Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0451(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0176/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0176/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0267

Elfogadott szövegek
PDF 574kWORD 224k
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett mértékei ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2015. július 9-i jogalkotási állásfoglalása a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett mértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0943),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. és 32. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0045/2014),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, valamint 114. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0176/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 226., 2014.7.16., 68. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. július 9-én került elfogadásra a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett mértékeinek megállapításáról szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1. Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik]
P8_TC1-COD(2013)0451

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31.168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára és 32. 114. cikkére, [Mód. 2]

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, amelyet a Bizottság a Tudományos és Műszaki Bizottság által a tagállamok tudományos szakértői közül kijelölt személyek csoportjának véleményét követően dolgozott ki(1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

tekintettel az Európai Parlament véleményére(3) rendes jogalkotási eljárás keretében(4), [Mód. 3]

mivel:

(1)  A Tanács 96/29/Euratom irányelve megállapítja a munkavállalók és a lakosság egészségének 2013/59/Euratom tanácsi irányelv(5) alapvető biztonsági előírásokat állapít meg a sugárzásból sugárzásnak való kitettségből származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírásokat védelem tekintetében. [Mód. 4]

(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikke értelmében valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség védelmének magas szintjét. [Mód. 5]

(2)  A csernobili atomerőműben 1986. április 26-án bekövetkezett balesetet követően jelentős mennyiségű radioaktív anyag került az atmoszférába, amely Európa több európai országban több országában egészségügyi szempontból számottevő mértékben szennyezte az élelmiszereket és takarmányokat, életveszélyes betegségeket és egészségügyi feltételeket okozva. A radioaktív szennyezettség szintje még ma is magas. Tekintettel arra, hogy az erőműből kikerült radioaktív anyag szennyezi a levegőt, a vizet, a talajt és a növényzetet, Ezért intézkedések születtek annak biztosítása érdekében, hogy egyes mezőgazdasági termékek csak akkor juthassanak be az Unió területére, ha eleget tesznek a lakosság egészségét óvó és egyúttal a piac egységes jellegét megőrző, valamint a kereskedelmi egyenlőtlenségeket kiküszöbölő közös rendelkezéseknek. [Mód. 6]

(2a)  Az e rendeletben meghatározott határértékeknek való megfelelés ellenőrzéséért a tagállamok felelnek, elsősorban az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó biztonsági előírások felügyelete révén. Az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja előírja olyan közös állat-egészségügyi intézkedések bevezetését, amelyek közvetlen célja az emberi egészség védelme. Emellett a 114. cikk a belső piac zökkenőmentes működése érdekében biztosítja a megfelelő szintű harmonizációt. [Mód. 7]

(2b)  Bizonyított tény, hogy a nagyobb dózisú sugárzás káros és pusztító hatással van az emberi test sejtjeire, és rákkeltő hatása van. [Mód. 8]

(2c)  Fontos, hogy az élelmiszerekben jelen levő radioaktív szennyeződés legmagasabb megengedett szintje tekintetében alacsony határértékek kerüljenek előírásra, figyelembe veendő a szennyezett élelmiszer huzamosabb fogyasztásából származó halmozott dózist. [Mód. 9]

(3)  A 3954/87/Euratom tanácsi rendelet(6), amelyet a 2218/89/Euratom tanácsi rendelet(7) módosított, megállapítja a vélhetően vagy bizonyítottan az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív szennyeződését okozó nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeit. Ezek az értékek még mindig összhangban vannak a nemzetközi szinten rendelkezésre álló legújabb tudományos szakvéleményekkel, és az új tudományos tények figyelembevétele érdekében rendszeres időközökben felülvizsgálatra kerülnek. Az I–III. mellékletben felsorolt legmagasabb megengedett határértékeket felülvizsgálták, és a Nemzetközi Bizottság 105. számú Sugárvédelmi kiadványában határozták meg. Ezen értékek az egyénre vetített dózisnál évi 1 mSv-tel magasabb referenciaértéken alapulnak, és feltételezik, hogy az évente elfogyasztott táplálék 10 százaléka szennyezett. [Mód. 10]

