Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0451(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0267

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 634kWORD 209k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0943),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0045/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0176/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 68.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Ιουλίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [Τροπολογία 1. Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο]
P8_TC1-COD(2013)0451

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 31 και 32 το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 114, [Τροπολογία 2]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν γνωμοδότησης ομάδας προσώπων που επέλεξε η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή μεταξύ ειδικών επιστημόνων των κρατών μελών(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3) Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4), [Τροπολογία 3]

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου(5) καθορίζει βασικούς κανόνες βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ιοντίζουσες ακτινοβολίες. [Τροπολογία 4]

(1α)  Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης. [Τροπολογία 5]

(2)  Μετά το ατύχημα του πυρηνικού σταθμού στο Τσερνομπίλ, στις 26 Απριλίου 1986, μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών υλικών ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα, μολύνοντας τρόφιμα και ζωοτροφές σε υψηλά για την υγεία σημαντικά επίπεδα, από την άποψη της υγείας, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και προκαλώντας έτσι θανατηφόρες ασθένειες και παθήσεις. Ακόμη και σήμερα συνεχίζει να παρατηρείται υψηλό επίπεδο ραδιενεργού μόλυνσης. Δεδομένου ότι το ραδιενεργό υλικό που εκλύθηκε έχει μολύνει τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βλάστηση, θεσπίστηκαν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα θα εισέρχονται εισήχθησαν στην Ένωση μόνο σύμφωνα με κοινές ρυθμίσεις οι οποίες προστατεύουν την υγεία διαδικασίες με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού, διατηρώντας συγχρόνως τον ενιαίο χαρακτήρα της αγοράς και εμποδίζοντας εκτροπές του εμπορίου. [Τροπολογία 6]

(2α)  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της τήρησης των επιπέδων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως μέσω της επιτήρησης των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Στο άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ προβλέπεται η λήψη κοινών μέτρων στον κτηνιατρικό τομέα, με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, το άρθρο 114 ΣΛΕΕ διασφαλίζει την προσήκουσα εναρμόνιση για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 7]

(2β)  Είναι αποδεδειγμένο ότι οι υψηλές δόσεις ραδιενέργειας έχουν επιβλαβή και καταστροφικά αποτελέσματα στα κύτταρα του σώματος και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους. [Τροπολογία 8]

(2γ)  Είναι σημαντικό να οριστούν χαμηλά ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη σωρευτική δόση που προκύπτει από τα μολυσμένα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται στη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου. [Τροπολογία 9]

(3)  Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου(6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου(7), καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών. Αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες διεθνώς και θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται περιοδικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των παραρτημάτων Ι έως ΙΙΙ αναθεωρήθηκαν και ορίστηκαν στη Διεθνή Επιτροπή για την Ακτινοπροστασία δημοσίευση 105. Βασίζονται ιδίως σε ένα επίπεδο αναφοράς 1 mSv κατά έτος αύξησης της ατομικής προσλαμβανόμενης δόσης και στην υπόθεση ότι ένα 10 τοις εκατό των τροφών που καταναλώνονται ετησίως είναι μολυσμένες. [Τροπολογία 10]

(4)  Μετά το ατύχημα στον πυρηνοηλεκτρικό σταθμό της Φουκουσίμα, στις 11 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι τα επίπεδα ραδιονουκλεϊδίων σε ορισμένα τρόφιμα καταγωγής Ιαπωνίας υπερέβαιναν τα επίπεδα δράσης των ανωτάτων ορίων που ισχύουν στην Ιαπωνία για τα τρόφιμα. Η μόλυνση αυτή ενδέχεται να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στην Ένωση και, ως εκ τούτου, θεσπίστηκαν μέτρα για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν μέτρα για την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου να καταναλωθούν τρόφιμα από άλλες χώρες τα οποία έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες πυρηνικού ατυχήματος σε διαφορετική χώρα. [Τροπολογία 11]

(5)  Είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα το οποίο, μετά από πυρηνικό ατύχημα ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών, θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας Ένωση να καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης για την προστασία του πληθυσμού ραδιενέργειας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας. [Τροπολογία 12]

(6)  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης θα πρέπει να ισχύουν για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που κατάγονται από την Ένωση ή εισάγονται από τρίτες χώρες, ανάλογα με την τοποθεσία και τις συνθήκες του πυρηνικού ατυχήματος ή του έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της φυσικής και της σωρευτικής ακτινοβολίας, καθώς αυτή ανέρχεται στην τροφική αλυσίδα. θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικές αναθεωρήσεις των επιπέδων αυτών. [Τροπολογία 13]

(7)  Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για κάθε πυρηνικό ατύχημα ή περίπτωση ασυνήθιστα υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας σύμφωνα με την απόφαση 87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου(8) ή βάσει της Σύμβασης ΔΟΑΕ, της 26ης Σεπτεμβρίου 1986, για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος.

