Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0451(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0176/2015

Pateikti tekstai :

A8-0176/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0267

Priimti tekstai
PDF 240kWORD 207k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0943),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir 32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0045/2014),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0176/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 226, 2014 7 16, p. 68.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. liepos 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/…, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai [1 pakeit. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui]
P8_TC1-COD(2013)0451

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 ir 32 straipsnius 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį, [2 pakeit.]

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, parengtą atsižvelgiant į Mokslo ir technikos komiteto paskirtų valstybių narių mokslinių ekspertų grupės pateiktą nuomonę(1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę(3) laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4), [3 pakeit.]

kadangi:

(1)  Tarybos direktyva 96/29/Euratomas direktyvoje 2013/59/Euratomas(5) nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartai apšvitos keliamų pavojų; [4 pakeit.]

(1a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį, nustatant ir įgyvendinant visų krypčių Sąjungos politiką ir veiklą, turėtų būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga; [5 pakeit.]

(2)  po 1986 m. balandžio 26 d. Černobylio branduolinės elektrinės avarijos į atmosferą pateko dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai, kurie keliose Europos šalyse lėmė sveikatos požiūriu reikšmingą maisto ir pašarų taršos lygį ir sukėlė gyvybei pavojingas ligas ir gyvybei pavojingą sveikatos būklę. Aukšto lygio radioaktyvioji tarša iki šiol vis dar nepašalinta. Kadangi radioaktyviosios medžiagos užteršė orą, vandenį, dirvožemį ir augaliją, buvo imtasi priemonių užtikrinti, kad tam tikri žemės ūkio produktai į Sąjungą patektų tik pagal bendrą tvarką, kuria siekiama apsaugoti gyventojų sveikatą kartu išlaikant vientisą rinkos pobūdį ir išvengiant prekybos srautų nukreipimo; [6 pakeit.]

(2a)  valstybės narės atsako už kontrolę, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų lygių, visų pirma stebėdamos, kaip laikomasi maisto produktų ir pašarų saugos standartų. SESV 168 straipsnio 4 dalies b punkte numatoma patvirtinti bendras priemones veterinarijos srityje, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą. Kita vertus, SESV 114 straipsniu užtikrinamas atitinkamas teisės aktų suderinimas, siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo; [7 pakeit.]

(2b)  įrodyta, kad didesnės radiacijos dozės daro žalingą ir ardomąjį poveikį organizmo ląstelėms ir gali sukelti vėžį; [8 pakeit.]

(2c)  svarbu nustatyti mažas didžiausių leidžiamų maisto radioaktyviosios taršos lygių vertes, kad būtų atsižvelgiama į didesnę sukauptąją dozę, kuri gaunama dėl ilgesnį laikotarpį vartojamo užteršto maisto; [9 pakeit.]

(3)  Tarybos reglamentu (Euratomas) Nr. 3954/87(6), iš dalies pakeistu Tarybos reglament (Euratomas) Nr. 2218/89(7), nustatomi didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai, taikytini po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą. Šie didžiausi leidžiami taršos kiekiai vis dar atitinka naujausias dabartines tarptautiniu mastu išplatintas mokslines rekomendacijas, tačiau juos reikėtų periodiškai persvarstyti ir atnaujinti atsižvelgiant į naujus mokslinius duomenis. I–III prieduose nustatyti didžiausi leidžiami taršos lygiai persvarstyti ir paskelbti Komisijos Tarptautiniame radiacinės saugos leidinyje Nr. 105, jie visų pirma grindžiami atskaitos lygiu, kuris yra individualiosios dozės, į organizmą patenkančios prarijus, padidėjimas 1 mSv per metus, ir prielaida, kad užteršti yra 10 proc. per metus suvartotų maisto produktų; [10 pakeit.]

(4)  po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios Fukušimos branduolinės elektrinės avarijos Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų lygis viršijo Japonijoje taikomus maisto taršos lygius. Kadangi tokia tarša gali kelti grėsmę Sąjungos žmonių ir gyvūnų sveikatai, laikantis Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonės buvo priimtos priemonės, kuriomis nustatytos specialios Japonijos kilmės arba iš jos atvežto maisto ir pašarų importo sąlygos. Taip pat reikėtų imtis priemonių, siekiant stebėti ir kuo labiau sumažinti maisto produktų iš kitų šalių, nukentėjusių nuo radioaktyviųjų iškritų po branduolinės avarijos kitoje šalyje, vartojimo riziką; [11 pakeit.]

(5)  reikalinga sistema, pagal kurią Europos atominės energijos bendrija Sąjunga po branduolinės avarijos arba bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, galėtų nustatyti didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius ir taip apsaugoti gyventojus siekiant užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą; [12 pakeit.]

(6)  didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai turėtų būti taikomi Sąjungos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuotam maistui ir pašarams atsižvelgiant į branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties vietą ir aplinkybes ir atsižvelgiant į natūraliosios ir sukauptosios radiacijos, pereinančios per maisto grandinę, poveikį. Šiuos lygius reikėtų periodiškai persvarstyti; [13 pakeit.]

(7)  pagal Tarybos sprendimą 87/600/Euratomas(8) arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. TATENA konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją Komisija yra informuojama apie bet kokią branduolinę avariją arba neįprastai didelius radioaktyvumo lygius;

(8)  siekiant atsižvelgti į tai, kad kūdikių mityba pirmaisiais šešiais gyvenimo mėnesiais gali labai skirtis, ir į šešių–dvylikos mėnesių amžiaus kūdikių metabolizmo neapibrėžtumą, tikslinga žemesnių didžiausių leidžiamų kūdikių maisto taršos lygių ribų taikymą prailginti iki 12 pirmųjų gyvenimo mėnesių. Mažesni didžiausi leidžiami maisto taršos lygiai turėtų būti taikomi nėščioms ir žindančioms moterims; [14 pakeit.]

(9)  siekiant palengvinti didžiausių leidžiamų taršos lygių pritaikymą, visų pirma pagal mokslinę informaciją, į šių lygių nustatymo procedūrą turėtų būti įtraukta konsultacija su Sutarties 31 straipsnyje nurodyta ekspertų grupe ir atsižvelgiant į tarptautinio lygmens techninę pažangą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti naują pasiūlymą dėl didžiausių leidžiamų lygių koregavimo; [15 pakeit.]

(9a)  siekiant sudaryti sąlygas koreguoti didžiausius leidžiamus lygius, reikėtų nustatyti procedūras, kad būtų galima reguliariai konsultuotis su ekspertais. Komisija, remdamasi moksliniais ir etiniais kriterijais, turėtų sudaryti ekspertų grupę. Komisija turėtų viešai paskelbti grupės sudėtį ir jos narių interesų deklaracijas. Keisdama didžiausius leidžiamus taršos lygius, Komisija taip pat turėtų konsultuotis su tarptautinių institucijų ekspertais radiacinės saugos srityje; [16 pakeit.]

(9b)  ekspertų grupė taip pat turėtų įvertinti radioaktyviosios taršos kaupimosi efektą; [17 pakeit.]

(9c)  didžiausi leidžiami lygiai turėtų būti skelbiami viešai ir turėtų būti reguliariai persvarstomi, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į naujausius mokslinius laimėjimus ir šiuo metu turimas tarptautines mokslines rekomendacijas, siekiant tenkinti visuomenės pasitikėjimo poreikius, užtikrinti aukšto lygio apsaugą ir išvengti tarptautinės reglamentavimo praktikos skirtumų; [18 pakeit.]

(10)  siekiant užtikrinti, kad maisto produktai ir pašarai, kurių radioaktyvioji tarša viršija didžiausius leidžiamus lygius, nebūtų teikiami Sąjungos rinkai, jų atitiktis atitiktį tiems lygiams turėtų būti tinkamai tikrinama nuodugniai tikrinti valstybės narės ir Komisija. Neatitikties atveju turėtų būti taikomos sankcijos, ir atitinkamai turėtų būti informuojama visuomenė; [19 pakeit.]

