Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2125(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0210/2015

Predložena besedila :

A8-0210/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0262

Sprejeta besedila
PDF 339kWORD 81k
Sreda, 8. julij 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom – Finska
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, s Finske) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0210/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji ter s strani Parlamenta in Sveta obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Finska predložila vlogo EGF/2015/001 FI/Broadcom za finančni prispevek iz ESPG za 568 presežnih delavcev v podjetju Broadcom Communications Finland, razvrščenem v oddelek 46 NACE po reviziji 2 (posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili)(4), ter pri dveh dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.365.000 EUR;

2.  ugotavlja, da so finski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 30. januarja 2015, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 2. junija 2015; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3.  ugotavlja, da se je od leta 2000 število zaposlenih v finskih podružnicah na vseh celinah povečevalo, dokler ni Azija leta 2004 postala največji delodajalec v elektronski in električni industriji, število zaposlenih v Evropi pa je začelo upadati; meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Broadcom deloma povezano z gibanji, ki so prizadela celotno finsko elektronsko industrijo in dosegla vrhunec leta 2011 z napovedjo Nokie, da bo odpustila večje število delavcev; vseeno ugotavlja, da so ti dogodki v veliki meri povezani s pomembnimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije;

4.  ugotavlja, da bo odpuščanje presežnih delavcev še prispevalo k brezposelnosti v regiji Severna Ostrobotnija (del regije FI1A na ravni 2 NUTS(5)), kjer je službo izgubilo 424 od 568 odpuščenih delavcev; ugotavlja še, da je brezposelnost v tej regiji stalno za nekaj odstotnih točk višja od državnega povprečja; ugotavlja, da je avgusta 2014 stopnja brezposelnosti v državi znašala 12,2 %, v Severni Ostrobotniji 14,1 %, v najbolj prizadetem mestu Oulu pa kar 16,1 % in da je bila ta regija žrtev množičnega odpuščanja v podjetju Nokia od leta 2011;

5.  meni, da statistične raziskave in obiski podjetij ne koristijo zgolj odpuščenim delavcem, ki jih zajema zadevna vloga, temveč lahko prispevajo tudi k nabiranju znanja na področju zaposlovanja v tem sektorju za primere odpuščanja v prihodnosti; ugotavlja, da so ti posebni ukrepi že nadaljevanje podobnega ukrepa, ki se je izvajal pri eni od prejšnjih uporab ESPG na Finskem (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  ugotavlja, da je bila za sektor posredništva in prodaje na debelo, razen motornih vozil, že predložena vloga za sredstva ESPG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland, IKT), prav tako na osnovi globalizacijskega merila;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so se finski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 11. avgusta 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem čim prej ponudili pomoč;

8.  ugotavlja, da Finska načrtuje tri vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer (i) pomoč pri iskanju nove zaposlitve, (ii) pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja in (iii) zagotavljanje izobraževanja ali usposabljanja;

9.  ugotavlja, da oblasti načrtujejo uporabo 17,46 % vseh stroškov za nadomestila in spodbude v obliki subvencioniranja plač (kot del plače vsakega delovnega razmerja, ki ga sklene ciljni delavec) ter nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in selitve, kar znaša polovico dovoljene zgornje meje 35 % za skupne stroške takšnih ukrepov;

10.  pozdravlja postopke, ki so jih uporabile finske oblasti pri posvetovanjih s ciljnimi prejemniki ali njihovimi predstavniki ali socialnimi partnerji, pa tudi z lokalnimi in regionalnimi organi;

11.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

13.  pozdravlja dejstvo, da se predlagana posredovanja ESPG dopolnjujejo z drugimi ukrepi, ki se financirajo z nacionalnimi sredstvi ali sredstvi Unije;

14.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so finski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; znova poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

16.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
(5) Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga s Finske – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/1477.)

Pravno obvestilo