(8)  Για να ληφθούν υπόψη το ενδεχόμενο να ποικίλει σημαντικά η διατροφή των βρεφών κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους και οι αβεβαιότητες όσον αφορά τον μεταβολισμό των βρεφών κατά τους επόμενους έξι μήνες της ζωής τους, ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των κατωτέρων μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τρόφιμα προοριζόμενα για βρέφη σε ολόκληρο το πρώτο δωδεκάμηνο ζωής. Θα πρέπει επίσης να ισχύσουν χαμηλότερα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για τα τρόφιμα, όσον αφορά τις εγκύους και τις θηλάζουσες γυναίκες. [Τροπολογία 14]

(9)  Στις διαδικασίες για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων πρέπει να περιλαμβάνεται γνωμοδότηση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, ώστε Για να διευκολύνεται η προσαρμογή των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, ιδίως στην επιστημονική γνώση και στην τεχνική πρόοδο σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια νέα πρόταση για την προσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμενων επιπέδων. [Τροπολογία 15]

(9α)  Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες για την εξασφάλιση τακτικών γνωμοδοτήσεων από εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων βάσει επιστημονικών και δεοντολογικών κριτηρίων. Η Επιτροπή οφείλει να δημοσιοποιεί τη σύνθεση της ομάδας καθώς και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της. Στο πλαίσιο προσαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ζητήσει την διατύπωση γνώμης από εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών στον τομέα της ραδιοπροστασίας. [Τροπολογία 16]

(9β)  Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει τις σωρευτικές συνέπειες της ραδιενεργού μόλυνσης. [Τροπολογία 17]

(9γ)  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας πρέπει να δημοσιεύονται και να αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και την εμπειρογνωμοσύνη που είναι σήμερα διαθέσιμη διεθνώς, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη καθησύχασης του κοινού και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού, καθώς επίσης για να αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τη διεθνή κανονιστική πρακτική. [Τροπολογία 18]

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ Ένωσης τρόφιμα και ζωοτροφές που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, η συμμόρφωση με αυτά τα επίπεδα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλων διεξοδικών ελέγχων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και να ενημερώνεται κατάλληλα το κοινό. [Τροπολογία 19]

(10α)  Οι κανόνες για την εξακρίβωση της τήρησης των μέτρων για την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων μόλυνσης για τους ανθρώπους ή τα ζώα, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). [Τροπολογία 20]

(11)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να καθίστανται εφαρμοστέα τα προκαθορισμένα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(12)  Για την έκδοση πράξεων που καθιστούν εφαρμοστέα τα προκαθορισμένα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο σε κάθε πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση λόγω ραδιενέργειας να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι περιστάσεις και ειδικές συνθήκες κάθε ατυχήματος και, συνεπώς, να θεσπιστεί διαδικασία που να καθιστά δυνατή την ταχεία μείωση αυτών των προκαθορισμένων μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων και, αν είναι απαραίτητο, τον ορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για άλλα ραδιονουκλεΐδια (ιδίως για το τρίτιο), που εμπλέκονται στο ατύχημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού. Το μέτρο και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στον πληθυσμό. [Τροπολογία 21]

(12α)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποί τους στην εν λόγω επιτροπή διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ακτινοπροστασίας. [Τροπολογία 22]

(13)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όταν το επιβάλλουν λόγοι επιτακτικής ανάγκης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ακτινοβολίες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών,. Το μέτρο και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στον πληθυσμό. [Τροπολογία 23]

(13α)  Η έγκριση των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στις πλέον αυστηρές απαιτήσεις προστασίας του πληθυσμού και δη αυτού του τμήματός του το οποίο είναι το πλέον ευπαθές, κυρίως τα παιδιά και τα άτομα τα οποία μπορούν να βρεθούν σε απομόνωση από απόψεως γεωγραφικής καταστάσεως ή τα οποία εφαρμόζουν την αυτοκατανάλωση. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να είναι τα ίδια για όλον τον πληθυσμό και να βασίζονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. [Τροπολογία 24]

