Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0451(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0176/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0176/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0267

Usvojeni tekstovi
PDF 553kWORD 222k
Četvrtak, 9. srpnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Redovni zakonodavni postupak - prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2013)0943),

–  uzimajući u obzir članke 31. i 32. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0045/2014),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 168. stavak 4. točku b te članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. ožujka 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0176/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o Euratomu;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL C 226, 16.7.2014., str. 68.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. srpnja 2015. radi donošenja uredbe (EU) 2015 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti [Am. 1.]
P8_TC1-COD(2013)0451

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju osnivanju Europske unije zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 168. stavak 4. točku (b) i članak 114.,njegove članke 31. i 32.,[Am. 2.]

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, izrađen nakon dobivanja mišljenja skupine osoba koje je iz redova znanstvenih stručnjaka u državama članicama imenovao Znanstveni i tehnički odbor(1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta(3), djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,(4) [Am. 3.]

budući da:

(1)  Direktivom Vijeća 96/29/Euratom(5)2013/59/Euratom16 utvrđuju se osnovne sigurnosne norme za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti koje potječu od ionizirajućeg zračenjaizloženosti ionizirajućem zračenju. [Am. 4.]

(1a)  U skladu s člankom 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi osigurati visoki stupanj zaštite ljudskog zdravlja pri određivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije. [Am. 5.]

(2)  Nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu 26. travnja 1986. u atmosferu su ispuštene značajneznatne količine radioaktivnih tvari koje su kontaminirale prehrambene proizvode i hranu za životinje u nekoliko europskih zemalja do razina značajnihkoje su znatne sa zdravstvenog stajališta. i koje uzrokuju bolesti i zdravstvene probleme opasne po život. Visok stupanj radioaktivne kontaminacije prisutan je i danas. Budući da je ispušteni radioaktivni materijal onečistio zrak, vodu, tlo i vegetaciju, usvojene su mjere kojima se osigurava uvođenje određenih poljoprivrednih proizvoda u Uniju samo u skladu sa zajedničkim dogovorima koji štite zdravlje stanovništva uz zadržavanje jedinstvenog tržišta i izbjegavanje preusmjeravanja trgovinskih tokova. [Am. 6.]

(2a)  Države članice odgovorne su za nadzor sukladnosti s razinama određenim ovom uredbom, posebno kroz nadzor sigurnosnih normi za prehrambene proizvode i hranu za životinje. Točkom (b) stavka 4. članka 168. UFEU-a predviđa se donošenje zajedničkih mjera u području veterinarstva čiji je neposredan cilj zaštita ljudskoga zdravlja. Nadalje, člankom 114. jamči se odgovarajuća razina usklađivanja radi dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. [Am. 7.]

(2b)  Dokazano je da više razine zračenja imaju štetan i razarajući učinak na tjelesne stanice te da mogu dovesti do nastanka raka. [Am. 8.]

(2c)  Važno je odrediti niske pragove najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije za prehrambene proizvode kako bi se mogla uzeti u obzir veća kumulativna doza uzrokovana kontaminiranom hranom koja se konzumira u duljem vremenskom razdoblju. [Am. 9.]

(3)  Uredbom Vijeća (Euratom) br. 3954/87(6), kako je izmjenjena i dopunjeno uredbom Vijeća (Euroatom) br. 2218/89(7), utvrđene su najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije koje se trebaju primjenjivati nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti koja bi mogla dovesti ili je dovela do značajne radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Te su najveće dopuštene razine još uvijek u skladu s najnovijim znanstvenim mišljenjem trenutačno dostupnim na međunarodnoj razini i trebale bi se periodično preispitivati i osuvremenjivati kako bi se u obzir uzeli novi znanstveni dokazi. Najviše dopuštene razine u prilozima I. do III. revidirane su i navedene u Objavi Međunarodne komisije br. 105 o zaštiti od zračenja. Točnije, temelje se na referentnoj razini od 1 mSv na godinu uz pojedinačne unesene doze te pod pretpostavkom da je 10 % hrane konzumirane na godišnjoj razini kontaminirano. [Am. 10.]