(10a)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004(9) nustatytos taisyklės, siekiant įvertinti, ar laikomasi priemonių, kuriomis išvengiamas, panaikinamas arba iki priimtinų lygių sumažinamas žmonių maisto ar gyvūnų pašarų taršos pavojus; [20 pakeit.]

(11)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su iš anksto nustatytų didžiausių leidžiamų maisto ir pašarų radioaktyviosios taršos lygių taikymo, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(10);

(12)  nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma aktams, kuriais iš anksto nustatyti didžiausi leidžiami maisto ir pašarų radioaktyviosios taršos lygiai imami taikyti, priimti. Vis dėlto branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties atveju būtina atsižvelgti į kiekvienos avarijos specifines aplinkybes ir sąlygas ir todėl nustatyti procedūrą, kurios laikantis būtų galima greitai sumažinti tuos iš anksto nustatytus didžiausius leidžiamus lygius ir prireikus nustatyti kitų su avarija susijusių radionuklidų (ypač tričio) didžiausius leidžiamus lygius, siekiant užtikrinti kuo didesnio lygio visuomenės apsaugą. Visuomenė turėtų būti nedelsiant informuojama apie šią priemonę ir didžiausius leidžiamus lygius; [21 pakeit.]

(12a)  Komisijai turėtų padėti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002(11) įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų atstovai tame komitete turėtų tinkamų radiacinės saugos žinių; [22 pakeit.]

(13)  Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su tam tikromis nepaprastosiomis radiologinėmis padėtimis, kurios greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti. Visuomenė turėtų būti nedelsiant informuojama apie priemonę ir didžiausius leidžiamus lygius; [23 pakeit.]

(13a)  didžiausių leidžiamų lygių pagal šį reglamentą tvirtinimas turėtų būti pagrįstas labiausiai nukentėti galinčių ir pažeidžiamiausių gyventojų grupių, ypač vaikų ir izoliuotuose geografinėse vietovėse gyvenančių arba natūrinį ūkininkavimą praktikuojančių žmonių, apsaugos reikalavimais. Didžiausi leidžiami lygiai turėtų būti tokie patys visiems gyventojams ir turėtų būti grindžiami kuo mažesniais kiekiais; [24 pakeit.]

(13b)  kai maistas arba pašarai, kilę iš Sąjungos ar importuoti iš trečiųjų šalių, kelia didelį pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų papildomas priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsauga. Jei įmanoma, taikytini didžiausi leidžiami taršos lygiai ir papildomos skubios priemonės turėtų būti nustatomi viename įgyvendinimo reglamente; [25 pakeit.]

(13c)  rengdama ar peržiūrėdama įgyvendinimo aktus, Komisija pirmiausia turėtų atsižvelgti į šias aplinkybes: branduolinės avarijos ar bet kokios kitos nepaprastosios radiologinės padėties priežasties vietą, pobūdį ir mastą, į orą, vandenį ir dirvožemį, taigi, atitinkamai į maistą ir pašarus Sąjungoje ar už jos ribų patenkančių radioaktyviųjų medžiagų pobūdį ir kiekį, nustatytą ar galimą radioaktyviąją maisto ir pašarų taršą ir dėl jos gaunamas radiacijos dozes, užteršto maisto ir pašarų, kurie gali patekti į Sąjungos rinką, rūšis ir kiekius, taip pat į trečiosiose šalyse nustatytus didžiausius leidžiamus maisto ir pašarų taršos lygius; [26 pakeit.]

(13d)  branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties atveju, kai reikia taikyti didžiausius leidžiamus lygius, tiek Komisija, tiek kiekviena valstybė narė turėtų informuoti visuomenę apie galiojančius lygius. Be to, visuomenei taip pat turėtų būti pateikta informacija apie maistą ir pašarus, kuriuose gali susikaupti didesnė radiacijos koncentracija; [27 pakeit.]