(13β)  Όταν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από την Ένωση ή εισάγονται από τρίτες χώρες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή για το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Εφόσον είναι δυνατόν, τα εφαρμοστέα επιτρεπτά ανώτατα όρια και τα πρόσθετα έκτακτα μέτρα θα ενσωματωθούν σε έναν μόνο εκτελεστικό κανονισμό. [Τροπολογία 25]

(13γ)  Κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκτελεστικών πράξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει κυρίως υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις: τον τόπο, τη φύση και την έκταση του πυρηνικού ατυχήματος ή άλλης περίπτωσης εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες· τη φύση και την έκταση της διοχέτευσης ουσιών από ακτινοβολίες στον αέρα και το έδαφος, καθώς και στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, είτε εντός ή εκτός της Ένωσης· τους κινδύνους της εντοπισθείσας ή ενδεχόμενης μόλυνσης τροφίμων και ζωοτροφών από ακτινοβολίες και τις δόσεις ακτινοβολίας που προκύπτουν· τον τύπο και την ποσότητα μολυσμένων τροφίμων και ζωοτροφών που μπορεί να διοχετευτούν στην αγορά της Ένωσης και τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για μολυσμένα τρόφιμα και ζωοτροφές σε τρίτες χώρες. [Τροπολογία 26]

(13δ)  Είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια πυρηνικού ατυχήματος ή κατάστασης εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, να ενημερώνεται το κοινό για τα ισχύοντα επίπεδα, τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τρόφιμα και ζωοτροφές που είναι πιθανόν να παρουσιάζουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας. [Τροπολογία 27]

(13ε)  Η συμμόρφωση με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλων ελέγχων και να προβλέπονται κυρώσεις για τη σκόπιμη εξαγωγή, την εισαγωγή ή την διάθεση στο εμπόριο τροφίμων που έχουν ένα επίπεδο μόλυνσης πέραν των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, [Τροπολογία 28]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει στο παράρτημα Ι τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων, στο παράρτημα ΙΙ τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων ήσσονος σημασίας και στο παράρτημα III τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των ζωοτροφών, που επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή άλλο έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών, και καθορίζει επίσης τις διαδικασίες για να καθίστανται εφαρμοστέα τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. [Τροπολογία 54]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «τρόφιμα»: ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό· περιλαμβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, συμπεριλαμβανομένου του νερού, η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους· στα «τρόφιμα» δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: που ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

α)  ζωοτροφές,

β)  ζώντα ζώα, εκτός εάν παρασκευάζονται για διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση,

γ)  φυτά πριν από τη συγκομιδή,

δ)  φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

ε)  καλλυντικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

στ)  καπνός και προϊόντα καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

ζ)  ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες κατά την έννοια της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, του 1961, και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπες ουσίες, του 1971,

η)  κατάλοιπα και μολυσματικές προσμείξεις. [Τροπολογία 29]

2)  «τρόφιμα ήσσονος σημασίας»: τα τρόφιμα τα οποία έχουν ελάσσονα διαιτητική σημασία και στα οποία αναλογεί περιθωριακό μόνο ποσοστό της κατανάλωσης τροφίμων από τον πληθυσμό· [Τροπολογία 55]

3)  «ζωοτροφές»: οι ουσίες ή τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για χορήγηση τροφής από το στόμα στα ζώα· όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· [Τροπολογία 30]

4)  «διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προς πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, διανομή και άλλες μορφές μεταβίβασης επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· [Τροπολογία 31]

4α)  «υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές»: συσκευασίες και άλλα υλικά που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα· [Τροπολογία 32]

4β)  «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών»: ένα ασυνήθιστο συμβάν σε σχέση με πηγή ακτινοβολίας που απαιτεί άμεση παρέμβαση για τον περιορισμό ενδεχόμενων σοβαρών κινδύνων υγείας ή ασφάλειας ή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για την ποιότητα ζωής, τις περιουσίες ή το περιβάλλον ή συνιστά κίνδυνο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιου είδους αρνητικές συνέπειες. [Τροπολογία 33]

Άρθρο 2α

Οι πρακτικές που συνίστανται στην ανάμειξη τροφίμων που παρουσιάζουν συγκεντρώσεις ανώτερες των προβλεπόμενων από τους κανόνες σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και με τρόφιμα που δεν είναι μολυσμένα ή είναι λίγο μολυσμένα, με σκοπό την επίτευξη προϊόντων συμμορφούμενων προς τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, απαγορεύονται. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 3

1.  Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί επίσημα — συγκεκριμένα, είτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες ή κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του ΔΟΑΕ της 26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος — ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, με στοιχεία που αποδεικνύουν από ακτινοβολίες, με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ραδιενεργός μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών ενδέχεται να φθάσει ή έχει ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, που μολύνει τρόφιμα και ζωοτροφές, εκδίδει, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, εκτελεστικό κανονισμό που καθιστά εφαρμοστέα αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα το ταχύτερο δυνατό, εκτελεστική πράξη που εκθέτει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνα που εκτίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. [Τροπολογία 35]

1α.  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας δημοσιεύονται και αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και την εμπειρογνωμοσύνη που είναι διαθέσιμη διεθνώς την κατάλληλη στιγμή, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη καθησύχασης του κοινού και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του πληθυσμού, καθώς επίσης για να αποφεύγονται οι αποκλίσεις από τη διεθνή κανονιστική πρακτική. [Τροπολογία 36]

2.  Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες που απαιτείται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που συνδέονται με τις περιστάσεις του πυρηνικού ατυχήματος ή του εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέο εκτελεστικό κανονισμό εφαρμοστέα εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. [Τροπολογία 37]

3.  Κατά την κατάρτιση του σχεδίου εκτελεστικής πράξης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρεται αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και κατά τις διαβουλεύσεις με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους βασικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30 και 31 της Συνθήκης Ευρατόμ της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής σύμφωνα με την οποία όλες οι εκθέσεις σε ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται στο χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο, κατά προτεραιότητα, η προστασία της δημόσιας υγείας όσο και να συνεκτιμώνται οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, ιδίως των πιο ευάλωτων τμημάτων της κοινωνίας. Κατά την κατάρτιση των λόγω πράξεων, η Επιτροπή επικουρείται από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων της δημόσιας υγείας, που έχουν επιλεγεί με βάση τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία τους στην ακτινολογική προστασία και την ασφάλεια των τροφίμων («ομάδα εμπειρογνωμόνων»). Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της. [Τροπολογία 38]

3α.  Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 υιοθετούνται σύμφωνα με τη φύση και την έκταση των ακτινοβολιών και μπορεί να αναθεωρηθεί όσες φορές απαιτείται, ανάλογα με την εξέλιξη της ρύπανσης. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την πρώτη επισκόπηση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο μετά το πυρηνικό ατύχημα ή τον έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες, προκειμένου να τροποποιήσει, αν είναι αναγκαίο, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας και τον κατάλογο των ραδιονουκλεϊδίων. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 4

1.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό εκτελεστική πράξη που καθιστά εφαρμοστέα τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, δεν διατίθενται στην αγορά τρόφιμα, ή ζωοτροφές που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. [Τροπολογία 40]

Η Επιτροπή θεσπίζει καθεστώς πυρηνικής ευθύνης με σκοπό την αντιμετώπιση των ανησυχιών όλων των κρατών μελών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από πυρηνικό ατύχημα. Το εν λόγω καθεστώς θα προβλέπει τη δέουσα αποζημίωση σε περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων. [Τροπολογία 41]

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα τρόφιμα, ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτες χώρες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν αποτελούν αντικείμενο, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, άλλης τελωνειακής διαδικασίας πλην της τελωνειακής διαμετακόμισης. [Τροπολογία 42]

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας εντός της επικράτειάς τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διατηρούν σύστημα επίσημων ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών, και λαμβάνουν άλλα ενδεδειγμένα μέτρα κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων ανακοινώσεων σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους των τροφίμων και των ζωοτροφών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. [Τροπολογία 43]

2.  Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ιδιαίτερα:

α)  τον προγραμματισμό των περιοδικών ελέγχων των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων στην εθνική του επικράτεια

β)  τις περιπτώσεις μη τήρησης των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων.

γ)  τον προσδιορισμό των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες για τους ελέγχους.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατό.