(4)  Nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Fukushimi 11. ožujka 2011., Komisija je obaviještena da razine radionuklida u određenim prehrambenim proizvodima podrijetlom iz Japana prelaze granične razine djelovanja u hrani za hranu koje se primjenjuju u Japanu. Takva kontaminacija može predstavljati prijetnju javnom zdravlju i zdravlju životinja u Uniji te su, stoga, usvojene mjere kojima se uvode posebni uvjeti za uređenje uvoza hrane za životinje i prehrambenih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Japana, u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja. Također je potrebno uvesti mjere kojima bi se nadzirala i što je moguće više smanjila opasnost konzumacije prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja u kojima je došlo do padanja radioaktivnih čestica na tlo nakon nuklearne nesreće u drugoj zemlji. [Am. 11.]

(5)  Postoji potreba za uspostavljanjem sustava koji Europskoj zajednici za atomsku energiju Uniji omogućuje da, nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti koja bi mogla dovesti ili je dovela do značajne radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, utvrdi najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije radi jamčenja visokog stupnja zaštite stanovništva.javnog zdravlja. [Am. 12.]

(6)  Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije trebalo bi primjenjivati na prehrambene proizvode i hranu za životinje podrijetlom iz Unije ili uvezene iz trećih zemalja u skladu s mjestom i okolnostima nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti, uzimajući u obzir učinak prirodnog i kumulativnog zračenja kako se ono penje u prehrambenom lancu. Treba uvesti periodično preispitivanje tih razina. [Am. 13.]

(7)  Komisiju treba obavijestiti o nuklearnoj nesreći ili neuobičajeno visokim razinama radioaktivnosti u skladu s Odlukom Vijeća 87/600/Euratom(8) ili na temelju Konvencije o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od 26. rujna 1986.

(8)  Kako bi se uzela u obzir činjenica da način prehrane dojenčadi u prvih šest mjeseci života može znatno varirati te neizvjesnosti u funkcioniranju metabolizma dojenčadi tijekom drugih šest mjeseci života, korisno je proširiti primjenu nižih najvećih dopuštenih razina za hranu za dojenčad na cijelih 12 mjeseci života. Niže najveće dopuštene razine za prehrambene proizvode trebale bi se primjenjivati u slučaju trudnica i dojilja. [Am. 14.]

(9)  Kako bi se omogućila prilagodba najvećih dopuštenih razina, posebno u pogledu znanstvenih spoznaja, postupci utvrđivanja i tehničkog napretka na međunarodnoj razini, Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala predstaviti novi prijedlog prilagodbe najvećih dopuštenih razina trebali bi uključivati savjetovanje sa skupinom stručnjaka iz članka 31. Ugovora. [Am. 15.]

(9a)  Kako bi se olakšala prilagodba najvećih dopuštenih razina, potrebno je uvesti postupke kojima se omogućava redovito savjetovanje sa stručnjacima. Komisija treba odrediti skupinu stručnjaka na temelju znanstvenih i etičkih kriterija. Komisija treba javno objavljivati sastav skupine, kao i izjave članova o interesima. Komisija se pri prilagodbi najvećih dopuštenih razina također treba konzultirati sa stručnjacima iz međunarodnih tijela u području zaštite od zračenja. [Am. 16.]

(9b)  Skupina stručnjaka također treba procijeniti kumulativan učinak radioaktivne kontaminacije. [Am. 17.]

(9c)  Najveće dopuštene razine treba objavljivati i redovito preispitivati uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća i preporuke na međunarodnoj razini kako bi se odgovorilo na potrebu za umirivanjem javnosti i zajamčio visoki stupanj zaštite stanovništva te kako bi se izbjegle razlike u međunarodnoj regulatornoj praksi. [Am. 18.]

(10)  Kako bi se osiguralo da prehrambeni proizvodi i hrana za životinje koji premašuju najveće dopuštene razine ne budu stavljeni na tržište EU-aUnije, sukladnost s tim razinama trebala bi podlijegati odgovarajućim temeljitim provjerama država članica i Komisije; u slučaju nesukladnosti potrebno je odrediti kazne i o tome obavijestiti javnost. [Am. 19.]

