Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2208(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0215/2015

Внесени текстове :

A8-0215/2015

Разисквания :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0266

Приети текстове
PDF 617kWORD 162k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика
P8_TA(2015)0266A8-0215/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (2014/2208(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Към кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Възможности за ресурсна ефективност в строителния сектор“ (COM(2014)0445),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Зелен план за действие за МСП: Да помогнем на МСП да превърнат екологичните предизвикателства в бизнес възможности“ (COM(2014)0440),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Изграждане на единен пазар за екологични продукти — създаване на условия за по-добра информираност относно екологосъобразността на продуктите и организациите“ (COM(2013)0196),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно „Екоиновации — разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно европейската стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно ефективна стратегия за суровините в Европа(4),

—  като взе предвид Седмата програма за действие за околната среда,

—  като взе предвид Стратегията на ЕС за устойчиво развитие (2006 г.) и прегледа за 2009 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по околна среда относно „Екологизиране на европейския семестър и стратегията „Европа 2020“ — междинен преглед“ от 28 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид обобщаващия доклад на Европейската агенция за околна среда „Околната среда в Европа: състояние и перспективи 2015 г.“,

—  като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР),

—  като взе предвид проучването във връзка с разработването на устойчива финансова система на Програмата на ООН за околната среда,

—  като взе предвид заключенията на Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда „Екологични рискове и предизвикателства на антропогенните метални потоци и цикли“ (Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and Cycles, 2013 г.),

—  като взе предвид заключенията на Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда „Отделяне на използването на природните ресурси и на въздействието върху околната среда от икономическия растеж“ (Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, 2011 г.),

—  като взе предвид петицията, озаглавена „Да спрем разхищаването на храни в Европа!“,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(5),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2015 г.(6),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0215/2015),

A.  като има предвид, че неустойчивото използване на ресурсите е първопричината за различни опасности за околната среда, като например изменението на климата, опустиняването, обезлесяването, загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги; като има предвид, че световната икономика използва еквивалента на ресурсите на 1,5 планети за производството в световен мащаб и за абсорбиране на отпадъците и че се очаква количеството да достигне равностойността на ресурсите на две планети до 30-те години на 21-ви век;

Б.  като има предвид, че Европа е по-зависима от вноса на ресурси от всеки друг регион в света и че много от ресурсите ще бъдат изчерпани в относително кратък срок; като има предвид, че конкурентоспособността на Европа може да бъде повишена в значителна степен, ако се осигури повече добавена стойност от използването на ресурсите в икономиката и се насърчават устойчиви доставки на материали от европейски източници; като има предвид освен това, че като част от действията за гарантиране на доставките на суровини следва да бъдат засилени партньорствата за иновации между промишлеността и сферата на управление на отпадъците, както и проучванията на възможностите за увеличаване на потенциала за рециклиране на важни суровини;

В.  като има предвид, че по своята същност преходът към кръгова икономика е икономически въпрос, засягащ достъпа до суровини или тяхното устойчиво наличие, реиндустриализацията и по-нататъшната цифровизация на Европа, създаването на нови работни места и предизвикателствата, свързани с изменението на климата, енергийната сигурност и оскъдните ресурси; като има предвид, че с оглед на този факт инвестирането в кръгова икономика може да бъде напълно съвместимо с програмата на Комисията за работни места, растеж и конкурентоспособност и има потенциал да създаде ситуация, която при всички положения е печеливша за всички участващи заинтересовани лица;

Г.  като има предвид, че ефективното използване на ресурсите трябва също така да взема под внимание и да бъде в съответствие с по-широк кръг от въпроси, свързани с устойчивостта, включително екологичните, етичните, икономическите и социалните измерения;

Д.  като има предвид задължителния характер на целите и на окончателните приоритетни действия в Седмата програма за действие за околната среда;

Е.  като има предвид, че в програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за околната среда беше констатирано, че „екологичната ефективност на доброволните подходи често е спорна, а тяхната икономическа ефективност е като цяло ниска“(7);

Ж.  като има предвид, че преминаването към кръгова икономика изисква да се извърши системна промяна, която ще засегне всички заинтересовани страни по веригата за създаване на стойност, както и значими иновации в технологиите, предприятията и обществото като цяло;

З.  като има предвид, че гражданите, малките предприятия и местните публични органи играят специална роля по отношение на гарантирането на ефективното използване на ресурсите и на насърчаването на отделянето на икономическия растеж от потреблението на ресурси;

И.  като има предвид, че правилно функциониращата кръгова икономика се нуждае от конкурентоспособни предприятия, и като има предвид, че самите предприятия са двигател в прехода към кръгова икономика;

Й.  като има предвид, че е важно МСП да бъдат поставени в центъра на стратегията на ЕС за ефективно използване на ресурсите, тъй като представляват 99 % от предприятията в ЕС и в тях са заети две трети от работната сила;

K.  като има предвид, че амбициозният европейски пакет относно кръговата икономика създава възможности за стопанска дейност, осигурява достъп до суровини и удължава използването им с производствена цел (чрез повторно използване, повторно включване в производството, рециклиране или като резервни части), гарантира висококачествени процеси по рециклиране, след като суровините достигнат края на жизнения си цикъл, и разглежда всички странични продукти и отпадъци като ценни потоци от ресурси за по-нататъшно използване;

Л.  като има предвид, че устойчивото и отговорно снабдяване с първични суровини е от съществено значение за постигането на ресурсна ефективност и за изпълнението на целите за преминаване към кръгова икономика;

M.  като има предвид, че е необходимо да се развият пазарите за вторични суровини с цел да бъдат постигнати целите за ефективно използване на ресурсите и да се премине към кръгова икономика;

Н.  като има предвид, че Парламентът неколкократно призова Комисията да определи показатели и цели за ефективното използване на ресурсите;

O.  като има предвид, че премахването на токсичните химически вещества, за които съществуват или ще бъдат разработени по-безопасни алтернативи, в съответствие с действащото законодателство в областта на химикалите, трябва да играе централна роля в изграждането на кръгова икономика;

П.  като има предвид, че данните на Евростат за преработването на битовите отпадъци в ЕС-28 ясно показват, че все още не са налице условия на равнопоставеност в областта на политиката за отпадъците и че изпълнението и гарантирането на прилагането на съществуващото законодателство пораждат значителни предизвикателства;

Р.  като има предвид, че средно само 40% от твърдите отпадъци се използват повторно или се рециклират, а останалата част се депонира или се изгаря;

С.  като има предвид, че производството и потреблението на селскостопански хранителни продукти представлява значителен дял от използването на ресурсите, като оказва съществено въздействие върху околната среда, общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към тях; като има предвид, че са необходими устойчиви решения за справяне по един цялостен начин с неефективното потребление на хранителни ресурси;

Т.  като има предвид, че премахването на вредните за околната среда субсидии, включително преките и непреките субсидии за изкопаеми горива, ще намали значително емисиите на парникови газове, ще помогне в борбата срещу изменението на климата и ще даде възможност за възприемане на идеята за кръгова икономика;

1.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Към кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398); подкрепя подхода на Комисията за проектиране и иновации с цел изграждане на кръгова икономика, създаване на политическа рамка в подкрепа на ефективното използване на ресурсите, определяне на цел за ефективно използване на ресурсите, както се посочва в съобщението, и очертаване на специфична политическа рамка за даване на възможност на МСП да превърнат екологичните предизвикателства в екологично устойчиви бизнес възможности; подчертава, че са необходими законодателни мерки за преминаване към кръгова икономика и призовава Комисията да представи амбициозно предложение относно кръговата икономика преди края на 2015 г., както беше съобщено в нейната работна програма за 2015 г.;

2.  Подчертава, че справянето с недостига на ресурси изисква намаляване на добива и използването на ресурси и абсолютно отделяне на растежа от използването на природните ресурси ― системна промяна, която изисква извършване на ретроспективен анализ на действията, необходими от гледна точка на устойчивостта през 2050 г., и предприемане на незабавни действия;

3.  Подчертава, че производството и потреблението са области, към които трябва да се подхожда по начин, който да гарантира съгласуваност с по-широките цели за устойчиво развитие;

4.  Припомня, че въпреки вече настъпилите подобрения в ефективното използване на ресурсите непрекъснатият растеж на производството надхвърля тези ползи от гледна точка на ефикасността и добивът на ресурси продължава да се покачва драстично в световен мащаб, поради което съществува спешна необходимост от общо намаляване на добива и на използването на природни ресурси с цел преодоляване на „ефекта на бумеранга“; настоятелно призовава Комисията да предложи съответстващи мерки;

5.  Припомня, че водата в двата си аспекта — като природен ресурс, използван в производствени процеси, и като обществено благо — следва да се взема предвид при изчисляването на данните за потреблението на суровини и да се използва ефикасно;

6.  Подчертава, че подобряването на използването на ресурсите чрез изисквания за по-добро проектиране и чрез законодателство за отпадъците, което да осигурява движение нагоре в йерархията на отпадъците (като по този начин се насърчават предотвратяването на генерирането на отпадъци, повторното използване и подготовката за повторно използване и рециклиране на отпадъците), би могло да донесе значителни нетни икономии за предприятията, публичните органи и гражданите в ЕС, които се оценяват на 600 милиарда евро или 8% от годишния оборот, като в същото време водят и до намаляване на общите годишни емисии на парникови газове с 2—4%; подчертава, че увеличаването на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. би могло да повиши БВП с почти 1% и да доведе до създаването на 2 милиона допълнителни устойчиви работни места(8); припомня, че ефективното използване на ресурсите е приоритетна цел на Седмата програма за действие за околната среда, в която се подчертава необходимостта от стимулиране на производството и на потребителското търсене на екологично устойчиви продукти и услуги посредством политики, които насърчават тяхната наличност, финансова достъпност, функционалност и привлекателност;

7.  Изразява убеждението, че подобряването на ефективното използване на ресурсите изисква както законодателни мерки, така и икономически стимули, интернализация на външните разходи и допълнително финансиране за научни изследвания и иновации, както и социални промени и промени в начина на живот; посочва, че са необходими различни инструменти на различни равнища на политиката, като се отчита принципът на субсидиарност;

8.  Счита, че въвеждането на една цялостна кръгова икономика изисква участието на всички съответни заинтересовани страни, региони, градове, местни общности, МСП, НПО, представители на промишлеността, професионални съюзи и граждани;

9.  Призовава Комисията да ангажира местните и регионалните органи в целия процес по разработване на пакет относно кръговата икономика;

10.  Подчертава, че обществената осведоменост, възприемането от страна на гражданите и тяхното участие са от съществено значение за успешния преход към кръгова икономика; отбелязва, че към образованието и информацията следва да бъдат насочени необходимото внимание и ресурси, за да се насърчават устойчиви модели на потребление и производство, и подчертава ползите от преминаване към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсните;

11.  Посочва, че преходът към кръгова икономика изисква наличието на квалифицирана работна сила и че образованието и обучението трябва да отчитат необходимостта от „зелени“ умения;

12.  Подчертава, че някои финансови инструменти в подкрепа на по-кръгова икономика вече са въведени на равнище ЕС, по-специално чрез програмите „Хоризонт 2020“ и „LIFE+“, и че, ако се използват добре, тези инструменти биха могли да спомогнат за насърчаване на екологичните иновации и промишлената екология в държавите членки и в регионите на ЕС;

13.  Подчертава, че правната сигурност и предсказуемостта в дългосрочен план са ключ към разкриването на потенциала на Европейския фонд за стратегически инвестиции за кръговата икономика, за да се насочат инвестиции към изграждането на устойчива икономика;

14.  Подчертава, че преходът към устойчива и кръгова икономика следва да съчетава амбициозни екологични цели със сериозни социални изисквания, включително насърчаване на достойния труд и на здравословните и безопасни условия на труд (т.е. да се гарантира, че работниците не са изложени на вредни вещества на работното си място);

15.  Подчертава необходимостта от установяване на по-съгласувана правна рамка за устойчиво производство и потребление, която да обхваща целия производствен цикъл от устойчивото снабдяване до оползотворяването на продуктите в края на жизнения им цикъл;

Показатели и цели

16.  Подчертава, че до 2050 г. използването на ресурсите в ЕС трябва да бъде устойчиво, както и че това изисква, наред с другото, абсолютно намаление на потреблението на ресурси до устойчиви равнища, основаващо се на надеждно измерване на потреблението на ресурси по цялата верига на доставка, стриктно прилагане на йерархията на отпадъците, прилагане на каскадно използване на ресурсите, особено при използването на биомаса, отговорно и устойчиво снабдяване, създаване на затворен цикъл на невъзобновяеми ресурси, увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници в рамките на техните граници на възобновяване, постепенно извеждане от употреба на токсичните вещества — по-специално когато съществуват по-безопасни алтернативи или такива ще бъдат разработени в съответствие с действащото законодателство относно химикалите, така че да се гарантира разработването на цикли на нетоксични материали — както и подобряване на качеството на екосистемните услуги;

17.   Припомня, че през 2012 г. Парламентът вече призова за ясни, стабилни и измерими показатели за икономическата дейност, които да отчитат изменението на климата, биологичното разнообразие и ефективното използване на ресурсите от гледна точка на жизнения цикъл, както и за използването на тези показатели за основа за законодателни инициативи и конкретни цели за намаляване;

18.  Настоятелно призовава Комисията до края на 2015 г. да предложи водещ показател и таблица от подпоказатели за ефективно използване на ресурсите, включително по отношение на екосистемните услуги; посочва, че използването на тези хармонизирани показатели следва да стане правно обвързващо, считано от 2018 г. и че те следва да измерват потреблението на ресурси, включително вноса и износа, на равнището на ЕС, на равнището на държавите членки и на секторно равнище и да вземат предвид целия жизнен цикъл на продуктите и услугите и следва да се основават на методология за измерване на отпечатъка, с която да се правят измервания най-малкото за използването на почвите, водата и материалите и за въглерода;

19.  Настоятелно призовава Комисията до края на 2015 г. да предложи цел за по-ефективно използване на ресурсите с 30% на равнище ЕС до 2030 г. в сравнение с равнищата от 2014 г., както и индивидуални цели за всяка държава членка; подчертава, че преди целите за ефективно използване на ресурсите да могат да бъдат приложени, те трябва да са подкрепени от показатели;

20.  Настоятелно призовава Комисията да насърчава използването на показатели за ефективно използване на ресурсите чрез международни конвенции, за да се даде възможност за съпоставимост между секторите и икономиките и да се гарантират равни условия, и да подкрепя диалога и сътрудничеството с трети държави;