(4)  A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én bekövetkezett balesetet követően a Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy egyes, Japánból származó élelmiszertermékekben a radionuklidok mennyisége meghaladja a Japánban az élelmiszerekre vonatkozóan megállapított küszöbértéket. Ez a szennyeződés veszélyt jelenthet az Unióban élő emberek és állatok egészségére, ezért az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével összhangban intézkedések történtek a Japánból származó vagy onnan szállított élelmiszerek és takarmányok behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapítására. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében is, hogy a lehető legkisebb legyen a más országban bekövetkezett nukleáris baleset következtében keletkező nukleáris szennyeződés által érintett más országokból származó élelmiszertermékek fogyasztásának kockázata, és hogy e tekintetben megfelelő ellenőrzésre kerüljön sor. [Mód. 11]

(5)  Szükség van egy olyan rendszer felállítására, amely lehetővé teszi, hogy a vélhetően vagy bizonyítottan az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív szennyeződését okozó nukleáris balesetet illetve bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az Európai Atomenergia-közösség Unió a lakosság védelme közegészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében rögzítse a sugárszennyezettség legmagasabb megengedett mértékeit. [Mód. 12]

(6)  A sugárszennyezettség legmagasabb megengedett mértékeinek a nukleáris baleset vagy radiológiai vészhelyzet helyszínének és körülményeinek megfelelően kell vonatkozniuk az Unióból származó vagy a harmadik országokból behozott élelmiszerekre és takarmányokra, figyelembe véve a természetes és halmozott sugárzás hatását az élelmiszerláncban való mozgás során. Elő kell írni ezen értékek időszakos felülvizsgálatát. [Mód. 13]

(7)  A Bizottságot értesíteni kell minden nukleáris balesetről vagy szokatlanul magas radioaktivitási szintről a 87/600/Euratom tanácsi határozat(8), illetve a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-egyezmény alapján.

(8)  Mivel figyelembe kell venni azt, hogy a csecsemők táplálása életük első hat hónapjában igen eltérő módon történhet, és életük második hat hónapjában is bizonytalan lehet a metabolizmusuk, előnyös volna az első életév mind a 12 hónapjára kiterjeszteni a csecsemőtápszerekre vonatkozó alacsonyabb határértékek alkalmazását. Az élelimszerek legmagasabb megengedhető határértéke alacsonyabb kell, hogy legyen a terhes nők és a szoptatós anyák esetében. [Mód. 14]

(9)  Annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a sugárszennyezettség legmagasabb megengedett értékeinek – elsősorban a nemzetközi szintű tudományos ismereteknek megfelelő ismereteket és a technikai haladást figyelembe vevő – kiigazítása, a Bizottság új javaslatot terjeszt elő az Európai Parlament és a Tanács elé a legmagasabb megengedett mértékek megállapítására vonatkozó eljárásnak tartalmaznia kell a Szerződés 31. cikkében említett szakértői csoporttal való konzultációt. értékek kiigazítása érdekében. [Mód. 15]

(9a)  A megengedett legmagasabb határértékek kiigazításának elősegítése érdekében gondoskodni kell megfelelő eljárások bevezetéséről, amelyek célja a szakértőkkel folytatott rendszeres konzultáció lehetővé tétele. A Bizottságnak tudományos és etikai szempontok alapján szakértői csoportot kell létrehoznia. A csoport összetételét, valamint tagjainak szándéknyilatkozatait a Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia. A megengedett legmagasabb határértékek elfogadása során a Bizottságnak konzultálnia kell a sugárvédelem területén tevékenykedő nemzetközi szervek szakértőivel is. [Mód. 16]

(9b)  A szakértői csoportnak a sugárfertőzöttség halmozott hatását is fel kell becsülnie. [Mód. 17]

(9c)  A megengedett legmagasabb határértékeket nyilvánosságra kell hozni és rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy megfelelően figyelembe vegyék a rendelkezésre álló nemzetközi tudományos előrelépéseket és eredményeket, tükrözzék a lakosság megnyugtatása iránti igényt, magas szintű védelmet biztosítsanak a lakosság számára, és kiküszöböljék a nemzetközi szabályozásban mutatkozó esetleges eltéréseket. [Mód. 18]

(10)  Annak érdekében, hogy a legmagasabb megengedett mértékeket meghaladó élelmiszert és takarmányt az EU-ban Unióban ne lehessen forgalomba hozni, megfelelően ellenőrizni a tagállamoknak és a Bizottságnak alaposan ellenőrizniük kell ezeknek a mértékeknek a betartatását. A megfelelés elmulasztására szankciókat kell alkalmazni, és a nyilvánosságot ennek megfelelően tájékoztatni kell. [Mód. 19]