(10a)  Pravila za provjeru poštivanja mjera čiji je cilj spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu razinu rizik od kontaminacije osoba ili životinja utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.(9) [Am. 20.]

(11)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe u pogledu primjenjivosti ranije utvrđenih najvećih dopuštenih razina, provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(10).

(12)  Postupak ispitivanja trebalo bi koristiti za donošenje akata kojima će se odrediti primjena ranije utvrđenih najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. U slučaju nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti u obzir treba uzeti posebne okolnosti i uvjete svake nesreće i prema tome uspostaviti postupak kojim se omogućava brzo smanjenje tih prethodno utvrđenih najvećih dopuštenih razina i, prema potrebi, uvođenje najveće dopuštene razine za druge radionuklide (osobito tricij) uključene u nesreću, u cilju jamčenja najvećeg mogućeg stupnja zaštite stanovništva. Stanovništvo odmah treba obavijestiti o toj mjeri i o najvećim razinama. [Am. 21.]

(12a)  Komisiji treba pomagati Stalni odbor za bilje, životinje, prehrambene proizvode i hranu za životinje osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (11). Države članice trebaju se pobrinuti za to da njihovi predstavnici u odboru posjeduju odgovarajuće znanje o zaštiti od zračenja. [Am. 22.]

(13)  Komisija bi trebala donijeti trenutno primjenjive provedbene akte kada, u valjano opravdanim slučajevima koji se odnose na radioaktivne opasnosti koje bi mogle dovesti ili su dovele do značajne radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, to zahtijevaju nezaobilazni razlozi hitnosti. Stanovništvo treba odmah obavijestiti o toj mjeri i o najvećim razinama. [Am. 23.]

(13a)  Donošenje najvećih dopuštenih razina u sklopu ove uredbe treba se temeljiti na zahtjevima za zaštitu najugroženijeg i najosjetljivijeg dijela stanovništva, osobito djece i osoba koje se nalaze u izoliranim geografskim područjima ili osoba koje proizvode hranu za vlastite potrebe. Najveće dopuštene razine trebaju biti jednake za cjelokupno stanovništvo i trebaju se temeljiti na najnižim razinama. [Am. 24.]

(13b)  Ako prehrambeni proizvodi ili hrana za životinje koji potječu iz Unije ili su uvezeni iz trećih zemalja predstavljaju ozbiljan rizik za ljudsko i životinjsko zdravlje ili za okoliš, Europska komisija preko provedbenih akata treba usvojiti dodatne mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 kako bi se zajamčila visoka razina zaštite ljudskog i životinjskog zdravlja. Ako je moguće, najveće primjenjive dopuštene granice i dodatne hitne mjere trebaju biti sadržane u jedinstvenoj provedbenoj uredbi. [Am. 25.]

(13c)  Prilikom izrade ili revidiranja provedbenih akata Komisija treba u prvom redu u obzir uzeti sljedeće okolnosti: mjesto, prirodu i opseg nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog uzroka radiološke opasnosti; prirodu i opseg oslobađanja radioloških tvari u zrak, vodu i tlo, kao i u prehrambene proizvode i hranu za životinje, bilo unutar Unije ili izvan nje; rizike utvrđene ili moguće radiološke kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje te nastale doze zračenja; vrstu i količinu kontaminiranih prehrambenih proizvoda i hrane za životinje koji bi mogli stići do tržišta Unije i najveće dopuštene razine za kontaminirane prehrambene proizvode i hranu za životinje u trećim zemljama. [Am. 26.]

(13d)  U slučaju nuklearne nesreće ili druge radiološke opasnosti zbog koje je potrebno primijeniti najveće dopuštene razine, Komisija i svaka država članica trebaju obavijestiti javnost o važećim razinama. Osim toga, javnosti treba pružiti informacije o tomu u kojim je prehrambenim proizvodima i hrani za životinje moguće akumuliranje većih radioaktivnih koncentracija. [Am. 27.]

(13e)  Poštovanje najvećih dopuštenih razina trebalo bi biti podvrgnuto odgovarajućim provjerama i trebalo bi predvidjeti kazne za svjestan izvoz, uvoz ili stavljanje na tržište prehrambenih proizvoda čija razina kontaminacije prelazi najveće dopuštene razine, [Am. 28.]

DONIJELO JE DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom su Uredbom utvrđene najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda kako je određeno u Prilogu I., najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije manje važnih prehrambenih proizvoda kako je određeno u Prilogu II. i najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje kako je određeno u Prilogu III. koji se mogu staviti na tržište nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti koja bi mogla dovesti ili je dovela do značajne radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje te postupci za određivanje tih primjenjivih najvećih dopuštenih razina primjenjivima. [Am. 54.]

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „prehrambeni proizvod” znači svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati, uključujući piće, žvakaću gumu i svaku drugu tvar, uključujući vodu koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili prerade; „prehrambeni proizvod” ne uključuje:proizvod kako je utvrđeno člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća; [Am. 29.]

(a)  hranu za životinje;

(b)  žive životinje, osim ako su pripremljene za stavljanje na tržište za prehranu ljudi;

(c)  biljke prije ubiranja;

(d)  lijekove u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12);

(e)  kozmetičke proizvode u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(13);

(f)  duhan i duhanske proizvode u smislu Direktive 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(14);

(g)  narkotike ili psihotropne tvari u smislu Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda o narkoticima iz 1961. i Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.

(h)  ostatke i zagađivače.

2.  „manje važni prehrambeni proizvodi“ kako je navedeno u Prilogu II. znači prehrambeni proizvodi koji imaju manju prehrambenu važnost te je njihov doprinos potrošnji hrane kod stanovništva marginalan; [Am. 55.]

3.  „hrana za životinje“ znači svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je hranjenju životinja; kako je utvrđeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća; [Am. 30.]

4.  „stavljanje na tržište“ znači držanje prehrambenih proizvoda ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. postupak kako je određeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća; [Am. 31.]

(4a)  „materijali u doticaju s prehrambenim proizvodima ili hranom za životinje” znači ambalaža ili drugi materijali čija namjena uključuje doticaj s prehrambenim proizvodima; [Am. 32.]

(4b)  „stanje radiološke opasnosti” znači neuobičajen događaj koji uključuje izvor zračenja i zahtijeva hitnu intervenciju kako bi se ublažile bilo kakve ozbiljne zdravstvene ili sigurnosne prijetnje, ili bilo kakve štetne posljedice za kvalitetu života, imovinu ili okoliš, ili koji predstavlja opasnost koja bi mogla dovesti do takvih štetnih posljedica. [Am. 33.]

Članak 2.a

Ne dopušta se praksa miješanja prehrambenih proizvoda čije koncentracije prelaze one ustanovljene pravilima utvrđenim u ovoj uredbi o najvećim dopuštenim razinama radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje s prehrambenim proizvodima koji nisu kontaminirani ili su manje kontaminirani kako bi se dobili proizvodi sukladni s pravilima. [Am. 34.]

Članak 3.

1.  Ako Komisija primi, posebno u skladu s aranžmanima Europske zajednice za atomsku energiju o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti ili i u okviru Konvencije IAEA-a od 26. rujna 1986. o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći, službene informacije o nesrećama ili bilo kojoj drugoj radiološkoj opasnosti koje dovedu do kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane kojima se dokazuje da će se najveće dopuštene razine za prehrambene proizvode, manje važne prehrambene proizvode i hranu za životinje, u najkraćem će mogućem roku donijeti vjerojatno postići ili su postignute, donijet će, ako okolnosti to zahtijevaju, provedbenu uredbu kojom provedbeni akt kojim će se odrediti primjena tih najvećih dopuštenih razina najveće dopuštene razine radioaktivnosti koje neće smjeti biti veće od onih predviđenih u prilozima ovoj uredbi. Navedeni provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2. [Am. 35.]

1.a  Najveće dopuštene razine objavljuju se i redovito preispituju uzimajući u obzir najnovija znanstvena dostignuća i preporuke dostupne u tom trenutku na međunarodnoj razini kako bi se odgovorilo na potrebu za umirivanjem javnosti i zajamčio visoki stupanj zaštite stanovništva te izbjegla neusklađenost s međunarodnom regulatornom praksom koja pruža najveći stupanj zaštite. [Am. 36.]

2.  U slučaju valjano opravdanih nezaobilaznih razloga hitnosti koja se odnosi koji se odnose na okolnosti nuklearne nesreće ili radioaktivne opasnosti, Komisija donosi trenutno primjenjivu provedbenu uredbu u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 3. [Am. 37.]

3.  Prilikom izrade nacrta provedbenih akta akata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te rasprave o njemu s odborom iz članka 5., Komisija uzima u obzir osnovne standarde utvrđene u skladu s člancima 30. i 31. Ugovora Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom, uključujući načelo da se sve razine izloženosti drže na najnižoj razumno mogućoj razini, uzimajući u obzir kao prioritet zaštitu zdravlja stanovništva te gospodarske i socijalne čimbenike vodeći računa o gospodarskim i socijalnim čimbenicima, pogotovo kada je riječ o najosjetljivijim društvenim skupinama. Prilikom pripreme tih akata Komisiji pomaže nezavisna skupina stručnjaka za javno zdravlje, koji su izabrani na temelju znanja i stručnosti u radiološkoj zaštiti i sigurnosti hrane („skupina stručnjaka”). Komisija objavljuje sastav skupine stručnjaka te izjave o interesima njegovih članova. [Am. 38.]

3.a  Provedbeni akti navedeni u stavku 1. i 2. donose se u skladu s prirodom i opsegom zračenja i revidiraju se koliko god puta bude potrebno u skladu s razvojem kontaminacije. Komisija će prvu reviziju provesti najkasnije mjesec dana nakon nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti kako bi, prema potrebi, izmijenila najveće dopuštene razine radioaktivnosti i popis radionuklida. [Am. 39.]

Članak 4.

1.  Čim Komisija donese provedbenu uredbu kojom provedbeni akt kojim se određuju primjenjive najveće dopuštene razine, prehrambeni proizvodi ili hrana za životinje koja nije u skladu s navedenim najvećim dopuštenim razinama ne stavlja se na tržište. [Am. 40.]

Komisija uspostavlja režim nuklearne odgovornosti kojim će se rješavati zabrinutost svih država članica koje bi mogla pogoditi nuklearna nesreća. Tim se režimom pruža odgovarajuća naknada štete u slučaju nuklearnih nesreća. [Am. 41.]

Za potrebe primjene ove Uredbe, za prehrambene proizvode ili hranu za životinje uvezenu iz trećih zemalja smatra se da je stavljena na tržište ako na carinskom području Unije prođe carinski postupak, osim postupka provoza. [Am. 42.]

Države članice nadziru sukladnost s najvećim dopuštenim razinama radioaktivne kontaminacije na svojem teritoriju. U tu svrhu države članice održavaju sustav službenog nadzora prehrambenih proizvoda i hrane za životinje te poduzimaju druge odgovarajuće mjere ovisno o okolnostima, uključujući obavještavanje javnosti o sigurnosti i opasnostima prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 178/2002. [Am. 43.]

2.  Svaka država članica dostavlja Komisiji sve informacije o primjeni ove Uredbe, a posebno o: slučajevima nesukladnosti s najvećim dopuštenim razinama. Komisija dostavlja takve informacije drugim državama članicama.

(a)  redovnom organiziranju provjera najvećih dopuštenih razina na svom državnom teritoriju;

(b)  slučajevima nesukladnosti s najvećim dopuštenim razinama;

(c)  određivanju nacionalnih nadležnih službi zaduženih za kontrole.

Komisija dostavlja takve informacije drugim državama članicama u najkraćem mogućem roku.

Kršenje najvećih dopuštenih razina priopćuje se kroz sustav brzog uzbunjivanja predviđen Uredbom (EZ) br. 178/2002.

Komisija izriče kazne državama članicama koje same propuste izreći kazne u slučaju stavljanja na tržište ili izvoza hrane za životinje čija razina kontaminacije prelazi najveće dopuštene razine. [Am. 44.]

3.  Države članice obavještavaju javnost, u prvom redu koristeći se internetskim servisom, o najvećim dopuštenim razinama, izvanrednim događajima i slučajevima nesukladnosti s najvećim dopuštenim razinama. Javnost se također obavještava o prehrambenim proizvodima u kojima je moguće akumuliranje većih radioaktivnih koncentracija, a pogotovo o vrsti, marki i porijeklu proizvoda te datumu analize. [Am. 45.]

4.  Najveće dopuštene razine propisane u prilozima ovoj Uredbi uzimaju u obzir učinke djelomičnog raspadanja radioaktivnih izotopa tijekom roka trajanja konzerviranih prehrambenih proizvoda. Ovisno o vrsti kontaminacije, primjerice kod kontaminacije izotopima joda, radioaktivnost konzerviranih prehrambenih proizvoda stalno se nadzire. [Am. 46.]

5.  Komisija najkasnije 31. ožujka 2017. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o prikladnosti mehanizma za naknadu štete poljoprivrednicima čiji su prehrambeni proizvodi kontaminirani iznad najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije i stoga ne mogu biti stavljeni na tržište. Taj se mehanizam temelji na načelu „onečišćivač plaća”. Izvješće je po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom za uspostavu takvog mehanizma. [Am. 47.]

Članak 4.a

1.  Komisija najkasnije 31. ožujka 2017. dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjerenosti najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije utvrđenih u prilozima.

2.  Izvješće omogućava da se provjeri jamče li najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije poštovanje ograničenja efektivne doze za izloženost stanovništva od 1 mSv godišnje i rezultiraju li dozama za štitnu žlijezdu koje su dovoljno ispod referentne vrijednosti od 10 mGy koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija kod davanja stabilnog joda posebno osjetljivim skupinama.

3.  Izvješće predviđa mogućnost revizije klasifikacije radionuklida i uključivanja tricija i ugljika-14 u priloge ovoj Uredbi. Pri procjeni tih najvećih dopuštenih razina, u izvješću se usredotočuje na zaštitu najosjetljivijih skupina stanovništva, osobito djece, te se ispituje je li primjereno na toj osnovi odrediti najveće dopuštene razine za sve skupine stanovništva. [Am. 48.]

Članak 5.

1.  Komisiji pomaže Stalni odbor za bilje, životinje, prehrambene proizvode i hranu za životinje osnovan na temelju članka prehrambeni lanac i zdravlje životinja uspostavljen člankom 58. stavkom stavka 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(15). Taj se odbor smatra odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. [Am. 49.]

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011, u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 6.

Kako bi se osiguralo da najveće dopuštene razine utvrđene u Prilozima I., II. i III.prilozima ovoj uredbi uzimaju u obzir sve nove ili dodatne važne podatke koji postanu dostupni, posebno u pogledu najnovijih znanstvenih saznanja, Komisija Parlamentu i Vijeću podnosi izvješće uz, ako je to potrebno, prijedlog o prilagodbi predlaže prilagodbe tih Priloga priloga i, prema potrebi, reviziji popisa radionuklida, nakon savjetovanja sa skupinom stručnjaka iz članka 31. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju. 3. stavka 3. [Am. 50.]

Članak 6.a

U slučaju nuklearne nesreće ili drugog uzroka radiološke opasnosti koji bi doveli do kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se navode donesene mjere u skladu s ovom uredbom i prenesenim informacijama u skladu s člankom 4., stavkom 2. [Am. 51.]

Članak 7.

Uredba (Euratom) br. 3954/87 i Uredbe Komisije (Euratom) br. 944/89(16) i br. 770/90(17) stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu V.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

NAJVEĆE DOPUŠTENE RAZINE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Najveće su dopuštene razine koje treba primijeniti na prehrambene proizvode kako slijedi:

Prehrambeni proizvodi (Bq/kg)(18)

 Hrana za dojenčad(19)

Mliječni proizvodi(20)

Ostali prehrambeni proizvodi osim manje važnih prehrambenih proizvoda(21)

Tekući prehrambeni proizvodi(22)

Izotopi stroncija, posebno Sr-90

75

125

750

125

Izotopi joda, posebno I-131

150

500

2 000

500

Alfa-emitirajući izotopi plutonija i transplutonijskih elemenata, posebno Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Svi ostali nuklidi čije je vrijeme poluraspada duže od 10 dana, posebno Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

PRILOG II.

NAJVEĆE DOPUŠTENE RAZINE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE MANJE VAŽNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

1.  Popis manje važnih prehrambenih proizvoda

Oznaka KN

Opis

0703 20 00

Češnjak (svjež ili rashlađen))

0709 59 50 

Tartufi (svježi ili rashlađeni)

0709 99 40

Kapari (svježi ili rashlađeni)

0711 90 70 

Kapari (privremeno konzervirani, ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju)

 ex 0712 39 00

Tartufi (suhi, cijeli, rezani, u kriškama, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni)

0714

Manioka, indijska maranta, kaćun (salep), čičoka, slatki krumpir i slični korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, neovisno jesu li rezani ili u obliku peleta ili ne; srž od sago-drveta

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0903 00 00

Mate-čaj

0904

Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta

0905 00 00

Vanilija

0906

Cimet i cvijet cimetova drveta

0907 00 00

Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

0908

Muškatni oraščić, macis i kardamomi

0909

Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina ili kima; bobice kleke

0910

Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, listovi lovora, kari (curry) i ostali začini

1106 20 

Brašno i krupica od sagoa, od korijena ili gomolja iz tarifnog broja 0714

1108 14 00

Škrob od manioke

1210

Hmelj, svjež ili osušen, neovisno je li mljeven, u obliku praha ili peleta ili ne; lupulin

1211

Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjeme i plodove), vrsta koje se rabi prvenstveno u parfumeriji, u farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer, balzami)

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od biljnih proizvoda

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1604 31 00 

1604 32 00

Kavijar

Nadomjesci kavijara

1801 00 00

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

1802 00 00

Kakao ljuske, kore, opne i ostali ostatci od kakaa

1803

Kakao pasta, neovisno je li odmašćena ili ne

2003 90 10

Tartufi (pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini)

2006 00 

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva

2936

Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se rabe prvenstveno kao vitamini te međusobne mješavine prethodno navedenih spojeva, neovisno jesu li u nekom otapalu ili ne

3301

Eterična ulja (bez terpena ili ne), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, nehlapivim (masnim) uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom pomoću masti ili maceracijom; terpenski nusproizvodi deterpenacije eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

2.  Najveće su dopuštene razine koje treba primijeniti na manje važne prehrambene proizvode navedene u stavku 1. kako slijedi:

(Bq/kg)

Izotopi stroncija, posebno Sr-90

7 500

Izotopi joda, posebno I-131

20 000

Alfa-emitirajući izotopi plutonija i transplutonijskih elemenata, posebno Pu-239, Am-241

800

Svi ostali nuklidi čije je vrijeme poluraspada duže od 10 dana, posebno Cs-134, Cs-137(24)

12 500

[Am. 57.]

PRILOG III.

Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje

Najveće su dopuštene razine cezija-134 i cezija-137 kako slijedi:

Životinja

Bq/kg(25), (26)

Svinje

1 250

Perad, janjad, telad

2 500

Ostalo

5 000

PRILOG IV.

UREDBE STAVLJENE IZVAN SNAGE

Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87

(SL L 371, 30.12.1987., str. 11.)

Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89

(SL L 211, 22.7.1989., str. 1.)

Uredba Komisije (Euratom) br. 944/89

(SL L 101, 13.4.1989., str. 17.)

Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90

(SL L 83, 30.3.1990., str. 78.)

PRILOG V.

KORELACIJSKATABLICA

Uredba (Euratom) br. 3954/87

Uredba (Euratom) br. 944/89

Uredba (Euratom) br. 770/90

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1.

Članak 1.

Članak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 3. stavak 1. i članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

-

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavci 3. i 4.

-

Članak 4.

-

Članak 5. stavak 1.

Članak 6.

Članak 5. stavak 2.

-

Članak 6. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

Članak 2.

Prilog II. članak 2.

---

---

Članak 1.

---

Prilog III.

Članak 5.

Članak 7.

-

---

---

---

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Prilog

Prilog I.

Prilog

Prilog II. članak 1.

Prilog

Prilog III.

---

---

---

Prilog IV.

---

---

---

Prilog V.

(1)SL C..str..
(2)SL C , , str. .
(3)SL C , , str. .
(4) Stajalište Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća od.....
(5)Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti koje potječu od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996.,str. 1.)izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17.1.2014., str. 1.).[Am. 4.]
(6)Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (SL L 371, 30.12.1987., str. 11.).
(7)Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euroatom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (SL L 211, 22.7.1989., str. 1.).
(8)Odluka Vijeća 87/600/Euratom od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (SL L 371, 30.12.1987., str. 76.).
(9)Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).
(10)Uredba (EU) br. 182/2011. Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije. (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(11)Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
(12)Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.)
(13)Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.)
(14)Direktiva 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (SL L 194, 18.7.2001., str. 26.)
(15)Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.)
(16) Uredba Komisije (Euroatom) br. 944/89 od 12. travnja 1989. o utvrđivanju najviše dopuštene razine radioaktivnog onečišćenja manje važnih prehrambenih proizvoda nakon nuklearne nesreće ili nekog drugog hitnog radiološkog slučaja (SL L 101, 13.4.1989., str. 17.).
(17) Uredba Komisije (Euroatom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja (SL L 83, 30.3.1990., str. 78.).
(18)Razina koja se primjenjuje na koncentrirane ili dehidrirane proizvode izračunava se na osnovi rekonstituiranog proizvoda spremnog za potrošnju. Države članice mogu dati preporuke o smanjenju uvjeta kako bi se osiguralo poštovanje najvećih dopuštenih razina utvrđenih u ovoj Uredbi.
(19)Hrana za dojenčad definira se kao prehrambeni proizvodi koji su namijenjeni za prehranu dojenčadi tijekom prvih dvanaest mjeseci života i koji sami po sebi ispunjavaju prehrambene zahtjeve ove kategorije osoba te su stavljeni u maloprodaju u pakiranjima koja su jasno identificirana i označena kao „početna hrana za dojenčad”, „prijelazna hrana za dojenčad“, „mlijeko za dojenčad“ i „prijelazno mlijeko“, u skladu s člancima 11. i 12. Direktive Komisije 2006/141/EZ.
(20)Mliječni se proizvodi definiraju kao proizvodi pod sljedećim oznakama KN, uključujući, prema potrebi, sve njihove moguće kasnije prilagodbe: 0401, 0402 (osim 0402 29 11).
(21)Manje važni prehrambeni proizvodi i odgovarajuće razine koje treba primijeniti na te proizvode određeni su u Prilogu II.
(22)Tekući prehrambeni proizvodi kako su definirani u tarifnom broju 2009. i poglavlju 22. kombinirane nomenklature. Vrijednosti se računaju uzimajući u obzir potrošnju vode iz vodovodne mreže i iste se vrijednosti moraju primijeniti na zalihe pitke vode.
(23)Ugljik 14, tricij i kalij 40 nisu uključeni u ovu skupinu.
(24)Ugljik 14, tricij i kalij 40 nisu uključeni u ovu skupinu.
(25)Svrha je ovih razina doprinos poštovanju najvećih dopuštenih razina za prehrambene proizvode; one same ne jamče takvo poštovanje u svim okolnostima i ne umanjuju propisano praćenje razina kontaminacije u proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenim za prehranu ljudi.
(26)Navedene se razine primjenjuju na gotovu hranu za životinje.

Pravna napomena