21.  Подчертава, че тези показатели следва да бъдат включени в европейския семестър и във всички оценки на въздействието;

Продуктова политика и екопроектиране

22.  Подчертава важността на една добре обмислена продуктова политика, която удължава очаквания жизнен цикъл на продуктите и увеличава тяхната трайност, възможностите за повторно използване и за рециклиране; изтъква, че количеството ресурси, използвани за даден продукт по време на неговия жизнен цикъл, и възможностите, които той предлага за ремонтиране, повторна употреба и рециклиране, в голяма степен се определят на етапа на проектирането; призовава Комисията да насърчава ориентиран към жизнения цикъл подход в продуктовите политики, по-специално чрез установяване на хармонизирани методи за оценка на отпечатъка на продуктите върху околната среда;

23.  Във връзка с това призовава Комисията да представи амбициозна работна програма и да прилага цялостно и амбициозно изискванията за екопроектиране на действащата Директива за екодизайна в нови и актуализирани мерки по прилагането, като се започне с незабавното приемане на мерките, който вече са изготвени;

24.  Настоятелно призовава Комисията да предложи преразглеждане на законодателството за екопроектирането и на други имащи отношение законодателни актове в областта на продуктовата политика до края на 2016 г., въз основа на оценка на въздействието и като се включат следните съществени промени: разширяване на обхвата на изискванията за екопроектиране, така че да бъдат обхванати всички основни групи продукти, а не само свързаните с енергопотреблението продукти; постепенно включване на всички съответни характеристики за ефективно използване на ресурсите в задължителните изисквания за проектиране на продуктите; въвеждане на задължителен паспорт на продукта въз основа на тези изисквания; прилагане на самоконтрол и извършване на одит от трети страни, за да се гарантира, че продуктите съответстват на тези стандарти както и определяне на хоризонтални изисквания за, наред с другото, трайност, пригодност за ремонтиране, възможност за повторно използване и възможност за рециклиране;

25.   Призовава Комисията да направи оценка, въз основа на анализ на разходите и ползите, на възможността да бъдат определени минимални стойности за съдържанието на рециклирани материали в новите продукти във връзка с бъдещото преразглеждане на Директивата за екопроектирането;

26.  Настоятелно призовава Комисията да разработи мерки срещу планираното остаряване и да разработи допълнително набор от стандарти за продуктите за кръговата икономика, които включват обновяване и ремонт, улесняване на демонтирането, както и ефективното използване на суровините, възобновяемите енергийни ресурси и рециклираните материали в продуктите;

27.  Припомня, че за целите на една успешна кръгова икономика важна роля играят наличието на стандартизирани и модулни компоненти, предварителното планиране на разглобяването и проектирането на продукти с дълъг живот, както и ефикасните производствени процеси; настоятелно призовава Комисията да предприеме подходящи действия, за да гарантира, че продуктите са трайни и лесни за модернизиране, повторна употреба, ремонтиране, рециклиране и разглобяване с цел получаване на нови ресурси, както и че съдържащите опасни вещества части са ясно обозначени в упътването на продуктите с цел улесняване на отделянето на тези части преди рециклирането;

28.  Отбелязва, че е от решаващо значение да се повиши осведомеността на потребителите и да им се предостави по-активна роля;

29.  Призовава Комисията да предложи разширяване на обхвата на минималните гаранции за потребителски стоки за дълготрайна употреба, за да се удължи очакваният жизнен цикъл на продуктите, както и да заяви ясно, че в съответствие с Директива 1999/44/ЕО продавачите на потребителски стоки следва да проучват дефектите, появили се през първите две години на законната гаранция, и да налагат такси на потребителите само ако дефектът е причинен от неправилна употреба;

30.  Призовава Комисията да предложи подходящи мерки относно наличността на резервни части, така че да се осигури възможност за ремонт на продукти по време на жизнения им цикъл;

31.  Призовава Комисията, държавите членки и Европейската агенция по химикали (ECHA) да положат повече усилия за замяна на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, и за ограничаване на веществата, които носят неприемливи рискове за здравето на човека или за околната среда в контекста на Регламента REACH, не на последно място като средство за изпълнение на изискването на Седмия Европейски план за действие в областта на околната среда за развитие на цикличното използване на нетоксични материали, така че рециклираните отпадъци да могат да бъдат използвани като важен и надежден източник на суровини в рамките на Съюза; във връзка с това призовава Комисията да се откаже незабавно от своя едностранен мораториум върху разглеждането на препоръки от ECHA по отношение на включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в приложение ХІV към Регламента REACH, и вместо това бързо да пристъпи към включването на тези вещества; подчертава, в съответствие с йерархията на отпадъците, че предотвратяването има приоритет пред рециклирането и че съответно рециклирането не следва да оправдава увековечаването на използването на опасни вещества от миналото;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилията за замяна на опасните вещества в контекста на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване с цел въвеждане на циклично използване на нетоксичните материали;

33.  Настоятелно призовава държавите членки да извършват ефективен надзор на пазара, за да се гарантира, че европейските и вносните продукти отговарят на изискванията, що се отнася до продуктовата политика и екопроектирането; настоятелно призовава държавите членки, с цел да се осигури този ефективен надзор на пазара, да постигнат незабавен напредък по отношение на законодателната процедура относно прегледа на регламента за надзор на пазара; отбелязва, че всяко по-нататъшно забавяне би навредило на интересите на предприятията и на гражданите;

Преминаване към нулеви отпадъци

34.  Подчертава анализа на Комисията, който показва, че приемането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаването на 180 000 работни места, до увеличаване на конкурентоспособността на ЕС и до намаляване на търсенето на скъпи и оскъдни ресурси(9); изразява съжаление относно оттеглянето на законодателното предложение относно отпадъците(10), но съзира в съобщението на заместник-председателя Тимерманс по време на месечната сесия на Парламента през декември 2014 г. възможност за нов, по-амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика;

35.  Настоятелно призовава Комисията да представи обявеното предложение за преразглеждане на законодателството в областта на отпадъците до края на 2015 г., като прилага надлежно йерархията на отпадъците, и да включи следните точки:

   ясни и недвусмислени определения;
   разработване на мерки за предотвратяване на генерирането на отпадъци;
   определяне на задължителни цели за намаляване на отпадъците за битовите, търговските и промишлените отпадъци, които да бъдат постигнати до 2025 г.;
   определяне на ясни минимални стандарти за разширена отговорност на производителите, за да се гарантира прозрачността и рентабилността на схемите за разширена отговорност на производителя;
   прилагане на принципа „плащаш, ако изхвърляш“ (pay-as-you-throw) за остатъчни отпадъци, в съчетание със задължителни схеми за разделно събиране на отпадъци по отношение на хартията, металите, пластмасата и стъклото, с цел да се спомогне за високо качество на рециклираните материали; въвеждане на задължително разделно събиране на биологичните отпадъци до 2020 г.;
   повишаване на целите за рециклиране/подготовка за повторна употреба до най-малко 70% от твърдите битови отпадъци и рециклиране на най-малко 80% от отпадъците от опаковки до 2030 г., въз основа на надежден метод на отчитане, като се предотвратява отчитането на изхвърлени отпадъци (депонирани или изгорени) като рециклирани отпадъци и като се използва един и същ хармонизиран метод за всички държави членки с външно проверени статистически данни; задължение за рециклиращите предприятия да докладват за входящите количества, които постъпват в инсталацията за сортиране на отпадъци, както и за изходящите количества рециклирани материали, които излизат от инсталациите за рециклиране;
   строго ограничаване на изгарянето на отпадъци, със или без оползотворяване на енергията, до 2020 г., така че то да се прилага само за отпадъците, които не подлежат на рециклиране и биоразграждане;
   задължително, постепенно намаляване на депонирането на отпадъци, осъществявано в съответствие с изискванията за рециклиране, на три етапа (2020 г., 2025 г. и 2030 г.), което да доведе до забрана на всякакво депонирането, освен за определени опасни отпадъци и остатъчни отпадъци, за които депонирането е най-екологичният вариант;
   насърчаване на държавите членки да въведат такси за депониране и изгаряне;

36.  Подчертава значението и добавената стойност на целите на европейската политика в областта на отпадъците не само по отношение на правната сигурност, предсказуемостта и създаването на равни условия на вътрешния пазар, но и по отношение на осигуряването на защитена и подобрена жизнена среда за всички граждани на ЕС;

37.  Призовава Европейската комисия да предложи еднакви цели за всички държави членки, за да се гарантира еднакво високо равнище на опазване на околната среда в целия ЕС и да не се подкопава единният пазар;

38.  Настоятелно призовава Комисията да осигури пълното и правилно изпълнение на съществуващото законодателство в областта на отпадъците и на целите в тази област, в това число, по-специално, задължението за схеми за разделно събиране, да гарантира, че държавите членки ще полагат повече усилия за постигане на съществуващите цели, както и да установи мерки в подкрепа на държавите членки при въвеждането на правилните инструменти за постигане на целите в рамките на сроковете;

39.  Подчертава, че с цел оптимално използване на наличния капацитет за управление на отпадъците в ЕС са необходими по-добро планиране и обмен на информация за избягване на свръхкапацитет;

40.  Призовава Комисията да проучи по-подробно осъществимостта на предложение за регулаторна рамка за подобрен добив на суровини в депа за отпадъци, за да се предостави възможност за извличане на вторичните суровини, които се намират в съществуващите депа, и да проучи разработването на схема за издаване на екологични разрешителни за рециклиращата промишленост;

41.  Призовава Комисията да осигури по-голяма прозрачност и по-добър контрол, за да се избегне извозването на отпадъци в държави с по-ниски екологични и социални стандарти от тези в ЕС;

