Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0451(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0176/2015

Внесени текстове :

A8-0176/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0267

Приети текстове
PDF 732kWORD 227k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0943),

—  като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (С7‑0045/2014),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 168, параграф 4, буква б и член 114 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (А8‑0176/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 68.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юли 2015 г. с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване [Изм. 1] (Това изменение се прилага за целия текст.)
P8_TC1-COD(2013)0451

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 31 и 32 член 168, параграф 4, буква б) и член 114 от него, [Изм. 2]

като взе взеха предвид предложението на Европейската комисия, изготвено след получаване на становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти от държавите членки(1),

като взе взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взе предвид становището на Европейския парламент(3)в съответствие с обикновената законодателна процедура(4), [Изм. 3]

като имат предвид, че:

(1)  В директива на Съвета 96/29/ЕвратомДиректива 2013/59/Евратом на Съвета(5) се определят основните основни норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото излагане на йонизиращо лъчение. [Изм. 4]

(1a)  Съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза. [Изм. 5]

(2)  След аварията в Чернобилската атомна централа на 26 април 1986 г. в атмосферата бяха освободени значителни количества радиоактивни материали, които замърсиха храните и фуражите в няколко европейски страни до значителни от здравна гледна точка нива, като причиниха животозастрашаващи болести и здравословни състояния. Днес продължава да е налице висока степен на радиоактивно замърсяване. Тъй като освободените радиоактивни вещества замърсиха въздуха, водата, почвата и растителността, бяха приети мерки, за да се гарантира, че вносът в Съюза на някои селскостопански продукти в Съюза се извършва само в съответствие с общите договорености, гарантиращи с цел да се гарантира здравето на населението при спазване на единния характер на пазара и избягване на нарушенията в търговията. [Изм. 6]

(2a)  Държавите членки отговарят за мониторинга на спазването на нивата, определени в настоящия регламент, главно чрез наблюдение на стандартите за безопасност на храните и фуражите. Член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС предвижда приемането на общи мерки във ветеринарната област, които имат за пряка цел защитата на човешкото здраве. От друга страна член 114 от ДФЕС гарантира подходящо равнище на хармонизиране за доброто функциониране на вътрешния пазар. [Изм. 7]

(2б)  Доказан факт е, че по-високите дози радиация оказват вредно и разрушително въздействие върху клетките в тялото и могат да предизвикат рак. [Изм. 8]

(2в)  Важно е да се определят ниски гранични стойности за максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване в храните, за да се отчита по-високата натрупана доза вследствие на замърсена храна, поемана в продължителен период от време. [Изм. 9]

(3)  В Регламент (Евратом) № 3954/87(6), изменен с Регламент (Евратом) № 2218/89 на Съвета)(7) на Съвета се определят максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване, които да се прилагат след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване, която има вероятност да доведе или вече е довела до значително радиоактивно замърсяване на храни и фуражи. Тези максимално допустими нива все още са в съответствие с последните научни становища, известни на международно равнище, и следва периодично да се преоценяват и актуализират, така че да отразяват новите научни доказателства. Максимално допустимите нива в приложения І и ІІІ са ревизирани и описани в Публикация 105 на Международната комисия относно радиационната защита. По-конкретно те се основават на референтно ниво от 1 mSv на година увеличение на индивидуално поетата доза и на предположението, че 10% от годишно консумираните храни са замърсени. [Изм. 10]

(4)  След аварията в атомната електроцентрала във Фукушима от 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония гранични нива, при които се предприемат действия по отношение на за храните. Това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и здравето на животните в Съюза и поради това бяха приети мерки за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Следва също така да се приемат мерки за наблюдение и свеждане до минимум на риска от консумиране на хранителни продукти от други държави, засегнати от изтичане на радиация след ядрена авария в трета държава. [Изм. 11]

(5)  Има необходимост от изграждане на система, която да даде възможност на Европейската общност за атомна енергия Съюза след ядрена или друг вид радиационна аварийна обстановка, която може да доведе или вече е довела до значително радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, да определи максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване с цел гарантиране на висока степен на защита на населението общественото здраве. [Изм. 12]

(6)  Максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване следва да се прилагат за храни и фуражи с произход от Съюза или внесени от трети страни в зависимост от местонахождението и обстоятелствата на ядрената авария или радиационната аварийна обстановка, като се взема под внимание въздействието на естествената и натрупаната радиация при придвижването нагоре по хранителната верига. Следва да се установят периодични преоценки на тези нива. [Изм. 13]

(7)  Комисията следва да бъде информирана за ядрена авария или за необичайно високи нива на радиоактивност съгласно Решение 87/600/Евратом на Съвета(8) или по силата на Конвенцията на МААЕ от 26 септември 1986 г. за ранно уведомяване при ядрена авария.

(8)  С цел да се вземе под внимание, че режимът на хранене на кърмачетата през първите шест месеца от живота им може да се изменя значително и че метаболизмът им през вторите шест месеца от живота им е нестабилен, полезно е да се разшири приложното поле на по-ниските максимално допустими нива за храни за кърмачета, като в него се включат първите 12 месеца от живота на кърмачетата. За бременните и кърмещите жени следва да се прилагат по-ниски максимално допустими нива за храните. [Изм. 14]

(9)  С цел да се улесни адаптирането на максимално допустимите нива, по-специално що се отнася до научните познания, в процедурите за установяване и техническия напредък в международен план, Комисията следва да представи ново предложение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на максимално допустимите нива следва да се включат консултации с групата от експерти, посочена в член 31 от Договора. [Изм. 15]

(9a)  За улесняване на адаптирането на максимално допустимите нива следва да се предвидят процедури, които да позволяват редовни консултации с експерти. Комисията следва да се установи група от експерти въз основа на научни и етични критерии. Комисията следва да оповести публично състава на групата и декларациите за интереси на членовете. При адаптирането на максимално допустимите нива Комисията следва също така да се консултира с експерти от международни организации в областта на радиационната защита. [Изм. 16]

(9б)  Групата от експерти следва да оценява също и кумулативния ефект от радиоактивното замърсяване. [Изм. 17]

(9в)  Максимално допустимите нива следва да бъдат оповестявани и редовно преразглеждани, за да бъдат съответно съобразени с последните научни достижения и становища в международен мащаб, да отразяват необходимостта от създаване на усещане за сигурност сред населението и от осигуряване на висока степен на защита и да не допускат различия в международната законодателна практика. [Изм. 18]

(10)  С цел да се гарантира, че храните и фуражите, при които са надвишени максимално допустимите нива, не се пускат на пазара на ЕССъюза, спазването на посочените нива следва да бъде щателно проверявано от държавите членки и Комисията; при неспазване следва да бъдат налагани санкции и обществеността следва да бъде съответно проверяваноинформирана. [Изм. 19]

(10a)  Правилата за мониторинга на спазването на мерките, предвидени за предотвратяване, елиминиране или намаляване до приемливи нива на рисковете от замърсяване за хората или животните, са определени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета.(9) [Изм. 20]

(11)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент по отношение на приложимостта на предварително установените максимално допустими нива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(12)  Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове, с които се прилагат предварително установените максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи. В случай обаче на ядрен инцидент или всякаква друга радиационна аварийна обстановка е необходимо да се вземат надлежно предвид специфичните обстоятелства и условия на всеки инцидент и следователно да се установи процедура, която да позволява бързо понижаване на тези предварително установени максимално допустими нива и при необходимост въвеждане на максимално допустими нива за други радионуклиди (по-специално тритий) във връзка с инцидента, с оглед на гарантиране на най-високо възможно равнище на защита на населението. Мерките и максималните нива следва да бъдат незабавно съобщавани на населението. [Изм. 21]

(12a)  Комисията следва да се подпомага от Постоянен комитет по растенията, животните, храните и фуражите, създаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета.(11) Държавите членки следва да гарантират, че техните представители във въпросния комитет разполагат с необходимите знания относно радиологичната защита. [Изм. 22]

(13)  Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с някои радиационни аварии, които има вероятност да доведат или вече са довели до значително радиоактивно замърсяване на храни и фуражи, има наложителни причини за спешна реакция. Мерките и максималните нива следва да бъдат незабавно съобщавани на населението. [Изм. 23]

(13a)  Приемането на максимално допустимите нива съгласно настоящия регламент следва да се основава на изискванията за защита за най-критичните и уязвими групи от населението, по-специално децата и хората в изолирани географски области или хората, които консумират произведени от самите тях продукти. Максимално допустимите нива следва да бъдат едни и същи за цялото население и следва да се основават на най-ниските нива. [Изм. 24]

