18
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 5 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să faciliteze crearea de locuri de muncă, să reducă barierele din calea angajărilor de personal în întreprinderi, să promoveze antreprenoriatul și, în special, să sprijine înființarea și dezvoltarea micilor întreprinderi cu scopul de a spori rata de ocupare a locurilor de muncă pentru femei și bărbați. De asemenea, statele membre ar trebui să promoveze economia socială și să încurajeze inovarea socială în mod activ.
Statele membre, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, ar trebui să soluționeze în mod eficace și prompt problema gravă a șomajului, să faciliteze și să investească în crearea de locuri de muncă durabile și de calitate, să soluționeze problema accesibilității pentru grupurile cele mai vulnerabile și să reducă barierele din calea angajărilor de personal în întreprinderi, la toate nivelurile de calificare și în toate sectoarele pieței muncii, inclusiv prin reducerea birocrației excesive, respectând totodată standardele de muncă și sociale, să promoveze antreprenoriatul în rândul tinerilor și, în special, să sprijine înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu scopul de a spori rata de ocupare a locurilor de muncă pentru femei și bărbați. Statele membre ar trebui să promoveze, printre altele, locurile de muncă din sectoarele verzi, albe și albastre și economia socială și să încurajeze inovarea socială în mod activ.
Amendamentul 19
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 5 – paragraful 2
Sarcina fiscală ar trebui să fie transferată de la impozitarea muncii la alte surse de impozitare mai puțin dăunătoare pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică, protejând în același timp veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor de stimulare a creșterii economice. Reducerea impozitării muncii ar trebui să vizeze componentele relevante ale sarcinii fiscale și eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii.
Sarcina fiscală ar trebui să fie transferată de la impozitarea muncii la alte surse de impozitare mai puțin dăunătoare pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică, protejând în același timp veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor direcționate către investițiile publice, inovare și crearea de locuri de muncă. Reducerea impozitării muncii ar trebui să vizeze componentele relevante ale sarcinii fiscale, combaterea discriminării și eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, în special pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, respectând totodată standardele de muncă existente.
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 5 – paragraful 3
Statele membre ar trebui, în colaborare cu partenerii sociali, să încurajeze instituirea unor mecanisme de stabilire a salariilor care să permită o reacție a salariilor la evoluția productivității. În acest sens, ar trebui luate în considerare diferențele în materie de calificări și de condițiile de pe piețele locale ale muncii, precum și divergențele de performanță economică între diversele regiuni, sectoare și întreprinderi. În cazul stabilirii unui salariu minim, statele membre și partenerii sociali ar trebui să analizeze impactul acestuia asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă, creării de locuri de muncă și competitivității.
Politicile care asigură că salariile permit un trai decent sunt în continuare importante pentru crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în Uniune. Prin urmare, statele membre ar trebui, în colaborare cu partenerii sociali, să respecte și să încurajeze instituirea unor mecanisme de stabilire a salariilor care să permită o reacție a salariilor reale la evoluția productivității, contribuind la corectarea divergențelor din trecut fără a alimenta presiuni deflaționiste. Aceste mecanisme ar trebui să asigure suficiente resurse pentru satisfacerea nevoilor fundamentale, ținând cont de indicatorii de sărăcie specifici fiecărui stat membru. În acest sens, ar trebui evaluate în mod adecvat diferențele în materie de calificări și de condiții de pe piețele locale ale muncii, pentru a asigura un nivel de trai și venituri decente în întreaga Uniune. La stabilirea salariului minim în conformitate cu legislația și practicile naționale, statele membre și partenerii sociali ar trebui să asigure caracterul adecvat al acestuia și să analizeze impactul acestuia asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă, veniturilor gospodăriilor, cererii agregate, creării de locuri de muncă și competitivității.
Amendamentul 21
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 5 – paragraful 3 a (nou)
Statele membre ar trebui să reducă birocrația excesivă, pentru a diminua sarcina întreprinderilor mici și mijlocii, deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă.
