Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2125(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0210/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0210/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0262

Pieņemtie teksti
PDF 425kWORD 84k
Trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. jūlija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0210/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālās finanšu un ekonomikas krīzes sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/001 FI/Broadcom, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka uzņēmumā Broadcom Communications Finland, kas darbojas NACE 2. red. 46. nodaļas (“Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”)(4) nozarē, un 2 tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos ir atlaisti 568 darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 365 000 apmērā;

2.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 30. janvārī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2015. gada 2. jūnijā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  atgādina, ka 2000. gados darbinieku skaits Somijas meitasuzņēmumos visos kontinentos palielinājās, savukārt no 2004. gada par lielāko darba devēju elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībā kļuva Āzija un darbinieku skaits Eiropā sāka samazināties; uzskata, ka atlaišanas gadījumi uzņēmumā Broadcom daļēji ir saistīti ar tendenci, kura ietekmē visu Somijas elektronikas rūpniecību un kuras spilgtākā izpausme bija Nokia paziņojums par ļoti daudzu darbinieku atlaišanu 2011. gadā; tomēr uzskata, ka šie notikumi ir ievērojami saistīti ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos;

4.  norāda, ka šie atlaišanas gadījumi bezdarba līmeni padarīs vēl smagāku, īpaši Ziemeļostrobotnijā (daļa no NUTS(5) 2. līmeņa F11A reģiona), kur tika atlaisti 424 no kopumā 568 atlaistajiem darbiniekiem; norāda, ka šajā reģionā bezdarba līmenis parasti ir par dažiem procentpunktiem augstāks nekā vidēji valstī; norāda, ka 2014. gada augustā bezdarba līmenis valstī bija 12,2 %, Ziemeļostrobotnijā tas bija 14,1 %, bet bezdarba visvairāk skartajā pilsētā Oulu — 16,1 %, un ka šo pašu reģionu ir smagi skārušas liela mēroga atlaišanas, ko Nokia īsteno kopš 2011. gada;

5.  uzskata, ka uzņēmumu aptaujas un apmeklējumi ir pasākumi, kuri var palīdzēt ne tikai atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, bet arī zināšanu uzkrāšanā par nodarbinātības jautājumiem šajā nozarē, ko izmantot saistībā ar turpmākiem atlaišanas gadījumiem; norāda, ka jau šie konkrētie pasākumi turpina līdzīgu pasākumu, kuru veica saistībā ar agrāk iesniegtu EGF pieteikumu no Somijas (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  norāda, ka līdz šim saistībā ar nozari “Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus” ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), kura pamatā arī bija globalizācijas kritērijs;

7.  ar gandarījumu norāda, ka Somijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 11. augusta — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  norāda, ka Somija plāno īstenot trīs veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums; i) palīdzēt atrast jaunu darbu, ii) palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību un iii) nodrošināt apmācību vai izglītību;

9.  norāda, ka 17,46 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot pabalstiem un stimuliem, piešķirot algas subsīdijas (kā daļu no algas par katrām darba tiesiskajām attiecībām, kas izveidotas mērķgrupas darba ņēmējam), un pabalstus par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām, kuri veido pusi no maksimāli atļautajiem 35 % no visām šādiem pasākumiem paredzētām izmaksām;

10.  atzinīgi vērtē procedūras, kuras Somijas iestādes ir ievērojušas, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai viņu pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem, kā arī vietējām un reģionālām iestādēm;

11.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

13.  atzinīgi vērtē ierosināto EGF pasākumu papildināmību ar citām darbībām, ko finansē no valsts vai Savienības līdzekļiem;

14.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Somijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

15.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

16.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5) Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/1477.)

Juridisks paziņojums