Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2125(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0210/2015

Texte depuse :

A8-0210/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0262

Texte adoptate
PDF 280kWORD 85k
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom  Finlanda
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 8 iulie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom introdusă de Finlanda) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (1)(Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0210/2015),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Finlanda a prezentat cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a celor 568 de disponibilizări operate în cadrul întreprinderii Broadcom Communications Finland, a cărei activitate se încadrează în diviziunea 46 din NACE a doua revizuire („Vânzarea cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”)(4), și în cadrul a doi furnizori sau producători din aval;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 365 000 EUR;

2.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 30 ianuarie 2015, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 2 iunie 2015; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  reamintește că, în anii 2000, efectivele de personal din filialele finlandeze de pe toate continentele au crescut, însă după aceea, începând din 2004, Asia a devenit în mod clar cel mai mare angajator din industria produselor electronice și industria electrică, ceea ce a dus la scăderea efectivelor de personal din Europa; este de părere că disponibilizările din cadrul întreprinderii Broadcom sunt parțial legate de tendința care afectează întreaga industrie finlandeză a produselor electronice și care a culminat cu anunțul referitor la concedierile masive operate de Nokia în 2011; conchide totuși că evenimentele respective sunt legate în mare măsură de schimbările intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării;

4.  observă că aceste concedieri vor agrava și mai mult situația șomajului, în special în regiunea Ostrobotnia de Nord (care face parte din regiunea FI1A de nivel NUTS(5) 2), unde au avut loc 424 dintre cele 568 de disponibilizări; constată că, în această regiune, rata șomajului este permanent mai mare cu câteva puncte procentuale decât media națională; observă că, în august 2014, în timp ce rata națională a șomajului era de 12,2 %, în Ostrobotnia de Nord aceasta s-a ridicat la 14,1 %, iar în orașul cel mai afectat, Oulu, a fost de 16,1 %, această regiune fiind puternic afectată, începând cu 2011, și de disponibilizările masive de la Nokia;

5.  consideră că anchetele și vizitele efectuate în întreprinderi sunt acțiuni care nu numai că aduc beneficii lucrătorilor disponibilizați vizați de această cerere, ci pot contribui și la perfecționarea cunoștințelor referitoare la problemele legate de ocuparea forței de muncă în acest sector, ceea ce poate fi util în cazul unor concedieri viitoare; observă că aceste acțiuni specifice reprezintă deja o continuare a unei măsuri asemănătoare puse în aplicare într-un caz anterior în care s-a solicitat asistența FEG în Finlanda (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  observă că, până în prezent, sectorul „Vânzarea cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor” a făcut obiectul unei alte cereri FEG (cererea EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), care s-a bazat, de asemenea, pe criteriul globalizării;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile finlandeze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 11 august 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  constată că Finlanda are în vedere trei tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: să îi ajute să găsească un nou loc de muncă, (ii) să îi ajute să își înceapă propria afacere și (iii) să le furnizeze servicii de formare sau de educație;

9.  ia act de faptul că autoritățile intenționează să folosească un procent 17,46% din totalul costurilor pentru indemnizații și stimulente acordate sub forma unor subvenții salariale (în cadrul salariului, pentru fiecare raport de muncă stabilit pentru un anumit lucrător) și indemnizații pentru călătorie, cazare pe timp de noapte și mutare, procent care reprezintă jumătate din suma maximă permisă pentru astfel de măsuri, și anume 35% din totalul costurilor;

10.  salută procedurile adoptate de autoritățile finlandeze pentru consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora ori a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale;

11.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

12.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

13.  salută complementaritatea intervențiilor finanțate din FEG propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri naționale sau fonduri ale Uniunii;

14.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu măsurile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile finlandeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

15.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și a posibilului impact asupra eficacității administrării dosarelor;

16.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
(5) Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom depusă de Finlanda)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/1477)

Notă juridică