(10a)  Az embereket vagy az állatokat fenyegető szennyeződésveszélyek megelőzését, kiküszöbölését vagy elfogadható szintre mérséklését célzó intézkedések végrehajtásának ellenőrzését szolgáló előírásokat az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete(9) határozza meg. [Mód. 20]

(11)  A Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy egységes feltételeket lehessen biztosítani e rendeletnek az előre megállapított legmagasabb megengedett mértékek alkalmazása tekintetében történő végrehajtásához. Ezeket a hatásköröket az 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben(10) foglaltak szerint kell gyakorolni.

(12)  Az élelmiszerek és takarmányok sugárszennyezettségének előre megállapított legmagasabb megengedett mértékeinek alkalmazását beindító rendelkezéseket vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. Nukleáris baleset, illetve bármely más radiológiai vészhelyzet esetén ettől függetlenül kellő tekintettel kell lenni az egyes balesetek sajátos körülményeire, és ezért egy olyan eljárást kell bevezetni, amely lehetővé teszi az előre megállapított szintek csökkentéséhez való gyors igazodást, valamint − a lakosság lehető legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében − szükség esetén a balesetben részt vevő egyéb radioaktív nuklidok (különösen a trícium) esetében megengedett legmagasabb határértékek bevezetését. A nyilvánosságot haladéktalanul tájékoztatni kell az intézkedésről és a legmagasabb megengedett határértékekről. [Mód. 21]

(12a)  A Bizottság munkáját az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendeletével(11) létrehozott Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága kell, hogy segítse. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az említett bizottság munkájában részt vevő képviselőik megfelelő sugárvédelmi ismeretekkel rendelkezzenek. [Mód. 22]

(13)  A vélhetően vagy bizonyítottan az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív szennyeződését okozó radiológiai vészhelyzetek esetében indokolt esetben a Bizottságnak szükség szerint azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia. A nyilvánosságot haladéktalanul tájékoztatni kell az intézkedésről és a legmagasabb megengedett értékekről. [Mód. 23]

(13a)  Az e rendeletben szereplő új megengedett legmagasabb határértékeknek a lakosság leginkább veszélyeztetett és sérülékeny csoportjainak − különösen a gyermekek és az esetlegesen elszigetelt földrajzi helyzetekben lévő vagy önellátó személyek − védelmével kapcsolatos követelményeken kell alapulniuk. A megengedett legmagasabb határértékeknek az egész lakosság esetében azonosaknak kell lenniük és a legalacsonyabb szinteken kell alapulniuk. [Mód. 24]

(13b)  Ha az Unióból származó vagy harmadik országokból importált élelmiszerek vagy takarmányok komoly veszélyt jelentenek az emberi vagy állati egészségre vagy a környezetre, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a 178/2002/EK rendelettel összhangban kiegészítő intézkedéseket fogad el az emberi és állati egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében. A megengedett legmagasabb határértékeket és a veszélyhelyzeti kiegészítő intézkedéseket lehetőség szerint egyetlen végrehajtási rendeletbe kell foglalni. [Mód. 25]

(13c)  A végrehajtási jogi aktusok kidolgozásakor vagy felülvizsgálatakor a Bizottságnak mindenekelőtt a következő körülményeket kell figyelembe vennie: a nukleáris baleset vagy a radiológiai veszélyhelyzetet előidéző bármely más esemény helye, jellege és hatóköre; a sugárzó anyagok levegőbe, vízbe és talajba, valamint élelmiszerekbe és takarmányokba kerülésének jellege és hatóköre, függetlenül attól, hogy az esemény az Unióban vagy azon kívül következett-e be; az élelmiszerek és takarmányok azonosított vagy potenciális sugárszennyezésének kockázata és az előidézett sugárdózisok; az uniós piacra esetleg eljutó szennyezett élelmiszerek és takarmányok típusa és mennyisége, valamint a szennyezett élelmiszerek és takarmányok legmagasabb megengedett határértékei a harmadik országokban. [Mód. 26]

(13d)  A megengedett legmagasabb határértékek alkalmazását kiváltó nukleáris baleset vagy radiológiai vészhelyzet esetén a Bizottságnak és az egyes tagállamoknak egyaránt tájékoztatniuk kell a lakosságot a hatályban lévő értékekről. Ezen túlmenően közölni kell a lakossággal az olyan élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó információkat, amelyekben a radioaktivitás erőteljesebben koncentrálódhat. [Mód. 27]

(13e)  A megengedett legmagasabb határértékek betartatásáról megfelelő ellenőrzések keretében kell gondoskodni, és szankciókat kell előírni a megengedett legmagasabb határértékeket meghaladó szennyezettségi szinttel rendelkező élelmiszerek szándékos kivitelét, behozatalát vagy értékesítését illetően, [Mód. 28]

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a vélhetően vagy bizonyítottan az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív szennyeződését okozó nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően forgalomba hozható élelmiszerek (I. melléklet), kisebb jelentőségű élelmiszerek (II. melléklet) és takarmányok (III. melléklet) sugárszennyezettségének legmagasabb megengedett mértékeit állapítja meg, továbbá meghatározza az említett legmagasabb megengedett mértékek alkalmazását beindító eljárást. [Mód. 54]

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „élelmiszer”: minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott bármely anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el, ideértve az italokat, a rágógumit, valamint bármilyen olyan anyagot, így a vizet is, amelyet gyártás, előállítás vagy feldolgozás során szándékosan az élelmiszerhez adnak; mindazonáltal nem számítanak élelmiszernek a következők:;

a)  takarmány;

b)  élőállatok, kivéve az emberi fogyasztás céljára történő forgalomba hozatalra előkészített állatokat;

c)  a betakarítás előtt álló növények;

d)  az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve(12) 1. cikkének 2. pontjában szereplő meghatározás szerinti gyógyszerek;

e)  az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete(13) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő meghatározás szerinti kozmetikai termékek;

f)  a 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(14) szerinti dohány és dohánytermékek;

g)  az Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló 1961. évi egységes egyezménye, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egységes egyezménye szerinti kábítószerek és pszichotróp anyagok;

h)  a szermaradványok és a szennyeződések. [Mód. 29]

2.  „kisebb jelentőségű élelmiszer”: csekély étrendi jelentőségű élelmiszer, amely csak elhanyagolható mértékben járul hozzá a lakosság élelmiszerfogyasztásához; [Mód. 55]

3.  „takarmány”: minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan a 178/2002/EK rendelet 3. cikkében meghatározott bármely anyag vagy termék, amelyet állatok szájon át történő etetésére szánnak, így az adalék is; [Mód. 30]

4.  „forgalomba hozatal”: élelmiszer vagy takarmány készen tartása eladás céljára, beleértve az eladásra való felkínálást, az ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadás bármely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását, forgalmazását vagy továbbadásának egyéb módjait. a 178/2002/EK rendelet 3. cikkében meghatározott művelet; [Mód. 31]

4a.  „élelmiszerekkel/takarmányokkal érintkezésbe kerülő anyag”: olyan csomagolás vagy egyéb anyag, amelyet élelmiszerrel való érintkezésre szántak; [Mód. 32]

4b.  „sugárzási veszélyhelyzet”: olyan szokatlan esemény, amely valamely sugárforrásból ered és azonnali beavatkozást tesz szükségessé a súlyos egészségügyi vagy biztonsági fenyegetések vagy az életminőséget, a tulajdont vagy a környezetet befolyásoló bármifajta káros következmény enyhítése érdekében, vagy amely olyan veszélyt jelent, amely ilyen hátrányos következményekhez vezethet. [Mód. 33]

2a. cikk

Nem megengedettek azon gyakorlatok, amelyek során az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett határértékére vonatkozó szabályok által megengedettnél magasabb koncentrációt tartalmazó élelmiszereket nem szennyezett vagy enyhén szennyezett élelmiszerekkel vegyítenek, hogy így az e rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő terméket kapjanak. [Mód. 34]

3. cikk

(1)  Amennyiben a Bizottság olyan hivatalos értesítést kap egy nukleáris balesetről vagy más radiológiai vészhelyzetről – különösen az Európai Atomenergia-közösségnek a radiológiai vészhelyzetben történő mielőbbi információcserére vonatkozó intézkedései vagy a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-egyezmény alapján –, amely alátámasztja, hogy a sugárszennyezettség vélhetően vagy bizonyítottan eléri az élelmiszerek és a takarmányok szennyeződését idézi elő, a lehető legrövidebb időn belül végrehajtási jogi aktust fogad el, és abban meghatározza a megengedett legnagyobb radioaktivitás-értékeket, amelyek nem lehetnek magasabbak az e rendelet mellékleteiben meghatározottaknál. a kisebb jelentőségű élelmiszerek vagy a takarmányok tekintetében megállapított legnagyobb megengedett mértékeket, szükség szerint elfogadja a legmagasabb megengedett mértékek alkalmazását beindító végrehajtási rendeletet. Az említett végrehajtási jogi aktust az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. [Mód. 35]

1a)  A megengedett legmagasabb határértékeket nyilvánosságra kell hozni és rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy megfelelően figyelembe vegyék a szóban forgó időpontban rendelkezésre álló nemzetközi tudományos előrelépéseket és eredményeket, tükrözzék a lakosság megnyugtatása iránti igényt, magas szintű védelmet biztosítsanak a lakosság számára, és kiküszöböljék a legmagasabb védelmi szintet biztosító nemzetközi szabályozás tekintetében mutatkozó esetleges eltéréseket. [Mód. 36]

(2)  A nukleáris baleset vagy radiológiai vészhelyzet körülményei alapján kellően indokolt és rendkívül sürgős esetekben a Bizottság az 5. cikk (3) bekezdése szerinti eljárással összhangban azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el. [Mód. 37]

(3)  Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktus tervezetének készítése elkészítése és az 5. cikkben említett bizottsággal való megvitatása során a Bizottság figyelembe veszi a Szerződés 30. és 31. cikkének 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek megfelelően megállapított alapszabályokat, beleértve azt az alapelvet is, miszerint a sugárterhelést a lakosság egészségének védelme érdekében, egészségvédelmének kiemelt figyelembevételével, valamint a gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével tényezőkre, különösen a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeire való tekintettel az ésszerűen megvalósítható legalacsonyabb szinten kell tartani. E jogi aktusok készítése során a Bizottság munkáját sugárvédelmi és élelmiszer-biztonsági ismereteik és tapasztalatuk alapján kiválasztott szakemberekből álló, független közegészségügyi szakértői csoport („szakértői csoport”) segíti. A Bizottság nyilvánosságra hozza a szakértői csoport összetételét és tagjainak szándéknyilatkozatait. [Mód. 38]

(3a)  Az (1) és (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a sugárzás jellegének és hatókörének megfelelően kell elfogadni, és azt, ahányszor csak szükséges, a szennyezettség alakulásának függvényében felül lehet vizsgálni. A Bizottság vállalja, hogy az első felülvizsgálatot legkésőbb egy hónappal a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően elvégzi annak érdekében, hogy szükség esetén módosítsa a radioaktivitás legmagasabb megengedett határértékeit és a radioaktív nuklidok listáját. [Mód. 39]

4. cikk

(1)  Attól fogva, hogy a Bizottság végrehajtási rendeletet jogi aktust fogad el a sugárszennyezettség legmagasabb megengedett mértékének alkalmazásáról, nem hozható forgalomba olyan élelmiszer, vagy takarmány, amely ezeknek a rendelkezéseknek nem felel meg. [Mód. 40]

A Bizottság létrehoz egy nukleáris felelősségi rendszert, amely választ adni hivatott egy esetleges nukleáris baleset által érintett valamennyi tagállam aggodalmaira; e rendszer megfelelő kártérítést nyújt nukleáris balesetek esetén. [Mód. 41]

A harmadik országból behozott élelmiszerek, vagy takarmányok e rendelet alkalmazásában akkor tekinthetők forgalomba hozottnak, ha az Unió vámterületén az árutovábbítási eljáráson kívüli egyéb vámeljáráson esnek át. [Mód. 42]

A tagállamok területükön nyomon követik a megengedett legmagasabb radioaktív szennyezettségi határértékek betartását. Ennek érdekében a tagállamok a 178/2002/EK rendelet 17. cikkével összhangban létrehozzák a hivatalos ellenőrzések rendszerét és más, a körülményeknek megfelelő tevékenységet végeznek, beleértve az élelmiszerek és takarmányok biztonságára és kockázataira vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalát. [Mód. 43]

(2)  A tagállamok e rendelet alkalmazása kapcsán minden információt megadnak a Bizottságnak, különösen olyan esetekben, amikor a sugárszennyezettség meghaladja a megengedett maximális mértéket. az alábbiak vonatkozásában:

a)  a tagállam területén a megengedett legmagasabb határérték tekintetében végzett rendszeres ellenőrzések programozása;

b)  olyan esetek, amikor a sugárszennyezettség meghaladja a megengedett legmagasabb határértéket;

c)  az ellenőrzésért felelős illetékes nemzeti szolgálat meghatározása.

A Bizottság ezeket az információkat a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a többi tagállam részére.

Azokat az eseteket, amelyekben a sugárszennyezettség meghaladja a megengedett legmagasabb határértéket, a 178/2002/EK rendeletben létrehozott sürgősségi riasztórendszer révén kell bejelenteni.

A Bizottság szankciót szab ki azokra a tagállamokra, amelyek elmulasztják a legmagasabb megengedett szennyezettségi határértékeket túllépő takarmányok forgalomba hozatalának vagy exportjának szankcionálását. [Mód. 44]

(3)  A tagállamok jellemzően online szolgáltatás útján tájékoztatják a lakosságot a megengedett legmagasabb határértékről, a sürgősségi helyzetekről és a megengedett legmagasabb határértékek be nem tartásának eseteiről. A lakosságot tájékoztatni kell azon élelmiszerekről is, amelyekben nagyobb koncentrációjú radioaktivitás halmozódhat fel, különösen pedig a termékek típusáról, márkájáról, eredetéről és az elemzés időpontjáról. [Mód. 45]

(4)  Az e rendelet mellékleteiben meghatározott megengedett legmagasabb határértékeknek tekintetbe kell venniük a sugárzó izotópok felezési idejének hatását a tartósított fogyasztási cikkek eltarthatósága során. E tartósított fogyasztási cikkeket a – például a jódizotópokkal való – szennyezettség típusától függően folyamatosan figyelni kell a radioaktivitás szempontjából. [Mód. 46]

(5)  A Bizottság 2017. március 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy olyan mechanizmus helyénvaló voltáról, amely az olyan mezőgazdasági termelőket kárpótolja, akiknek élelmiszereit a meghatározott legmagasabb megengedett radioaktív szennyezettségi határértékek feletti szennyeződés ért és ezért nem hozhatók forgalomba. E mechanizmusnak a „szennyező fizet” elvén kell alapulnia. A jelentést szükség esetén a mechanizmus létrehozására irányuló jogalkotási javaslat kíséri. [Mód. 47]

4a. cikk

(1)  A Bizottság 2017. március 31-ig jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a radioaktív szennyezettség mellékletekben szereplő legmagasabb megengedett határértékeinek helytállóságáról.

(2)  A jelentésnek lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett határértékei biztosítják-e az 1 mSv/év maximális tényleges kitettség betartását, és azt, hogy a pajzsmirigyet terhelő dózis kellő mértékben azon 10 mGy-es referenciaszint alatt maradjon, amelynek elérése esetén a WHO a különösen veszélyeztetett csoportok számára stabiljód-bevitelt javasol.

(3)  A jelentésnek ki kell terjednie továbbá annak vizsgálatára is, hogy lehetséges-e a radioaktív nuklidok osztályozásának felülvizsgálata, valamint a trícium és a C-14 felvétele e rendelet mellékleteibe. A megengedett legmagasabb határértékek értékelése során a jelentés a népesség legveszélyeztetettebb csoportjaira, elsősorban a gyermekekre összpontosít, és megvizsgálja, hogy ennek alapján célszerű lenne-e megengedett legmagasabb határértékeket bevezetni a népesség minden kategóriája számára. [Mód. 48]

5. cikk

(1)  A Bizottság munkáját a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(15) 58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottság Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottságnak minősül. [Mód. 49]

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkének az 5. cikkel összefüggésben értelmezett rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. cikk

Annak érdekében, hogy az I., II. és III. mellékletben e rendelet mellékleteiben előírt legmagasabb megengedett mértékek mindenkor megfeleljenek az új vagy további fontos adatoknak, különösen a legújabb tudományos ismereteknek, a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. cikkében említett szakértői tudományos csoporttal való konzultációt követően javasolja. jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyet szükség esetén kiegészít az említett a mellékletek kiigazítását kiigazítására és szükség esetén a radioaktív nuklidok listájának felülvizsgálatára vonatkozó javaslattal. [Mód. 50]

6a. cikk

Élelmiszerek és takarmányok szennyeződését előidéző nukleáris baleset vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzet esetén a Bizottság jelentést terjeszt a Tanács és a Parlament elé, amely részletesen tartalmazza az e rendeletnek megfelelően elfogadott intézkedéseket és a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban bejelentett információkat. [Mód. 51]

7. cikk

A 2218/1989/Euratom rendelettel módosított 3954/87/Euratom tanácsi rendelet,valamint a 944/89/Euratom bizottsági rendelet(16) és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet(17) hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, és az V. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

AZ ÉLELMISZEREK SUGÁRSZENNYEZETTSÉGÉNEK LEGMAGASABB MEGENGEDETT MÉRTÉKEI

Az élelmiszerek sugárszennyezésének legmagasabb megengedett mértékei a következők:

Élelmiszer (Bq/kg)(18)

Csecsemőtápszer(19)

Tejtermékek(20)

Egyéb élelmiszerek a kisebb jelentőségűeken kívül(21)

Folyékony élelmiszerek(22)

Stroncium-izotópok, főleg az Sr-90

75

125

750

125

Jód-izotópok, főleg az I-131

150

500

2 000

500

Alfa-sugárzó plutónium-izotópok és transz-plutónium elemek, főleg a Pu‑239 és az Am-241

1

20

80

20

Minden egyéb, 10 napnál hosszabb felezési idejű nuklid, főleg a Cs-134 és a Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

II. MELLÉKLET

A KISEBB JELENTŐSÉGŰ ÉLELMISZEREK SUGÁRSZENNYEZETTSÉGÉNEK LEGMAGASABB MEGENGEDETT MÉRTÉKEI

1.  A kisebb jelentőségű élelmiszerek listája

KN-kód

Leírás

0703 20 00

Fokhagyma (frissen vagy hűtve)

0709 59 50

Szarvasgomba (frissen vagy hűtve)

0709 99 40

Kapribogyó (frissen vagy hűtve)

0711 90 70

Kapribogyó (ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban)

ex 0712 39 00

Szarvasgomba (szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve)

0714

Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0814 00 00

Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

0903 00 00

Matétea

0904

Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve

0905 00 00

Vanília

0906

Fahéj és fahéjvirág

0907 00 00

Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)

0908

Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom

0909

Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, római kömény- vagy köménymag; borókabogyó

0910

Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer

1106 20

Liszt, dara és por a 0714 vámtarifaszám alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból

1108 14 00

Manióka- (kasszava-) keményítő

1210

Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin

1211

Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, gombaölő szer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1604 31 00

Kaviár

1604 32 00

Kaviárpótló

1801 00 00

Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

1802 00 00

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

2003 90 10

Szarvasgomba (ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva)

2006 00

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtarifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2936

Természetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok és vitaminok (természetes koncentrátum is), ezek származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint használnak, valamint ezek egymás közti keverékei, oldószerekben is

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

2.  Az 1. pontban említett kisebb jelentőségű élelmiszerek sugárszennyezettségének legmagasabb megengedett mértékei a következők:

(Bq/kg)

Stroncium-izotópok, főleg az Sr-90

7500

Jód-izotópok, főleg az I-131

20000

Alfa-sugárzó plutónium-izotópok és transz-plutónium elemek, főleg a Pu-239 és az Am-241

800

Minden egyéb, 10 napnál hosszabb felezési idejű nuklid, főleg a Cs-134 és a Cs-137(24)

12500

[Mód. 57.]

III. MELLÉKLET

A takarmányok sugárszennyezettségének legmagasabb megengedett mértékei

A Cs-134- és a Cs-137-szennyezettség legmagasabb megengedett mértékei a következők:

Állat

Bq/kg(25), (26)

Sertés

1 250

Baromfi, bárány, borjú

2 500

Egyéb

5 000

IV. MELLÉKLET

Hatályon kívül helyezett rendeletek

A Tanács 3954/87/Euratom rendelete

(HL L 371., 1987.12.30., 11. o.)

A Tanács 2218/89/Euratom rendelete

(HL L 211., 1989.7.22., 1. o.)

A Bizottság 944/89/Euratom rendelete

(HL L 101., 1989.4.13., 17. o.)

A Bizottság 770/90/Euratom rendelete

(HL L 83., 1990.3.30., 78. o.)

V. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3954/87/Euratom rendelet

944/89/Euratom rendelet

770/90/Euratom rendelet

E rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk

1. cikk

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (3) és (4) bekezdés

4. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

6. cikk

5. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

II. melléklet, 2. pont

---

---

1. cikk

---

III. melléklet

5. cikk

7. cikk

---

---

---

7. cikk

8. cikk

8. cikk

Melléklet

I. melléklet

Melléklet

II. melléklet, 1. pont

Melléklet

III. melléklet

---

---

---

IV. melléklet

---

---

---

V. melléklet

(1)HL C....o.
(2)HL C […]., [...], […]. o.
(3)HL C […]., [...], […]. o.
(4) Az Európai Parlament 2015. július 9-i álláspontja ( a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács …-i álláspontja.
(5) A Tanács 96/29/Euratom 2013/59/Euratom irányelve (1996. május 13-i 2013. december 5.) a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból 0sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 159., 1996.6.29., 1. o. HL L 13., 2014.1.17., 1. o.).
(6)A Tanács 3954/87/Euratom rendelete (1987. december 22.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról (HL L 371., 1987.12.30., 11. o.).
(7) A Tanács 2218/89/Euratom rendelete (1989. július 18.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló 3954/87/Euratom rendelet módosításáról. (HL L 211., 1989.7.22., 1. o.).
(8)A Tanács 1987. december 14-i 87/600/Euratom határozata a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcserére vonatkozó közösségi szabályozásról (HL L 371., 1987.12.30., 76. o.).
(9) Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről. (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról. (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(11) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).
(13)Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).
(14)Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 5-i 2001/37/EK irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről (HL L 194., 2001.7.18., 26. o.).
(15)Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(16) A Bizottság 944/89/Euratom rendelete (1989. április 12.) a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően a kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról (HL L 101., 1989.4.13., 17.o.).
(17) A Bizottság 770/90/Euratom rendelete (1990. március 29.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető mértékének megállapításáról (HL L 83., 1990.3.30., 78.o.)
(18)A koncentrált vagy szárított termékekre vonatkozó határérték kiszámítása a helyreállított, fogyasztásra kész termék alapján történik. A tagállamok az e rendeletben megállapított megengedett legmagasabb mértékek betartásának biztosítása érdekében ajánlásokat tehetnek a hígítás feltételeire vonatkozóan.
(19)Csecsemőtápszer minden olyan élelmiszer, amely a csecsemők táplálására szolgál az élet első tizenkét hónapjában, és önmagában megfelel e korcsoport táplálkozási igényeinek, továbbá olyan kiszerelésben kerül kiskereskedelmi forgalomba, amelynek címkéjén világosan fel van tüntetve a 2006/141/EK bizottsági irányelv 11. és 12. cikkével összhangban a következő feliratok valamelyike: „anyatej-helyettesítő tápszer”, „anyatej-kiegészítő tápszer”, „tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer”, „tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer”.
(20)Tejtermékek a 0401 és 0402 KN-kód alá sorolt termékek (a 0402 29 11 kivételével), az esetleges későbbi kiigazításokkal együtt.
(21)A kisebb jelentőségű élelmiszerek és a rájuk alkalmazandó megfelelő határértékek a II. mellékletben szerepelnek.
(22)Folyékony élelmiszerek a kombinált nómenklatúra 2009 vámtarifaszám és 22. árucsoportja alá sorolt élelmiszerek. A határértékek kiszámítása a csapvíz-felhasználás figyelembevételével történik, és ugyanezek a határértékek alkalmazandók az ivóvízellátásra is.
(23)A karbon-14, a trícium és a kálium-40 nem tartozik ebbe a csoportba.
(24)A karbon-14, a trícium és a kálium-40 nem tartozik ebbe a csoportba.
(25)E szintek rendeltetése, hogy hozzájáruljanak az élelmiszerek kapcsán engedélyezett legmagasabb megengedett mértékek betartásához. Önmagukban nem garantálják azok betartását minden körülmények között, és nem enyhítik az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekben kimutatható szennyezettség folyamatos ellenőrzésére vonatkozó követelményeket.
(26)Ezek a határértékek a fogyasztásra kész takarmányokra vonatkoznak.

Jogi nyilatkozat