Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2125(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0210/2015

Esitatud tekstid :

A8-0210/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/07/2015 - 4.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0262

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 72k
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Soome
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Soome) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0210/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Soome esitas taotluse EGF/2015/001 FI/Broadcom fondist rahalise toetuse saamiseks pärast 568 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 46 „Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad”(4) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ettevõttes Broadcom Communications Finland ja tema kahe tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Soomel õigus saada nimetatud määruse alusel 1 365 000 eurot rahalist toetust;

2.  märgib, et Soome ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 30. jaanuaril 2015. aastal ning et komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 2. juunil 2015. aastal; väljendab heameelt kiire hindamise üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  tuletab meelde, et 2000. aastatel suurenes Soome asjaomaste tütarettevõtjate personali arv kõikides maailmajagudes, kuni 2004. aastal muutus elektroonika- ja elektritööstuses töötavate isikute arv kõige suuremaks Aasias ja Euroopas hakkas töötajate arv vähenema; on seisukohal, et Broadcomis toimunud koondamised on osaliselt seotud suundumusega, mis mõjutab kogu Soome elektroonikatööstust ja kulmineerus 2011. aastal, mil Nokia teatas ulatuslikest koondamistest; järeldab siiski, et need sündmused on oluliselt seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega;

4.  märgib, et need koondamised süvendavad veelgi töötuse olukorda eelkõige Põhja-Pohjanmaa piirkonnas (NUTS(5) 2. tasandi piirkond FI1A), kus leidis aset 424 koondamist kokku 568 koondamisest; märgib, et selle piirkonna töötuse tase on kogu aeg paari protsendipunkti võrra kõrgem kui riigi keskmine; märgib, et 2014. aasta augustis oli töötuse määr Soomes 12,2 %, Põhja-Pohjanmaal oli see 14,1 % ja koondamistest kõige enam mõjutatud linnas Oulus oli see 16,1 % ning et sama piirkonda mõjutasid tugevalt alates 2011. aastast aset leidnud ulatuslikud koondamised Nokias;

5.  on seisukohal, et ettevõtjate küsitlemine ja külaskäigud on meetmed, mis võivad lisaks kõnealuse taotlusega hõlmatud koondatud töötajatele kasu toomisele aidata kaasa ka selles sektoris tulevaste koondamiste tarbeks tööhõiveküsimustes teadmiste kogumisele; märgib, et need erimeetmed on juba jätkuks sarnasele meetmele, mida rakendati Soomes fondist rahastamise varasema juhtumi (EGF/2013/001 FI/Nokia) raames;

6.  märgib, et praeguseks on sektoris „Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad” esitatud veel üks fondi kasutuselevõtmise taotlus (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), mis esitati samuti globaliseerumisega seotud kriteeriumi alusel;

7.  märgib rahuloluga, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Soome ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 11. augustil 2014. aastal, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  märgib, et Soomel on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kolme tüüpi meetmeid, mis aitavad neil i) leida uut töökohta, ii) asutada oma ettevõte ja iii) omandada haridust või osaleda koolitusel;

9.  märgib, et ametiasutused kavatsevad kasutada 17,46 % kogukuludest toetuste ja stiimulite jaoks palgatoetuse vormis (sihtrühma kuuluva töötajaga töösuhte loomise eest makstava töötasu osana) ning reisi-, ööbimis- ja kolimiskulude hüvitamiseks, mis moodustab poole maksimaalselt lubatud 35 %st niisuguste meetmete kogukuludest;

10.  tunneb heameelt menetluste üle, mida Soome ametiasutused on järginud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate või nende esindajatega või sotsiaalpartnerite ning kohalike ja piirkondlike asutustega konsulteerimisel;

11.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

12.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks olema kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

13.  tunneb heameelt asjaolu üle, et esildatud fondi meetmed täiendavad muid riiklikest või liidu fondidest rahastatavaid meetmeid;

14.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab andmeid selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Soome ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

15.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

16.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

17.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(5) Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/1477).

Õigusalane teave