(13б)  Когато храни или фуражи, произведени в Съюза или внесени от трети държави, представляват сериозен риск за човешкото здраве, здравето на животните или околната среда, Комисията следва да приема, посредством актове за изпълнение, допълнителни мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 за гарантиране на висока степен на защита на човешкото здраве и здравето на животните. По възможност приложимите максимално допустими стойности и допълнителните спешни мерки се включват в един единствен регламент за изпълнение. [Изм. 25]

(13в)  Когато изработва или преразглежда актове за изпълнение, Комисията следва да взема предвид на първо място следните обстоятелства: местоположението, естеството и мащаба на ядрената авария или на всяка друга причина за радиологично замърсяване; естеството и мащаба на изпускането на радиоактивни вещества във въздуха, водата и почвата, както и в храните и фуражите, на територията на Съюза или извън него; рисковете от установено или потенциално радиологично замърсяване на храните и фуражите и получените дози облъчване; вида и количеството на замърсените храни и фуражи, които биха могли да бъдат пуснати на пазара в Съюза, и максимално допустимите нива на замърсени храни и фуражи в трети държави. [Изм. 26]

(13г)  В случай на ядрен инцидент или радиационна аварийна обстановка, при което се налага да се приложат максимално допустимите нива, е необходимо населението да бъде информирано за нивата в сила както от Комисията, така и от всяка държава членка. Освен това на населението следва да се предостави и информация относно храните и фуражите, в които има вероятност да се натрупа по-висока концентрация на радиоактивност. [Изм. 27]

(13д)  Спазването на максимално допустимите нива следва да бъде предмет на подходящ контрол и следва да се предвидят санкции за съзнателен внос, износ или съзнателно пускане на пазара на храни, при които са надвишени максимално допустимите нива на замърсяване, [Изм. 28]

ПРИЕ ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се определят максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните, както е посочено в приложение I, максимално допустимите нива за храните с второстепенно значение, установени в приложение II, както и максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите, както е установено в приложение III, които могат да бъдат пуснати на пазара след ядрена или друга радиационна авария, която има вероятност да доведе или вече е довела до значително радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, както и процедурите за прилагане на тези максимално допустими нива. [Изм. 54]

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „Храни“ означава вещество или продукт, отговарящи на определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002; преработен, частично преработен или непреработен, който е предназначен или е разумно да се очаква, че ще бъде приеман от хора, включително напитки, дъвки, както и всяко вещество, включително вода, умишлено включено в състава на храната по време на производството, приготвянето или обработката й; понятието „храни“ не включва:

а)  фуражи;

б)  живи животни, освен когато са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека;

в)  растения преди прибиране на реколтата;

г)  лекарствени продукти по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12);

д)  козметични продукти по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(13);

е)  тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 2001/37/EO на Европейския парламент и на Съвета(14);

ж)  упойващи или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на Обединените нации по упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 г.;

з)  остатъчни вещества и замърсители. [Изм. 29]

2)  „храни с второстепенно значение“ означава храни, имащи второстепенно значение по отношение на режима на хранене, и периферно отражение върху консумацията на храни от населението. [Изм. 55]

3)  „фуражи“ означава всяко вещество или продукт, включително добавки, преработени, частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене на животни през устата отговарящи на определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002; [Изм. 30]

4)  „пускане на пазара“ означава притежаването на храни или фуражи с цел продажба, в това число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безвъзмездно или възмездно, както и самата продажба, разпространение и друга форма на прехвърляне. операция, отговаряща на определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002; [Изм. 31]

(4a)  „материали, влизащи в контакт с храни/фуражи“ означава опаковъчни и други материали, предназначени да бъдат в контакт с храни; [Изм. 32]

(4б)  „радиационна аварийна обстановка“ означава необичайно събитие с участието на радиационен източник, изискващо незабавна намеса за ограничаване на всяка сериозна заплаха за здравето или безопасността или всяка неблагоприятна последица за качеството на живот, собствеността или околната среда или представляващо опасност, която може да доведе до подобни неблагоприятни последици. [Изм. 33]

Член 2a

Не се разрешават практики на смесване на храни с концентрации, надвишаващи концентрациите, допустими съгласно правилата, установени в настоящия регламент, относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, с храни с нулево или слабо замърсяване с цел получаването на продукти, отговарящи на изискванията. [Изм. 34]