Amendamentul 22
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să promoveze productivitatea și capacitatea de inserție profesională printr-o furnizare adecvată de cunoștințe și competențe relevante. Statele membre ar trebui să realizeze investițiile necesare în sistemele de educație și de formare profesională, îmbunătățind, în același timp, eficiența și eficacitatea acestora pentru a ridica nivelul de competență al forței de muncă, permițând acesteia să anticipeze și să răspundă mai bine necesităților aflate în schimbare rapidă ale piețelor dinamice ale muncii, într-o economie din ce în ce mai digitală. Statele membre ar trebui să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți accesul tuturor la un proces de învățare în rândul adulților de calitate și pentru a pune în aplicare strategii de îmbătrânire activă, care să permită prelungirea vieții profesionale.
Statele membre ar trebui să promoveze productivitatea sustenabilă și capacitatea de inserție profesională în locuri de muncă de calitate printr-o furnizare adecvată de cunoștințe și competențe relevante puse la dispoziția și accesibile tuturor. Ar trebui să se acorde o atenție specială îngrijirii medicale, serviciilor sociale și serviciilor de transport care se confruntă sau se vor confrunta cu deficiențe de personal pe termen mediu. Statele membre ar trebui să realizeze investiții eficace în sistemele de educație și de formare profesională calitative și favorabile incluziunii de timpuriu, îmbunătățind, în același timp, eficiența și eficacitatea acestora pentru a ridica nivelul de know-how și de competență al forței de muncă și a spori diversitatea competențelor, permițând acesteia să anticipeze și să răspundă mai bine necesităților aflate în schimbare rapidă ale piețelor dinamice ale muncii, într-o economie din ce în ce mai digitală. În acest scop, ar trebui să se țină cont de faptul că o serie de „competențe netehnice”, cum sunt cele de comunicare, devin tot mai importante pentru un număr mare de ocupații.
Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre ar trebui să promoveze antreprenoriatul în rândul tinerilor, printre altele prin introducerea unor cursuri opționale de antreprenoriat și prin încurajarea creării de întreprinderi ale elevilor sau studenților în licee și facultăți. Statele membre, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, ar trebui să intensifice eforturile menite să îi împiedice pe tineri să renunțe la școală și să asigure o trecere ușoară de la educație și formare la viața profesională, să îmbunătățească accesul și să înlăture barierele din calea învățării de înaltă calitate în rândul adulților, acordând o atenție specială grupurilor cel mai vulnerabile și nevoilor acestora, prin oferirea unor cursuri de recalificare profesională în situațiile în care pierderea locului de muncă și schimbările de pe piața muncii necesită o reintegrare activă. În același timp, statele membre ar trebui să pună în aplicare strategii de îmbătrânire activă, pentru a permite încadrarea sănătoasă în muncă până la vârsta reală de pensionare.
Amendamentul 24
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 1 b (nou)
În timp ce asigură nivelul necesar de competențe impus de o piață a forței de muncă în continuă schimbare și sprijină programele de educație și formare în paralel cu programele de învățare în rândul adulților, statele membre ar trebui să țină cont de faptul că locurile de muncă cu un nivel scăzut de calificare sunt, de asemenea, necesare și că persoanele cu un nivel înalt de calificare beneficiază de oportunități de încadrare în muncă mai bune decât persoanele cu calificare medie sau slab calificate.
Amendamentul 25
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 1 c (nou)
Accesul la îngrijirea și educația accesibile și de înaltă calitate a copiilor preșcolari ar trebui să reprezinte o prioritate pentru politici și investiții cuprinzătoare, cuplate cu măsuri de sprijin pentru familii și părinți și cu măsuri de reconciliere, care ajută părinții să își echilibreze viața profesională cu viața de familie, ca o contribuție la prevenirea abandonului școlar și la îmbunătățirea șanselor tinerilor pe piața muncii.
Amendamentul 26
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 2
Ar trebui abordat nivelul ridicat al șomajului și ar trebui prevenit șomajul pe termen lung. Numărul șomerilor pe termen lung ar trebui redus în mod semnificativ prin intermediul unor strategii cuprinzătoare și care să se consolideze reciproc, inclusiv prin furnizarea de sprijin activ specific șomerilor pe termen lung pentru a reveni pe piața muncii. Ar trebui să fie abordat pe larg șomajul în rândul tinerilor, inclusiv prin dotarea instituțiilor relevante cu mijloacele necesare pentru a pune în aplicare pe deplin și în mod coerent planurile lor naționale de punere în aplicare a garanției pentru tineret.
