Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2125(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0210/2015

Předložené texty :

A8-0210/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0262

Přijaté texty
PDF 424kWORD 84k
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finsko
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finsko) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen "nařízení EFG"),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0210/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářskou krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Finsko předložilo žádost EFG/2015/001 FI/Broadcom o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 568 zaměstnanců společnosti Broadcom Communications Finland, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 46 („velkoobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“)(4), a u dvou dodavatelů či výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria pro pomoc stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 365 000 EUR;

2.  bere na vědomí, že finské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 30. ledna 2015 a že posouzení této žádosti Komise zveřejnila dne 2. června 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které trvalo méně než pět měsíců;

3.  připomíná, že po roce 2000 počet pracovníků ve finských dceřiných společnostech na všech kontinentech vzrostl, dokud se v roce 2004 nestala největším zaměstnavatelem v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu Asie a počty zaměstnanců v Evropě nezačaly klesat; je toho názoru, že propouštění ve společnosti Broadcom částečně souvisí s tímto trendem, který má vliv na celý finský elektronický průmysl a který vyvrcholil v roce 2011, kdy společnost Nokia oznámila rozsáhlé propouštění; dochází však k závěru, že tyto události do značné míry souvisejí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací;

4.  poukazuje na skutečnost, že toto propouštění bude nadále zhoršovat situaci v oblasti nezaměstnanosti zvláště v regionu Severní Ostrobotnie (část regionu FI1A úrovně NUTS 2(5)), kde bylo propuštěno 424 z 568 pracovníků; poznamenává, že v tomto regionu je míra nezaměstnanosti trvale o několik procent vyšší než celostátní průměr; bere na vědomí, že v srpnu 2014 činila celostátní míra nezaměstnanosti 12,2 %, zatímco v Severní Ostrobotnii dosahovala 14,1 % a v nejvíce postiženém městě Oulu 16,1 %, přičemž tento region byl významně zasažen rozsáhlým propouštěním zaměstnanců společnosti Nokia od roku 2011;

5.  považuje průzkumy a návštěvy podniků za akce, které mohou být přínosné nejen pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, ale mohou přispět i k vytváření povědomí o otázkách zaměstnanosti v tomto odvětví v souvislosti s budoucím propouštěním; konstatuje, že tyto konkrétní akce představují pokračování podobného opatření, které bylo uskutečněno během jednoho z předchozích případů čerpání prostředků z EFG ve Finsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  poznamenává, že do dnešního dne byla v oblasti „velkoobchodu, kromě motorových vozidel a motocyklů“ podána ještě jedna žádost o příspěvek z EFG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), která se rovněž zakládá na kritériu globalizace;

7.  s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí finských orgánů zahájit dne 11. srpna 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím a podáním žádosti o finanční podporu navrženého koordinovaného balíčku opatření z EFG – poskytování individualizovaných služeb s cílem urychleně nabídnout pracovníkům pomoc;

8.  poukazuje na skutečnost, že Finsko plánuje zavést tři druhy opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) pomoc při přechodu na nové pracovní místo, ii) pomoc při zahájení samostatné podnikatelské činnosti a iii) poskytnutí odborné přípravy nebo vzdělávání;

9.  bere na vědomí, že finské orgány plánují použít 17,46 % všech nákladů na příspěvky a pobídky v podobě dotací na mzdy (jako součást platu v rámci každého pracovněprávního vztahu navázaného s pracovníkem, jemuž je pomoc určena) a příspěvků na náklady spojené s cestou, přespáním a stěhováním, což představuje polovinu nejvyšší povolené částky 35 % všech nákladů na takováto opatření;

10.  vítá postupy, kterými se finské orgány řídily v případě konzultací s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

13.  vítá skutečnost, že navrhované zásahy financované z EFG se doplňují s ostatními činnostmi financovanými z vnitrostátních nebo unijních fondů;

14.  konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují akce financované ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že finské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

16.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/1477.)

Právní upozornění