Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2125(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0262

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 427kWORD 85k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom)
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0210/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και έχοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/001 FI/Broadcom για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 568 απολύσεις στην Broadcom Communications Finland, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»)(4), και σε δύο από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 365 000 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 30 Ιανουαρίου 2015 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 2 Ιουνίου 2015· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση η οποία διήρκεσε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι αριθμοί προσωπικού στις φινλανδικές θυγατρικές σε όλες τις ηπείρους αυξήθηκαν, έως ότου η Ασία αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στη βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών το 2004 και οι αριθμοί προσωπικού στην Ευρώπη άρχισαν να μειώνονται· φρονεί ότι οι απολύσεις στην Broadcom συνδέονται μερικώς με την τάση που επηρεάζει ολόκληρη την φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρονικών και η οποία κορυφώθηκε με την εξαγγελία της Nokia για απολύσεις μεγάλης κλίμακας το 2011· καταλήγει πάντως στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω γεγονότα συνδέονται ουσιαστικά με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

4.  σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν περαιτέρω την ανεργία, ιδίως στην περιφέρεια της Βόρειας Οστροβοθνίας (μέρος της περιφέρειας NUTS(5) επιπέδου 2 FI1A), όπου διενεργήθηκαν οι 424 από τις 568 απολύσεις· σημειώνει ότι στην εν λόγω περιφέρεια, το ποσοστό ανεργίας είναι μονίμως μερικές ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο· σημειώνει ότι τον Αύγουστο 2014, ενώ το εθνικό ποσοστό ανεργίας ήταν 12,2 %, στη Βόρεια Οστροβοθνία ήταν 14,1 % και στην περισσότερο πληγείσα πόλη, το Όουλου, ήταν 16,1 % και ότι η ίδια περιφέρεια επλήγη σοβαρά από τις απολύσεις μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν στη Nokia από το 2011 και μετά·

5.  θεωρεί ότι οι έρευνες επιχειρήσεων και επισκέψεις είναι δράσεις που όχι μόνον μπορεί να αποβούν προς όφελος των απολυθέντων εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή την αίτηση αλλά μπορεί επίσης να συμβάλουν στην απόκτηση γνώσης επί θεμάτων απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα για μελλοντικές απολύσεις· σημειώνει ότι αυτές οι ειδικές δράσεις είναι ήδη συνέχιση παρομοίου μέτρου που εκτελέσθηκε σε μία προηγουμένη περίπτωση κινητοποίησης του ΕΤΠ στη Φινλανδία (EGF/2013/001 FI/Nokia)·

6.  σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, ο τομέας του «Χονδρικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας ακόμα αίτησης στο ΕΤΠ (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), η οποία βασίστηκε επίσης στο κριτήριο της παγκοσμιοποίησης·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους ταχεία βοήθεια, οι φινλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 11 Αυγούστου 2014, αρκετά πριν από την απόφαση, ακόμα και πριν από την υποβολή της αίτησης σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει τριών ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) να τους βοηθήσουν να μεταφερθούν σε μια νέα θέση εργασίας, ii) να τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και iii) να παράσχουν κατάρτιση ή εκπαίδευση·

9.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν 17,46% του συνολικού κόστους σε επιδόματα και κίνητρα υπό τη μορφή επιδοτήσεων μισθού (ως μέρος του μισθού για κάθε σχέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί για έναν στοχοθετημένο εργαζόμενο) και επιδομάτων ταξιδιού, διανυκτέρευσης και εξόδων μετακόμισης, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ του μέγιστου επιτρεπομένου ποσοστού 35 % του όλου κόστους για αυτά τα μέτρα·

10.  χαιρετίζει τις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει οι φινλανδικές αρχές για να διαβουλευθούν με τους στοχοθετημένους δικαιούχους ή τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους καθώς επίσης και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

13.  χαιρετίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠ ως προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους·

14.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και να αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

15.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνάμει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των υποθέσεων·

16.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φινλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/1477.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου