Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0451(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0176/2015

Esitatud tekstid :

A8-0176/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0267

Vastuvõetud tekstid
PDF 451kWORD 176k
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0943),

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0045/2014),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 168 lõike 4 punkti b ning artiklit 114,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-0176/2015),

1.  võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 226, 16.7.2014, lk 68.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juulil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/… toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral [ME 1. Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses]
P8_TC1-COD(2013)0451

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32 artikli 168 lõike 4 punkti b ja artiklit 114, [ME 2]

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast arvamuse saamist eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide teadusekspertide hulgast(1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust(3), toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(4) [ME 3]

ning arvestades järgmist:

(1)  Nõukogu direktiivis 96/29/Euratom 2013/59/Euratom(5) on sätestatud põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest. [ME 4]

(1a)  Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklile 168 tuleks kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. [ME 5]

(2)  26. aprillil 1986 toimunud Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärjel paiskus atmosfääri märkimisväärses koguses radioaktiivseid aineid, mis tervishoiu seisukohast olulisel määral saastasid mitmes Euroopa riigis toiduaineid ja sööta, põhjustades eluohtlikke haigusi ja tervislikke seisundeid. Radioaktiivse saastatuse kõrge tase püsib veel tänagi. Kuna välja paiskunud radioaktiivsed ained saastasid õhku, vett, pinnast ja taimestikku, võeti meetmed tagamaks, et teatavaid põllumajandustooteid toodaks liitu sisse ainult vastavalt ühtsele korrale, mis kaitseb selleks et kaitsta elanikkonna tervist ning samas säilitab säilitada turu ühtsuse ega kahjusta ühtsus ja mitte kahjustada kaubavahetust. [ME 6]

(2a)  Liikmesriigid vastutavad käesolevas määruses sätestatud tasemetele vastavuse kontrollimise eest, eelkõige toidu ja sööda ohutusstandardite järelevalve kaudu. ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punktis b on sätestatud veterinaariaalal ühiste meetmete vastuvõtmine, mille otsene eesmärk on inimeste tervise kaitse. Lisaks on ELi toimimise lepingu artikliga 114 ette nähtud asjakohasel tasemel ühtlustamine siseturu sujuva toimimise tagamiseks. [ME 7]

(2b)  On tõestatud fakt, et suuremad kiirgusdoosid mõjuvad keha rakkudele kahjulikult ja hävitavalt ning võivad põhjustada vähki. [ME 8]

(2c)  Tähtis on kehtestada toidu radioaktiivse saastatuse lubatud piirmääradele madalad läved, et võtta arvesse suuremat kumulatiivset doosi, mille põhjustab pikema aja jooksul söödav toit. [ME 9]

(3)  Nõukogu määruses (Euratom) nr 3954/87(6), mida on muudetud nõukogu määrusega (Euratom) nr 2218/89(7) on sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad, mida tuleb kohaldada pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud märkimisväärse toidu ja sööda radioaktiivse saastumise. Need lubatud piirmäärad on senini kooskõlas praegu rahvusvaheliselt kättesaadavate uusimate teadusuuringute tulemustega ning need tuleks korrapäraselt läbi vaadata ja neid ajakohastada, et võtta arvesse uusi teaduslikke tõendeid. I–III lisas toodud lubatud piirmäärad on läbi vaadatud ja esitatud rahvusvahelise komisjoni kiirguskaitse väljaandes 105. Täpsemalt põhinevad need võrdlustasemel 1 mSv aastas lisaks omastatud individuaalsele doosile ja eeldusel, et 10 % aastas tarbitavast toidust on saastunud. [ME 10]

(4)  Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide tase teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis toiduainete suhtes kohaldatavaid häiretasemeid lävitasemeid. Selline saaste võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ja seepärast võeti vastu meetmed, millega kehtestati kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega eritingimused Jaapanist pärit või lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes. Meetmed tuleks kehtestada ka selleks, et jälgida ja minimeerida selliste toiduainete tarbimise ohtu, mis on pärit teistest riikidest, mida mõjutab teises riigis toimunud tuumaavarii tagajärjel tekkinud radioaktiivne sade. [ME 11]

(5)  On vaja luua süsteem, mis võimaldaks Euroopa Aatomienergiaühendusel liidul pärast tuumaavariid või muud kiirguslikku avariiolukorda, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise, kehtestada elanikkonna kaitseks rahvatervise kaitse kõrge taseme tagamiseks radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad. [ME 12]

(6)  Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid tuleks kohaldada liidust pärit või kolmandatest riikidest imporditud toidu ja sööda suhtes vastavalt tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra asukohale ja olukorrale, võttes arvesse loodusliku ja kumulatiivse kiirguse mõju toiduahelas ülespoole liikumisel. Tuleks ette näha nende määrade korrapärane läbivaatamine. [ME 13]

(7)  Komisjonile teatatakse tuumaavariist või ebatavaliselt kõrgest radioaktiivsusest vastavalt nõukogu otsusele 87/600/Euratom(8) või vastavalt 26. septembri 1986. aasta konventsioonile tuumaavariist operatiivse teatamise kohta.

(8)  Et võtta arvesse asjaolu, et imikute toiduvalik võib esimese kuue elukuu jooksul märkimisväärselt varieeruda ning et imikute ainevahetus on järgmise kuue elukuu jooksul ebakindel, on kasulik laiendada imikutoidu madalaima lubatud piirmäära kohaldamist esimesele 12 elukuule. Toidu madalamaid lubatud piirmäärasid tuleks kohaldada rasedate ja rinnaga toitvate naiste suhtes. [ME 14]

(9)  Selleks et hõlbustada lubatud piirmäärade kohandamist, eelkõige seoses teaduslikult põhjendatud teadmistega, peaksid ja tehnilise arenguga rahvusvahelisel tasandil, peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule uue ettepaneku lubatud piirmäärade kehtestamise menetlused hõlmama konsulteerimist Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühmaga kohandamiseks. [ME 15]

(9a)  Lubatud piirmäärade kohandamise hõlbustamiseks tuleks ette näha kord, mis võimaldab korrapäraseid konsultatsioone ekspertidega. Komisjon peaks teaduslike ja eetiliste kriteeriumide alusel moodustama eksperdirühma. Komisjon peaks avaldama rühma koosseisu ja liikmete huvide deklaratsioonid. Lubatud piirmäärade kohandamisel peaks komisjon konsulteerima ka kiirguskaitse valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega. [ME 16]

(9b)  Eksperdirühm peaks hindama ka radioaktiivse saastatuse kumulatiivset mõju. [ME 17]

(9c)  Lubatud piirmäärad tuleks avalikustada ja korrapäraselt läbi vaadata, et võtta asjakohaselt arvesse teaduse viimaseid arenguid ja uusimate teadusuuringute tulemusi, mis on praegu rahvusvaheliselt kättesaadavad, vastata vajadusele rahustada üldsust ja tagada talle kõrgetasemeline kaitse ning vältida lahknevusi rahvusvahelistes reguleerimistavades. [ME 18]

(10)  Tagamaks, et lubatud piirmäärasid ületavat toitu ja sööta ei lasta liidu turule, tuleks peaksid liikmesriigid ja komisjon vastavust kõnealustele piirmääradele asjakohaselt kontrollida põhjalikult kontrollima. Mittevastavuse eest tuleks kohaldada karistusi ja üldsust tuleks vastavalt teavitada. [ME 19]

(10a)  Eeskirjad, mille abil kontrollitakse inimeste või loomade saastamise ohtude vältimiseks, kõrvaldamiseks või vastuvõetava tasemeni vähendamiseks mõeldud meetmete järgimist, on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004(9). [ME 20]

(11)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks seoses varem kehtestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kohaldamisega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(10).

(12)  Kontrollimenetlust tuleks kasutada, kui võetakse vastu õigusaktid, millega kohaldatakse varem kehtestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad toidu ja sööda jaoks. Tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral tuleb siiski asjakohaselt arvesse võtta konkreetseid asjaolusid ja iga avarii korral valitsevaid tingimusi ning seepärast välja töötada kord, mis võimaldab neid eelnevalt kehtestatud lubatud piirmäärasid kiiresti alandada ja vajaduse korral kehtestada lubatud piirmäärad muudele avariiga hõlmatud radionukliididele (eelkõige triitiumile), et tagada üldsuse võimalikult kõrgetasemeline kaitse. Üldsust tuleks meetmest ja piirmääradest viivitamata teavitada. [ME 21]

(12a)  Komisjoni peaks abistama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002(11) moodustatud alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende esindajatel komitees on piisavad teadmised kiirguskaitse valdkonnas. [ME 22]

(13)  Komisjon peaks viivitamata vastu võtma kohaldatavad rakendusaktid, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik põhjendatud juhtudel, mis on seotud teatavate kiirguslike avariiolukordadega, mis võivad tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise. Üldsust tuleks meetmest ja piirmääradest viivitamata teavitada. [ME 23]

(13a)  Käesoleva määruse alusel lubatud piirmäärade vastuvõtmine peaks põhinema kõige kriitilisemas ja kaitsetumas olukorras olevate elanikkonna rühmade, eelkõige laste ja eraldatud geograafilistes piirkondades elavate inimeste või elatuspõllumajandusega tegelevate inimeste kaitse nõuetel. Lubatud piirmäärad peaksid olema samad kogu elanikkonna jaoks ja põhinema madalaimatel määradel. [ME 24]

(13b)  Kui liidust pärit või kolmandatest riikidest imporditud toit või sööt kujutab tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, peaks komisjon kooskõlas määrusega (EÜ) nr 178/2002 võtma rakendusaktidega vastu täiendavad meetmed inimeste ja loomade tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks. Võimaluse korral tuleks kohaldatavad lubatud piirmäärad ja täiendavad hädaabimeetmed koondada ühte ainsasse rakendusmäärusesse. [ME 25]

(13c)  Komisjon peaks rakendusaktide koostamisel või läbivaatamisel võtma arvesse peamiselt järgmiseid asjaolusid: tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra asukoht, laad ja ulatus; õhku, vette ja pinnasesse, samuti toiduainetesse ja sööta paiskunud radioaktiivsete ainete laad ja ulatus nii liidus kui ka väljaspool; tuvastatud või potentsiaalse toiduainete ja sööda radioaktiivse saastumise riskid ja tulenevad kiirgusdoosid; liidu turule jõuda võivate saastunud toiduainete ja sööda liik ja kogus ning toiduainete ja sööda puhul kolmandates riikides lubatud piirmäärad. [ME 26]

(13d)  Kui toimub tuumaavarii või muu kiirguslik avariiolukord, mille suhtes tuleb kohaldada lubatud piirmäärasid, peaks nii komisjon kui ka iga liikmesriik teavitama üldsust kehtivatest piirmääradest. Lisaks tuleks üldsusele anda teavet ka toiduainete ja sööda kohta, mis võivad akumuleerida suuremas kontsentratsioonis radioaktiivsust. [ME 27]

(13e)  Lubatud piirmäärade järgimist tuleks asjakohaselt kontrollida ning saastatuse lubatud piirmäärasid ületavate toiduainete tahtliku ekspordi, impordi ja müügi suhtes tuleks kohaldada karistusi, [ME 28]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas sätestatakse selliste toiduainete radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad ja II lisas selliste vähem tähtsate toiduainete suhtes kohaldatavad lubatud piirmäärad ning III lisas sellise sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad, mida on lubatud turule lasta pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda märkimisväärse radioaktiivse saastatuse, ja menetlused kõnealuste lubatud piirmäärade kohaldamiseks. [ME 54]

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)  „toit” – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud aine või toode, mis on mõeldud inimestele tarvitamiseks või mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda tarvitavad inimesed, sealhulgas joogid, närimiskumm ja muud ained, kaasa arvatud vesi, mis on tahtlikult toidule lisatud tootmise, valmistamise või töötlemise käigus; mõistega „toit” ei ole hõlmatud:;

a)  sööt;

b)  elusloomad, välja arvatud juhul, kui need on ette valmistatud turule laskmiseks inimtoiduna;

c)  taimed enne saagikoristust;

d)  ravimid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ(12) artikli 1 lõike 2 tähenduses;

e)  kosmeetikatooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009(13) artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses;

f)  tubakas ja tubakatooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ(14) tähenduses;

g)  narkootilised ja psühhotroopsed ained määratletuna Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1961. aasta ühtses konventsioonis narkootiliste ainete kohta ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1971. aasta konventsioonis psühhotroopsete ainete kohta;

h)  jääkproduktid ja saasteained. [ME 29]

2)  „vähem tähtis toit” – toit, mis moodustab elanikkonna toidutarbimises tühise osa; [ME 55]

3)  „sööt” – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 määratletud aine või toode, kaasa arvatud lisaained, mis on mõeldud loomadele suukaudseks söötmiseks; [ME 30]

4)  „turule laskmine” – toidu või sööda valdamine müügi eesmärgil, kaasa arvatud müügiks pakkumine ja mis tahes muud liiki üleandmine tasu eest või tasuta ning müük, levitamine ja muud liiki üleandmine määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 määratletud toiming; [ME 31]

4a)  „toiduga/söödaga kokkupuutuvad materjalid” – pakendid ja muud materjalid, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks; [ME 32]

4b)  „kiirguslik avariiolukord” – ebatavaline sündmus, mis hõlmab kiirgusallikat ja nõuab viivitamatut sekkumist, et leevendada võimalikke tõsiseid tervise- ja turvalisusohte või ebasoodsaid tagajärgi elukvaliteedile, varale või keskkonnale, või mis kujutab endast ohtu, mis võib sellised ebasoodsad tagajärjed kaasa tuua. [ME 33]

Artikkel 2a

Ei ole lubatud segada toiduaineid, mis sisaldavad toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid käsitlevate eeskirjadega lubatust suuremaid kontsentratsioone, saastumata või mõõdukalt saastunud toiduainetega, et saada käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele vastav toode. [ME 34]

Artikkel 3

1.  Kui komisjon saab, – eriti vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse operatiivse teabevahetuse korrale kiirguslike avariiolukordade puhul või 26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise Energiaagentuuri konventsioonile tuumaavariist operatiivse teatamise kohta, ametliku teate tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra kohta ametliku teate, mis tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on jõutud toidu, vähem tähtsa põhjustab toidu või ja sööda suhtes kehtestatud lubatud piirmääradeni saastumise, võtab ta vajaduse korral võimalikult lühikese aja jooksul vastu rakendusmääruse, millega kõnealused kehtestatakse lubatud piirmäärad rakendatakse, mis ei tohi ületada käesoleva määruse lisades ettenähtud piirmäärasid. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. [ME 35]

1a.  Lubatud piirmäärad avalikustatakse ja vaadatakse korrapäraselt läbi, et võtta asjakohaselt arvesse teaduse viimaseid arenguid ja uusimate teadusuuringute tulemusi, mis on asjaomasel ajal rahvusvaheliselt kättesaadavad, vastata vajadusele rahustada üldsust ja tagada talle kõrgetasemeline kaitse ning vältida lahknevusi rahvusvahelistes reguleerimistavades, millega nähakse ette kõrgem kaitsetase. [ME 36]

2.  Nõuetekohaselt põhjendatud Tungiva kiireloomulisusega juhtudel, mis on seotud tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra olukorraga, võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatava rakendusakti rakendusmääruse vastavalt artikli 5 lõikes 3 osutatud korrale. [ME 37]

3.  Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud rakendusakti eelnõu koostamisel ja selle arutamisel artiklis 5 nimetatud komiteega arvestab komisjon asutamislepingu artiklitega 30 ja 31 kooskõlas direktiiviga 2013/59/Euratom kehtestatud põhinorme, sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades esmajärjekorras silmas elanikkonna tervise kaitset ning arvestades majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid, eriti ühiskonna kõige kaitsetumate osade puhul. Komisjoni abistab selle akti koostamisel sõltumatu rahvatervise ekspertide rühm, mille liikmed on valitud nende kiirguskaitse- ja toiduohutusealaste teadmiste ja kogemuse põhjal. Komisjon avaldab eksperdirühma koosseisu ja selle liikmete huvide deklaratsioonid. [ME 38]

3a.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas kiirguse laadi ja ulatusega ning need vaadatakse saastatuse olukorras toimuvaid muutusi arvestades läbi nii sageli kui vaja. Komisjon kohustub teostama esimese läbivaatamise hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tuumaavariid või kiirguslikku avariiolukorda, et muuta vajaduse korral radioaktiivsuse lubatud piirmäärasid ja radionukliidide loetelu. [ME 39]

Artikkel 4

1.  Niipea, kui komisjon võtab vastu rakendusmääruse rakendusakti, millega kehtestatakse lubatud piirmäärad, ei või lubatud piirmääradele mittevastavat toitu või sööta turule lasta. [ME 40]

Komisjon kehtestab tuumaalase vastutuse süsteemi, mis tegeleb kõigi nende liikmesriikide muredega, keda võib mõjutada tuumaavarii. Süsteem näeb tuumaavariide korral ette asjakohase hüvitise. [ME 41]

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse kolmandatest riikidest imporditud toitu ja sööta turule lastuna, kui need see on liidu tolliterritooriumil läbinud tolliprotseduuri, mis ei ole tollitransiit. [ME 42]

Liikmesriigid jälgivad oma territooriumidel vastavust radioaktiivse saastatuse lubatud piirmääradele. Selleks rakendavad liikmesriigid toiduainete ja loomasööda ametliku kontrollimise süsteemi ning võtavad muid olukorrale vastavaid ja asjakohaseid meetmeid, kaasa arvatud üldsuse teavitamine toidu ja sööda ohutusest ja ohtudest vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 17. [ME 43]

2.  Iga liikmesriik annab komisjonile käesoleva määruse kohaldamisega seotud teavet, eriti juhtumite järgmise kohta, kui lubatud piirmääri ei järgita.:

a)  riigi territooriumil lubatud piirmäärade kontrolli regulaarne graafik;

b)  juhtumid, kui lubatud piirmäärasid ei järgita;

c)  kontrollide eest vastutavad riigi pädevad talitused.

Komisjon edastab sellise teabe teistele liikmesriikidele võimalikult lühikese aja jooksul.

Juhtumitest, kui lubatud piirmäärasid ei järgita, teatatakse määruses (EÜ) nr 178/2002 ette nähtud kiirhoiatussüsteemi kaudu.

Komisjon kehtestab karistused liikmesriikidele, kes ise ei kehtesta karistusi saastatuse lubatud piirmääri ületava sööda turule laskmise või eksportimise eest. [ME 44]

3.  Liikmesriigid teavitavad üldsust, peamiselt veebiteenuse abil, lubatud piirmääradest, avariiolukordadest ja juhtumitest, kui lubatud piirmäärasid ei järgita. Samuti teavitatakse üldsust toiduainetest, mis võivad akumuleerida suuremas kontsentratsioonis radioaktiivsust, ning eriti toote liigist, kaubamärgist, päritolust ja analüüsi kuupäevast. [ME 45]

4.  Käesoleva määruse lisades sätestatud lubatud piirmäärasid võetakse arvesse konserveeritud toiduainete säilivusaja jooksul toimuvat radioaktiivsete isotoopide osalist lagunemist. Sõltuvalt saastatuse liigist (nt saastatus joodi isotoopidega) kontrollitakse konserveeritud toiduainete radioaktiivsust pidevalt. [ME 46]

5.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsiks 2017 aruande sellise mehhanismi asjakohasuse kohta, millega hüvitataks kahjud põllumajandustootjatele, kelle toiduained on saastatud üle radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade ja kes ei saa neid seetõttu turule lasta. Mehhanismi aluseks peab olema „saastaja maksab” põhimõte. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek sellise mehhanismi kehtestamiseks. [ME 47]

Artikkel 4a

1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsiks 2017 aruande lisades esitatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade asjakohasuse kohta.

2.  Aruanne võimaldab kontrollida, kas radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tagavad, et peetakse kinni elanikukiirituse efektiivdoosi piirväärtusest 1 mSv aastas, ning kas nendega kaasnevad kilpnäärme doosid, mis jäävad piisavalt allapoole WHO soovitatud viitemäära 10 mGy eriti kaitsetutele rühmadele stabiilse joodi manustamiseks.

3.  Aruandes kaalutakse võimalust vaadata läbi radionukliidide liigitus ning triitiumi ja süsinik 14 lisamine käesoleva määruse lisadesse. Hinnates neid lubatud piirmäärasid, keskendutakse aruandes kõige kaitsetumate elanikkonnarühmade, eriti laste kaitsele, ning analüüsitakse, kas oleks asjakohane kehtestada sellel alusel lubatud piirmäärad kõigile elanikkonnakategooriatele. [ME 48]

Artikkel 5

1.  Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002(15) artikli 58 lõikega 1 asutatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. [ME 49]

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.  Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 5.

Artikkel 6

Selleks et tagada, et I, II ja III lisas käesoleva määruse lisades sätestatud lubatud piirmäärade puhul võetaks arvesse uusi või täiendavaid olulisi andmeid, eelkõige seoses uusimate teaduslike teadmistega, esitab komisjon pärast Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 31 artikli 3 lõikes 3 osutatud eksperdirühmaga konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud ettepanek nende lisade kohandused lisade kohandamiseks ja vajaduse korral radionukliidide loetelu läbivaatamiseks. [ME 50]

Artikkel 6a

Tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral, mis põhjustab toidu ja sööda saastumise, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva määruse kohaselt võetud meetmeid ja artikli 4 lõike 2 kohaselt edastatud teavet. [ME 51]

Artikkel 7

Määrus (Euratom) nr 3954/87, mida on muudetud määrusega (Euratom) nr 2218/1989 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89(16) ja nr 770/90(17) tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas V lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I LISA

TOIDU RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE LUBATUD PIIRMÄÄRAD

Toidu suhtes kohaldatavad lubatud piirmäärad on järgmised.

Toit (Bq/kg)(18)

Imikutoit(19)

Piimasaadused(20)

Muu toit, v.a vähem tähtis toit(21)

Vedel toit(22)

Strontsiumi isotoobid, eriti

Sr-90

75

125

750

125

Joodi isotoobid, eriti I-131

150

500

2 000

500

Plutooniumi ja transplutooniumi alfa-osakesi kiirgavad isotoobid, eriti

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Kõik teised pikema kui 10 päevase poolestusajaga nukliidid, eriti

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

II LISA

VÄHEM TÄHTSA TOIDU RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE LUBATUD PIIRMÄÄRAD

1.  Vähem tähtsa toidu loetelu

CN-kood

Kirjeldus

0703 20 00

Küüslauk (värske või jahutatud)

0709 59 50 

Trühvlid (värske või jahutatud)

0709 99 40

Kapparid (värske või jahutatud)

0711 90 70 

Kapparid (ajutiseks säilitamiseks konserveeritud, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud)

ex  0712 39 00

Trühvlid (kuivatatud, tervelt, tükeldatult, viilustatult, purustatult või pulbrina, muul viisil töötlemata)

0714

Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena; saagopalmi säsi

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

0903 00 00

Mate

0904

Piprad perekonnast Piper; perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud, purustatud või jahvatatud viljad

0905 00 00

Vanill

0906

Kaneel ja kaneelipuu õied

0907 00 00

Nelk (kogu vili, pungad ja varred)

0908

Muskaatpähkel, muskaatõis ja kardemon

0909

Aniisi, tähtaniisi, apteegitilli, koriandri, ristiköömne või köömne seemned; kadakamarjad

0910

Ingver, safran, kollajuur e kurkum, aed-liivatee, loorberilehed, karri ja muud vürtsid

1106 20 

Rubriigi nr 0714 saagost, juurtest või mugulatest valmistatud peen-ja jämejahu ning pulber 

1108 14 00

Maniokitärklis

1210

Humalakäbid, värsked või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata, pulbristatud või graanulites; lupuliin

1211

Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias või insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata, purustatud või pulbristatud

1301

Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid)

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar jm taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata, saadud taimesaadustest

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1604 3100 

Kaaviar

1604 32 00

Kaaviari asendajad

1801 00 00

Kakaooad (terved või purustatud, toored või röstitud)

1802 00 00

Kakaoubade kestad, kelmed, koored jms kakaojäägid

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata

2003 90 10

Trühvlid (valmistatud või hoidistatud ilma äädika või äädikhappeta)

2006 00 

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud)

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriiki nr 3002 kuuluvad vaktsiinid), valmis küpsetuspulbrid

2936

Looduslikud või sünteetilised provitamiinid ja vitamiinid, (k.a looduslikud kontsentraadid), ning nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavad derivaadid; nende ainete segud, k.a lahused mis tahes lahustites

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, sh tahked ja absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anflöraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused

2.  Lõikes 1 loetletud vähem tähtsa toidu suhtes kohaldatavad lubatud piirmäärad on järgmised.

(Bq/kg)

Strontsiumi isotoobid, eriti Sr-90

7500

Joodi isotoobid, eriti I-131

20000

Plutooniumi ja transplutooniumi alfa-osakesi kiirgavad isotoobid, eriti Pu-239,

Am-241

800

Kõik teised pikema kui 10 päevase poolestusajaga nukliidid, eriti Cs-134, Cs-137(24)

12500

[ME 57]

III LISA

Sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad

Tseesium‑134 ja tseesium-137 maksimaalne lubatud sisaldus on järgmine.