Problema șomajului, în special a șomajului pe termen lung și a nivelului ridicat al șomajului regional ar trebui soluționată în mod eficace și prompt, dar și prevenită prin intermediul unei combinații de măsuri vizând cererea și oferta. Numărul șomerilor pe termen lung și problema necorelării și perimării competențelor ar trebui soluționate prin intermediul unor strategii cuprinzătoare și care să se consolideze reciproc, inclusiv prin furnizarea de sprijin activ și personalizat bazat pe nevoi și a unor forme de protecție socială adecvate șomerilor pe termen lung pentru a reveni pe piața muncii în mod conștient și responsabil. Ar trebui să fie abordat pe larg șomajul în rândul tinerilor, prin intermediul unei strategii generale de ocupare a forței de muncă a tinerilor. Aceasta include investiții în sectoare care pot crea locuri de muncă de calitate pentru tineri și dotarea factorilor relevanți, precum servicii de sprijin pentru tineri, furnizori de educație și formare, organizații de tineret și servicii publice de ocupare a forței de muncă, cu mijloacele necesare pentru a pune în aplicare pe deplin și în mod coerent planurile lor naționale de punere în aplicare a garanției pentru tineret, dar și prin preluarea rapidă a resurselor de către statele membre. Accesul la finanțare pentru cei care aleg să demareze o afacere ar trebui facilitat printr-o accesibilitate mai extinsă a informațiilor, prin reducerea birocrației excesive și prin posibilitatea transformării ajutorului de șomaj aferent mai multor luni într-o subvenție inițială de înființare a unei întreprinderi după prezentarea unui plan de afaceri și în conformitate cu legislația națională.
Amendamentul 27
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre ar trebui să țină cont de disparitățile locale și regionale la elaborarea și aplicarea măsurilor de combatere a șomajului și să colaboreze cu serviciile locale de ocupare a forței de muncă.
Amendamentul 28
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 3
Ar trebui abordate deficiențele structurale ale sistemelor de educație și de formare, pentru a se asigura un învățământ de calitate și pentru a preveni și a combate părăsirea timpurie a școlii. Statele membre ar trebui să crească nivelul de studii, să analizeze sistemele de învățare duale și să modernizeze învățământul profesional, sporind, în același timp, oportunitățile de recunoaștere a competențelor dobândite în afara sistemului de învățământ oficial.
Ar trebui abordate deficiențele structurale ale sistemelor de educație și de formare, pentru a se asigura un învățământ de calitate și pentru a preveni și a combate părăsirea timpurie a școlii și pentru a promova o educație atotcuprinzătoare, de înaltă calitate, pornind de la nivelul de bază. În acest scop sunt necesare sisteme educaționale flexibile orientate înspre practică. Statele membre, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, ar trebui să crească calitatea nivelului de studii, făcându-l accesibil pentru toți, instituie și să îmbunătățească sisteme de învățare duale, adaptate nevoilor acestora, prin modernizarea învățământului profesional și a cadrelor existente, cum este europass, asigurând în același timp, unde este cazul, o reconversie profesională corespunzătoare și recunoașterea competențelor profesionale dobândite în afara sistemului de învățământ oficial. Ar trebui consolidate legăturile dintre educație și piața muncii, asigurându-se în același timp că educația este suficient de vastă pentru a oferi o bază solidă pentru încadrarea în muncă pe tot parcursul vieții.
Amendamentul 29
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 3 a (nou)
Statele membre ar trebui să își orienteze sistemele de formare mai mult către piața forței de muncă, vizând o tranziție mai bună de la formare la angajare. În special în contextul digitalizării și în ceea ce privește noile tehnologii, locurile de muncă verzi și asistența medicală sunt esențiale.
Amendamentul 30
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 4
Barierele din calea participării pe piața muncii ar trebui să fie reduse, în special în cazul femeilor, al lucrătorilor vârstnici, al tinerilor, al persoanelor cu handicap și al migranților legali. Egalitatea de gen, inclusiv egalitatea de remunerare trebuie să fie garantată pe piața muncii, precum și accesul la servicii de învățământ și de îngrijire de calitate și la prețuri abordabile pentru preșcolari.
Discriminarea pe piața muncii, precum și în ceea ce privește accesul pe piața muncii trebuie redusă în continuare, în special în cazul grupurilor care se confruntă cu discriminare sau excludere, cum sunt femeile, lucrătorii vârstnici, tinerii, persoanele cu handicap și migranții legali. Egalitatea de gen, inclusiv egalitatea de remunerare, trebuie să fie garantată pe piața muncii, precum și accesul la servicii de învățământ și de îngrijire de calitate și la prețuri abordabile pentru preșcolari, precum și prin flexibilitatea necesară pentru a preveni excluderea celor care și-au întrerupt carierele din cauza responsabilităților familiale, cum sunt persoanele care îngrijesc membri ai familiei. În acest sens, Directiva privind femeile în consiliile de administrație ar trebui deblocată de statele membre.
Amendamentul 31
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 4 a (nou)
În această privință, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) este mai ridicat în cazul femeilor decât al bărbaților și că fenomenul NEET este cauzat, în primul rând, de creșterea șomajului în rândul tinerilor, dar și de inactivitatea corelată cu lipsa studiilor.
Amendamentul 32
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 6 – paragraful 5
Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri de sprijin ale Uniunii în vederea îmbunătățirii ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a educației și a administrației publice.
Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin, cu eficiență și eficacitate, Fondul social european și sprijinul primit din alte fonduri ale Uniunii pentru a combate sărăcia, pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă, incluziunea socială, educația, administrația publică și serviciile publice. Fondul european pentru investiții strategice și platformele sale de investiții ar trebui să fie, de asemenea, mobilizate pentru a se asigura că sunt create locuri de muncă calitative și că lucrătorii sunt dotați cu competențele necesare pentru tranziția Uniunii către un model de creștere sustenabilă.
Amendamentul 33
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să reducă segmentarea pieței muncii. Normele de protecție a ocupării forței de muncă și instituțiile ar trebui să asigure un mediu adecvat pentru recrutare, oferind, în același timp, un nivel adecvat de protecție persoanelor încadrate în muncă și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau angajate pe baza unor contracte temporare sau cu contracte de muncă independente. Ar trebui să fie asigurate locuri de muncă de calitate în ceea ce privește securitatea socioeconomică, oportunitățile de educație și formare profesională, condițiile de muncă (inclusiv sănătatea și securitatea) și echilibrul dintre viața profesională și cea privată.
Statele membre ar trebui să reducă segmentarea pieței muncii, soluționând problemele legate de locurile de muncă precare, munca nedeclarată și contractele în care nu se menționează numărul de ore de lucru. Normele de protecție a ocupării forței de muncă și instituțiile ar trebui să asigure un mediu adecvat pentru recrutare, oferind, în același timp, un nivel adecvat de protecție persoanelor încadrate în muncă și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau angajate pe baza unor contracte temporare, cu fracțiune de normă, atipice sau contracte de muncă independentă, implicând în mod activ partenerii sociali și promovând contractele colective de muncă. Ar trebui să se asigure locuri de muncă de calitate pentru toți, avându-se în vedere securitatea socioeconomică, sustenabilitatea, salarii adecvate, drepturile la locul de muncă, condiții de muncă decente (inclusiv în ceea ce privește sănătatea și securitatea), protecția prin securitatea socială, egalitatea de gen și oportunitățile de educație și formare profesională. Prin urmare, trebuie promovate intrarea tinerilor pe piața muncii, reintegrarea profesională a persoanelor care sunt șomere de foarte mult timp și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și asigurarea unor programe de îngrijire la prețuri accesibile și modernizarea organizării muncii. În ceea ce privește condițiile de muncă, ar trebui promovată convergența ascendentă în întreaga Uniune.
Amendamentul 34
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 1 a (nou)
Accesul la piața muncii ar trebui să faciliteze activitatea antreprenorială, crearea de locuri de muncă sustenabile în toate sectoarele, inclusiv crearea de locuri de muncă verzi, precum și asistența și inovarea socială pentru a utiliza în mod optim competențele persoanelor, pentru a stimula dezvoltarea acestora pe întreaga durată a vieții și pentru a încuraja inovarea inițiată de angajați.