42.  Призовава Комисията, заедно с държавите членки, да полагат повече усилия с цел противодействие на незаконния износ на отпадъци, генерирани след потреблението;

43.  Призовава Комисията да определи, в контекста на Рамковата директива за отпадъците, минимални изисквания за националните програми за превенция на отпадъците, както и да определи набор от цели и показатели, които могат да направят сравними резултатите, постигнати от отделните държави членки;

44.  Настоятелно призовава Комисията да вземе мерки във връзка с конкретните предизвикателства, свързани с отпадъците, и да предприеме действия, както е посочено в съобщението на Комисията относно кръговата икономика (COM(2014)0398); насърчава държавите членки и Комисията да осигурят мобилизирането на средства на ЕС, за да се подпомогне постигането на целите за интегрирано управление на отпадъците, като например разделно събиране и развитие на инфраструктура за рециклиране;

45.  Настоятелно призовава Комисията да предложи цел за намаляване на морските отпадъци с 30% до 2025 г., в сравнение с равнищата от 2014 г.;

46.  Подчертава необходимостта от формулиране на цели за събирането и рециклирането на определени метали от изключителна важност предвид все по-ограничената им наличност и с оглед на намаляването на зависимостта;

47.  Призовава Комисията до края на 2015 г. да предложи цели, мерки и инструменти за ефективно намаляване на хранителните отпадъци, включително задължителна цел за намаляване на хранителните отпадъци с най-малко 30% до 2025 г. в секторите на производството, търговията на дребно/разпространението, хранителните услуги/хотелиерството и в домакинствата; призовава Комисията да насърчава създаването в държавите членки на конвенции, като се предлага отрасълът на търговията на дребно с храни да предоставя непродадените продукти на благотворителни организации; призовава Комисията, когато прави оценка на въздействието на новите имащи отношение законодателни предложения да оценява потенциалното им въздействие върху хранителните отпадъци;

Устойчиви сгради

48.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Възможности за ресурсна ефективност в строителния сектор“ (COM(2014)0445); счита, че е необходим подход към строителството, който се основава на пътна карта и на нейните дългосрочни цели;

49.  Призовава Комисията да представи предложение за цялостно прилагане на принципите и изискванията на кръговата икономика в строителния сектор и да продължи разработването на рамката на политиката за ефективно използване на ресурсите в сградите — това включва разработването на показатели, стандарти и методи и изисквания за качество по отношение на земеползването и градоустройството, архитектурата, структурното инженерство, строителството, поддръжката, приспособимостта, енергийната ефективност, санирането, повторната употреба и рециклирането; посочва, че показателите за устойчиви сгради следва да включват също и „зелена“ инфраструктура, като например „зелени“ покриви; подчертава значението на една цялостна визия за сградния фонд на Европа, с ясни и амбициозни цели в средносрочен и дългосрочен план и пътни карти за осъществяването на тази визия;

50.  Счита, че качеството на въздуха в помещенията, благосъстоянието и социалните потребности на ползвателите следва да бъдат интегрирани в оценката на устойчивостта на сградите;

51.  Призовава Комисията да разработи, в рамките на общите показатели за ефективно използване на ресурсите, показатели за оценка на устойчивостта на сградите през целия им жизнен цикъл, като се използват съществуващите стандарти и методи и въз основа на подход за екологична, икономическа и социална устойчивост;

52.  Изисква от Комисията да определи дали е възможно прилагането на принципите и стандартите на най-добрите налични техники (НДНТ) да бъде разширено, така че да обхваща всички материали и части от сгради и да разработи паспорт на сградите въз основа на целия жизнен цикъл на дадена сграда;

53.  Счита, че тъй като 90% от застроената среда за 2050 г. вече съществува, следва да бъдат определени специални изисквания и стимули за сектора на санирането, за да се подобри енергийният отпечатък на сградите до 2050 г. основно със сгради с положителен енергиен баланс; поради това призовава Комисията да разработи дългосрочна стратегия за саниране на съществуващите сгради и да повиши ролята на националните стратегии за саниране, въведени с Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;

54.  Настоятелно призовава държавите членки да способстват за подобрения в областта на рециклирането чрез разработване на инфраструктура за разделно събиране и рециклиране в строителния сектор;

55.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат потенциала на одитите преди разрушаването (които представляват оценка на сградата преди демонтаж или разрушаване, за да се опишат наличните материали и да се опреди кои части биха могли да бъдат отделени за рециклиране) и на сортирането на място на подлежащи на рециклиране материали (сортирането на място обикновено осигурява вторични суровини с по-висока степен на чистота, отколкото рециклирането извън обекта, и може да спомогне за намаляване на въздействието от транспорта върху околната среда, например посредством трошене/пресоване на място).