Οι περιπτώσεις μη τήρησης των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη, τα οποία ενδεχομένως παραλείπουν να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση διάθεσης στο εμπόριο ή εξαγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών με επίπεδα μόλυνσης που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά. [Τροπολογία 44]

3.  Τα κράτη μέλη πληροφορούν το κοινό, ιδίως μέσω επιγραμμικής υπηρεσίας, σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Το κοινό ενημερώνεται επίσης για τα τρόφιμα που θα μπορούσαν να συσσωρεύσουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, και ιδίως σχετικά με τον τύπο προϊόντος, την εμπορική ονομασία, την προέλευση και την ημερομηνία ανάλυσης. [Τροπολογία 45]

4.  Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της μερικής διάσπασης ραδιενεργών ισοτόπων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής των διατηρημένων τροφίμων. Ανάλογα με τη μορφή μόλυνσης, π.χ. μόλυνση από ισότοπα ιωδίου, θα πρέπει να διεξάγεται επί μονίμου βάσεως έλεγχος ραδιενέργειας των διατηρημένων τροφίμων. [Τροπολογία 46]

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Μαρτίου 2017, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα μηχανισμού για την αποζημίωση των αγροτών των οποίων η παραγωγή έχει μολυνθεί περισσότερο από τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας και δεν μπορεί να διοχετευθεί στην αγορά. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η έκθεση, εφόσον απαιτείται, συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση τέτοιου κανονισμού. [Τροπολογία 47]

Άρθρο 4α

1.  Η Επιτροπή οφείλει να έχει υποβάλει, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2017, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης που ορίζονται στα παραρτήματα.

2.  Με την έκθεση αυτή καθίσταται δυνατό να διαπιστώνεται εάν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης διασφαλίζουν την τήρηση του ορίου της ενεργού δόσης του 1 mSv/ετησίως για την έκθεση του κοινού και καταλήγουν σε δόσεις στον θυρεοειδή αρκετά κατώτερες της τιμής αναφοράς των 10 mGy που συνιστά η ΠΟΥ για τη χορήγηση αργού ιωδίου στις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες.

3.  Η έκθεση εξετάζει τη δυνατότητα αναθεώρησης της ταξινόμησης των ραδιονουκλεϊδίων και ένταξης του τριτίου και του άνθρακα 14 στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Κατά την αξιολόγηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, η έκθεση πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία των ευπαθέστερων πληθυσμιακών ομάδων, και ιδιαίτερα των παιδιών, και να εξετάζει τη σκοπιμότητα του καθορισμού μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού στη βάση αυτή. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 5

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 49]

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 6

Για να διασφαλιστεί ότι στα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κατά τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα ή πρόσθετα σημαντικά δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα, ιδίως οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, η Επιτροπή προτείνει προσαρμογές παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που συνοδεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο, από πρόταση προσαρμογής των εν λόγω παραρτημάτων και αναθεώρησης, αν είναι αναγκαίο, του καταλόγου των ραδιονουκλεϊδίων, μετά από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας άρθρο 3 παράγραφος 3. [Τροπολογία 50]

Άρθρο 6α

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή άλλης αιτίας εκτάκτου κινδύνου λόγω ακτινοβολιών που προκαλεί μόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αναλύοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 και οι κανονισμοί (Ευρατόμ) αριθ. 944/89(16) και αριθ. 770/90(17) της Επιτροπής καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα είναι τα ακόλουθα:

Τρόφιμα (Bq/kg)(18)

 Βρεφικές τροφές(19)

Γαλακτοκομικά προϊόντα(20)

Άλλα τρόφιμα εκτός από τρόφιμα ήσσονος σημασίας(21)

Υγρά τρόφιμα(22)

Ισότοπα του στροντίου, ιδίως

Sr-90

75

125

750

125

Ισότοπα του ιωδίου, ιδίως I-131

150

500

2 000

500

Ισότοπα του πλουτωνίου και στοιχείων με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό που εκπέμπουν σωματίδια α, ιδίως

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Όλα τα άλλα νουκλεΐδια με χρόνο υποδιπλασιασμού μεγαλύτερο από 10 ημέρες, ιδίως

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1.  Κατάλογος τροφίμων ήσσονος σημασίας

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0703 20 00

Σκόρδα (νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

0709 59 50 

Τρούφες (νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη)

0709 99 40

Κάππαρη (νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη)

0711 90 70 

Κάππαρη (διατηρημένη προσωρινά, αλλά ακατάλληλη για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκεται)

ex 0712 39 00

Τρούφες (ξερές, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένες ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες)

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (αρτόδενδρου)

0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

0903 00 00

Ματέ

0904

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0905 00 00

Βανίλια

0906

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

0907 00 00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

0908

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώνων

0909

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου ή αγριοκύμινου (κάρου)· σπέρματα κέδρου (αρκεύθου)