Loomad

Bq/kg(25), (26)

Sead

1 250

Kodulinnud, lambad, vasikad

2 500

Muud

5 000

IV LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUSED

Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87

(EÜT L 371, 30.12.1987, lk 11)

Nõukogu määrus (Euratom) nr 2218/89

(EÜT L 211, 22.7.1989, lk 1)

Komisjoni määrus (Euratom) nr 944/89

(EÜT L 101, 13.4.1989, lk 17)

Komisjoni määrus (Euratom) nr 770/90

(EÜT L 83, 30.3.1990, lk 78)

V LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (Euratom) nr 3954/87

Määrus (Euratom) nr 944/89

Määrus (Euratom) nr 770/90

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõige 2

-

Artikli 3 lõige 1

-

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 lõiked 3 ja 4

-

Artikkel 4

-

Artikli 5 lõige 1

Artikkel 6

Artikli 5 lõige 2

-

Artikli 6 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikkel 2

II lisa, 2. osa

---

---

Artikkel 1

---

III lisa

Artikkel 5

Artikkel 7

-

---

---

---

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Lisa

I lisa

Lisa

II lisa, 1. osa

Lisa

III lisa

---

---

---

IV lisa

---

---

---

V lisa

(1)ELT C..., lk...
(2) ELT C… , …, lk ….
(3)ELT C… , …, lk ….
(4) Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu ... seisukoht.
(5)Nõukogu 13. mai 1996. 5. detsembri 2013. aasta direktiiv 96/29/Euratom 2013/59/Euratom, millega sätestatakse kehtestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest (EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.) ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1).
(6)Nõukogu 22. detsembri 1987. aasta määrus (Euratom) nr 3954/87 toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 371, 30.12.1987, lk 11).
(7) Nõukogu 18. juuli 1989. aasta määrus (Euratom) nr 2218/89, millega muudetakse nõukogu määrust (Euratom) nr 3954/87 toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 211, 22.7.1989, lk 1).
(8)Nõukogu 14. detsembri 1987. aasta otsus 87/600/Euratom ühenduse operatiivse teabevahetuse korra kohta kiirgushädaolukorra puhul (EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).
(10)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
(12)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).
(13)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59).
(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26).
(15)Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
(16) Komisjoni 12. aprilli 1989. aasta määrus (Euratom) nr 944/89, millega kehtestatakse vähem tähtsate toiduainete radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 101, 13.4.1989, lk 17).
(17) Komisjoni 29. märtsi 1990. aasta määrus (Euratom) nr 770/90 loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või kiirgusavarii korral (EÜT L 83, 30.3.1990, lk 78).
(18)Kontsentraatide või kuivtoodete suhtes kohaldatav määr arvutatakse valmistoidu põhjal. Liikmesriigid võivad soovitada lahjendamisnorme, et käesolevas määruses sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade järgimine oleks tagatud.
(19)Imikutoite määratletakse kui toiduaineid, mis on ette nähtud imikute toitmiseks esimesel kaheteistkümnel elukuul ja rahuldavad selle inimrühma toitumisvajadusi ning pannakse jaemüüki pakendites, mis on selgelt eristatavad ning millel on üks järgnevatest nimetustest: „imiku piimasegu”, „jätkupiimasegu”, „piimal põhinev imiku piimasegu” ja „piimal põhinev jätkupiimasegu” vastavalt komisjoni direktiivi 2006/141/EÜ artiklitele 11 ja 12.
(20)Piimasaadusi määratletakse kui CN-koodide 0401 ja 0402 (v.a 0402  29 11) alla kuuluvaid tooteid, kaasa arvatud igasugused vajaduse korral hiljem tehtavad kohandused.
(21)Vähem tähtis toit ja selle suhtes kohaldatavad määrad kehtestatakse käesoleva määruse II lisas.
(22)Vedel toit on määratletud kombineeritud nomenklatuuri rubriigis 2009 ja grupis 22. Määrad arvestatakse lähtudes vee tarbimisest veevõrgus ning samu väärtusi tuleks kohaldada joogivee varude suhtes.
(23)Sellesse gruppi ei kuulu süsinik 14, triitium ja kaalium 40.
(24)Sellesse gruppi ei kuulu süsinik 14, triitium ja kaalium 40.
(25)Käesolevate määrade kehtestamise eesmärgiks on kaasa aidata toidu radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade järgimisele; need üksi ei taga järgitavust kõikidel juhtudel ega vähenda vajadust inimeste tarbeks mõeldud loomakasvatustoodete saastatuse määrade järgimise kontrolli järele.
(26)Käesolevad määrad kehtivad tarbimiseks valmis oleva sööda kohta.

Õigusalane teave