Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2125(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0210/2015

Pateikti tekstai :

A8-0210/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0262

Priimti tekstai
PDF 346kWORD 83k
Trečiadienis, 2015 m. liepos 8 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0210/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleisti 568 darbuotojai iš bendrovės „Broadcom Communications Finland“, veikiančios ekonominės veiklos sektoriuje NACE 2 red. 46 skyriuje (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)(4), ir iš 2 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę 1 365 000 EUR paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos 2015 m. sausio 30 d. pateikė paraišką dėl finansinės paramos iš EGF ir kad 2015 m. birželio 2 d. Komisija pateikė jos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (trumpiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  primena, kad šio amžiaus pirmąjį dešimtmetį užsienyje įsteigtų patronuojamųjų Suomijos įmonių darbuotojų skaičius visuose žemynuose padidėjo, 2004 m. Azija tapo elektronikos ir elektros prietaisų pramonės lydere pagal darbuotojų skaičių, o darbuotojų skaičius Europoje ėmė mažėti; mano, kad atleidimai iš bendrovės „Broadcom“ iš dalies yra susiję su tendencija, kuri veikia visą Suomijos elektronikos pramonę ir kuri pasiekė kulminacinį tašką, kai „Nokia“ 2011 m. paskelbė didelio masto atleidimus; vis dėlto daro išvadą, kad šie įvykiai yra labai susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos;

4.  pažymi, kad dėl šių atleidimų dar labiau pablogės nedarbo padėtis, ypač Šiaurės Pohjanmos regione (NUTS 2(5) lygmens regiono dalis, FI1A), kur atleisti 424 darbuotojai iš 568 darbuotojų; pažymi, kad šiame regione nedarbo lygis nuolat yra keliais procentiniais punktais didesnis už nacionalinį vidurkį; pažymi, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. nedarbo lygis buvo 12,2 proc., Šiaurės Pohjanmoje – 14,1 proc., o labiausiai paveiktame Oulu mieste – 16,1 proc., ir kad tą patį regioną labai paveikė nuo 2011 m. vykdomi didelio masto atleidimai iš įmonės „Nokia“;

5.  mano, kad įmonių apklausos ir vizitai yra veiksmai, kurie gali būti naudingi ne tik atleistiems darbuotojams, dėl kurių teikiama paraiška, bet taip pat gali padėti plėsti žinias apie užimtumo problemas šiame sektoriuje, naudingas atleidimų ateityje atvejais; pažymi, kad šie konkretūs veiksmai yra tęsinys jau vykdytos panašios priemonės pagal ankstesnę EGF paraišką „EGF/2013/001 FI/Nokia“ (Suomija);

6.  pažymi, kad iki šiol skyrius „Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais“ buvo kitos EGF paraiškos („EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT“), kuri taip pat buvo pagrįsta globalizacijos kriterijumi, objektas;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. rugpjūčio 11 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriems taikoma ši paraiška, Suomija planuoja taikyti trejopas priemones: i) padėti jiems rasti naują darbą, ii) padėti jiems sukurti nuosavą verslą ir iii) suteikti jiems mokymosi ir studijų galimybių;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdžios institucijos planuoja 17,46 proc. visų išlaidų panaudoti išmokoms ir paskatoms darbo užmokesčio subsidijų forma (kaip dalis atlyginimo už kiekvienus darbo santykius, nustatytus su remtinu darbuotoju) ir kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidoms, kurios sudaro pusę didžiausios leistinos 35 proc. visų išlaidų dalies;

10.  palankiai vertina tvarką, pagal kurią Suomijos valdžios institucijos konsultavosi su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais, vietos ar regiono valdžios institucijomis;

11.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

12.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13.  palankiai vertina siūlomų EGF intervencinių veiksmų papildomumą su kitais veiksmais, finansuojamais nacionalinėmis ar Sąjungos lėšomis;

14.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuris turi būti finansuojamas EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

15.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

16.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
(5) 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/1477.)

Teisinis pranešimas