Член 3

1.  В случай че Комисията получи — и по-специално съгласно договореностите на Европейската общност за атомна енергия за ранен обмен на информация при радиационна аварийна обстановка или в съответствие с Конвенцията на МААЕ от 26 септември 1986 г. за ранно уведомяване при ядрена авария — официална информация за аварии или друга радиационна аварийна обстановка, според която максимално допустимите нива за водещи до замърсяване на храни, храни с второстепенно значение и фуражи вероятно ще бъдат достигнати или вече са били отчетени, тя приема във възможно най-кратки срокове акт регламент за изпълнение, — ако обстоятелствата го налагат — с който се определят като приложими тези максимално допустими нива на радиоактивност, които не могат да бъдат по-високи от установените в приложенията към настоящия регламент. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2. [Изм. 35]

1a.  Максимално допустимите нива се оповестяват и редовно се преразглеждат, за да бъдат съответно съобразени с последните научни постижения и становища в международен мащаб, да отразяват необходимостта от създаване на усещане за сигурност сред населението и от осигуряване на висока степен на защита и да не допускат различия в международната законодателна практика с най-добра защита. [Изм. 36]

2.  По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани със случаи на ядрени или радиационни аварии, Комисията приема регламент акт за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3. [Изм. 37]

3.  При изготвянето на проекта за регламент актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и при обсъждането им с комитета, посочен в член 5, Комисията се съобразява с основните норми, установени в съответствие с членове 30 и 31 от Договора Директива 2013/59/Евратом, включително с принципа, че всички видове експозиция на облъчване се ограничават във възможно най-ниска степен, като се отчитат като приоритет аспектите за опазване на общественото здраве и като се вземат предвид икономическите и социалните фактори, особено на най-уязвимите слоеве на обществото. При изготвянето на тези актове Комисията се подпомага от независима група от експерти по обществено здраве, избрани въз основа на техните познания и опит в областта на радиационната защита и безопасността на храните („група от експерти“). Комисията оповестява публично състава на групата от експерти и декларациите за интереси на членовете. [Изм. 38]

3a.  Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат в зависимост от естеството и мащаба на радиацията и се преразглеждат, колкото пъти е необходимо предвид еволюцията на замърсяването. Комисията извършва първото преразглеждане най-късно в срок от един месец след ядрената или радиационната авария, за да измени, ако е необходимо, максимално допустимите нива на радиоактивност и списъка с радионуклидите. [Изм. 39]

Член 4

1.  Веднага след като Комисията приеме регламент акт за изпълнение, с който се определят като приложими максимално допустими нива, храните, или фуражите, при които не са спазени посочените максимално допустими нива, не се пускат на пазара. [Изм. 40]

Комисията установява режим за отговорност за ядрени щети с цел решаване на затрудненията на всички евентуално засегнати от ядрена авария държави членки. Този режим предвижда подходящи обезщетения в случай на ядрени аварии. [Изм. 41]

За целите на прилагането на настоящия регламент храните, и фуражите, внесени от трети страни, се считат за пуснати на пазара, ако на митническата територия на Съюза те се подлагат на митническа процедура, различна от транзитната процедура. [Изм. 42]

Държавите членки наблюдават спазването на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на своите територии. За тази цел държавите членки поддържат система за официален контрол на храните и фуражите и извършват други дейности по целесъобразност според обстоятелствата, включително публично оповестяване на безопасността и рисковете във връзка с храните и фуражите в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002. [Изм. 43]

2.  Всяка държава членка представя на Комисията цялата информация, която се отнася до прилагането на настоящия регламент, по-специално за случаите на неспазване на максимално допустимите нива. Комисията изпраща тази информация на останалите държави членки.:

a)  за периодичното планиране на проверки на максимално допустимите нива на своята територия;

б)  за случаите на неспазване на максимално допустимите нива;

в)  за идентифицирането на компетентните национални служби, отговорни за проверките.

Комисията изпраща тази информация на останалите държави членки в най-кратки срокове.

Случаите на неспазване на максимално допустимите нива се нотифицират чрез системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 178/2002.

Комисията налага санкции на държавите членки, които сами не са наложили санкции в случай на пускане на пазара или износ на храни или фуражи, чието замърсяване е над максимално допустимите нива. [Изм. 44]

3.  Държавите членки предоставят информация на обществеността, главно чрез онлайн платформа, относно максимално допустимите нива, аварийните ситуации и случаите на неспазване на максимално допустимите нива. Обществеността също така се уведомява относно храни, в които би могло да се натрупа по-висока концентрация на радиоактивност, и особено относно естеството на продукта, марката, произхода и датата на анализа. [Изм. 45]

4.  Максималните разрешени нива, посочени в Приложенията към настоящия регламент, отчитат въздействието на частичното разлагане на радиоактивните изотопи по време на срока на годност на консервираните храни. В зависимост от вида замърсяване, например замърсяване с изотопи на йода, се осъществява постоянно наблюдение на радиоактивността на консервираните храни. [Изм. 46]

5.  До 31 март 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно целесъобразността на механизма за компенсиране на земеделските производители, чиито храни са били замърсени над максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване и поради това не могат да бъдат пуснати на пазара. Подобен механизъм следва да се основава на принципа „замърсителят плаща“. Ако е приложимо, докладът се придружава от законодателно предложение, предвиждащо такъв механизъм. [Изм. 47]

Член 4а

1.  Най-късно до 31 март 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно целесъобразността на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване, определени в приложенията.

2.  Този доклад позволява да се провери дали максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване гарантират спазването на ефикасната гранична доза от 1 mSv годишно за населението и дали водят до достатъчно ниски дози в щитовидната жлеза спрямо референтната стойност от 10 mGy, препоръчвана от СЗО за предписване на стабилен йод на критичните групи.

3.  Този доклад разглежда възможността за преразглеждане на класификацията на радионуклидите и за включването на трития и на въглерод-14 в приложенията към настоящия регламент. При оценката на тези максимално допустими нива докладът се съсредоточава по-конкретно върху защитата на най-уязвимите групи от населението, а именно децата, и разглежда въпроса дали би било уместно да се установят максимално допустими нива за всички категории от населението на тази основа. [Изм. 48]

Член 5

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, растенията, животните, храните и фуражите, създаден с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(15). Посоченият комитет се счита за комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. [Изм. 49]

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 6

За да се гарантира, че максимално допустимите нива, установени в приложения I, II и III приложенията към настоящия регламент, са съобразени с нова или допълнителна важна информация, която стане известна, и по-специално по отношение на научните най-новите научни знания, Комисията представя пред Парламента и Съвета доклад, по целесъобразност придружен от предложение за промени в посочените приложения се предлагат от Комисията и за ревизиране, ако е необходимо, на списъка с радионуклиди, след консултация с групата от експерти, посочена в член 31 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия член 3, параграф 3. [Изм. 50]

Член 6a

В случай на ядрена авария или друга причина за радиационна аварийна обстановка, водеща до замърсяване на храни и фуражи, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно мерките, приети в съответствие с настоящия регламент, и нотифицираната информация съгласно член 4, параграф 2. [Изм. 51]

Член 7

Регламент (Евратом) № 3954/87, изменен с Регламент (Евратом) № 2218/1989 и регламенти (Евратом) № 944/89(16) и № 770/90(17) на Комисията се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИ

Максимално допустимите нива, които следва да се прилагат към храни, са следните:

Храни (Bq/kg)(18)

 Храни за кърмачета(19)

Мляко и млечни продукти(20)

Други храни с изключение на храни с второстепенно значение(21)

Течни храни(22)

Изотопи на стронций, по-специално

Sr-90

75

125

750

125

Изотопи на йод, по-специално І-131

150

500

2 000

500

Алфа-емитиращи изотопи на плутоний и трансплутониеви елементи, по-специално

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Всички останали нуклиди с период на полуразпад над 10 дни, по-специално

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИ С ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

1.  Списък на храни с второстепенно значение

Код по КН

Описание

0703 20 00

Чесън (пресен или замразен)

0709 59 50 

Трюфели (пресни или замразени)

0709 99 40

Каперси (Carparidacees) (пресни или замразени)

0711 90 70 

Каперси (временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние)

ex 0712 39 00

Трюфели (сушени, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин)

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

0903 00 00

Мате

0904

Пипер от рода Piper; плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или смлени, или пулверизирани

0905 00 00

Ванилия

0906

Канела и канелени цветове

0907 00 00

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)

0908

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми

0909

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна

0910

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

1106 20 

Брашно, грис и прах от сагу или от корени или грудки от № 0714

1108 14 00

Нишесте от маниока

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

1604 31 00

Хайвер

1604 32 00

Заместители на хайвер

1801 00 00

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

1802 00 00

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

2003 90 10

Трюфели (приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина)

2006 00 

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани):

2102

Маи (активни или неактивни); други мъртви едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция № 3002); набухватели