56.  Отбелязва, че бетонът е един от най-често използваните материали в строителната промишленост; призовава Комисията да оцени възможностите за увеличаване на рециклирането на бетон в строителството, както това се прави в Германия и Швейцария;

Развитие на пазарите за вторични суровини

57.  Призовава Комисията да разработи мерки за стимулиране и улесняване на развитието на пазарите за висококачествени вторични суровини и развитието на стопанска дейност въз основа на повторната употреба на вторични суровини;

58.  Счита, че една дългосрочна и предвидима рамка на политиката ще спомогне за стимулиране на равнището на инвестиции и на действията, необходими за пълното развитие на пазари за „по-зелени“ технологии, и за насърчаване на устойчиви стопански решения; подчертава, че показатели и цели относно ефективността на използването на ресурсите, основани на активно събиране на данни, биха предоставили необходимите насоки за лицата, вземащи решения в публичния и частния сектор, в процеса на трансформиране на икономиката;

59.  Подчертава, че е важно Комисията и държавите членки да насърчават създаването на програми за промишлена симбиоза, които подкрепят промишлените полезни взаимодействия за повторна употреба и рециклиране и които помагат на предприятията, по-специално на МСП, да откриват как тяхната енергия, отпадъци и вторични продукти могат да служат като ресурси на другите; посочва подобни концепции, като например цикъла „от люлка до люлка“ и промишлената екология;

Други мерки

60.  Призовава Комисията да предложи процедури за възлагане на обществени поръчки, в които използваните повторно, поправени, преработени, обновени и други устойчиви продукти и решения, получени чрез ефективно използване на ресурсите, следва да се предпочитат при възлагането на всички обществени поръчки, а ако те не са предпочетени, следва да се прилага принципът „изпълнение или обяснение“;

61.  Изтъква необходимостта от фискална рамка, която да е в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, подаваща подходящи сигнали за инвестиране в ефективно използване на ресурсите , модернизация на производствените процеси и производство на по-лесни за ремонтиране и дълготрайни продукти; призовава държавите членки да се стремят към напредък в тази област като част от процеса на Европейския семестър(11);

62.  Настоятелно призовава Комисията да проучи и предложи мерки, свързани с данъчното облагане, като например намален ДДС за рециклирани, повторно употребени и ефективни по отношение на използването на ресурси продукти;

63.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приложат изцяло Зеления план за действие за малките и средните предприятия;

64.  Настоятелно призовава Комисията да разработи политическа рамка за хранителните вещества, за да се подобри рециклирането, да се насърчат иновациите, да се подобрят пазарните условия и да се интегрира въпросът за устойчивото използване на хранителните вещества в законодателството на ЕС относно торовете, храните, водите и отпадъците;

65.  Настоятелно призовава Комисията да представи през първата половина на 2016 г. съобщението относно устойчивостта на храните, което беше отлагано неколкократно от 2013 г. насам; подчертава, че тъй като производството и потреблението на храни представляват значителен дял от използването на ресурси, съобщението следва по всеобхватен начин да разглежда различните елементи на неефективност в използването на ресурсите в хранителната верига и да насърчава разработването на устойчива политика в областта на храните; призовава Комисията да оцени възможността за увеличаване на използването на екологосъобразни хранителни опаковки, включително оценка на осъществимостта на постепенно заместване на хранителните опаковки с произведени от биоразградими и подлежащи на компостиране материали на биологична основа в съответствие с европейските стандарти;

66.  Призовава Комисията да създаде постоянна платформа за ефективно използване на ресурсите, която включва всички съответни заинтересовани страни, за да насърчава и улеснява прилагането на най-новите резултати от научните изследвания, обмена на най-добри практики и появата на нов промишлен синтез и промишлени екосистеми;

67.  Призовава Комисията да създаде междусекторна работна група с участието на различните генерални дирекции по въпросите на устойчивото финансиране, за да включи показателите за ефективно използване на ресурсите в интегрираното отчитане и счетоводство на равнището на отделните дружества при зачитане на поверителността на определена търговска информация; освен това призовава Комисията да проучи как да включи ефективното използване на ресурсите и екологичните рискове в, наред с другото, кредитните рейтинги и капиталовите изисквания за банките, да разработи всеобхватна застрахователна система за рисковете за околната среда, както и да определи изисквания за предоставяне на информация за инвестиционните продукти, заедно с надлежна оценка на въздействието; счита, че в тази връзка Комисията би имала полза от сътрудничество с проучването във връзка с разработването на устойчива финансова система на Програмата на ООН за околната среда; призовава Комисията да проучи съществуващите доброволни инициативи в държавите членки с цел възможен обмен на най-добри практики;

68.  Призовава Комисията, като се има предвид, че устойчивото и отговорното снабдяване с първични суровини е от изключителна важност за постигане на ефективно използване на ресурсите и за осъществяване на целите на кръговата икономика, да преразгледа препоръките за политиката на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите с цел разработване на устойчиви стандарти за снабдяване с приоритетни материали и стоки; отбелязва в това отношение съвместната подкрепа на Парламента и на Съвета за предложенията на Комисията относно отговорно снабдяване с метали и минерали от зони на конфликт;

