Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2125(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0210/2015

Predkladané texty :

A8-0210/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0262

Prijaté texty
PDF 352kWORD 83k
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom - Fínsko
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0210/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Fínsko predložilo žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 568 pracovníkov v podniku Broadcom Communications Finland, ktorého činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 46 („Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov“)(4) a u dvoch dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko je preto oprávnené na finančný príspevok vo výške 1 365 000 EUR podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že fínske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 30. januára 2015 a že Komisia sprístupnila svoje hodnotenie 2. júna 2015; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za menej než päť mesiacov;

3.  pripomína, že v prvom desaťročí po roku 2000 sa počet zamestnancov vo fínskych dcérskych spoločnostiach na všetkých kontinentoch zvýšil, zatiaľ čo Ázia sa stala najväčším zamestnávateľom v elektronickom a elektrotechnickom priemysle v roku 2004 a počet pracovníkov v Európe začal klesať; domnieva sa, že prepúšťanie v podniku Broadcom čiastočne súvisí s trendom, ktorý ovplyvňuje celý fínsky elektronický priemysel, a ktorý vyvrcholil oznámením Nokie o rozsiahlom prepúšťaní v roku 2011; konštatuje však, že tieto udalosti výrazne súvisia s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie;

4.  konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu nezamestnanosti, najmä v regióne Severná Ostrobotnia (časť regiónu na úrovni NUTS(5) 2 FI1a), kde prepustili 424 z celkového počtu 568 prepustených pracovníkov; konštatuje, že v tomto regióne je miera nezamestnanosti stále o niekoľko percentuálnych bodov vyššia ako celoštátny priemer; berie na vedomie, že v auguste 2014, keď celoštátna miera nezamestnanosti dosahovala 12,2 %, bola v Severnej Ostrobotnii na úrovni 14,1 % a v najpostihnutejšom meste Oulu na úrovni 16,1 % a že práve tento región bol výrazne postihnutý rozsiahlym prepúšťaním v Nokii od roku 2011;

5.  domnieva sa, že prieskumy a návštevy podnikov sú činnosti, ktoré môžu byť prínosné nielen pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, ale môžu prispieť aj k rozvoju vedomostí o otázkach zamestnanosti v tomto odvetví v súvislosti s budúcim prepúšťaním; konštatuje, že tieto osobitné akcie sú už pokračovaním podobného opatrenia uskutočneného počas skoršieho prípadu EGF vo Fínsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  konštatuje, že v súčasnosti je sektor „Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov“ predmetom ďalšej žiadosti o príspevok z EGF (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), ktorá je takisto založená na kritériu globalizácie;

7.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc fínske orgány rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 11. augusta 2014, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto podporu;

8.  konštatuje, že Fínsko plánuje tri typy opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) pomoc pri prechode do nového zamestnania, ii) pomoc pri začatí vlastného podnikania a iii) poskytovanie odbornej prípravy alebo vzdelávania;

9.  konštatuje, že orgány plánujú využiť 17,46 % všetkých nákladov na príspevky a stimuly vo forme mzdových dotácií (ako súčasť platu v rámci každého pracovnoprávneho vzťahu nadviazaného s dotknutým pracovníkom) a príspevkov na cestovanie, prenocovanie a sťahovanie, čo predstavuje polovicu povoleného maxima 35 % všetkých nákladov na takéto opatrenia;

10.  víta postupy, ktoré fínske orgány dodržiavajú pri konzultáciách s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami, sociálnymi partnermi, ako aj miestnymi a regionálnymi orgánmi;

11.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

13.  víta doplnkovosť navrhovanej intervencie EGF s ostatnými opatreniami financovanými z vnútroštátnych finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov Únie;

14.  konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že orgány Fínska potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov vo svojich výročných správach s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

15.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

16.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

17.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/1477.)

Právne oznámenie