Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2125(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0210/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0210/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0262

Usvojeni tekstovi
PDF 355kWORD 82k
Srijeda, 8. srpnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom - Finska
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. srpnja 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom, iz Finske) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2) te posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0210/2015),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 568 radnika poduzeća Broadcom Communications Finland te dvaju dobavljača odnosno daljnjih proizvođača koji su poslovali u djelatnostima iz odjeljka 46. klasifikacije NACE Rev. 2 („Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”)(4);

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 365 000 EUR;

2.  primjećuje da su finske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 30. siječnja 2015. te da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 2. lipnja 2015.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  podsjeća da je tijekom 2000-ih broj zaposlenika u podružnicama finskih poduzeća na svim kontinentima rastao, sve do 2004. godine kada je Azija postala najveći poslodavac u području elektroničke industrije te elektroindustrije, a broj zaposlenika u Europi počeo opadati; smatra da su otpuštanja u Broadcomu djelomično povezana s negativnim kretanjima koja utječu na cijelu elektroničku industriju u Finskoj i čiji je vrhunac bila najava Nokije o otpuštanjima velikih razmjera 2011. godine; međutim, zaključuje da su ti događaji uvelike povezani s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine koje je prouzročila globalizacija;

4.  napominje da će ta otpuštanja dodatno otežati problem nezaposlenosti, posebice u regiji Pohjois-Pohjanmaa (dio regije druge razine NUTS-a(5) FI1A) u kojoj se dogodilo 424 od ukupno 568 otpuštanja; napominje da je u toj regiji stopa nezaposlenosti kontinuirano nekoliko postotnih bodova viša od nacionalnog prosjeka; napominje da je u kolovozu 2014. godine, dok je stopa nezaposlenosti na nacionalnoj razini bila 12,2 %, u regiji Pohjois-Pohjanmaa ona je iznosila 14,1 %, a u problemom nezaposlenosti najteže pogođenom gradu Oulu 16,1 %, te da je ta regija snažno pogođena valom otpuštanja koja Nokia provodi od 2011. godine;

5.  smatra da aktivnosti koje uključuju istraživanje i posjećivanje poduzeća mogu koristiti ne samo otpuštenim radnicima koji su obuhvaćeni ovim zahtjevom, već bi mogle poslužiti i kao temelj za stjecanje potrebnog znanja o problemima zapošljavanja unutar tog sektora prilikom budućih otpuštanja; napominje da su te konkretne aktivnosti nastavak slične mjere koja je pokrenuta tijekom ranijeg slučaja EGF-a u Finskoj (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  napominje da je do sada za sektor „trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima” već bio podnesen zahtjev za mobilizaciju EGF-a (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) koji se također temeljio na kriteriju učinaka globalizacije;

7.  sa zadovoljstvom napominje da su finske vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 11. kolovoza 2014., što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  konstatira da Finska priprema tri vrste mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i.) pomoć pri prelasku na novo radno mjesto, (ii.) pomoć za pokretanje vlastitog poduzeća i (iii.) pružanje osposobljavanja ili obrazovanja;

9.  napominje da vlasti planiraju upotrijebiti 17,46 % ukupnih troškova na naknade i poticaje u obliku subvencija za plaće (kao dio plaće za svaki radni odnos ciljanog radnika) te naknada za putne troškove, troškova smještaja i troškova selidbe, što iznosi pola maksimalnog dopuštenog iznosa od 35 % ukupnih troškova za takve mjere;

10.  pozdravlja postupke finskih vlasti za savjetovanje s ciljanim korisnicima, njihovim predstavnicima ili socijalnim partnerima te s lokalnim i regionalnim tijelima;

11.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika putem prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere ; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

12.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo koje učinkovito gospodari resursima;

13.  pozdravlja komplementarnost predloženih intervencija EGF-a s ostalim aktivnostima koje se financiraju iz nacionalnih fondova ili fondova Unije;

14.  napominje da su u podacima o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama koji će se financirati iz EGF-a i informacije o komplementarnosti paketa s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su finske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima iznese usporednu procjenu tih podataka kako bi se u potpunosti poštovale postojeće odredbe te kako bi se zajamčilo da neće biti dvostrukog financiranja usluga sredstvima Unije;

15.  cijeni što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

16.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE-a Rev. 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5) Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Finske ‒ EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/1477.)

Pravna napomena