Amendamentul 35
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 2
Statele membre ar trebui să implice îndeaproape parlamentele naționale și partenerii sociali în elaborarea și în punerea în aplicare a reformelor și a politicilor relevante, în conformitate cu practicile naționale, sprijinind totodată îmbunătățirea funcționării și a eficacității dialogului social la nivel național.
Statele membre ar trebui să implice îndeaproape parlamentele naționale, partenerii sociali, organizațiile societății civile și autoritățile regionale și locale în elaborarea și în punerea în aplicare a reformelor și politicilor relevante, în conformitate cu principiul parteneriatului și cu practicile naționale, sprijinind totodată îmbunătățirea funcționării și a eficacității dialogului social la nivel național, în special în țările cu probleme majore legate de devalorizarea salariilor cauzată de dereglementarea recentă a piețelor forței de muncă și de deficiențele negocierii colective.
Amendamentul 36
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 3
Statele membre ar trebui să consolideze politicile active pe piața muncii, prin ameliorarea direcționării, a impactului, a acoperirii și a interacțiunii acestora cu măsurile pasive. Aceste politici ar trebui să vizeze îmbunătățirea corelării cererii și a ofertei și sprijinirea tranzițiilor durabile pe piața muncii, serviciile publice de ocupare a forței de muncă furnizând asistență personalizată și punând în aplicare sisteme de măsurare a performanțelor. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că sistemele lor de protecție socială activează și abilitează în mod eficient persoanele care pot participa pe piața muncii, protejează persoanele (temporar) excluse de pe piața muncii și/sau care se află în imposibilitatea de a participa la aceasta și pregătesc persoanele pentru riscurile potențiale, prin investiții în capitalul uman. Statele membre ar trebui să promoveze piețe incluzive ale muncii deschise tuturor și, de asemenea, să instituie măsuri eficace de combatere a discriminării.
Statele membre ar trebui să asigure standarde de calitate fundamentale în ceea ce privește politicile active pe piața muncii, prin îmbunătățirea obiectivelor, a impactului și a razei de acțiune a acestora, precum și a interacțiunii lor cu măsurile de sprijin, precum securitatea socială. Aceste politici ar trebui să vizeze îmbunătățirea accesului pe piața muncii, consolidarea negocierii colective și a dialogului social și sprijinirea tranzițiilor durabile pe piața muncii, oferind servicii publice de ocupare a forței de muncă înalt calificate, care să furnizeze asistență personalizată și să introducă sisteme de măsurare a performanțelor. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că sistemele lor de protecție socială activează și abilitează în mod eficient persoanele care pot participa pe piața muncii, protejează persoanele excluse (temporar) de pe piața muncii și/sau care se află în imposibilitatea de a participa la aceasta și pregătesc persoanele pentru riscurile potențiale și condițiile sociale și economice în schimbare, prin investiții în capitalul uman. Pentru a reduce sărăcia, una dintre măsurile care ar trebui introduse de statele membre, în conformitate cu practicile la nivel național, ar trebui să fie stabilirea unui venit minim proporțional cu situația socioeconomică specifică a acestora. Statele membre ar trebui să promoveze piețe incluzive ale muncii deschise tuturor și, de asemenea, să instituie măsuri eficace de combatere a discriminării.
Amendamentul 37
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 – paragraful 4
Ar trebui să fie asigurată mobilitatea lucrătorilor în scopul valorificării întregului potențial al pieței europene a muncii, inclusiv prin îmbunătățirea portabilității drepturilor de pensie și a recunoașterii calificărilor. Statele membre ar trebui, în același timp, să prevină încălcările normelor existente.
