Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2125(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2015

Внесени текстове :

A8-0210/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0262

Приети текстове
PDF 508kWORD 85k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom, подадено от Финландия) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0210/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 568 съкращения в „Broadcom Communications Finland“, осъществяващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 46 по NACE Rev. 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“)(4), и при двама негови доставчици или производители надолу по веригата;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 1 365 000 EUR съгласно този регламент;

2.  Отбелязва, че финландските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 30 януари 2015 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 2 юни 2015 г.; приветства бързото извършване на оценка за по-малко от пет месеца;

3.  Припомня, че през първите години на 21-ви век броят на служителите във финландските дъщерни дружества на всички континенти се увеличи, докато след 2004 г. Азия се открои като най-големият работодател в електронната и електротехническата промишленост, а броят на персонала в Европа започна да намалява; счита, че съкращенията в „Broadcom“ отчасти са свързани с тенденцията, която засяга цялата финландска електронна промишленост и достигна своя връх с обявяването от „Нокия“ на мащабни съкращения през 2011 г.; при все това заключава, че тези събития са свързани в значителна степен с големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

4.  Отбелязва, че съкращенията ще влошат допълнително положението с безработицата, по-специално в региона на Северна Остроботния (част от региона FI1A на ниво NUTS 2(5)), където са извършени 424 от 568‑те съкращения; отбелязва, че в този регион равнището на безработицата непрекъснато е с няколко процентни пункта по-високо от средното за страната; отбелязва, че докато през август 2014 г. процентът на безработицата в национален мащаб е 12,2%, в Северна Остроботния той е бил 14,1%, а в най-засегнатия град, Улу, 16,1%, като същият регион е бил силно засегнат от мащабните съкращения в „Нокия“ от 2011 г. насам;

5.  Счита, че проучванията на предприятията и посещенията в тях са действия, които могат да бъдат от полза не само за съкратените работници, обхванати от заявлението, но могат също така да допринесат за натрупване на знания относно въпроси, свързани със заетостта в рамките на този сектор за съкращения в бъдеще; отбелязва, че тези специфични действия вече представляват продължение на подобна мярка, изпълнена в хода на по-ранно заявление за отпускане на средства по ЕФПГ във Финландия (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  Отбелязва, че към днешна дата секторът „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ е бил предмет на друго заявление за отпускане на средства по ЕФПГ (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), което също се основаваше на критерия за глобализацията;

7.  Отбелязва със задоволство, че за да предоставят бързо помощ на работниците, финландските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 11 август 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че Финландия планира три вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) подпомагане за преминаване на нова работа, ii) подпомагане за започване на собствена стопанска дейност и iii) осигуряване на обучение или образование;

9.  Отбелязва, че органите планират да използват 17,46% от всички разходи за помощи и стимули под формата на субсидии за изплащане на възнаграждения (като част от заплатата за всяко трудово правоотношение, установено за даден работник от целевата група) и пътни и квартирни надбавки и надбавки за разходи по преместване, които възлизат на половината от максималната сума от 35% от всички разходи за подобни мерки;

10.  Приветства процедурите, които финландските органи са следвали за провеждане на консултации с бенефициентите от целевата група или с техни представители, или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13.  Приветства взаимното допълване на предложените интервенции по линия на ЕФПГ с други действия, финансирани от национални фондове или от фондове на Съюза;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които ще се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че финландските органи потвърдиха, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

16.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

17.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС)/2015/1477.

Правна информация