69.  Призовава Комисията да преразгледа своето определение за суровини „от изключителна важност“, като вземе по-добре под внимание въздействията върху околната среда и рисковете, свързани с техния добив и преработка, както и техния потенциал за замяна с вторични материали;

70.  Подчертава, че цялото финансиране от ЕС, включително и финансирането чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), „Хоризонт 2020“, Кохезионния фонд и Европейската инвестиционна банка, трябва да бъде мобилизирано за насърчаване на ефективното използване на ресурсите в съответствие с йерархията на отпадъците, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки постепенно да спрат субсидиите, вредни за околната среда, включително тези за производството на енергия от биоразградимата част на промишлените и битовите отпадъци чрез изгаряне, съгласно Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и преки и непреки субсидии за изкопаеми горива;

71.  Призовава финансирането, отпускано от Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME), „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове, да се концентрира в по-голяма степен върху разработването на устойчиви, новаторски решения с ефективно използване на ресурсите и създаване на нови бизнес модели (като лизинг или схеми продукт-услуга), както и върху подобряването на проектирането на продуктите и на ефективното използване на материалите при изпълнението на продукта и работния процес;

72.  Подчертава същественото значение на научните изследвания и иновациите за подпомагане на прехода към кръгова икономика в Европа, както и че е необходимо да се подпомагат — в рамките на „Хоризонт 2020“ — научноизследователските и иновационните проекти, които са в състояние да покажат и изпитат при реални условия икономическата и екологичната устойчивост на една кръгова икономика; подчертава същевременно, че чрез възприемането на системен подход тези проекти могат да улеснят изготвянето на регулаторни норми, които са благоприятни за иновациите и по-лесни за прилагане, като се определят възможните аспекти на регулаторна несигурност, пречките и/или пропуските, които биха могли да възпрепятстват развитието на бизнес модели, основаващи се на ефективното използване на ресурсите;

73.  Изисква от Комисията да използва пълния потенциал на програмата за цифрови технологии и информационните технологии, за да насърчи ефективно използване на ресурсите и преминаването към кръгова икономика;

74.  Подчертава, че ЕС има отворена икономика, извършваща внос и износ на световния пазар; насочва вниманието към необходимостта от мерки за справяне с глобалното предизвикателство, свързано с изчерпването на ресурсите, включително на международно равнище; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят активно работата на Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), проучваща въпросите относно ресурсите от изключителна важност за света и разработваща практически решения за лицата, които формират политиките, за промишлеността и за обществото;

75.  Призовава Комисията да предприеме необходимите действия на международно равнище, за да се подобри проследимостта на продуктите;

76.  Подчертава, че увеличаването на енергийната ефективност може да доведе до намаляване на енергийната зависимост и на енергийната бедност в ЕС, които засягат около 125 милиона европейски граждани; отбелязва, че си струва енергийната ефективност да бъде разглеждана като отделен източник на енергия, чийто растеж допринася в значителна степен за развитието на промишлеността на ЕС, създаването на работни места и намаляването на сметките за енергия на хората;

77.  Настоятелно призовава Комисията да проучва дали действащото и планираното законодателство пречи на кръговата икономика, на съществуващите иновативни стопански модели или на възникването на нови такива модели, като например икономика на ползването под наем или икономика на споделянето/сътрудничество, и дали съществуват финансови или институционални пречки в това отношение; настоятелно призовава Комисията да подобри това законодателство и да вземе мерки по отношение на подобни пречки при необходимост; призовава Комисията да преразгледа свързаното с този въпрос законодателство, за да се подобрят екологичните характеристики и ефективното използване на ресурсите на продуктите през целия им жизнен цикъл и да се повиши съответствието между съществуващите инструменти и разработването на новаторски подход;

78.  Изисква от Комисията да изясни съответните аспекти на политиката на ЕС в областта на конкуренцията във връзка с кръговата икономика, като по-специално изясни компромиса между рисковете от тайни споразумения на пазара и необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между производителите и техните доставчици;

79.  Призовава Комисията да докладва на Парламента относно всички мерки, посочени по-горе, и да предложи следващи стъпки до 2018 г.;

o
o   o

80.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0584.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0016.
(3) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 59.
(4) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 21.
(5) Все още непубликувано в Официален вестник.
(6) ОВ C 140, 28.4.2015 г., стр. 37.
(7) Програма на ОИСР за околната среда, „Доброволни подходи към политиката в областта на околната среда“ („Voluntary approaches to environmental policy“), 2003 г.
(8) Съобщение на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398).
(9) Работен документ на службите на Комисията от 2 юли 2014 г., съдържащ резюме на оценката на въздействието, придружаваща предложението за директива за изменение на директивите за отпадъците (SWD(2014)0208).
(10) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (COM(2014)0397).
(11) Бюджет за Европа 2015 г., специфични за всяка държава препоръки в подкрепа на процеса на европейския семестър, стр. 6, http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf.

Правна информация