Ar trebui să se asigure mobilitatea lucrătorilor, care ar trebui să reprezinte un drept fundamental și să rămână la libera alegere a acestora, în scopul valorificării întregului potențial al pieței europene a muncii, inclusiv prin îmbunătățirea portabilității drepturilor de pensie și a recunoașterii efective a calificărilor și a competențelor și prin eliminarea birocrației și a altor obstacole existente. Statele membre ar trebui, în același timp, să soluționeze problemele legate de barierele lingvistice, îmbunătățind sistemele de formare în acest domeniu. Statele membre ar trebui de asemenea să utilizeze în mod adecvate rețeaua EURES pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. Ar trebui promovate investițiile în regiunile care se confruntă cu plecarea forței de muncă în vederea reducerii exodului de creiere și a încurajării revenirii lucrătorilor care participă la programe de mobilitate.
Amendamentul 38
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7a (nouă) – titlu
Îmbunătățirea calității și performanțelor sistemelor de educație și formare la toate nivelurile
Amendamentul 39
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 7 a (nouă)
Accesul la îngrijire și la o educație de calitate, accesibilă din punct de vedere financiar, pentru copiii preșcolari ar trebui să reprezinte o prioritate pentru statele membre, întrucât acestea reprezintă măsuri importante de sprijin pentru actorii de pe piața forței de muncă și contribuie la creșterea nivelului general al ocupării forței de muncă, sprijinind, în același timp, cetățenii în ceea ce privește responsabilitățile lor. Statele membre ar trebui să elaboreze politici cuprinzătoare și să asigure investițiile necesare pentru a îmbunătăți măsurile de sprijin pentru familii și părinți și măsurile de reconciliere, care ajută părinții să ajungă la un echilibru între viața profesională și viața de familie, contribuind astfel la prevenirea renunțării timpurii la școală și la sporirea șanselor tinerilor pe piața forței de muncă.
Amendamentul 40
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – titlu
Asigurarea echității, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse
Asigurarea justiției sociale, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse
Amendamentul 41
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 1
Statele membre ar trebui să își modernizeze sistemele de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, garantând echitatea și abordând inegalitățile. Este nevoie de politici sociale simplificate și mai bine orientate, completate de servicii de calitate și abordabile de învățământ și de îngrijire a copiilor, de formare și de asistență în căutarea unui loc de muncă, de ajutoare pentru locuință și de servicii medicale accesibile, de accesul la serviciile de bază, cum ar fi accesul la un cont bancar și la internet, precum și de adoptarea de măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și combaterea excluziunii sociale.
În cooperare cu autoritățile locale și regionale, statele membre ar trebui să își îmbunătățească sistemele de protecție socială asigurând standarde de bază pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și sustenabilă pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, garantând viața demnă, accesul la protecția socială, respectarea deplină a drepturilor sociale, echitatea și abordând inegalitățile, precum și asigurând incluziunea în vederea eliminării sărăciei, în special pentru persoanele excluse de pe piața forței de muncă și pentru grupurile mai vulnerabile. Este nevoie de politici sociale simplificate, mai bine orientate și mai ambițioase, care să includă servicii de calitate și abordabile de învățământ și de îngrijire a copiilor, formare și asistență eficiente în căutarea unui loc de muncă , ajutoare pentru locuință și servicii medicale de înaltă calitate și accesibile tuturor, accesul la serviciile de bază, cum ar fi accesul la conturi bancare și la internet, precum și adoptarea de măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și combaterea sărăciei extreme și a excluziunii sociale și, mai general, a tuturor formelor de sărăcie. În special, sărăcia în rândul copiilor trebuie soluționată în mod decisiv.
Amendamentul 42
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 2
În acest scop, ar trebui utilizate în mod complementar o varietate de instrumente, inclusiv de facilitare a activării forței de muncă și de sprijin pentru venituri, orientate spre nevoile individuale. Sistemele de protecție socială ar trebui concepute în așa fel încât să faciliteze includerea tuturor persoanelor îndreptățite, să sprijine investițiile în capitalul uman și să ajute la prevenirea, reducerea și protecția împotriva sărăciei.
