Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2125(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0210/2015

Teksty złożone :

A8-0210/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0262

Teksty przyjęte
PDF 422kWORD 83k
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0232 – C8–0135/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0210/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych środków, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom o pomoc finansową z EGF w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Broadcom Communications Finland, sklasyfikowanym w dziale 46 NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami)(4), oraz u dwóch dostawców lub producentów niższego szczebla;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 365 000 EUR na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r. władze fińskie przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 2 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  przypomina, że na przestrzeni pierwszej dekady XXI wieku liczba pracowników w fińskich podmiotach zależnych na wszystkich kontynentach wzrastała, dopóki Azja nie stała się w 2004 r. największym pracodawcą w przemyśle elektronicznym i elektrycznym, a liczba pracowników w Europie zaczęła spadać; uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Broadcom są częściowo powiązane z tendencją, która odbija się na całym przemyśle elektronicznym w Finlandii i która swoją kulminację osiągnęła w 2011 r. – w momencie ogłoszenia przez Nokię zwolnień na dużą skalę; stwierdza jednak, że wydarzenia te są w znacznej mierze związane z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją;

4.  zauważa, że zwolnienia te w dalszym stopniu pogorszą sytuację w zakresie bezrobocia, zwłaszcza w regionie Ostrobotni Północnej (część regionu na poziomie NUTS(5) 2, FI 1A), gdzie miały miejsce 424 spośród 568 zwolnień; zauważa, że w regionie tym stopa bezrobocia jest niezmiennie o kilka punktów procentowych wyższa od średniej krajowej; zauważa, że w sierpniu 2014 r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła 12,2%, natomiast w Ostrobotni Północnej – 14,1%, zaś w mieście najbardziej dotkniętym bezrobociem, Oulu – aż 16,1%, oraz że ten sam region mocno odczuł zwolnienia na dużą skalę przez Nokię począwszy od 2011 r.;

5.  uważa, że ankiety i wizyty w przedsiębiorstwach są nie tylko działaniami, na których mogą skorzystać zwolnieni pracownicy, których dotyczy wniosek, ale mogą też przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat problematyki zatrudnienia w tym sektorze w razie zwolnień w przyszłości; zauważa, że te szczególne działania stanowią kontynuację podobnego rozwiązania wprowadzonego w ramach wcześniejszego wniosku w sprawie EFG w Finlandii (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  zauważa, że dotychczas sektora handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu pojazdami i motocyklami, dotyczył jeden inny wniosek o pomoc z EFG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), również oparty na kryterium globalizacji;

7.  z zadowoleniem odnotowuje, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze fińskie postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 11 sierpnia 2014 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

8.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć trzy rodzaje środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) udzielenie im pomocy w przejściu do nowego zatrudnienia, (ii) udzielenie im pomocy w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz (iii) zapewnienie im szkolenia lub kształcenia;

9.  zauważa, że władze zamierzają wykorzystać 17,46 % ogółu wydatków na świadczenia i zachęty w postaci dopłaty do wynagrodzeń (jako część wynagrodzenia za każdy stosunek pracy nawiązany przez pracownika objętego pomocą) i dodatków na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę, co stanowi połowę poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych takich działań, wynoszącego 35%;

10.  przyjmuje z zadowoleniem procedury konsultacji fińskich władz z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi;

11.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien także wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

13.  z zadowoleniem przyjmuje komplementarność proponowanych interwencji z EFG z innymi działaniami finansowanymi z funduszy krajowych lub unijnych;

14.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze fińskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

16.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Finlandii – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/1477.)

Informacja prawna