(13e)  turėtų būti atliekami tinkami atitikties didžiausiems leidžiamiems lygiams patikrinimai ir, jeigu eksportuojamuose, importuojamuose ar parduodamuose maisto produktuose didžiausi leidžiami taršos lygiai sąmoningai viršijami, turėtų būti taikomos sankcijos, [28 pakeit.]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi I priede nurodyti didžiausi leidžiami maisto radioaktyviosios taršos lygiai, II priede nurodyti didžiausi leidžiami mažais kiekiais vartojamo maisto radioaktyviosios taršos lygiai ir III priede nurodyti didžiausi leidžiami pašarų radioaktyviosios taršos lygiai, taikomi tais atvejais, kai tas maistas ir pašarai gali būti pateikti rinkai po branduolinės avarijos arba bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, ir procedūros, kuriomis šie didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai imami taikyti. [54 pakeit.]

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.  maistas – medžiaga arba produktas, perdirbtas, iš dalies perdirbtas arba neperdirbtas, kuris yra skirtas žmonėms nuryti arba, kaip pagrįstai manoma, yra žmonių nuryjamas, įskaitant gėrimus, kramtomąją gumą ir bet kokią medžiagą (taip pat ir vandenį), apgalvotai įdėtą į maistą jį gaminant, ruošiant ar apdorojant; prie maisto nepriskiriami: kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje;

a)  pašarai,

b)  gyvi gyvūnai, nebent jie būtų paruošti pateikti rinkai ir skirti žmonėms vartoti,

c)  augalai prieš nuimant derlių,

d)  vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB(12) 1 straipsnio 2 dalyje,

e)  kosmetikos gaminiai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009(13) 2 straipsnio 1 dalies a punkte,

f)  tabakas ir tabako gaminiai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB(14),

g)  narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kaip apibrėžta 1961 m. Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijoje,

h)  likučiai ir teršalai; [29 pakeit.]

2.  mažais kiekiais vartojamas maistas – maistas, kuris nėra labai svarbus mitybai ir sudaro tik nedidelę gyventojų suvartojamo maisto dalį; [55 pakeit.]

3.  pašarai – medžiaga arba produktas, įskaitant priedus, perdirbtas, iš dalies perdirbtas arba neperdirbtas, skirtas gyvūnams per burną šerti kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnyje; [30 pakeit.]

4.  pateikimas rinkai – maisto ar pašarų laikymas parduoti įskaitant siūlymą parduoti arba perduoti kokiu nors kitu būdu, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, platinimas ir kiti perdavimo būdai veiksmas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnyje; [31 pakeit.]

4a.  su maistu arba pašarais besiliečiančios medžiagos – pakuotės ir kitos medžiagos, kurios, kaip numatyta, liesis su maistu ar pašaru; [32 pakeit.]

4b.  nepaprastoji radiologinė padėtis – neįprastas įvykis, susijęs su radiacijos šaltiniu, dėl kurio reikia nedelsiant imtis intervencinių priemonių siekiant sumažinti bet kokias dideles grėsmes sveikatai ar saugai arba neigiamas pasekmes gyvenimo kokybei, turtui ar aplinkai arba dėl kurio kyla galimų tokių neigiamų pasekmių pavojus. [33 pakeit.]

2a straipsnis

Praktika, kurios laikantis maisto produktai, kuriuose taršos koncentracija didesnė, nei leidžiama pagal taisykles dėl didžiausių leidžiamų maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos lygių, maišomi su neužterštais arba mažai užterštais maisto produktais, siekiant gauti produktą, kuris atitiktų šiame reglamente nustatytas taisykles, yra neleidžiama. [34 pakeit.]