În acest scop, ar trebui utilizate în mod complementar o varietate de instrumente, inclusiv de facilitare a activării forței de muncă și de sprijin pentru venituri, orientate spre nevoile individuale. În acest sens, este de competența fiecărui stat membru să stabilească niveluri ale venitului minim în funcție de practicile naționale și proporționale cu situația socioeconomică specifică în statele membre respective. Sistemele de protecție socială ar trebui concepute în așa fel încât să faciliteze accesul și includerea tuturor persoanelor într-un mod nediscriminatoriu, să sprijine investițiile în capitalul uman și să ajute la prevenirea, reducerea și protecția împotriva sărăciei și a excluderii sociale, precum și a altor riscuri, precum cele la adresa sănătății și lipsa unui loc de muncă. Ar trebui acordată o atenție specială copiilor sărăci, ca urmare a faptului că părinții se află în șomajul de foarte mult timp.
Amendamentul 43
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 3
Sistemele de pensii ar trebui să fie reformate pentru a garanta caracterul durabil și adecvat al acestora pentru femei și bărbați în contextul unei longevități sporite și al unor schimbări demografice, inclusiv prin asocierea vârstelor legale de pensionare cu speranța de viață, prin creșterea vârstelor efective de pensionare și prin dezvoltarea economiilor complementare pentru pensii.
Sistemele de pensii ar trebui să fie structurate în așa fel încât să se asigure caracterul sustenabil, sigur și adecvat al acestora pentru femei și bărbați prin consolidarea sistemelor de pensii, cu scopul de a asigura un venit decent la pensie, cel puțin deasupra nivelului de sărăcie. Sistemele de pensii ar trebui să includă consolidarea, dezvoltarea în continuare și îmbunătățirea celor trei piloni ai sistemelor de economii pentru pensii. Stabilirea vârstei de pensionare în funcție de speranța de viață nu este singurul instrument cu ajutorul căruia se pot soluționa problemele legate de îmbătrânire. Reformele sistemele de pensii ar trebui să reflecte, printre altele, tendințele de pe piața forței de muncă, situația demografică, situația în ceea ce privește sănătatea și bogăția, condițiile de lucru și raportul de dependență economică. Cea mai bună modalitate de a soluționa problemele legate de îmbătrânire este creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în general, cu ajutorul, printre altele, al investițiilor sociale în îmbătrânirea activă.
Amendamentul 44
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 4
Statele membre ar trebui să îmbunătățească accesibilitatea, eficiența și eficacitatea sistemelor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung pentru a se asigura că acestea sunt efectiv funcționale și accesibile, protejând, în același timp, sustenabilitatea fiscală.
Statele membre ar trebui să îmbunătățească calitatea, accesibilitatea din punct de vedere financiar, accesibilitatea în general, eficiența și eficacitatea sistemelor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung, precum și serviciile sociale și condițiile de muncă decente în sectoarele conexe, protejând, în același timp, sustenabilitatea financiară a acestor sisteme prin îmbunătățirea finanțării bazate pe solidaritate.
(Notă: versiunea în limba română a propunerii Comisiei este diferită față de versiunea în limba engleză.)
Amendamentul 45
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 4 a (nou)
Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin sprijinul oferit de Fondul social european și alte fonduri ale Uniunii în vederea combaterii sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării, a îmbunătățirii accesibilității persoanelor cu dizabilități, a promovării egalității între femei și bărbați și a îmbunătățirii administrației publice.
Amendamentul 46
Propunere de decizie
Anexă – orientarea 8 – paragraful 4 b (nou)
Obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, pe baza cărora statele membre își stabilesc propriile obiective naționale, ținând seama de pozițiile lor de plecare respective și de circumstanțele naționale, urmăresc să crească rata de ocupare a forței de muncă la 75 % pentru femeile și bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să reducă rata de abandon la mai puțin de 10 %, să crească la cel puțin 40 % cota persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care termină ciclul de învățământ terțiar sau un nivel de instruire echivalent, și să promoveze incluziunea socială, îndeosebi prin reducerea sărăciei, vizându-se ca cel puțin 20 de milioane de persoane să nu mai fie expuse riscului de sărăcie și excluziune1a.
__________________
1a Populația se definește ca numărul de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune, în conformitate cu următorii trei indicatori (riscul de sărăcie, starea de sărăcie, gospodării fără persoane ocupate), statele membre având libertatea de decizie în ceea ce privește stabilirea obiectivelor naționale pe baza celor mai adecvați indicatori, ținând seama de circumstanțele și prioritățile lor naționale.
Notă juridică