2936

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

2.  Максимално допустимите нива, които следва да се прилагат за храните с второстепенно значение, изброени в параграф 1, са следните

(Bq/kg)

Изотопи на стронций, по-специално Sr-90

7500

Изотопи на йод, по-специално І-131

20000

Алфа-емитиращи изотопи на плутоний и трансплутониеви елементи, по-специално Pu-239,

Am-241

800

Всички останали нуклиди с период на полуразпад над 10 дни, по-специално Cs-134, Cs-137(24)

12500

[Изм. 57]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на фуражи

Максимално допустимите нива за цезий-134 и цезий 137 са следните:

Животни

Bq/kg(25), (26)

Свине

1 250

Домашни птици, агнета, телета

2 500

Други

5 000

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОТМЕНЕНИ РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета

(ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11)

Регламент (Евратом) № 2218/89 на Съвета

(ОВ L 211, 22.7.1989 г., стр. 1)

Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията

(ОВ L 101, 13.4.1989 г., стр. 17)

Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията

(ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (Евратом) № 3954/87

Регламент (Евратом) № 944/89

Регламент (Евратом) № 770/90

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1

Член 1

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2

Член 2, параграф 2

-

Член 3, параграф 1

-

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграфи 3 и 4

-

Член 4

-

Член 5, параграф 1

Член 6

Член 5, параграф 2

-

Член 6, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 2

Приложение II, точка 2

---

---

Член 1

---

Приложение III

Член 5

Член 7

-

---

---

---

Член 7

Член 8

Член 8

Приложение

Приложение I

Приложение

Приложение II, точка 1

Приложение

Приложение III

---

---

---

Приложение ІV

---

---

---

Приложение V

(1)OВ C […], […] г., стр. […].
(2)OВ C […], […] г., стр. […].
(3)OВ C […], […] г., стр. […].
(4) Позиция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета от ... .
(5)Директива 96/29/Евратом 2013/59/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото излагане на йонизиращо лъчение, и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ L 159, 29.6.1996 г., OB L 13, 17.1.2014 г., стр. 1).
(6)Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11).
(7) Регламент (Евратом) № 2218/89 на Съвета от 18 юли 1989 г. за изменение на Регламент (Евратом) № 3954/87 за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (OВ L 211, 22.7.1989 г., стр. 1).
(8)Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (OВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76).
(9) Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11) Регламент (EО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(12)Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(13)Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).
(14)Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (OВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26).
(15)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(16) Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията от 12 април 1989 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни с второстепенно значение след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (OВ L 101, 13.4.1989 г., стр. 17).
(17)Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 година за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария (OВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78).
(18)Нивото, приложимо за концентрирани или изсушени продукти, се изчислява на базата на продукта, възстановен във вида, в който е готов за консумация. Държавите членки могат да правят препоръки относно условията на разреждане, за да се осигури спазването на максимално допустимите нива, установени в настоящия регламент.
(19)Храните за кърмачета се определят като храни, предназначени за хранене на бебета през първите дванадесет месеца от живота им, които отговарят сами по себе си на хранителните изисквания за тази категория лица и са пуснати за продажба на дребно в опаковки, които са ясно идентифицирани и с обозначение на етикета по един от следните начини: „храни за кърмачета“, „преходни храни“, „млека за кърмачета“ и „преходни млека“ в съответствие с членове 11 и 12 от Директива 2006/141/ЕО на Комисията.
(20)Млечните продукти са продуктите, включени в следните кодове по КН, включително, когато е целесъобразно, всякакви корекции, които могат да бъдат направени по-късно: 0401, 0402 (с изключение на 0402 29 11).
(21)Храните с второстепенно значение и съответните нива, които следва да се прилагат за тях, са посочени в приложение ІІ .
(22)Течните храни, както са определени в позиция 2009 и в глава 22 на Комбинираната номенклатура. Стойностите се изчисляват, като се взема предвид консумацията на вода от водопроводната мрежа и същите стойности следва да се прилагат за доставките на питейна вода.
(23)Въглерод 14, тритий и калий 40 не са включени в тази група.
(24)Въглерод 14, тритий и калий 40 не са включени в тази група.
(25)С тези нива се цели да се допринесе за спазването на максимално допустимите нива за храни; сами по себе си те не гарантират това спазване във всички случаи и не намаляват изискването за мониторинг на нивата на замърсяване в продуктите от животински произход, предназначени за консумация от хора.
(26)Тези нива се прилагат за фуражи във вид, готов за консумация.

Правна информация