3 straipsnis

1.  Kai Komisija pagal Europos atominės energijos bendrijos nustatytą skubaus pasikeitimo informacija nepaprastosios radiologinės padėties atveju tvarką arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. TATENA konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją gauna oficialią informaciją apie avariją arba bet kokią nepaprastąją radiologinę padėtį, patvirtinančią, kad maisto, mažais kiekiais vartojamo dėl kurios gali kilti maisto arba pašarų radioaktyvioji tarša, greičiausiai pasieks arba jau pasiekė didžiausius leidžiamus lygius, ji nedelsdama (kai tai būtina pagal aplinkybes) ji per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį priima įgyvendinimo reglamentą aktą, kuriuo šie didžiausi leidžiami lygiai imami taikyti nustatomi didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai, neviršijantys lygių, nustatytų šio reglamento prieduose. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [35 pakeit.]

1a.  Didžiausi leidžiami lygiai turi būti skelbiami viešai ir reguliariai peržiūrimi, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į naujausius mokslinius laimėjimus ir atitinkamu metu turimas tarptautines mokslines rekomendacijas, siekiant tenkinti visuomenės pasitikėjimo poreikius, užtikrinti visuomenei aukšto lygio apsaugą ir išvengti tarptautinės reglamentavimo praktikos, užtikrinančios aukštesnio lygio apsaugą, skirtumų. [36 pakeit.]

2.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties aplinkybėmis, Komisija priima nedelsiant taikytiną įgyvendinimo reglamentą aktą, laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros. [37 pakeit.]

3.  Rengdama šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto nurodytus įgyvendinimo akto projektą aktus ir apsvarstydama juos su 5 straipsnyje nurodytu komitetu, Komisija atsižvelgia į Sutarties 30 ir 31 Direktyvoje 2013/59/Euratomas nustatytus pagrindinius standartus, įskaitant principą, kad visų rūšių apšvita būtų tokia maža, kiek tai protingai įmanoma, pirmiausia atsižvelgiant į visuomenės sveikatos apsaugą ir ekonominius bei socialinius veiksnius, ypač pažeidžiamiausių visuomenės grupių sveikatos apsaugą. Komisijai rengiant tuos aktus, jai padeda nepriklausoma visuomenės sveikatos ekspertų, išrinktų remiantis jų žiniomis ir kompetencijomis radiacinės saugos ir maisto saugos srityje, grupė (toliau – Ekspertų grupė). Komisija viešai paskelbia ekspertų grupės sudėtį ir jos narių interesų deklaracijas. [38 pakeit.]

3a.  1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami atsižvelgiant į radioaktyviosios taršos pobūdį ir mastą ir juos galima keisti tiek kartų, kiek reikia atsižvelgiant į taršos pokyčius. Komisija pirmąją peržiūrą įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties tam, kad prireikus pakeistų didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius ir radionuklidų sąrašą. [39 pakeit.]

4 straipsnis

1.  Kai tik Komisija priima įgyvendinimo reglamentą aktą, kuriuo didžiausi leidžiami taršos lygiai imami taikyti, tų lygių neatitinkantis maistas ar pašarai nebepateikiami rinkai. [40 pakeit.]

Komisija nustato branduolinės atsakomybės režimą, kad būtų sprendžiami valstybėms narėms, kurios gali nukentėti nuo branduolinės avarijos, susirūpinimą keliantys klausimai. Tame režime numatoma tinkama kompensacija branduolinės avarijos atveju. [41 pakeit.]

Taikant šį reglamentą, iš trečiųjų šalių importuotas maistas ar pašarai laikomi pateiktais rinkai, jei Sąjungos muitų teritorijoje jiems taikoma ne tranzito, o kitokia muitinės procedūra. [42 pakeit.]

Valstybės narės savo teritorijose stebi, ar nėra viršijami didžiausi leidžiami radiacinės taršos lygiai. Šiuo tikslu valstybės narės taiko oficialios maisto produktų ir pašarų kontrolės sistemą ir vykdo kitokią aplinkybes atitinkančią veiklą, įskaitant visuomenės informavimą apie maisto ir pašarų saugą ir pavojus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 17 straipsnyje. [43 pakeit.]

2.  Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apiedidžiausių leidžiamų taršos lygių:

a)  reguliarų didžiausių leidžiamų taršos lygių tikrinimo jos teritorijoje planavimą;

b)  didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus;

c)  nacionalinių kompetentingų tarybų, atsakingų už kontrolę, nustatymą.

Tokią informaciją Komisija per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį perduoda kitoms valstybėms narėms.

Apie atvejus, kai viršijami didžiausi leidžiami taršos lygiai, pranešama per skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

Komisija taiko sankcijas toms valstybėms narėms, kurios pačios netaiko sankcijų už pašarų, kurių radioaktyvioji tarša viršija didžiausius leidžiamus lygius, pateikimą rinkai arba eksportą. [44 pakeit.]

3.  Valstybės narės, visų pirma per internetines paslaugas, teikia informaciją visuomenei apie didžiausius leidžiamus taršos lygius, avarines situacijas ir didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus. Visuomenė taip pat informuojama apie maisto produktus, kuriuose gali susikaupti didesnė radiacijos koncentracija, ir ypač apie produkto rūšį, prekės ženklą, kilmę ir analizės atlikimo datą. [45 pakeit.]

4.  Šio reglamento prieduose nustatytais didžiausiais leidžiamais lygiais atsižvelgiama į radioaktyviųjų izotopų skilimo pusamžį per konservuoto maisto saugojimo laikotarpį. Priklausomai nuo taršos rūšies, pvz., taršos jodo izotopais, konservuotų maisto produktų radioaktyvumas nuolatos stebimas. [46 pakeit.]

5.  Komisija ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl mechanizmo, skirto atlyginti žalą ūkininkams, kurių maisto produktai buvo užteršti viršijant nustatytus didžiausius leidžiamus radiacinės taršos lygius ir kurių todėl negalima pateikti į rinką, tinkamumo. Toks mechanizmas turi būti grindžiamas principu „teršėjas moka“. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatomas toks mechanizmas. [47 pakeit.]

4a straipsnis

1.  Komisija iki 2017 m. kovo 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai prieduose nustatytų didžiausių leidžiamų radiacinės taršos lygių tinkamumo ataskaitą.

2.  Ši ataskaita sudaro galimybę patikrinti, ar didžiausi leidžiami radiacinės taršos lygiai užtikrina, kad būtų neviršijama 1 mSv metinė gyventojų apšvitos efektinė ribinė dozė ir kad dėl jų skydliaukę veikiančios dozės būtų pakankamai žemesnės nei PSO rekomenduotas 10 mGy atskaitos lygis, taikomas paskiriant stabilųjį jodą itin pažeidžiamoms grupėms.

3.  Ataskaitoje svarstoma galimybė peržiūrėti radionuklidų klasifikavimą ir į šio reglamento priedus įtraukti tritį ir anglį-14. Vertinant didžiausius leidžiamus taršos lygius ataskaitoje dėmesys skiriamas pažeidžiamiausių gyventojų grupių, ypač vaikų, apsaugai ir nagrinėjama, ar būtų tikslinga šiuo pagrindu nustatyti didžiausius leidžiamus taršos lygius visoms gyventojų kategorijoms. [48 pakeit.]

5 straipsnis

1.  Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 178/2002(15) 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Maisto grandinės ir Augalų, gyvūnų sveikatos, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Tas komitetas laikomas komitetu, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. [49 pakeit.]

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

6 straipsnis

Siekdama užtikrinti, kad I, II ir III šio reglamento prieduose nustatyti didžiausi leidžiami taršos lygiai atitiktų visus naujus arba papildomus aktualius duomenis, ypač susijusius su naujausiomis mokslinėmis žiniomis, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir prireikus, pasikonsultavusi su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsnyje 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta ekspertų grupe, pateikia pasiūlymą dėl atitinkamo tų priedų pritaikymo ir, jei reikia, radionuklidų sąrašo peržiūros. [50 pakeit.]

6a straipsnis

Branduolinės avarijos ar bet kokios kitos nepaprastosios radiologinės padėties, dėl kurios galima maisto produktų ar pašarų tarša, atveju Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išsamiai nurodo priemones, priimtas pagal šį reglamentą, ir pagal 4 straipsnio 2 dalį jai pateiktą informaciją. [51 pakeit.]

7 straipsnis

Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87, iš dalies pakeistas Reglamentu (Euratomas) Nr. 2218/89, ir Komisijos reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89(16) ir Nr. 770/90(17) panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal V priede pateiktą atitikties lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

DIDIŽIAUSI LEIDŽIAMI MAISTO RADIOAKTYVIOSIOS TARŠOS LYGIAI

Maistui taikytini didžiausi leidžiami taršos lygiai

Maistas (Bq/kg)(18)

Kūdikių maistas(19)

Pienas ir pieno produktai(20)

Kitas maistas, išskyrus mažais kiekiais vartojamą maistą(21)

Skystasis maistas(22)

Stroncio izotopai, ypač Sr-90

75

125

750

125

Jodo izotopai, ypač I-131

150

500

2 000

500

Plutonio ir transplutonio elementų alfa spinduliuotės izotopai, ypač Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Visi kiti nuklidai, kurių pusėjimo trukmė ilgesnė nei 10 dienų, ypač Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

II PRIEDAS

DIDIŽIAUSI LEIDŽIAMI MAŽAIS KIEKIAIS VARTOJAMO MAISTO RADIOAKTYVIOSIOS TARŠOS LYGIAI

1.  Mažais kiekiais vartojamo maisto sąrašas

KN kodas

Aprašas

0703 20 00

Valgomieji česnakai (švieži arba atšaldyti)

0709 59 50 

Trumai (švieži arba atšaldyti)

0709 99 40

Kaparėliai (švieži arba atšaldyti)

0711 90 70 

Kaparėliai (konservuoti, bet netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui)

 ex 0712 39 00

Trumai (džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti)

0714

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

0903 00 00

Matė

0904

Pipirai (Piper genties); džiovinti arba grūsti ar malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

0905 00 00

Vanilė

0906

Cinamonas ir cinamonų žiedai

0907 00 00

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

0908

Muskatai, macis (mace) ir kardamonas

0909

Anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių, pankolių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos

0910

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

1106 20 

Sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

1108 14 00

Maniokų krakmolas

1210

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

1211

Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1604 31 00 

Ikrai

1604 32 00

Ikrų pakaitalai

1801 00 00

Kakavos pupelės, sveikos arba smulkintos, žalios arba skrudintos

1802 00 00

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

2003 90 10

Trumai (paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties)

2006 00 

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai

2936

Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat šių junginių mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba neištirpinti

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

2.  1 dalyje išvardytam mažais kiekiais vartojamam maistui taikytini didžiausi leidžiami taršos lygiai

(Bq/kg)

Stroncio izotopai, ypač Sr-90

7500

Jodo izotopai, ypač I-131

20000

Plutonio ir transplutonio elementų alfa spinduliuotės izotopai, ypač Pu-239, Am-241

800

Visi kiti nuklidai, kurių pusėjimo trukmė ilgesnė nei 10 dienų, ypač Cs-134, Cs-137(24)

12500

[57 pakeit.]

III PRIEDAS

DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI PAŠARŲ RADIOAKTYVIOSIOS TARŠOS LYGIAI

Didžiausi leidžiami cezio-134 ir cezio-137 lygiai

Gyvūnai

Bq/kg(25),(26)

Kiaulės

1 250

Naminiai paukščiai, ėriukai, veršeliai

2 500

Kiti

5 000

IV PRIEDAS

PANAIKINTI REGLAMENTAI

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87

(OL L 371, 1987 12 30, p. 11)

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 2218/89

(OL L 211, 1989 7 22, p. 1)

Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 944/89

(OL L 101, 1989 4 13, p. 17)

Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 770/90

(OL L 83, 1990 3 30, p. 78)

V PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87

Reglamentas (Euratomas) Nr. 944/89

Reglamentas (Euratomas) Nr. 770/90

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

-

3 straipsnio 1 dalis

-

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 ir 4 dalys

-

4 straipsnis

-

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

-

6 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

II priedo 2 dalis

---

---

1 straipsnis

---

III priedas

5 straipsnis

7 straipsnis

-

---

---

---

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

Priedas

I priedas

Priedas

II priedo 1 punktas

Priedas

III priedas

---

---

---

IV priedas

---

---

---

V priedas

(1)OL C , , p. .
(2) OL C , , p. .
(3)OL C , , p. .
(4) 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... Tarybos pozicija.
(5)1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/EURATOMAS, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus, OL L 159, 1996 6 29, p. 1 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1).
(6)1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo (OL L 371, 1987 12 30, p. 11).
(7) 1989 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 2218/89, iš dalies keičiantis Reglamentą (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatantį didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo (OL L 211, 1989 7 22, p. 1).
(8)1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos (OL L 371, 1987 12 30, p. 76).
(9) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).
(10)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(11) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).
(12)2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
(13)2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, OL L 342, 2009 12 22, p. 59.
(14)2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo, OL L 194, 2001 7 18, p. 26.
(15)2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(16) 1989 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 944/89, nustatantis didžiausius leistinus mažais kiekiais vartojamų maisto produktų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo (OL L 101, 1989 4 13, p. 17).
(17) 1990 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 770/90, nustatantis didžiausius leidžiamus pašarų radioaktyviojo užterštumo lygius įvykus branduolinei avarijai arba kokiai nors kitai radiacinei avarijai (OL L 83, 1990 3 30, p. 78).
(18)Koncentruotiems ar sausiems produktams taikytinas lygis apskaičiuotas pagal atgamintą, vartoti paruoštą produktą. Valstybės narės gali paruošti rekomendacijas apie skiedimo sąlygas, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų didžiausių leistinų lygių.
(19)Kūdikių maistas yra apibrėžtas kaip maistas, skirtas maitinti kūdikius pirmaisiais 12 gyvenimo mėnesių, kuris atitinka šiai žmonių kategorijai nustatytus mitybos reikalavimus ir kuris pateikiamas mažmeninei prekybai pakuotėse, kurios yra lengvai atpažįstamos ir paženklintos etikete su vienu iš šių pavadinimų: „Pradinis mišinys kūdikiams“, „Tolesnio maitinimo mišinys kūdikiams“, „Pradinis pieno mišinys kūdikiams“ arba „Tolesnio maitinimo pieno mišinys“, kaip nurodyta Komisijos direktyvos 2006/141/EB 11 ir 12 straipsniuose.
(20)Pienas ir pieno produktai yra apibrėžti kaip produktai, kuriems priskiriami šie KN kodai, tam tikrais atvejais įskaitant visus pataisymus, kurie gali būti vėliau įvesti: 0401, 0402 (išskyrus 0402 29 11).
(21)Mažais kiekiais vartojami maisto produktai ir atitinkami jiems taikytini taršos lygiai pateikti II priede.
(22)Kombinuotosios nomenklatūros 2009 pozicijoje klasifikuojamas ir 22 skirsnyje apibrėžtas skystasis maistas. Vertės apskaičiuotos atsižvelgiant į sunaudojamo vandentiekio vandens kiekį, tokios pačios vertės turėtų būti taikomos tiekiamam geriamajam vandeniui.
(23)Anglis 14, tritis ir kalis 40 neįtraukti į šią grupę.
(24)Anglis 14, tritis ir kalis 40 neįtraukti į šią grupę.
(25)Numatoma, kad šie lygiai padės laikytis didžiausių leidžiamų maistui nustatytų taršos lygių; vien jais negalima garantuoti, kad jų bus laikomasi bet kuriomis sąlygomis, dėl jų nesumažėja reikalavimo kontroliuoti žmonėms vartoti skirtų gyvulinės kilmės produktų taršos lygius, svarba.
(26)Šie lygiai taikomi vartoti paruoštiems pašarams.

Teisinis pranešimas