0910

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά

1106 20 

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714

1108 14 00

Άμυλα μανιόκας (cassave)

1210

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων· λουπουλίνη

1211

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα),

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1604 31 00 

Χαβιάρι

1604 32 00

Υποκατάστατα χαβιαριού

1801 00 00

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

1802 00 00

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

1803

Πάστα κακάου (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

2003 90 10

Τρούφες (παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ)

2006 00 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002)· σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

2936

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

2.   Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας τα οποία παρατίθενται στο σημείο 1 είναι τα ακόλουθα:

(Bq/kg)

Ισότοπα του στροντίου, ιδίως Sr-90

7500

Ισότοπα του ιωδίου, ιδίως I-131

20000

Ισότοπα του πλουτωνίου και στοιχείων με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό που εκπέμπουν σωματίδια α, ιδίως Pu-239,

Am-241

800

Όλα τα άλλα νουκλεΐδια, με χρόνο υποδιπλασιασμού μεγαλύτερο από 10 ημέρες, ιδίως Cs-134 και Cs-137(24)

12500

[Τροπολογία 57]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για το καίσιο‑134 και το καίσιο-137 είναι τα ακόλουθα:

Ζωικά

Bq/kg(25), (26)

Χοίροι

1 250

Πουλερικά, αρνιά, μοσχάρια

2 500

Λοιπά

5 000

Παραρτημα IV

Καταργουμενοι κανονισμοι

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου

ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11.

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου

ΕΕ L 211 της 22.7.1989, σ. 1.

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 της Επιτροπής

(ΕΕ L 101 της 13.4.1989, σ. 17).

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής

(ΕΕ L 83 της 30.3.1990, σ. 78).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3 παράγραφος 1

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4

-

Άρθρο 4

-

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Παράρτημα ΙΙ σημείο 2

---

---

Άρθρο 1

---

Παράρτημα III

Άρθρο 5

Άρθρο 7

-

---

---

---

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα

Παράρτημα ΙΙ σημείο 1

Παράρτημα

Παράρτημα III

---

---

---

Παράρτημα ΙV

---

---

---

Παράρτημα V

(1) ΕΕ C της , σ. .
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) ΕΕ C της , σ. .
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 [(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και η θέση του Συμβουλίου της ...].
(5) Οδηγία 96/29/Ευρατόμ 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13 της 17.1.2014, σ. 1).
(6) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11).
(7) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 211 της 22.7.1989, σ. 1).
(8) Απόφαση 87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(12) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).
(14) Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26).
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(16) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 101 της 13.4.1989, σ. 17).
(17) Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 περί του καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ΕΕ L 83 της 30.3.1990, σ. 78).
(18)Το επίπεδο που ισχύει για τα συμπυκνωμένα ή αποξηραμένα προϊόντα υπολογίζεται με βάση το έτοιμο για κατανάλωση ανασυσταθέν προϊόν. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις ως προς τις συνθήκες αραίωσης, ώστε να τηρούνται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
(19)Ως βρεφικές τροφές  ορίζονται τα τρόφιμα που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή βρεφών κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες της ζωής τους, ανταποκρίνονται καθεαυτά στις ανάγκες διατροφής αυτής της κατηγορίας ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και ευδιάκριτη ένδειξη σε ετικέτα με μία από τις ακόλουθες ονομασίες: «παρασκευάσματα για βρέφη», «παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» «γάλα για βρέφη» και «γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας», σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ.
(20)Ως γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες μελλοντικές αναπροσαρμογές: 0401, 0402 (εκτός του 0402 29 11).
(21)Τα τρόφιμα ήσσονος σημασίας και τα αντίστοιχα επίπεδα που ισχύουν γι’ αυτά καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
(22)Υγρά τρόφιμα όπως ορίζονται στην κλάση 2009 και στο κεφάλαιο 22 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση τρεχούμενου νερού και οι ίδιες τιμές πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή πόσιμου νερού.
(23)Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα.
(24)Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα.
(25)Τα όρια αυτά αποσκοπούν να συμβάλουν στην τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα τρόφιμα· δεν μπορούν καθεαυτά να εξασφαλίσουν την τήρηση αυτή σε οποιαδήποτε περίπτωση και δεν μειώνουν την υποχρέωση να ελέγχονται τα επίπεδα μόλυνσης στα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή.
(26)Τα επίπεδα αυτά ισχύουν για τις ζωοτροφές που είναι έτοιμες για κατανάλωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου